Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Коммерческая деятельность предприятия \ 6020. Курсова робота Концепція комерційної діяльності роздрібного підприємства ТОВ «MAESTRO»

Курсова робота Концепція комерційної діяльності роздрібного підприємства ТОВ «MAESTRO»

« Назад

Код роботи: 6020

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Комерційна діяльність підприємства

Тема: Концепція комерційної діяльності роздрібного підприємства ТОВ «MAESTRO»

Кількість сторінок: 53

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 550 грн

Вступ

Розділ 1. Комерційне підприємство у сфері торгівлі

1.1. Сутність і зміст комерційної діяльності на сучасному етапі

1.2. Структурна будова комерційної служби підприємства,її основі функції

Розділ 2. Концепція комерційної діяльності роздрібного підприємства

2.1. Організаційно-комерційна характеристика діяльності торгівельного підприємства ТОВ «MAESTRO»

2.2. Структура комерційної діяльності підприємства ТОВ «MAESTRO»

2.3. Визначення обсягу купівельного попиту споживача та формування торгової номенклатури товарів на роздрібному торгівельному підприємстві

2.4. Маркетингові комунікації в комерційній діяльності

Розділ 3. Напрями підвищення ефективності комерційної діяльності підприємства та шляхи її удосконалення

Висновки

Список використаних джерел

В умовах ринкової економіки одним з ключових елементів організації бізнесу є система організації комерційної діяльності. Комерція в сфері товарного обігу - це сукупність комерційних операцій і процесів, спрямованих на ефективну купівлю-продаж і доведення товарів до споживачів з орієнтацією на попит і одержання реального прибутку.

Комерційна діяльність є однією з найважливіших галузей людської діяльності, що виникли в результаті поділу праці. Вона полягає у виконанні ряду торгово-організаційних операцій, спрямованих на процес купівлі-продажу товарів та надання торговельних послуг з метою отримання прибутку. Від ефективності організації цих процесів залежить рентабельність торгових організацій.

Комерційна діяльність - невід'ємна умова споживчого ринку, сфери комерційного підприємництва, де відбувається обмін грошей на товари і товарів на гроші. В умовах ринку торговельні підприємства встановлюють принципово нові відносини з партнерами, діють властиві ринковій економіці регулятори, виробляються комерційні принципи, спрямовані на цілеспрямовану купівлю-продаж товарів.

В останні роки, незважаючи на значні труднощі в становленні і розвитку українського ринку, відбувається поступове зміцнення економічної, матеріальної та правової бази для підвищення зацікавленості промислових підприємств і оптово-посередницької ланки в формуванні ринкової діяльності. Комерційна діяльність безпосередньо впливає на ефективне виробництво і впливає на різні показники діяльності підприємства: обсяг реалізації товару, рівень комерційних витрат, показники оборотності і ряд інших.

Торгівля є однією з найбільших галузей економіки будь-якої країни, як за обсягом діяльності, так і по чисельності зайнятого в ній персоналу, а підприємства цієї галузі є найбільш масовими. Діяльність торгових підприємств пов'язана із задоволенням потреб кожної людини, схильна до впливу безлічі факторів і охоплює широкий спектр питань організаційно-технологічного, економічного та фінансового характеру, що вимагають повсякденного рішення.

Роздрібна торгівля як сфера діяльності забезпечує нормальне функціонування споживчого ринку. Їй властива важлива роль у вирішенні соціально-економічних проблем економіки, її діяльність стимулює розвиток виробництва в цілому і, в тому числі, виробництво товарів і надання послуг.

У ході реформування економіки роздрібна торгівля останнім часом зазнала ряд значних позитивних структурних змін, які створили базу для становлення ринкових відносин. Насамперед, змінилися організаційно-правові форми і види підприємств роздрібної торгівлі. На зміну монопольної системі державної торгівлі приходить система вільного підприємництва, заснована на самостійності і незалежності господарюючих суб'єктів.

Метою роботи є вивчення комерційної діяльності роздрібного торговельного підприємства і визначення шляхів її вдосконалення.

Основними завданнями роботи є:

1. Вивчення теоретичних основ комерційної діяльності в роздрібних підприємствах.

2. Аналіз стану комерційної діяльності в ТОВ «MAESTRO».

3. Розробка рекомендацій щодо поліпшення комерційної діяльності в ТОВ «MAESTRO».

Об'єктом досліджень в роботі виступає оптово-роздрібне торговельне підприємство ТОВ «MAESTRO». Предмет аналізу - комерційна діяльність даного підприємства.

Товариство з обмеженою відповідальністю - організація, суб'єкт господарювання, статутний капітал якої поділений на частки, розмір яких встановлюється статутом товариства. Товариство з обмеженою відповідальністю є різновидом господарських товариств.

Організаційно-правова форма товариства з обмеженою відповідальністю народилася в Німеччині наприкінці позаминулого століття (Закон 1892 року, чинний зі змінами й доповненнями і в даний час). У континентальному європейському праві вона отримала поширення після Першої світової війни, а в англо-американському праві замість неї використовувалася правова конструкція «закритої компанії» (англ. closed corporation).

Даний вид компаній - винахід, викликаний вимогами практики господарювання, що показала недостатню еластичність акціонерних корпорацій (з одного боку) і обмежені можливості повних товариств, що перешкоджали їх широкому поширенню, - з іншого.

Відповідно до поставленої мети і певними завданнями, курсова робота побудована таким чином.

У першому розділі розглянуто теоретичні аспекти комерційної діяльності в роздрібних підприємствах. Зокрема, розглянуто поняття комерційної діяльності і її зміст в роздрібній торгівлі. Також розглядаються особливості комерційної роботи на роздрібному ринку, основні завдання комерційної діяльності в роздрібних підприємствах на сучасному етапі.

У другому розділі проводиться економічний аналіз комерційної діяльності магазину фабричних меблів і дизайнерських меблів під замовлення «MAESTRO» з використанням різних методів. Зокрема, аналізуються такі процеси, що здійснюються на підприємстві, як вивчення попиту, закупівельна робота, формування асортименту, управління товарними запасами, організація торговельного обслуговування населення.

І в заключній главі роботи визначаються рекомендації щодо вдосконалення комерційної діяльності даної організації за наступними напрямками: вдосконалення управління поставками, асортиментної і цінової політики, вдосконалення торговельного обслуговування та рекламної діяльності.

У курсовій роботі на підставі проведеного дослідження підприємства збутової сфери ТОВ «MAESTRO» здійснено теоретичне узагальнення і практичне вирішення актуальної наукової проблеми удосконалення процесу управління маркетингом підприємства.

Однією з особливостей ринкових відносин, які обумовлюють їх динамічність і сприятливість до ефективних нововведень, є здатність першим побачити і врахувати у своїй діяльності зміни, які відбуваються у попиті, пропозиції, а також в технології, законодавстві.

В умовах ринкових відносин перед торгівлею виникають нові задачі, які обумовлені необхідністю більш повної взаємодії з промисловістю в галузі вивчення попиту населення на товари, прогнозування попиту, дослідження кон’юнктури, пропагування і реклами нових товарів, пошуку більш сучасних методів продажу товарів та обслуговування покупців.

У зв’язку з цим зростає роль фірмових магазинів промислових міністерств, об’єднань, підприємств, які повинні стати надійними джерелами інформації промислових підприємств про торгову кон’юнктуру, попит на товари. Аналіз роботи ТОВ «MAESTRO» свідчить про доцільність функціонування такого магазину.

Спеціалісти виробників мають можливість оперативно ознайомитись з ходом реалізації продукції, що випускають, із зауваженнями, які надходять від покупців щодо якості товару, упаковки, розфасовки тощо.

В магазині проводиться певна робота по вивченню попиту, організації реклами, продажу товарів та обслуговуванню покупців, про що свідчать результати опитування покупців. Разом з тим в роботі магазину є недоліки, яку пов’язані з тим, що не завжди задовольняється попит населення на окремі види виробів, немає системи і чіткості у вивченні попиту населення, організації реклами.

Аналіз роботи ТОВ «MAESTRO» і матеріали опитування покупців дозволили сформувати основні напрямки удосконалення роботи:

- вивчення попиту населення проводити по розширеній програмі, яка охоплювала б всі відомі методи вивчення попиту по основних якісних показниках. Вивчати необхідно не тільки реалізований, але й незадоволений, і попит що формується. Необхідно розширити практику проведення виставок-продаж, виставок-дегустацій;

- посилити роль реклами товарів, підвищити цілеспрямованість, активізувати її виховну функцію, використовувати комплекс рекламних акцій, мікропідприємств, особливу увагу приділяти рекламі нових товарів. Більш активно залучати до рекламної роботи товаровиробників;

- підвищити активність продавців, забезпечити їх матеріальну зацікавленість у результатах праці. Ввести практику оплати праці продавців в залежності від якості обслуговування, проведення ефективності вивчення попиту, проведення рекламних мікропідприємств, використання прогресивних форм і методів обслуговування.

В роботі дані рекомендації щодо вивчення попиту населення, здійсненню реклами, оцінці ефективності окремих рекламних засобів, ефективності роботи магазину в цілому. Їх реалізація буде сприяти підвищенню рівня роботи магазину у відповідності з вимогами, які пред’являються фірмовим магазинам.

1. Агапцов С. А. Мотивация труда как фактор повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия / Агапцов С. А., Мордвинцев А. И., Фомин П. А., Шаховская Л. С. – М.: Высшая школа, 2009. – 344 с.

2. Іляшенко А. Х. Організаційні засади управління маркетинговою діяльністю підприємства // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 6. – С. 110-113.

3. Кеворков В. В., Леонтьев С. В. Позиционирование службы маркетинга на предприятии. // marketing.spb.ru/read/m16/16.htm.

4. Клімова І. Г. Розробка ефективної маркетингової стратегії підприємства та управління процесом її реалізації // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 5. – С. 115-118.

5. Козін С. В. Організаційна схема збутової мережі торговельного підприємства//Маркетинг в Україні. – №3. – 2003. – С. 26-29.

6. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., и др. Основы маркетинга. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 944 с.

7. Макаренко Т. І. Моделювання та прогнозування у маркетингу. – К.: ЦУЛ, 2010. – 384 с.

8. Макущенко Л. І. Статистичний моніторинг розвитку малого й середнього бізнесу в Україні // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2008. – № 6. – С. 161-163.

9. Олійник Т. О. Створення маркетингової діяльності на підприємстві та управління нею // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 6. – С. 207-211.

10. Пилипчик В. П. Контроль, оцінки та аналіз ефективності маркетингової діяльності // Маркетинг в Україні. – №1. – 2008. – С. 28-32.

11. Поволоцька О. Л. Управління конкурентними перевагами підприємства в сучасних умовах господарювання // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 6. – С. 252-257.

12. Радєва М. М. Оцінювання та відбір стратегічних альтернатив диверсифікаційного розвитку підприємства // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 6. – С. 267-272.

13. Самыга С. Я., Полтавець А. И. Экономическая оценка надежности производственных процессов. – Запорожье: ЗГИА, 2001. – 146 с.

14. Сергеев С. Формы применения маркетинга на современных предприятиях // Маркетинг и реклама. – №11(111). – 2009. – С. 17-25.

15. Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии. Пер с анл. / Под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.

16. Чеповой А. П. Система управленческого учета (концепция). Ключевые финансовые показатели. – chepovy.ukrbiz.net/article_05/art_0502.htm.

17. Шумейко А. К. Маркетинг у малому бізнесі. – К.: ЦУЛ, 2009. – 71 с.