Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Международная экономика \ 6012. Курсова робота Валютні біржі в структурі глобального фінансового ринку

Курсова робота Валютні біржі в структурі глобального фінансового ринку

« Назад

Код роботи: 6012

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Міжнародна економіка

Тема: Валютні біржі в структурі глобального фінансового ринку

Кількість сторінок: 61

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

АНОТАЦІЯ

ВСТУП

Розділ 1. Сутність валютних бірж та їх роль у функціонуванні глобального фінансового ринку

1.1. Етапи становлення та особливості розвитку глобального фінансового ринку

1.2. Сутність, роль та функції міжнародних валютних бірж у глобальному фінансовому просторі

1.3. Особливості діяльності ВБ в сучасних умовах

Розділ 2. Аналіз розвитку сучасного валютного біржового ринку

2.1. Динаміка та особливості розвитку глобального ринку валют

2.2. Трансформація валютної біржової діяльності в умовах глобальної фінансової кризи

Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку валютних бірж в Україні

3.1. Передумови інтеграції українського валютного ринку у глобальний валютно-фінансовий простір

3.2. Стратегічні напрями розвитку валютної біржової діяльності в Україні

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Актуальність теми. Перехід до ринкової економіки спричиняє докорінні зміни в економічних відносинах у народному господарстві. Перш за все змінюються функції держави, її організаційну роль значною мірою беруть на себе вільні ринкові інститути. Виникає необхідність у формуванні повноцінних гуртових ринків продовольства, сировини для підприємств, цінних паперів і конвертованого грошового капіталу.

Такими ринковими інститутами є торговельні доми, ярмарки, аукціони та біржові структури. Саме останні за попередні роки досягли великих результатів у купівлі-продажу великих партій товарів, грошових капіталів та цінних паперів.

За класичним визначенням валютна біржа розглядається як ринок, на якому через біржових посередників здійснюється торгівля валютою та цінними паперами у вигляді торговельних угод або купівлі-продажу. Біржі займають провідне місце у формуванні ринково-біржових цін (курсів) на товари та ресурси на основі фактичного співвідношення попиту і пропозиції.

Сьогодні в Україні основи біржової діяльності вже закладено. В міру нормалізації загальної економічної ситуації та нагромадження досвіду біржі мають усі шанси стати реальними індикаторами ринкових цін. Саме тому я вважаю, що дана тема актуальна для України, адже не рідко ціни встановлюють монополісти чи спекулятивно, а для розвитку ринкових відносин просто необхідно, щоб вони формувались на основі фактичного співвідношення попиту і пропозиції.

Значимість даної теми полягає в тому, що аналітична робота біржі спрямована на те, щоб обґрунтовано, спираючись на попит ринку визначати конкретну поточну і, головним чином, довготермінову мету, напрямки та реальні джерела ресурсів господарської діяльності, її пріоритети, оптимальну структуру виробництва та очікуваний прибуток. Біржа виконує важливу роль у збиранні, узагальненні й поширенні інформації про фінансовий стан членів біржі, щоб відвернути фінансове розорення учасників торгів, брокерських фірм унаслідок махінацій неплатоспроможних клієнтів, вона створює умови "прозорого" ринку.

Об’єктом дослідження є діяльність валютних бірж в структурі глобального фінансового ринку.

Предметом дослідження є процес здійснення операцій на валютних біржах.

Метою даної курсової роботи є дослідження сутності та особливостей здійснення діяльності валютних бірж у глобальному фінансовому просторі.

Для досягнення даної мети необхідно виконати такі завдання в курсовій роботі:

- визначити етапи становлення та особливості розвитку глобального фінансового ринку;

- вивчити сутність валютних бірж, їх роль та функції у розвитку глобальної економіки;

- вказати на особливості та динаміку розвитку глобального ринку валют;

- визначити передумови інтеграції українського валютного ринку у глобальний фінансовий простір;

- вказати на стратегічні напрями розвитку валютної біржової діяльності в Україні.

Для виконання даних завдань необхідно вивчити та дослідити такі питання в курсовій роботі, як економічний зміст валютної біржі, її розвиток в Україні, види біржових угод та операцій, дослідити діяльність валютної біржі в Україні за останні роки з використанням статистичних даних.

У курсовій роботі здійснено теоретичне узагальнення та розглянуто динаміку і особливості діяльності валютних бірж в структурі глобального фінансового ринку, визначено їх сутність, роль та функції; проаналізовано розвиток сучасного валютного біржового ринку, діяльність валютних бірж в умовах глобальної фінансової кризи; вказано на проблеми та перспективи розвитку валютних бірж в Україні.

1. Глобальний фінансовий ринок вперше з’явився в 1950-х роках. Поворотним пунктом у розвитку глобалізації фінансових ринків став крах Бреттон-Вудської системи фіксованих валютних курсів. Відбувалась лібералізація доступу до внутрішніх фінансових ринків країн, яка спричинила бурхливе зростання міжнародних потоків фінансового капіталу. Отже, пом’якшення правил міжнародної міграції капіталу сприяло стрімкому зростанню світового валютного ринку. Сьогодні глобалізація фінансових ринків включає в себе наступні тенденції:

- зростання конкуренції на міжнародних фінансових ринках між кредиторами і позичальниками;

- інтеграція міжнародних ринків капіталу;

- конвергенція міжнародних фінансових ринків.

2. За своєю сутністю валютна біржа є організаційно оформленим і регулярно функціонуючим ринком, на якому здійснюється вільна купівля-продажа національних валют, виходячи з курсового співвідношення між ними, що складається на ринку під впливом попиту та пропозиції. Основним завданням валютної біржі є не отримання високого прибутку, а мобілізація тимчасово вільних валютних ресурсів, перерозподіл їх у галузях економіки та встановлення дійсного ринкового курсу національної та іноземної валюти. Валютні біржі виконують такі функції:

- котирування цін;

- укладання двосторонніх угод між учасниками біржі;

- здійснення взаєморозрахунків за валютними операціями, укладеними на біржі;

- надання додаткових гарантій виконання валютних операцій.

3. Валютний ринок сьогодні характеризується найбільшим обсягом операцій та гнучкістю форм угод, а також різноманітністю контрагентів. Міжнародний валютний ринок став найбільшим за обсягами ринком – його середньоденний оборот у 2013 році становив 4,72 трильйони доларів США. Однією з основних особливостей світового валютного ринку стало застосування електронних торгових систем. Найбільший обсяг торгів зосереджено на двох системах: Рейтер та Електронній брокерській системі. Також помітні певні зміни в динаміці валютних пар. Такі пари, як EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY відзначилися в 2013 році високою волатильністю.

4. Валютна біржа відіграє важливу роль в роки кризи та фінансової нестабільності країни. В таких складних умовах всі ринки, у тому числі валютний, тяжіють до організованої торгівлі та безпечним розрахункам. Тож, валютна біржа здійснює контроль за виконанням валютних операцій, зберігаючи при цьому ринкові методи регулювання. У кризовий період 2009 року відбувався спад середньоденних оборотів глобального валютного ринку, який склав 2,9 трлн. дол. США за традиційними операціями та 0,2 трлн дол. США за нетрадиційними операціями, а обсяг торгівлі біржовими ф'ючерсами в середньому за день складав $12 млрд.

5. Валютний ринок України має декілька етапів розвитку: 1) 1991-1994 рр. – впровадження національної грошової одиниці, поява українського валютного ринку, формування законодавчої бази, досягнення значних темпів девальвації національної валюти; 2) 1995-1998 рр. – лібералізація проведення валютних операцій, стабілізація валютного курсу, кінець періоду характеризувався значною девальвацією національної валюти; 3) 1999 р. і до сьогодні – впровадження нових правил функціонування валютного ринку щодо лібералізації валютних відносин та обмеження спекулятивних операцій. Для інтеграції України до світового валютного ринку необхідне використання таких інструментів як: зближення національних валютних політик, взаємодія з міжнародними організаціями, співпраця з міжнародними валютними центрами. Україна має два можливі шляхи інтеграції до світового валютного ринку: регіональні валютні союзи в межах СНД та Європейський Союз.

6. Процеси становлення та розвитку системи валютного регулювання в Україні були досить складними, і на сьогодні функціонування всієї системи в цілому та УМВБ зокрема має суттєві недоліки, тому потребує реформування. Отже, стратегічними напрямами розвитку валютної біржової діяльності в Україні є:

- прийняття спеціалізованого законодавства щодо функціонування валютної біржі;

- надання на законодавчому рівні УМВБ більш вагомої ролі у встановленні офіційного курсу валют;

- відокремлення валютної секції зі складу універсальної УМВБ;

- створення та введення в дію інтернет-магазину для здійснення роздрібної та оптової торгівлі валютою;

- спрощення на законодавчому рівні процедури доступу до складу членів валютної біржі;

- зростання економічної та інформаційної потужності валютної біржі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аналіз світового ринку валюти. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=459972.

2. Белінська Я. В. Проблеми валютно-курсової стабільності в Україні / Я. В. Белінська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 8. – 245 c.

3. Бизнес и финансы. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://auction-anzeigen.com/ponyatie-valyutnaya-birzha.html.

4. Боришкевич О. В. Світовий валютний ринок: стан та динаміка // Вісник НБУ. – 2011. - №3 (181). – 25 с.

5. Бреславська О. І. Актуальні проблеми курсової політики України / О. Бреславська // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 2. – 125 c.

6. Валютна біржа. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.npblog.com.ua/index.php/ekonomika/valjutna-birzha.html.

7. Дегтярева О. И. Биржевое дело: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИДАНА, 2008. – 679 с.

8. Д’яконова І. І. Міжнародні фінанси [Текст]: навч. посіб. / [І. І. Д'яконова, М. І. Макаренко, Ф. О. Журавка та ін.]; за ред. М. І. Макаренка та І. І. Д'яконової. - К.: ЦУЛ, 2013. - 548 с.

9. Записки финансового аналитика. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://finnotes.com/valutnaja-birzha.html.

10. Захаров А. В., Кириченко Д. А., Челмодеева Е. В. Валютные и универсальные биржи XXI века как антикризисный механизм финансового рынка. - 2 е изд., перераб. и доп. - М., 2002. - 80 с.

11. Киселев А. А. «Современные тенденции международных рынков капитала: аспект глобализации» // «Вестник ФА» № 4(12) 1999. - 15 с.

12. Козак Ю. Г. Міжнародна економіка: Навч. Посібник / За ред. Козака Ю. Г., Логвінової Н. С., Осипова В. М. – К.: ЦУЛ. - 2008. – 439 с.

13. Конопля Ю. О. Функціонування валютної біржі та її роль у становленні й розвитку системи валютного регулювання [Текст] / Ю. О. Конопля // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 2. – С. 186-190.

14. Краткий обзор пары EUR/USD за 2013 год. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.vitaforex.pro/ru/obzor-eurusd.

15. Краткий обзор пары GBP/USD за 2013 год. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.vitaforex.pro/ru/obzor-gbpusd.

16. Краткий обзор пары USD/JPY за 2013 год. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.vitaforex.pro/ru/obzor-usdjpy.

17. Кущ А. О. Вплив сучасних інноваційних технологій на функціонування світового валютного ринку. IX Международная научно-практическая Интернет-конференция «НАУКА В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ» (10–11 октября 2013 г.). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.confcontact.com/2013-nauka-v-informatsionnom-prostranstve/ek8_kusch.htm.

18. Лавріненко О. В. Сучасні трансформаційні процеси валютного ринку в період формування нової світової валютної системи // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – Вип. №6. – 2010. – с. 125.

19. Лобанов А. В. Анализ систем регулирования валютного курса // Банковский вестник. - 2008. – №16. - с. 10-19.

20. Лук’яненко Д. Г. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія / За ред. д-ра екон. наук, проф. Д. Г. Лук’яненка. - К.: КНЕУ, 2001. - 538 с.

21. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: навч. посібник. – К. – 2003. – 435 с.

22. Мишина В. Ю. Влияние кризиса на объемы, структуру и тенденции развития валютного рынка // Деньги и кредит. - №4. – 2009. – с. 25.

23. Ніздельська І. А. Валютна політика: основні етапи та особливості її реалізації в Україні / І. Ніздельська // Банківська справа. – 2009. – № 4. – 141 c.

24. Оганян Г. А. Політична економія: Навч. посіб. / Г. А. Оганян, В. О. Паламарчук, А. П. Румянцев та ін.; За заг. ред. Г. А. Оганяна. - К.: МАУП, 2003. - 520 с.

25. Пашко Є. О. Механізм інтеграції України до світового валютного ринку: дис. канд. екон. наук: 08.05.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2004. – с. 123.

26. Ричка М. А. Інтеграція національного валютного ринку до світової фінансової системи // Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право. – Том 2, №4. – 2011. – с. 197-200.

27. Сафонова Н. С., Хістева О. В. Особливості валютного ринку України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/image/scientific_conference_24/zbornik_nauchnih_dokladov_24_2_2.pdf.

28. Сахаров В. Є., Будкін В. С., Єрохін С. А., Зав´ялова О. В., Белінська Я. В., Павлюк О. В. Міжнародна економіка. Навчальний посібник. - К.: Національна академія управління, 2008. - 432 c.

29. Українська фондова біржа. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrse.kiev.ua.

30. Яременко О. О. Вплив валютного регулювання на фондовий ринок в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=315.

31. MarketPulse. EUR/USD - 2013 in Review. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.actionforex.com/analysis/long-term-forecasts/eur%10usd---2013-in-review-20131225204716/.

32. MarketPulse. GBP/USD - 2013 In Review. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.actionforex.com/analysis/long-term-forecasts/gbp%10usd---2013-in-review-20131226204718/.

33. MarketPulse. USD/JPY - 2013 In Review. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.actionforex.com/analysis/long-term-forecasts/usd%10jpy---2013-in-review-20131226204719/.

34. Форекс. [Електронний ресурс]. - http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81#.D0.9F.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D0.B3.D0.B8_.D1.80.D0.B8.D0.BD.D0.BA.D1.83_FOREX.

35. Українська міжбанківська валютна біржа за сучасних умов. [Електронний ресурс]. - http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0.