Распечатать страницу

Реферат Нематеріальні активи

« Назад

Код роботи: 6018

Вид роботи: Реферат

Предмет: Облік і аудит

Тема: Нематеріальні активи

Кількість сторінок: 23

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

Вступ

1. Аналіз міжнародного та національного досвіду

2. Облік нематеріальних активів у законодавстві України

3. Порівняльний аналіз нематеріальних активів України та країн Європи

Висновки

Список літератури

Розвиток ринкових відносин неможливий без подальшого розвитку творчої, інтелектуальної праці, використання новітніх технологій. Тому останнім часом в майні суб’єктів господарювання будь-якої організаційної форми і форми власності неухильно підвищується значення нематеріальних активів, а в суспільстві все частіше чути вислови “інтелектуальна власність”, “інтелектуальний капітал”, “комерціалізація інтелектуальної власності” тощо. Отже, нагальними стають і потреби у визначенні вартості та аналізу ефективності використання нематеріальних активів.

Окремими питаннями аналізу використання нематеріальних активів в Україні займається невелика група вчених: Г. Почепцов, Т. Мізерна, А. Рось, О. Обутна та В. Сизоненко. Аналізу різних аспектів інтелектуальної власності присвячені роботи Л. Войцехівської, І. Гарлиці, В. Євдокименко, О. Чубукової, А. Яновського. Але проблеми аналізу ефективності використання нематеріальних активів є недостатньо дослідженими, дана тема є актуальною для дослідження.

Нематеріальні активи – це особливі активи, щодо яких треба застосовувати особливі методи оцінок. Оцінка кожного активу проводиться за індивідуальною послідовністю, яка може змінюватися від активності ринку нематеріальних активів або від виду самого активу.

Отож, складність обліку нематеріальних активів насамперед пов’язана з їх нематеріальністю: визначити строк служби і можливість отримання економічної вигоди від використання того, що не має матеріального втілення, як правило, досить складно. Крім того, поняття «нематеріальні активи» об’єднує різні за природою об’єкти, багато з яких унікальні і не мають аналогів, що, у свою чергу, ускладнює класифікацію цього виду активів, й інколи взагалі ставить під сумнів можливість віднесення того або іншого об’єкта до складу нематеріальних активів.

1. П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99р. за №242 (з чинними змінами та доповненнями).

2. Аналітична записка німецької консультативної групи [PB/05/2010] Томас Оттен, Рікардо Джуччі, Роберт Кірхнер, 2010).

3. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ф. Ф. Бутинець, Л. Л. Горецька. – Житомир: Рута, 2002. – 544 с.

4. Бухгалтерский учет в зарубежных странах: Учебное пособие / Под ред. проф. Ф.Ф. Бутынца. – Житомир: ЖГТУ, 2007. – 480 с.

5. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку. – К. – 2007. – 522 с.

6. Губачова О. М., Мельник С. І. Облік у зарубіжних країнах: Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. – 432 с.

7. Дегтяренко Н. В. Ідентифікація і визначення нематеріальних активів та їх оцінка // Збірник наукових праць науково-практичної конференції магістрів та студентів. “Облік, аналіз і аудит: теорія, практика, перспективи”. – Мелітополь, 2007. – №7. – 312 с.

8. Ільницький Д. Порівняльний аналіз залежності успішності діяльності провідних компаній світу та України від нематеріальних активів // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - №5. - С. 56-61.

9. Лучко М. Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: Навчальний посібник / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – К.: Знання, 2006. – 311 с.

10. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / [За ред. С. Ф. Голова.] – К.: ФПБАУ, 2004. – 248 с.

11. Николюк М. З. Трактування поняття “нематеральні активи” в літературних джерелах \ Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1(10). 2008, – с. 208-215.

12. Поляков В. Нематериальные активы: применение в бизнесе // Корпоративные системы. - 2005. - №5. - С. 10-12.