Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Банковское дело \ 6011. Дипломна робота Управління платоспроможністю комерційного банку (на прикладі АТ «Дельта Банк»)

Дипломна робота Управління платоспроможністю комерційного банку (на прикладі АТ «Дельта Банк»)

« Назад

Код роботи: 6011

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Банківська справа

Тема: Управління платоспроможністю комерційного банку (на прикладі АТ «Дельта Банк»)

Кількість сторінок: 175

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 2000 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методичні основи управління платоспроможністю комерційного банку

1.1. Економічна сутність платоспроможності банку

1.2. Систематизація показників платоспроможності банку

1.3. Узагальнення підходів щодо організації управління платоспроможністю комерційного банку

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Аналіз управління платоспроможністю в АТ «ДЕЛЬТА БАНК»

2.1. Загальна характеристика фінансово-економічної діяльності АТ «Дельта Банк»

2.2. Аналіз фінансового стану АТ «Дельта Банк»

2.3. Оцінка стану управління платоспроможністю АТ «Дельта Банк»

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Шляхи удосконалення управління платоспроможністю комерційного банку

3.1. Пропозиції щодо підвищення платоспроможності АТ «Дельта Банк»

3.2. Рекомендації з управління активами і пасивами банку з метою підвищення платоспроможності банку

3.3. Заходи щодо оптимізації управління кредитним ризиком в банку

Висновки до розділу 3

Розділ 4. Охорона праці та техніка безпеки в надзвичайних ситуаціях в АТ «Дельта банк»

4.1. Система управління охороною праці у АТ «Дельта Банк»

4.2. Техніка безпеки в надзвичайних ситуаціях у АТ «Дельта Банк»

Висновки до розділу 4

Висновки

Список використаної літератури

Додатоки

Управління платоспроможністю комерційного банку має величезне значення для підтримання стабільності та ефективності платіжної системи країни, стійкості всієї банківської системи.

Актуальність проблеми підтримання платоспроможності комерційного банку зумовлена: по-перше, важливістю завдання своєчасного і повного проведення комерційним банком всіх платежів; по-друге, наявністю в даний час надлишкових залишків коштів на кореспондентських рахунках банків, у зв’язку з цим виникає питання про те, до якого рівня можливо і доцільно зниження даних залишків; по-третє, значним впливом платоспроможності банку на його імідж, оскільки для клієнтів і вкладників комерційного банку першорядне значення у процесі прийняття рішення про вкладення коштів у той або інший банк має впевненість у їх своєчасне повернення.

Актуальність обраної теми обумовлена ще і тим, що як показує аналіз вітчизняної банківської практики, прорахунки у виборі стратегії управління платоспроможністю є однією з головних причин виникнення проблем банків, що призводять до їх банкрутства. Основною причиною фінансової неспроможності є проблеми в управлінні з платоспроможністю банків. Проте належного аналізу причин, що призводять банки до кризи платежів і адекватних пропозицій щодо вирішення даної проблеми зроблено не було.

Широке коло питань, пов’язаних з дослідженням платоспроможності комерційного банку, висвітлено в роботах зарубіжних і вітчизняних учених – економістів. Вивчення й аналіз опублікованих з даного питання методологічних концепцій, методичних підходів і практичних розробок дозволили зробити висновок про те, що багато задач стосовно забезпечення платоспроможності залишаються недостатньо дослідженими як у науковому, так і в організаційно- практичному аспектах.

Весь спектр проблем управління платоспроможністю банку можна поділити на дві великі частини: теоретичну та практичну.

В теоретичній області першочерговим є вирішення питання про сутності понять «платоспроможність» і «ліквідність» та про визначення відмінностей між ними, а також факторів, що на них впливають і методів управління платоспроможністю і ліквідністю на макро - і мікрорівнях.

З точки зору практики існує необхідність створення таких методик управління платоспроможністю та ліквідністю, які дозволяли б фахівцям банку адекватно оцінювати рівень його платоспроможності і ліквідності, здійснювати ефективне щоденне управління, орієнтоване на підтримку на досить високому рівні даних характеристик роботи банку не тільки на звітні дати.

Сукупність означених вище проблем визначила актуальність теми дослідження дипломної роботи і послужила причиною вибору мети і завдань дослідження.

Таким чином, враховуючи все вищесказане, метою дипломної роботи є вивчення теоретичних і практичних основ платоспроможності банку та визначення шляхів удосконалення управління платоспроможністю комерційного банку у сучасних умовах.

Дана мета припускає рішення наступного кола завдань:

- уточнити та розмежувати поняття «платоспроможність» і «ліквідність» банку та виявити сутність поняття «платоспроможність»;

- дослідити систематизацію показників платоспроможності банку та провести узагальнення підходів щодо організації управління платоспроможністю комерційного банку;

- надати загальну характеристику фінансово-економічної діяльності АТ «Дельта Банк» та провести аналіз фінансового стану банку;

- провести аналіз та оцінку платоспроможності банку;

- розробити пропозиції щодо підвищення платоспроможності АТ «Дельта Банку», розглянути та обґрунтовати заходи щодо покращання його діяльності;

- надати рекомендацій з управління активами і пасивами банку та оптимізації управління кредитним ризиком з метою підвищення його платоспроможності;

- дослідити систему охорони праці та техніки безпеки з надзвичайних ситуаціях у АТ «Дельта Банк».

Мета і завдання визначили об'єкт і предмет дослідження.

Об’єкт дослідження – механізм управління платоспроможністю публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" (далі АТ «Дельта Банк»).

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти управління платоспроможністю комерційного банку в сучасних умовах.

Методологічну основу теоретичних узагальнень склали досягнення української і зарубіжної науки в галузі банківської справи. В процесі написання роботи застосовувалися наступні методи дослідження: узагальнююче-описовий, абстрактно-аналітичний, методи формальної логіки, що сприяло розгляду особливостей управління платоспроможністю комерційного банку.

В якості інформаційно-статистичної бази використовувалися наукові роботи, матеріали періодичної преси, статистичні та аналітичні матеріали НБУ, фінансові та статистичні дані комерційного банку АТ «Дельта Банк», законодавчі та нормативні документи НБУ та інших державні законодавчі акти.

Структурно дипломна робота складається зі вступу, трьох основних розділів та розділу з охорони праці та техніки безпеки в надзвичайних ситуаціях, висновків, списку використаної літератури із 52 найменувань та 7 додатків.

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано його об’єкт, предмет, мету, зазначені методи дослідження.

В першому розділі роботи розглядається теоретико-методичні основи управління платоспроможністю комерційного банку включаючи економічну сутність платоспроможності, систематизацію її показників та узагальнення підходів щодо організації управління платоспроможністю.

У другому розділі надана загальна характеристика фінансово-економічної діяльності АТ «Дельта Банк» та проведені аналіз фінансового стану та оцінка стану управління платоспроможністю цього банку.

Третій розділ роботи містить пропозиції щодо підвищення платоспроможності АТ «Дельта Банк» та рекомендації з управління активами і пасивами банку, а також заходи щодо оптимізації управління кредитним ризиком з метою підвищення платоспроможності банку. Також було рекомендовано АТ «Дельта Банк» вжити заходи щодо підвищення рівня капіталізації та достатності капіталу шляхом збільшення статутного капіталу банку для підтримки його платоспроможності. Виконання всіх нормативів регулювання діяльності АТ «Дельта Банк» після впровадження наданих банку рекомендацій для підтримки його платоспроможності підтверджує їх ефективність.

У четвертому розділі роботи розглядається система управління охороною праці та технікою безпеки в надзвичайних ситуаціях у АТ «Дельта Банк».

У висновках дипломної роботи підведені підсумки проведеного дослідження, надані найбільш важливі теоретичні узагальнення та пропозиції щодо вдосконалення управління платоспроможністю комерційного банку.

Основний зміст роботи викладено на 175 сторінках тексту. Дипломна робота містить 27 таблиць, 30 рисунків.

Висновки

У дипломній роботі наведено розв’язання завдань поставлених у дослідженні щодо вивчення теоретичних і практичних основ платоспроможності банку та визначення шляхів удосконалення управління платоспроможністю комерційного банку (на прикладі АТ «Дельта Банк») у досліджуваний період з 2011 по 2013 роки.

Проведене дослідження дозволяє зробити такі основні висновки і пропозиції:

1. Платоспроможність банку відіграє надзвичайно важливу роль у забезпеченні ефективного функціонування, як для кожної банківської установи, так і для фінансової системи країни.

2. Платоспроможність банку - це його здатність вчасно і в повному обсязі виконувати свої платіжні зобов'язання щодо кредитних, вкладних, довірчих або інших операцій грошового характеру, а також достатність власних коштів для виплати дивідендів на акціонерний капітал, захисту коштів акціонерів від знецінення і захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банку.

3. З поняттям «платоспроможність» банку тісно пов'язане поняття «ліквідність». Спільним для цих понять є те, що вони характеризують здатність банку виконувати свої фінансові зобов’язання. Відмінність полягає в тому, що платоспроможність передбачає виконання зобов’язань за рахунок власного капіталу, тоді як ліквідність - повне виконання всіх зобов’язань банківської установи. Ліквідність є необхідною та обов'язковою умовою забезпечення платоспроможності, його самозбереження, контроль за виконанням якої бере на себе не тільки сам банк чи його кредитори, а й орган зовнішнього контролю і нагляду - Національний банк України.

4. За визначенням НБУ платоспроможність характеризується рівнем забезпеченості фінансових зобов’язань банку власним капіталом. Капітал банку - це власні кошти, залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його зобов'язань. Капітал банку відіграє роль своєрідного буфера, який поглинає втрати від реалізації різноманітних ризиків.

5. Розмір банківського капіталу істотно впливає на рівень надійності та довіри до банку з боку суспільства. Величина капіталу визначає обсяги активних операцій банку, розмір депозитної бази, можливості запозичення коштів на фінансових ринках, максимальні розміри кредитів, величину відкритої валютної позиції та ряд інших важливих показників, які істотно впливають на діяльність банку.

6. Підтримання належного рівня ліквідності та достатнього розміру власного капіталу дає змогу банку постійно залишатися платоспроможним, створюючи цим достатні умови для досягнення основних цілей банківської діяльності та стійкого розвитку економіки.

7. Чинним законодавством в Україні та у відповідності з Базельськими угодами встановлено нормативи, з допомогою яких вітчизняні банки оцінюють рівень своєї платоспроможності, ліквідності та кредитного ризику. Відповідно за цими показниками відбувається контроль комерційних банків з боку НБУ у порядку банківського нагляду.

8. Регулювання достатності капіталу банків для захисту інтересів вкладників, кредиторів та інвесторів здійснюється за допомогою встановлених НБУ нормативів:

- норматив мінімального розміру регулятивного капіталу. Призначенням регулятивного капіталу є покриття негативних наслідків різноманітних ризиків, які банки беруть на себе в процесі своєї діяльності, та забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості й стабільної діяльності банків. Регулятивний капітал банку складається з сукупності основного та додаткового капіталу, його мінімальний розмір має становити 120 млн.грн.;

- норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу Цей норматив встановлюється для запобігання надмірному перекладанню банком кредитного ризику і ризику неповернення банківських активів на кредиторів/вкладників банку та відображає здатність банку своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов’язаннями;

- норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів відображає розмір регулятивного капіталу, необхідний для здійснення банком активних операцій;

- норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до зобов’язань визначає достатність власних коштів банку для виконання зобов’язань перед вкладниками та кредиторами.

9. З метою контролю за станом ліквідності банків Національний банк установлює такі нормативи ліквідності: миттєвої ліквідності (мінімально необхідний обсяг високоліквідних активів для забезпечення виконання своїх зобов'язань протягом одного операційного дня), поточної ліквідності (мінімально необхідний обсяг активів банку для забезпечення виконання поточного обсягу зобов'язань протягом місяця) та короткострокової ліквідності (мінімально необхідний обсяг активів для забезпечення виконання своїх зобов'язань протягом одного року).

10. Нормативи кредитного ризику встановлені НБУ мають на меті не допустити надмірну концентрацію кредитного ризику в банку, оскільки неплатоспроможність одного або кількох контрагентів може суттєво дестабілізувати банк та призвести до його неплатоспроможності. Нормативами передбачено обмеження кредитних та інші операції з пов’язаними особами (інсайдерами) банку, так як ці операції можуть здійснюватися на пільгових для інсайдерів умовах.

11. На платоспроможність банку впливає політична та економічна ситуація в країні або регіоні, стан грошового ринку, можливість рефінансування в Національному банку, розвиток ринку цінних паперів, наявність і досконалість заставного та банківського законодавства, надійність клієнтів і банків-партнерів, рівень менеджменту в банку. Безпосередньо на платоспроможність банку впливає кредитний ризик, оскільки при зменшенні кредитного ризику знижується ймовірність неповернення кредиту і виникнення проблем з платоспроможністю. Платоспроможність банку залежить від таких чинників як: розмір капіталу; спеціалізація та диверсифікація банківських послуг; загальний рівень ризиковості діяльності; співвідношення власних і залучених коштів.

12. Головна мета процесу управління платоспроможністю банку полягає в залученні та підтримці достатнього обсягу капіталу для розширення діяльності і створення захисту від ризиків. Ефективне управління платоспроможністю спрямоване на забезпечення безперебійної роботи банку, оптимального розподілу і використання банківських ресурсів. В основу механізму управління платоспроможністю комерційного банку закладено метод зіставлення вхідних і вихідних грошових потоків, зважених за термінами банківських операцій.

13. АТ "Дельта Банк" входить до групи найбільших банків України. Станом на 1 січня 2014 року за розміром загальних активів АТ «Дельта Банк» посідає четверте місце серед усіх банків України.

14. На підставі фінансових звітів та статистичних даних проведено аналіз загального фінансового стану АТ "Дельта Банк" за період з 2011 по 2013 роки. За результатами фінансового-господарської діяльності АТ «Дельта Банк» на кінець звітного періоду року сукупні активи банку за рік виросли на 84,40% – до 54,670 млрд. грн, у тому числі кредити і заборгованість клієнтів збільшилися в 2,6 рази – до 49,126 млрд. грн. При цьому обсяг зобов’язань за цей період збільшився в 1,9 ризи – до 51,558 млрд. грн., в основному за рахунок суми коштів клієнтів, яка у 2013 році зросла в 2,1 рази – до 36,428 млрд. грн. Статутний капітал банку зберігся на рівні 2,327 млрд. грн, а сукупний власний капітал становить 3,112 млрд. грн. Сукупні витрати банку в 2013 році становили 8,476 млн. грн., у тому числі процентні витрати – 4,822 тис. грн., сукупні доходи становили 8,370 млн. грн., у тому числі процентні доходи – 6,844 тис. грн. Чистий прибуток банку в 2013 році становить 140,00 млн. грн.

15. За досліджуваний період спостерігалася позитивна динаміка до зростання активів і зобов’язань банку, його капіталу, доходів і витрат, а також прибутку. За 2013 рік темп росту активів банку (в 1,8 рази) дещо відстає від темпу росту його зобов’язань (в 1,9 рази) та перевищує темп росту регулятивного капіталу (в 1,6 рази), у той же час темп зростання сукупних витрат (в 1,7 рази) трохи випереджає темпи зростання сукупного доходу та чистого прибутку (в 1,5 рази). Протягом 2013 року кошти клієнтів, залучені банком, зросли в 2,1 рази, майже на стільки ж зросли і надані клієнтам банку кредити та їх заборгованість.

16. Високоліквідні активи, питома вага яких складає 9,87% у 2013 році, мають тенденцію до зниження, тобто можна вважати, що ліквідність активів за період, що аналізується, знизилась, а це є негативною ознакою в діяльності банку.

17. Аналіз основних показників фінансового стану АТ «Дельта Банк» за досліджуваний період показав необхідність негайного вжиття заходів щодо підвищення його рівня капіталізації.

18. Невідповідність темпів росту активів і пасивів, витрат та доходів незначна та свідчить про якісну роботу банку, пов’язану з впровадженням ефективної політики управління, розширення кредитної діяльності та одночасного піклування про свою ліквідність і платоспроможність.

19. Проведений аналіз платоспроможності АТ «Дельта Банк» свідчить, що значення нормативів капіталу, перевищують нормативні, а це характеризує банк як платоспроможний та такий, що має достатньо капіталу для покриття кредитного ризику та ризику неповернення розміщених активів. Динаміка достатності капіталу за аналізований період свідчить про підвищення захищеності капіталу банку від ризику та інфляції за рахунок вкладень коштів у нерухомість та цінності.

20. На протязі 2011-2013 років банк виконував усі вимоги Національного банку України щодо значень трьох обов’язкових нормативів ліквідності, що свідчить про достатній рівень ліквідності банку. Необхідно зауважити щодо негативної динаміки нормативів капіталу та ліквідності, а значення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу, співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів, миттєвої та поточної ліквідності наблизилися до межі рекомендованих.

21. Аналіз активів та зобов’язань за строками погашення у період з 2011 по 2013 роки показує, що активи АТ «Дельта Банк» в цілому перевищували зобов'язання за строками погашення. Вказана невідповідність в усі періоди перекривалася власним капіталом банку. Завдяки значному рівню власного капіталу відсутня суттєва розбалансованість за строками погашення та розміщення активів і зобов’язань банку.

22. Аналіз нормативів кредитного ризику АТ «Дельта Банк» за 2011-2013 роки показує, що банк чітко притримується встановлених нормативів, але банк повинен звернути достатню увагу на негативну тенденцію збільшення нормативу максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента; якість управління кредитним ризиком банку можна охарактеризувати в цілому як задовільною, але потребує постійного вдосконалення.

23. За результатами проведеного дослідження управління платоспроможності АТ «Дельта Банк» його керівництву було запропоновано вжити наступні заходи щодо:

- підвищення рівня капіталізації та достатності капіталу банку;

- підтримання ліквідності на достатньому рівні та забезпечення дотримання нормативів ліквідності шляхом підтримання на необхідному рівні обсягу високоліквідних активів, зниження розбалансування активів і пасивів за строками, покращення управління ризиком ліквідності та грошовими потоками;

- поліпшення якості активів та зниження кредитного ризику. З метою недопущення зростання ризиків банк має більш суворо підходити до видачі кредитів та об'єктивно здійснювати класифікацію кредитних операцій, проводити безпечну кредитну політику;

- підвищення ефективності діяльності банку. Проведення аналізу стратегії розвитку банку, коригування основних цілей і пошук шляхів підвищення доходів та скорочення витрат, обмеження невиправдано високих витрат за залученими коштами, зниження ризиків та покращення управління активами і пасивами, забезпечення високих стандартів якості послуг;

- удосконалення систем управління ризиками, включаючи здійснення ефективного моніторингу з боку спостережної ради та ради директорів, з метою вчасного виявлення, оцінки, моніторингу та контролю усіх суттєвих ризиків, а також оцінки адекватності капіталу та ліквідності з урахуванням профілю ризиків, ринкових та макроекономічних умов;

- посилення контролю за своєчасним та правильним розрахунком резервiв пiд кредитнi ризики.

24. Для ефективнішого нагляду за станом платоспроможності банку вдосконалення управління платоспроможністю та вчасного виявлення негативних тенденцій пропонуємо:

- застосування порівняльного аналізу, який передбачає зіставлення фактичних показників з середніми показниками по окремій групі банків, до якої віднесено АТ «Дельта Банк»;

- введення показника фінансового левериджу як доповнення до підходу, що враховує рівень ризику при розрахунку показника достатності капіталу банку;

- введення показника довгострокової ліквідності. Необхідність уведення нормативу довгострокової ліквідності обумовлена ростом розриву строків між активами та пасивами банку.

25. В роботі наведені рекомендації з метою підвищення платоспроможності банку застосовування на практиці методу збалансованого підходу до одночасного управління активами і пасивами за розмірами сум та строками на основі аналізу та прогнозування грошових потоків, що дозволяє зменшити витрати та максимізувати прибуток банку.

26. Рекомендовані заходи щодо оптимізації управління кредитним ризиком з використанням методів управління структурою балансу та методів управління, пов'язаних з проведенням позабалансових фінансових операцій (страхування, хеджування, диверсифікація, сек'юритизація і т. ін.), які сприяють зниженню рівня негативного впливу кредитного ризику на платоспроможність та прибутковість банківської установи.

27. Впровадження запропонованих рекомендації щодо капіталізації АТ «Дельта Банк» шляхом збільшення статутного капіталу сприятиме можливості забезпечити достатній рівень платоспроможності та обмеженню ступеня впливу кредитного ризику, а також виконати всі вимоги НБУ.

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що у процесі виконання дипломної роботи мною була досягнута мета та виконані всі завдання поставлені на початку дослідження.

 

Список використаної літератури

1. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. № 679-ХІV (зі змінами і доповненнями).

2. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, (зі змінами і доповненнями).

3. Положення «Про регулювання Національним банком України ліквідності банків України», затверджена постановою НБУ від 30.04.2009 р. N 259 (зі змінами).

4. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 р. N 368 (із змінами та доповненнями).

5. Методичні вказівки з інспектування банків "Система оцінки ризиків", схвалені Постановою Правління НБУ від 15 березня 2004 р. № 104.

6. Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні, схвалена Постановою Правління НБУ від 02.06.2009р. N 315 (із змінами).

7. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України, схвалена постановою правління НБУ від 02.08. 2004 року N 361 (із змінами).

8. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. - К.: КНЕУ, 2009. - 599 с.

9. Антонюк Г. Управління кредитним ризиком в банківській діяльності / Наукові записки. - 2010. - № 15.

10. Арбузов С. Г. Банківська енциклопедія / С. Г. Арбузов, Ю. В. Колобов, В. І. Міщенко, С. В. Науменкова. - К.: Центр наукових досліджень Національного банку України: Знання, 2011.

11. Банковское дело [Текст]: учебник / под ред. Г. Г. Коробовой. - М.: Экономисть, 2009. - 751 с.

12. Банковское дело [Текст]: учебник / [Лаврушин О. И., Мамонова И. Д., Валенцева Н. И. и др.]; под. ред. О. И. Лаврушина. - [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Финансы и статистика, 2010. - 672 с.

13. Батракова Л. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка [Текст]: учебник / Л. Г. Батракова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Логос, 2008. – 368 с.

14. Банківський менеджмент. Навчальний посібник / Кириченко О. А., Гіленко І. В., Роголь С., Сиротян С. В., Нємой О. - К.: Знання-Прес, 2009. - 438 c.

15. Галицька Е. Удосконалення системи показників ліквідності комерційних банків [Текст] / Е. Галицька, Л. Висоцька / Банківська справа. - 2008. - №2. - с. 19-25.

16. Головач А. В., Захожай В. Б., Базилевич К. С. Статистика банківської діяльності. - К.: МАУП, 1999.

17. Грідчина М. В. Фінансовий менеджмент: [курс лекц.] / М. В. Грідчина. - К.: МАУП, 2004. - 160 с.

18. Дзямулич М. І. Забезпечення ліквідності комерційних банків в умовах фінансової кризи / М. І. Дзямулич, О. М. Чижик / Економічний простір. - 2010. - №23/2.

19. Диченко М. Б. Теория и методология регулирования ликвидности коммерческих банков: дис. д-ра экон. наук:08.00.10 / М. Б. Диченко. - СПб., 2000. - 285 с.

20. Довгань Ж. М. Фінансовий менеджмент у банку: навчальний посібник / Ж. М. Довгань; Мін-во освіти і науки України, Тернопільський нац. економічний ун-т. - Тернопіль: Економічна думка. - 2008.

21. Долан Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика [Текст] / Долан Э. Дж., Кэмпбелл К. Д., Кемпбелл Р. Дж.; пер. с англ. В. Лукашевича и др.; под. общ. ред. В. Лукашевича. - М., 2000. - 448 с.

22. Этрилл П. Финансовый менеджмент для неспециалистов [Текст] / П. Этрилл. - 3-е изд. / пер. с англ. под. ред. Е. Н. Бондаревской. - СПб.: Питер, 2009 - 608 с.

23. Єпіфанов А. О. Методологічні складові ефективного розвитку банківського сектору економіки України: Монографія. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2008. - 417 c.

24. Журавльова Ю. Ю. Сутність платоспроможності підприємства / Ю. Ю. Журавльова // Фінанси України. -2007. - № 3. - с. 24-27.

25. Жидецький В. Ц. Практикум із охорони праці: Навч. посіб. / В. Ц. Жидецький, В. С. Джигирей, В. М. Сторожук та ін. - Львів, Афіша, 2000. – 352 с.

26. Калтырин А. В. Деятельность коммерческих банков: Учеб. пособие / Под ред. проф., д.е.н. А. В. Калтырина. - Ростов-на-Дону: “Феникс”. - 2004. - 384 с.

27. Ковалев В. В. Финансовый менеджмент: теория и практика [Текст] / В. В. Ковалев.-2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Проспект, 2007. - 1024 с.

28. Ковальчук Т. Т. Ліквідність комерційних банків [Текст]: навчальний посібник / Т. Т. Ковальчук, М. М. Коваль. - К.: Знання: КОО, 2001. - 120 с.

29. Коваленко В. В. Капіталізація банків: методи оцінювання та напрямки підвищення / В. В. Коваленко, К. Ф. Черкашина. – Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2010. – 153 с.

30. Криклій О. А. Управління кредитним ризиком банку. [Текст]: Монографія / О. А. Криклій, А. Г. Маслак. - Суми. ВНЗД « УАБС НБУ, 2008, с. 48.

31. Ліквідність банку: окремі аспекти управління та світовий досвід регулювання і нагляду: Науково-аналітичні матеріали. Вип. 11 / В. С. Стельмах, В. І. Міщенко, В. В. Крилова [та ін.]. - К.: ЦНД НБУ, 2008. - 220 с.

32. Лис І. М. Вдосконалення управління капіталізацією та ліквідністю банківської системи [Текст] / І. М. Лис, В. В. Салтинський / Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. пр. - Т.14. - Суми: УАБС НБУ, 2007. - 368 с.).

33. Міщенко В. І. Банківські операції: Підручник / В. І. Міщенко, Н. Г. Слав’янська, О. Г. Коренєва.-2-е вид., переробл. і доп. - К.: Знання, 2007. – 85 с.

34. Міщенко В. Капіталізація банківської системи України // Вісник НБУ. – 2013. - №7. – С. 11-17.

35. Основні принци ефективного банківського нагляду [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/.

36. Основи банковского дела / Под ред. А. Н. Мороза. - К.: Либра, 2005. - 330 с.

37. Перешибкин М. М. Управление ликвидностью и платежеспособностью банка (Адаптационное принятие решений) [Текст] / М. М. Перешибкин. Бизнес Информ, 2000. - №11 - 12. - с. 58-61.

38. Поморина М. А. Финансовое управление в коммерческом банке: учебное пособие / М. А. Поморина. - М.: КНОРУС, 2013. - 376 с.

39. Попов К. О. Мы не спешим предугадать, как Базель ІІІ нам отзовется / К. О. Попов, Ю. Н. Юденков // Внутренний контроль в кредитной организации. – 2011. - №4.

40. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку: підручник / Л. О. Примостка; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2004. - 468 с.

41. Принципи ефективного управління ліквідністю у банківських установах [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.

42. Рябініна Л. Ліквідність банківської системи та роль НБУ в її підтримці / Л. Рябініна / Банківська справа. - 2010. - №2-3. - с. 51-59.

43. О. Ю. Свиридов. Банківська справа: 100 екзаменаційних відповідей О. Ю. Свиридов. - Видання 3-е, виправлене і доповнене. - Ростов н / Д: Видавничий центр «МарТ»; Фенікс, 2010. - 256 с. - (Експрес-довідник для студентів вузів)., 2010.

44. Серпенінова Ю. С. Фінансовий механізм управління ліквідністю банку: Монографія / Серпенінова Ю. С. - Суми: Університетська крига, 2011. - 136 с.

42. Стельмах В. С. Енциклопедія банківської справи України. - К.: Молодь, ІнЮре, 2001. - 680 с.

45. Тавасиев А. М. Банковское дело: управление и технологии. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 863 с.

46. Трифонов А. Н. К вопросу о банковской ликвидности [Текст] / А. Н. Трифонов / Банковское дело. - 1996. - №10. - с. 28-31.

47. Управління банківськими ризиками: навч. посібн. / Л. О. Примостка, П. М. Чуб, Г. Т. Карчева та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. О. Примосткій. - КНЕУ, 2010. - 600 с.

48. Управління ризиками базових банківських операцій / 1 том / за ред.д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. - Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. - 283 с.

49. Фатюха В. Удосконалення методів управління ліквідністю комерційного банку. / В. Фатюха, О. Самченко / Економічний аналіз. - 2011. - Випуск 8. Частина 1.

50. Филимонова-Арутюнова К. К. Управление ликвидностью коммерческого банка: дис. канд. экон. наук: 08.00.10 / Карина Константиновна Филимонова Арутюнова. - Ростов н/Д, 2005. - 269 с.

51. Фінансовий аналіз: [навч. посіб.] / М. Д. Білик, О. В. Павловська, Н. М. Притуляк - К.: КНЕУ, 2007. - 592 с.

52. Хіміч Н. О. Управління ліквідністю комерційних банків України в умовах нестабільності фінансових ринків / Н. О. Хімич / Регіональна економіка. - 2009. - №3. - с. 76-83.

53. О. Є. Чорна Капіталізація банківської системи як механізм підвищення темпів економічного зростання України / Чорна О. Є., Атаманцева А. В. // Європейський вектор економічного розвитку. – 2010. - №1(8). – С. 235-242.

54. Шелудько В. М. Фінансовий ринок: Навч. посібник / В. М. Шелудько. - К.: Знання - Прес, 2005. - 535 с.

55. Офіціальний сайт Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк»: http://deltabank.com.ua.