Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Бухгалтерский учет \ 6021. Курсова робота Організація обліку власного капіталу ДП «Рокитне» СТОВ «Авангард» за 2014-2015 рр.

Курсова робота Організація обліку власного капіталу ДП «Рокитне» СТОВ «Авангард» за 2014-2015 рр.

« Назад

Код роботи: 6021

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Бухгалтерський облік

Тема: Організація обліку власного капіталу ДП «Рокитне» СТОВ «Авангард» за 2014-2015 рр.

Кількість сторінок: 54

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти організаціі обліку власного капіталу

1.1. Економічна сутність власного капіталу та його складових

1.2. Джерела формування власного капіталу підприємств

1.3. Нормативне регулювання утворення та змін власного капіталу

Розділ 2. Особливості обліку власного капіталу на ДП «Рокитне» СТОВ «Авангард»

2.1. Економічна характеристика діяльності підприємства

2.2. Облік власного капіталу ДП «Рокитне» СТОВ «Авангард»

2.3. Управління капіталом підприємства

Розділ 3. Шляхи вдосконалення ведення обліку власного капіталу

Висновки

Список використаних джерел

Основою ринкової економіки є відносини власності, які в системі бухгалтерського обліку виражені категорією «власний капітал». Підприємство, що відокремлено від інших здійснює господарську діяльність, повинно володіти капіталом.

Структура і динаміка власного капіталу є найсуттєвішим показником, що визначає фінансовий стан підприємства. В той же час основним джерелом, де акумулюється та систематизується необхідна інформація, є бухгалтерський облік. Він відображає процес формування власності, обсяг прав власників, розподіл результатів їх діяльності, тобто інформацію про формування та використання власного капіталу як фінансової основи діяльності підприємств.

Великий спектр організаційно-правових форм підприємств, де спостерігаються відмінності у відносинах власності, регулюванні майнових питань, зумовлює особливості обліку власного капіталу та відображення цієї інформації у фінансовій звітності. Розкриття цих особливостей та методичне забезпечення обліку власного капіталу в підприємствах сприятиме підвищенню повноти та достовірності інформації про їх фінансово-майновий стан у фінансовій звітності, що дозволить користувачам звітності приймати обґрунтовані та виважені управлінські рішення. Тому на сучасному етапі діяльності підприємств виняткове значення мають вдосконалення методики обліку формування відносин власності та власного капіталу. Все вище перелічене обумовлює актуальність даної теми.

Проблеми обліку й аналізу формування та змін власного капіталу завжди були в центрі уваги економістів. Ці проблеми досліджуються в працях провідних іноземних та вітчизняних вчених- економістів. Серед науковців немає єдності щодо визначення поняття «власний капітал».

Метою даної роботи є узагальнення теоретичних засад визнання власного капіталу підприємства а також, конкретизація економічної категорії «власний капітал» до реалій та перспектив реформування обліку в підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання.

Для дocягнення зазначенoї мети визначенo такі завдання:

- дocлідити екoнoмічну cутніcть пoняття «влаcний капітал»;

- навести нормативно-правові акти з питань формування та обліку власного капіталу підприємства;

- навести характеристику досліджуваного субєкта;

- розглянути порядок фінансового обліку, власного капіталу та відображення у фінансовій звітності.

Пpедметoм дocлідження є порядок фінансового обліку влаcного капіталу підпpиємcтва.

Як ocнoвний метoд дocлідження у poбoті заcтocoваний cиcтемний підхід дo вивчення екoнoмічних пpoцеcів у їх взаємoзв’язку та взаємoзалежнocті з уpахуванням пpичиннo-наcлідкoвих зв’язків.

Інфopмаційнoю базoю дocлідження є закoнoдавчі, нopмативні дoкументи, cтандаpти Укpаїни, наукoві пpаці вітчизняних і заpубіжних учених, пеpіoдичні видання, матеpіали збіpників наукoвих пpаць з упpавління влаcним капіталoм підпpиємcтва.

Одним із пріоритетних завдань бухгалтерського обліку є достовірне та повне відображення в ньому та розкриття в фінансовій звітності прав власників. Величина власного капіталу є важливою економічною категорією, оскільки вказує на платоспроможність підприємства. Особливістю цієї категорії є невизначеність власного капіталу з точки зору його місцезнаходження на підприємстві. Тому питання обліку власного капіталу є дуже актуальними і мають потребу в подальшому удосконаленні.

Головним інформативним показником будь-якого економічного суб’єкта вважається показник рівня його власного капіталу. Цей показник багато в чому визначає рейтинг підприємства, інформує про його фінансову самостійність, а тому представляє особливий інтерес для користувачів.

Власний капітал є основним джерелом формування господарських засобів, що спостерігається із рівняння бухгалтерського балансу: «Актив = Власний капітал + Зобов’язання». Величина власного капіталу підприємства характеризує його платоспроможність, кредитоспроможність, забезпеченість коштами для покриття власних зобов’язань.

Важливим є те, що в традиційній теорії бухгалтерського обліку капітал підприємства розглядається скоріше як пасив, а не актив, що засвідчує балансове рівняння (облікова модель): активи дорівнюють сумі власного капіталу та зобов’язань. Звідси, величина власного капіталу підприємства визначається як різниця між його активами та зобов’язаннями.

Саме виходячи із відміченого «залишкового» підходу, наводиться визначення власного капіталу підприємства в Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: власний капітал – це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань.

Облік власного капіталу ведеться згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Відповідно до законодавчих актів підприємство самостійно визначає облікову політику, яка трактується як сукупність принципів, методів і процедур, які підприємство використовує для складання та подання фінансової звітності.

Дослідження організації обліку проводилось на базі ДП «Рокитне». Бухгалтерський облік на досліджуваному підприємстві ведеться у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV, затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та затвердженої наказом облікової політики по підприємству.

За даними дослідження можна зробити висновок, що облікова політика підприємства відповідає вимогам повноти, обачності принципам превалювання сутності над формою, послідовності, безперервності, періодичності та іншим принципам, що передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

1. Атамас П. Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посіб. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: ЦУЛ, 2010. – 391 с.

2. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посіб. / Заг. ред. Р. Л. Хом’ка. – 5-те вид., доп. і перероб. – Львів: Інтелект Захід, 2006. – 1088 с.

3. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спец. “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф. Ф. Бутинця. – 8-ме вид., допов. і перероб. – Житомир, ПП “Рута”, 2009. – 912 с.

4. Верига Ю. Л., Зима Г. І. «Бухгалтерський облік: нормативно-правові документи, коментар» - Київ «Центр учбової літератури», 2009.

5. Верига Ю. А., Левченко З. М., Ватуля І. Д. Звітність підприємств. 2-ге видання, доповнене і перероблене. Навчальний посібник - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 776 с.

6. Верхоглядова Н. І. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія і практика: Навч.-практ. посіб / Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна. - К.: Центр навчальної літератури, 2010. - 536 с.

7. Вівчар О. Й. Власний капітал як фінансове джерело функ-ціонування підприємства / О. Й. Вівчар // Наук. вісн. НЛТУ України. - 2009. - Вип. 19 (5). - С. 146-150.

8. Волкова І. А. Фінансовий облік-2: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2009. – 224 с.

9. Гарасим П. М., Журавель Г. П., Хомин П. Я. Курс фінансового обліку: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2007. – 566 с.

10. Гладких Т. В. Фінансовий облік: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 480 с.

11. Голов С. Ф. Управлінський облік: підручник / С. Ф. Голов. – 4-те вид. – К.: Лібра, 2008. –704 с.

12. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану і перспективи розвитку: Монографія. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 522 с.

13. Гольцова С. М., Плікус І. Й. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2006. – 255 с.

14. Гольцова С. М., Плікус І. Й. Звітність підприємств (фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування):Навчальний посібник. - Київ: “Центр навчальної літератури”, 2004. - 292 с.

15. Гольцова С. М., Плікус І. Й. Звітність підприємств (фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування): Навчальний посібник - Київ: „Цeнтp навчальної літератури”, 2004.

16. Городянська Л. В. Звітність підприємства та питання уніфікації її термінології // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Обліково-аналітичні системи: глобальний і національний аспекти”, 16-17 травня 2006 року. - Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2006. - Ч.1. - 296 с. - С. 24-27.

17. Городня Т. А. Сучасна стратегія управління капіталом під-приємства / Т. А. Городня // Наук. вісн. НЛТУ України. - 2008. - Вип. 18 (10). - С. 250-253.

18. Господарський кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України від 16.01.2003 р. № 436-ІV (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18.

19. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку – К.: А.С.К., 2005. – 266 с.

20. Дудкевич О. В. Взаємозв’язок звітності та елементів методу бухгалтерського обліку // Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи: Тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.: 29-30 листопада 2007 р. / Відп. за вип. В. М. Жук. - К.: “Юр-Агро-Веста”, 2007. - 268 с.

21. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996-Х1У (зі змінами та доповненнями).

22. Кужельний М. В. Організація обліку: Підруч / М. В. Кужельний, С. О. Левицький. - К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 352 с.

23. Кундря-Висоцька О. П. Організація обліку: Навч. посіб. – К.: Алерта, 2007. – 223 с.

24. Лень В. С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навч. посіб. для ВУЗ. – 3-те вид., випр. – К.: ЦУЛ, 2008. – 606 с.

25. Лень В. С., Гливенко В. В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика 3-те видання. Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009.

26. Литвин Б. М., Стельмах М. В. «Фінансовий аналіз»: Навчальний посібник. - К.: «Хай-ТекПрес», 2008 р.

27. Лишиленко О. В. Бухгалтерський фінансовий облік. Навчальний посібник. - Київ: Вид-во „Центр навчальної літератури”, 2005.

28. НП(С)БО 1 - Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну від 07.02.2013 р. - №73.

29. НП(С)БО 2 - Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність», затверджене наказом Мінфіну від 27.06.2013 р. - №628.

30. Огійчук М. Ф. Бухгалтерський облік на підприємствах: Підруч. – К.: Аграрна освіта, 2007. – 605 с.

31. Орлов І. В. Звітність підприємств: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” - 3-є вид., допов. і перероб. - Житомир: ЖДТУ, 2008. - 484 с.

32. Орлова В. К. Основи бухгалтерського обліку: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: ЦУЛ, 2008. – 296 с.

33. Остапчук О. В. «Удосконалення обліку поточних біологічних активів рослинництва» // Остапчук О. В. // Вісник Інституту аграрної Економіки.

34. Остапчук О. В. Проблеми застосування аналітичного обліку біологічних активів / О. В. Остапчук // Облік і фінанси АПК. - 2007. - № 11-12. - С. 52-55.

35. Панков Д. А., Пашковская Л. В. Методы совершенствования отчетности в условиях глобализации и инфляции // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. - 2003. - № 2 (24).

36. Пантелєєв В. П. Внутрішньогосподарський контроль: методологія та організація: [моногр.] / Пантелєєв В. П.; Державна академія статистики, обліку та аудиту. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2008. – 491 с.

37. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI.

38. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб. / Г. В. Савицька. – К.: Знання, 2004. – 302 с.

39. Скирпан О. П., Палюх М. С. Фінансовий облік: Навч. посіб. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 407 с.

40. Сльозко Т. М. Організація обліку: Навч. Посіб. / Т. М. Сльозко. - К.: Центр навчальної літератури, 2008. - 224 с.

41. Сопко В. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: [навч. посіб.] / В. В. Сопко. - К.: КНЕУ, 2006. - 526 с.

42. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання / О. О. Терещенко. - К.: КНЕУ, 2003. - 554 с.

43. Чебанова Н. В. Бухгалтерський фінансовий облік / Н. В. Чебанова, Ю. А. Василенко. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. - 672 с.

44. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України / Н. М. Ткаченко. - К.: А.С.К., 2000. - 784 с.