Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Управленческий учет \ 6019. Курсова робота Особливості управлінського обліку витрат на хлібопекарському підприємстві (на прикладі ПАТ «Київхліб»)

Курсова робота Особливості управлінського обліку витрат на хлібопекарському підприємстві (на прикладі ПАТ «Київхліб»)

« Назад

Код роботи: 6019

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Управлінський облік

Тема: Особливості управлінського обліку витрат на хлібопекарському підприємстві (на прикладі ПАТ «Київхліб»)

Кількість сторінок: 47

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи управлінського обліку підприємства

1.1. Економічна сутність, об'єкти та метод управлінського обліку

1.2. Взаємозвязок управлінського та фінансового обліку

1.3. Галузеві особливості хлібопекарських підприємств та їх вплив на склад, стан і облік виробничих запасів

Розділ 2. Управлінський облік витрат в ПАТ «Київхліб»

2.1. Загальна характеристика діяльності ПАТ «Київхліб»

2.2. Класифікація витрат в управлінському обліку на підприємстві

2.3. Калькуліровання собівартості продукції на підприємстві

Розділ 3. Удосконалення управлінського обліку на підприємстві

3.1. Проблеми веденяя управлінського обліку на підприємстві

3.2. Рекомендації щодо удосконалення управлінського обліку на підприємстві

Висновки

Список використаної літератури

Сучасні умови розвитку конкурентних відносин вимагають від підприємств харчової промисловості використання сучасних технологій, економічного і продуктивнішого обладнання, удосконалення організації управління підприємством для забезпечення та утримання конкурентоспроможності як продукції, так і підприємства в цілому.

Актуальність проблеми удосконалення управлінського обліку пов’язана з необхідністю в достовірної і повної інформації для прийняття правильних та ефективних управлінських рішень з системного контролю за витратами як основного засобу досягнення належної ефективності діяльності підприємства.

Оскільки собівартість продукції є одним із найважливіших показників, який комплексно характеризує зміни в техніці, технології, організації праці та виробництва, що відбуваються на підприємстві, то саме він є індикатором прибутковості хліба та хлібобулочних виробів та однією із основних умов зростання прибутку підприємства, підвищення рентабельності та ефективності його роботи.

Ефективність роботи підприємства значною мірою залежить від інформації про формування собівартості тому, що є основою прогнозування і управління виробництвом. В собівартості знаходить відображення якість усієї виробничо-господарської діяльності підприємства: чим краще використовуються його основні і оборотні засоби, менші витрати праці на одиницю продукції, чим чіткіше та більш узгоджено працює апарат управління, ефективніше запроваджуються передові форми організації виробництва і прогресивна технологія, тим нижче собівартість продукції, а недоліки, які виникають в роботі підприємства, викликають її збільшення.

Коли посилюється конкурентна боротьба на внутрішньому і зовнішніх ринках збуту, зниження собівартості продукції набуває особливо великого значення. Підприємство в межах собівартості повинно покрити витрачені ним ресурси, щоб безперервно продовжувати виробництво та отримувати доходи.

Проблеми витрат підприємства постійно знаходяться в центрі уваги багатьох відомих вчених. Значна увага цим проблемам приділена в працях таких економістів: Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова‚ З.В. Гуцайлюка‚ В.І. Єфіменка‚ Б.М. Литвина, Ю.Я. Литвина‚ М.Р. Лучка‚ М.С. Пушкаря, В.В. Сопка‚ А.В. Череп, М.Г. Чумаченка та ін.

Сукупність означених вище проблем визначила актуальність теми дослідження курсової роботи і послужила причиною вибору мети і завдань дослідження.

Таким чином, враховуючи все вищесказане, метою курсової роботи є вивчення теоретичних і практичних основ управліського обліку витрат та визначення шляхів його удосконалення на хлібопекарському підприємстві.

Дана мета припускає рішення наступного кола завдань:

- виявити сутність управлінського обліку, його взаємозв’язок з фінансовим обліком;

- визначити галузеві особливості хлібопекарських підприємств та їх вплив на склад, стан і облік виробничих запасів;

- надати загальну характеристику діяльності ПАТ «Київхліб»;

- розглянути класифікацію витрат та особливості калькуліровання собівартості продукції в управлінського обліку підприємства;

- виявити проблеми в управлінському обліку підприємства та надати рекомендації щодо удосконалення управлінського обліку.

Мета і завдання визначили об'єкт і предмет дослідження.

Об’єкт дослідження – механізм управлінського обліку витрат публічного акціонерного товариства "Київхліб" (далі ПАТ «Київхліб»).

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти управлінського обліку витрат на хлібопекарському підприємстві в сучасних умовах.

Методологічну основу теоретичних узагальнень склали досягнення української і зарубіжної науки в галузі управлінського обліку.

Структурно курсова робота складається зі вступу, трьох основних розділів, висновків, списку використаної літератури із 20 найменувань.

У курсовій роботі наведено розв’язання завдань поставлених у дослідженні щодо вивчення аспектів управлінського обліку витрат на хлібопекарському підприємстві в сучасних умовах (на прикладі ПАТ «Київхліб»).

Проведене дослідження дозволяє зробити такі основні висновки і пропозиції:

1. Управлінський облік є підсистемою обліку, яка пов´язана з деталізацією витрат на виробництво та калькулюванням собівартості продукції в такому розрізі, який задовольняє систему управління. Дані управлінського обліку використовуються для прогнозування собівартості прлодукції, пошуку шляхів зниження норм витрат і ціни продукції. Управлінський облік на відміну від фінансового не регламентується і методика його ведення залежить від потреб системи управління конкретного підприємства.

2. Необхідність управління собівартістю продукції на підприємствах хлібопекарської промисловості обумовлена значним адміністративним втручанням в процес ціноутворення, оскільки галузь виконує соціально-стратегічну функцію. Підприємству необхідно удосконалювати внутрішні можливості зниження собівартості продукції через її калькулювання.

3. Одними з найважливіших завдань управлінського обліку є облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції.

4. На сьогодні перед калькулюванням собівартості продукції стоїть завдання не просто забезпечити визначення фактичної собівартості, а розрахувати таку собівартість, яка в сучасних умовах роботи підприємства на ринку могла б забезпечити йому певний прибуток.

5. Для підприємств хлібопекарської промисловості, які пропонують широкий асортимент продукції, точне обчислення собівартості є вкрай необхідним, система управлінського обліку дає змогу одержувати інформацію про виробничі процеси, оперативно використовувати її та приймати обгрунтовані економічно виправдані управлінські рішення по зниженню витрат на підприємство і збільшення прибутків.

6. Підприємство зіштовхуються з проблемами адаптації існуючих нормативно-правових актів з питань формування витрат до особливостей хлібопекарського виробництва.

7. Надані рекомендації щодо удосконалення системи управлінського обліку на підприємстві, а саме:

- впровадження у практику роботи планово-економічних та фінансових служ підприємства таких методів управління витратами як „точка беззбитковості” та аналіз з використанням різних баз розподілу непрямих витрат;

- розробка внутрішніх нормативів оцінки якості управління витратами на всіх рівнях та у центрах витрат і доходах, впровадження сучасних систем якості продукції;

- впровадження в практику підприємства сучасної автоматизованої системи управлінського обліку, яка дозволяє забезпечити проведення більш детального аналізу економічних показників;

- забезпечення постійного тренінгу персоналу всіх рівнів з питань пошуку резервів зниження собівартості та підвищення ефективності виробництва.

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" Наказ Міністерства фінансів України 31.12.99 N 318.

2. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості: Затв. Наказом Державного комітету промполітики України від 02.02.2001 р. - №47.

3. Ауэрман Л. Я. Технология хлебопекарного производства / Ауэрман Л. Я. - М.: Пищевая промышленность, 1972. - 512 с.

4. Афанас'єва І. І. Облік та контроль виробничих запасів (на матеріалах підприємств хлібопекарного виробництва): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» / І. І. Афанас'єва, - Харків, 2006. - 19 с.

5. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник Автор: Бутинець Ф. Ф., Давидюк Т. В., Канурна З. Ф., Малюга Н. М., Чижевська Л. В. - Видавництво: Житомир: ПП “Рута” Рік: 2005.

6. Вахрушина М. А. Бухгалтерский управленческий учет: учебник / М. А. Вахрушина. – 5-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2006. – 576 с.

7. Голов С. Ф. Управлінський облік. – К.: Лібра, 2004.

8. Добровський В. М., Гнилицька Л. В., Коршикова Р. С. - Управлінський облік: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / За ред. В. М. Добровського. - К.: КНЕУ, 2003. - 235 с.

9. Управленческий учет - Карпова Т. П. - Учебник, год выпуска: 2004, Издательство: «ЮНИТИ-ДАНА», SBN 966–574–549–2, - с. 351.

10. Кондраков Н. П. К64 Бухгалтерский учет: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 592 с. - (Серия «Высшее образование»).

11. Корягін М. В. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції на хлібопекарних підприємствах (на матеріалах підприємств хлібопекарної промисловості споживчої кооперації України): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» / М. В. Корягін. - Львів, 1999. - 17 с.

12. Озеран В. Облік окремих матеріальних витрат на хлібопекарних підприємствах / В. Озеран, М. Корягін // Бухгалтерський облік і аудит. - 1998. - № 10. - С. 37-38.

13. Управлінський облік: підручник / Г. О. Партин, А. Г. Загородній, Т. І. Свідрик, А. І. Ясінська, Т. М. Бойчук, Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 280 с.

14. Скригун Н. П. Особливості визначення собівартості продукції в харчовій промисловості та оцінення її прибутковості // Наукові праці НУХТ. – 2005 – № 17. – С. 165-168 (0,4 д.а.).

15. Сопко В. В. Бухгалтерський фінансовий та внутрішньогосподарський облік в галузях системи переробної промисловості АПК (на основі національних стандартів) / В. В. Сопко, О. В. Бойко - К.: Фенікс, 2001. - 468 с.

16. Фадєєва Г. М. Облік і аналіз затрат в хлібопекарських підприємствах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» / Г. М. Фадєєва. - Харків, 2003. - 16 с.

17. Цал-Цалко Ю. С. Витрати підприємства: Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 656 с.

18. Чернелевський Л. М., Осадча Г. Г. Управлінський облік на підприємствах харчової промисловості: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К.: Пектораль, 2005. – 364 с. - Бібліогр.: с. 262-263. - ISBN 966-96307-4-6.

19. М. Г. Чумаченко Економічний аналіз - Навчальний посібник, Київ, КНЕУ - 2003.

20. Шеремета А. Д. Управленческий учет: учебное пособие / А. Д. Шеремета. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 429 с.