Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Финансы предприятий \ 6007. Бакалаврська робота Аналіз фінансової діяльності ПАТ «Фармак»

Бакалаврська робота Аналіз фінансової діяльності ПАТ «Фармак»

« Назад

Код роботи: 6007

Вид роботи: Бакалаврська робота

Предмет: Фінанси підприємств

Тема: Аналіз фінансової діяльності ПАТ «Фармак»

Кількість сторінок: 82

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 900 грн

Вступ

Роздід 1. Науково-теоретичні основи аналізу фінансової діяльності та їх роль у системі управління акціонерними товариствами

1.1. Особливості організації і функціонування фінансів акціонерних товариств

1.2. Аналіз фінансової діяльності в системі управління акціонерним товариством

1.3. Організаційно-економічна характеристика публічного акціонерного товариства «Фармак»

Розділ 2. Особливості організації аналізу фінансової діяльності акціонерних товариств

2.1. Оцінка впливу нормативної бази та сучасних наукових розробок на особливості аналізу фінансової діяльності акціонерного товариства

2.2. Джерела отримання та процедури оцінювання облікової інформації, що використовується в аналізі фінансової діяльності підприємств

2.3. Система показників, що використовуються в аналізі фінансової діяльності підприємств

Розділ 3. Методика аналізу фінансової діяльності підприємств

3.1. Оцінка та аудит майнового потенціалу

3.2. Оцінка фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності ПАТ «Фармак»

3.3. Аналіз формування та використання прибутку, визначення рентабельності

3.4. Перспективний аналіз діяльності ПАТ «Фармак»

3.5. Аналіз фінансової діяльності в умовах використання комп’ютерних програм

3.6. Узагальнення та реалізація результатів аналізу і контролю фінансового потенціалу підприємств

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

Підприємство у формі акціонерного товариства – є досить вигідним і поширеним типом організації підприємства у країнах з розвинутою економікою. Популярність грунтується на трьох важливих перевагах:

- забезпечення мобілізації великих грошових сум шляхом реалізації акцій серед населення;

- забезпечення передачі окремих інтересів, оскільки акції можуть легко продаватись іншим особам;

- накладання на акціонера відповідальність тільки у межах свого капіталу.

Масова приватизація, що здійснюється в Україні, трансформувала тисячі великих та середніх підприємств у акціонерні товариства. Це дало змогу мільйонам громадян стати власниками та створило необхідну мотивацію і зацікавленість в ефективному функціонуванні приватизованих підприємств та зробило цей тип організації підприємства найпоширенішим у нашій країні.

Соціально-економічні зміни в Україні обумовлені становленням ринкових відносин. Обрана тема дослідження на даному етапі цього становлення є дуже актуальною та важливою, оскільки за роки впровадження нагальних економічних реформ підприємства України зіткнулися з чималими проблемами, які базуються не тільки на об’єктивних чинниках. Насамперед це стосується господарювання в нових економічних відносинах, пов’язаних із зміною форм власності. Зокрема суттєвими недоліками є відсутність знань для управління підприємствами в нових, ринкових умовах, та невміння багатьох підприємств за стислий термін перебудувати свою діяльність відповідно до вимого часу.

Дослідження, проведені в даній роботі, мають велике теоретичне та практичне значення, оскільки містять досвід західних консультантів, наявну в Україні нормативну базу, а також методику проведення аналізу фінансової діяльності акціонерних товариств.

Метою даної роботи є вивчення та дослідження фінансової діяльності акціонерних товариств та проведення аналізу їх фінансового стану.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань:

- розкриття сутті та форм акціонерних товариств;

- вивчення фінансових ресурсів акціонерних товариств, формування та розподілу прибутку в акціонерних товариствах;

- проведення аналізу фінансової діяльності акціонерних товариств;

- дослідження проблем формування фінансових ресурсів в акціонерних товариствах та шляхи їх вирішення.

В Україні досить тривалий час при командно-адміністративній системі управління економікою питання про різні форми власності не мали права на існування. Із визнанням України незалежною державою та першими кроками до ринкових відносин з’явились праці на тему роздержавлення та створення корпоративної власності.

Для досягнення поставленої мети та вирішення намічених завдань за об’єкт дослідження обрано ПАТ «Фармак», яке займається виробництвом фармацевтичної продукції. ПАТ «Фармак» має статутний фонд в розмірі 36666,00 тис. грн. (Додаток 1).

Теоретичну та методологічну основу дослідження склали сучасні економічні теорії, фундаментальні праці стосовно створення та діяльності акціонерних товариств. При проведенні аналізу фінансової діяльності використовувались методи економічного аналізу.

Інформаційну базу дослідження склали законодавчі акти України стосовно даної теми, монографічна література українських та зарубіжних авторів, статті в періодичних виданнях, статистичні збірники, фінансова звітність ПАТ «Фармак».

1. Закон України «Про акціонерні товариства».

2. Закон України «про аудиторську діяльність»: затв. Постановою ВР України від 22.04.93/у ред. Закону від 14.09.06 р.№140-V.

3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»: затв. Постановою ВР України від 16.07.99 р. №996 / XIV (зі змінами і доповненнями).

4. Барабас Н. С. Аналіз госп. діяльності: навч. посіб. / Н. С. Барабаш: за аг. ред. Є. В. Мних. - К.: КНТЕУ, 205. – 395 с.

5. Організація і методика аудиту: навч. посіб. / М. О. Никонович, К. О. Редько, О. А. Юрєва; за ред. Є. В. Мних. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006 – 472 с.

6. Суржик В. Г. "Фінансове прогнозування доходів та витрат акціонерного товариства" // "Фінанси України", 2001 p., № 12.

7. Суржик В. Г. "Акціонування й управління акціонерним капіталом" // "Фінанси України", 2001 р. - с. 82-84.

8. Третяк О. Д. "Прогнозування фінансового стану AT" // "Фінанси України", 2000 р., - №11. - с. 38-40.

9. Рубцов Б. Г., Зарубежные рынки: инструменты, структура, механизм функционирования (гл. 1., §1.2). - М.: ИНФРА-М. - 1996.

10. Мозговой О. С каждым годом важность регулирования рынка ценных бумаг возрастает. // Инвест-газета. - №7. – 2000 г.

11. Общая теория финансов / Под ред. Л. А. Дробозиной. - М.: ЮНИТИ, 1995.

12. Опарін В. М. Фінанси. - К.: 1999.

13. Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних корпорацій. Навчальний посібник - К.: Либідь, 1993.

14. Финансы Учебное пособие / Под ред. А. М. Ковалевой /. - М.: Финансы и статистика, 1999.

15. Коваленко В., Третьякова М. Контролюючі органи акціонерних товариств // Вісник законодавства Україні, № 34, 2002.

16. В. Е. Коломойцев. Універсальний словник економічних термінів: інвестування, конкуренція, менеджмент, маркетинг, підприємництво: Навчальний посібник. – К.: Видавництво «Молодь», 2000.

17. Кондратьєв О. Д. "Фактори забезпечення фінансової стійкості підприємства" // "Фінанси України", 2001 p., № 9.

18. Конторщикова О. Порядок ліквідації підприємства // Вісник законодавства Україні, № 34, 2002.

19 Коробов Н. В. "Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий", - К., "Высшая школа", 2000 г.

20. Кравченко В. І. Фінанси місцевих органів влади України. - Монографія. - Нац.-т. стратегічних досліджень. - К.: 1996.

Висновки та пропозиції

Фінансовий стан – найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства. Він відображає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал в діловому співробітництві, оцінює в якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів за фінансовими та іншими відносинами.

Без аналізу фінансового стану сьогодні стає неможливим функціонування будь-якого суб'єкта економічної діяльності, включаючи й тих, що з певних причин не переслідують мету максимізації прибутків. Якщо ефективність господарювання є добровільною справою агента економічної діяльності, то фінансова звітність – обов'язковою: навіть дрібні приватні підприємства зобов'язані аналізувати свою фінансову діяльність, на основі якої вони будують звітність перед органами Державної податкової адміністрації.

Стійке фінансове становище формується в процесі всієї виробничо-господарської або комерційної діяльності підприємства. Однак партнерів та акціонерів підприємства цікавить не процес, а результат, тобто саме показники фінансового стану за звітний період, які можна визначити на основі офіційної фінансової звітності.

Стійка діяльність підприємства залежить як від обгрунтованості стратегії розвитку, маркетингової політики, від ефективного використання всіх існуючих в його розпорядженні ресурсів, так і від зовнішніх умов, до числа яких відносять податкову, кредитну, цінову політики держави та ринкову кон'юнктуру. Через це в якості інформаційної бази аналізу фінансового стану повинні виступати звітні дані підприємства, деякі задані економічні параметри і варіанти, при яких змінюються зовнішні умови його діяльності, котрі потрібно враховувати при аналітичних оцінках та прийнятті управлінських рішень.

Підприємство ПАТ «Фармак» має недостатню фінансову стійкість. Про це свідчить ряд показників. Зокрема, коефіцієнт абсолютної ліквідності вказує на те, що підприємство в змозі негайно погасити лише 0, 06% поточної заборгованості. Значення коефіцієнту миттєвої ліквідності також має низьке значення, вдвічі менше нормативного. Лише значення коефіцієнту загальної ліквідності знаходиться в межах норми, навіть перевищує її. Але ж високі показники загальної ліквідності свідчать не про стабільний фінансовий стан підприємства і про ефективність його діяльності, а про наявність у нього понаднормативних виробничих запасів.

Загальний коефіцієнт покриття свідчить, що на кожну гривню короткострокових зобов'язань припадає 0,25 грн. поточних активів на початок року та 1,3 грн. – на кінець року. Коефіцієнт автономії має велике значення, оскільки засвідчує високу ступінь незалежності підприємства від зовнішнього фінансування. Лижна фабрика має значний запас фінансової стійкості – про це свідчить коефіцієнт фінансової стійкості.

Незважаючи на те, що підприємство має добрі результати по деяких показниках, воно знаходиться в нестійкому фінансовому стані через нестачу грошових коштів. Великі обсяги готової продукції на складі свідчать про те, що дана продукція не дуже користується попитом через високу ціну, яка, в свою чергу, обумовлена великою собівартістю.

Оскільки на ПАТ «Фармак» існує дві великі проблеми – проблема збуту та оптимізації дебіторської заборгованості, на них потрібно звернути особливу увагу. Проблему збуту можна вирішити через реалізацію продукції з негайною оплатою і, звісно ж, шляхом зниження відпускних цін. Щодо дебіторів, то потрібно вибрати найбільш доцільні строки платежів та форми розрахунків зі споживачами.

Доцільно також продати частину основних фондів, оскільки вони вже застарілі, а отриману суму спрямувати на придбання нового обладнання чи на розширення виробничої та збутової діяльності.

Пошук ефективних механізмів управління фінансовими ресурсами та забезпечення їх реальної інтеграції в систему ринкових відносин зумовлює необхідність розробки певної фінансової стратегії на даному етапі розвитку підприємства. Адже, сьогодні нас відділяє вже немало часу відтоді, як Україна стала на шлях ринкових перетворень. Цей шлях і досі залишається складним та заплутаним, а часом навіть незбагненним пересічному громадянину, що давно звик чути про реформування економіки, не помічаючи реальних змін на краще.

На думку багатьох західних економістів, роботи яких використовувались автором під час написання даної роботи, проблема української промисловості полягає в тому, що керівники багатьох підприємств є вихованцями старої командно-адміністративної системи господарювання, в якій, при відсутності функціонуючого ринкового механізму та дефіцитності ресурсів, споживчий попит сприймався як небажане явище або, навіть, як гальмо економічного розвитку.

Відмінність ринкової економіки в цьому відношенні полягає в тому, що споживчий попит в будь-якій формі розуміється виробником як стимул до збільшення обсягів виробництва.

Світовий досвід вчить нас тому, що дійсне просування на шляху реформ залежить від змін у виробничій сфері та знаходженні ефективних форм господарювання. Важливу роль в цьому процесі в Україні відіграє об'єктивний аналіз фінансового стану підприємств.