Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономика труда и социально-трудовые отношения \ 6006. Курсова робота Сучасний стан компонентів соціально-трудових відносин та напрямки його вдосконалення

Курсова робота Сучасний стан компонентів соціально-трудових відносин та напрямки його вдосконалення

« Назад

Код роботи: 6006

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Економіка праці та соціально-трудові відносини

Тема: Сучасний стан компонентів соціально-трудових відносин та напрямки його вдосконалення

Кількість сторінок: 63

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 600 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи дослідження поняття «соціально-трудові відносини»

1.1. Соціально-трудові відносини як категорія

1.2. Умови праці як складова соціально-трудових відносин

1.3. Заробітна плата як предмет соціально-трудових відносин

Розділ 2. Аналіз сучасного стану компонентів соціально-трудових відносин

2.1. Аналіз умов праці на сучасному етапі розвитку України

2.2. Аналітична оцінка динаміки та структури заробітної плати в Україні

Розділ 3. Напрямки вдосконалення умов праці та заробітної плати як актуальних проблем сучасного розвитку соціально-трудових відносин

3.1. Заходи щодо покращення умов праці на підприємствах України і перспективи рішення проблем

3.2. Заходи удосконалення матеріального стимулювання працівників на підприємствах України

Висновок

Список використаних джерел

Додатоки

Праця є основою існування людини, визначає його місце в суспільстві, служить однією з найважливіших форм самовираження і самоактуалізації, тому він повинен бути організований таким чином, щоб адекватно відображати ці особливості людини, забезпечувати відповідне помірна винагорода.

Особливості праці як об'єкта дослідження і вивчення полягають у тому, що, по-перше, праця - це доцільна діяльність людей по створенню благ та послуг, яка повинна бути ефективна, раціональна, економічно організована, по-друге, він є одним з основних умов життєдіяльності не тільки окремого індивіда, але й суспільства в цілому, фактором функціонування будь-якої організації (підприємства), по-третє, він не може розглядатися як товар, оскільки товаром є не він сам, а послуга праці, і, нарешті, в процесі праці формується система соціально- трудових відносин, які становлять стрижень суспільних відносин на рівні народного господарства, регіону, фірми та окремих індивідів.

Актуальність теми. В умовах корінних змін у системі суспільних відносин найбільш суттєві перетворення відбуваються в соціально- трудовій сфері, викликаючи закономірне в таких випадках протистояння основних суб'єктів цих відносин. Саме тому жодна з сфер економічного життя нашої держави не піддається такій жорсткій критиці, як соціально- трудові відносини. Цьому сприяла низка факторів, серед яких можна виділити панування довгі роки традиції державного патерналізму в цій сфері, спрощена система оцінки стану соціально-трудової сфери і т.д.

У цих умовах не викликає сумніву необхідність формування нової системи соціально- трудових відносин, що повинно знайти відображення в сучасному розумінні особливостей праці як об'єкта дослідження і вивчення, а також у трактуванні предмета і методу сучасної економіки праці і соціально- трудових відносин як науки.

Природа соціально-трудових відносин така, що при їх вивченні та аналізі ми змушені рахуватися з їх постійним видозміною, причому їх перебудова посилює цю властивість.

У даній курсовій роботі будуть розглянуті два ключових компоненти соціально-трудових відносин – заробітна плата та умови праці, так як в Україні вони маються найбільш гостро виражені недоліки та проблеми.

Мета: теоретичний розгляд категорії «соціально-трудові відносини», поглиблення у дослідженні та аналізі умов праці та заробітної плати як складових соціально-трудових відносин.

Для досягнення зазначеної мети поставлено та вирішено такі науково-практичні завдання:

1. Розглянуто категорії «соціально-трудові відносини», «заробітна плата», «умови праці» з теоретичної точки зору.

2. Виявлено основні проблеми в сучасних соціально-трудових відносинах.

3. Проаналізовано основні статистичні дані, зроблено аналіз тенденцій розвитку умов праці та заробітної плати.

4. Надано практичні рекомендації щодо удосконалення умов праці та системи заробітної плати на підприємствах України.

Об’єкт дослідження: процеси формування та функціонування системи соціально-трудових відносин в сучасних умовах.

Предмет дослідження: соціально-трудові відносини як категорія, умови праці та заробітна плата як складові соціально-трудових відносин.

Соціальтно-трудові відносини – це одна з найбільш впливових сфер у житті кожної людини, адже, досягнувши дорослого віку, майже кожен з нас почав або почне працювати, вливатись в новий колектив, пізнавати нові сторони життя.

Проте, в нашій країні соціально-трудові відносини є далеко не ідеальними. Це пов’язано і зі зменшенням впливу третьої сторони соціально-трудових відносин – держави, так як капіталізм і приватне підприємництво набуває піку свого розвитку, і з менталітетом сучасних роботодавців, які на перше місце ставлять прибуток, не зважаючи на найбільш цінний ресурс підприємства – персонал, і зі складними кризовими явищами, що не дають змогу сформувати матеріально базу для підтримання належного рівня соціально-трудових відносин.

Для того, щоб краще зрозуміти природу сучасних соціально-трудових відносин в нашій державі, необхідно розглянути дану категорію та її складові з теоретичного боку. Це дасть змогу підійти до аналізу основних проблем з наявною базою знань та розуміння сутності явищ. Після розгляду теоретичних аспектів був проведений аналіз двох складових соціально-трудових відносин, що мають найбільш гостро виражені проблеми на сучасному етапі – умов праці та заробітної плати. Результати, на жаль, є дуже невтішними. Постійна нестача коштів, непропорційність у виплатах, залежність працівників від застарілого обладнання, загострення соціально-психологічної напруги – все це характеризує сучасні тенденції розвитку (чи, все ж таки, занепаду) соціально-трудових відносин.

Але, навіть у нашій недосконалій державі, є всі шанси на виправлення ситуації. Необхідно лише вчасно прислухатись до основних розроблених рекомендацій. Не треба оминати і зарубіжний досвід – Європа і Америка вже давно виробили комплекс методів та заходів, що дуже позитивно впливають на систему оплати праці та умови праці. Проте, чи вигідно це робити роботодавцям? Звичайно, але їх дивний менталітет постійно провокує на дивні, нелогічні дії. До рекомендацій і порад найчастіше просто не дослухаються. І якщо така ситуація з повним ігноруванням буде продовжуватись, то хто знає, чи не перетвориться розвиток соціально-трудових відносин в Україні у їх повний занепад.

1. http://mojazarplata.com.ua/ua/main/zarobitok/news.

2. Pay for Performance? It Depends on the Measuring Stick // The New York Times. – 2014 - №4.

3. Work Improvement in Small Enterprises (WISE): Package for Trainers, English, 2010.

4. Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 2010-2013 роках. Офіційний сайт статистики. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

5. Динаміка середньомісячної заробітної плати по регіонах у 1995-2013 роках. Офіційний сайт статистики. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

6. Динаміка суми заборгованості з виплати заробітної плати. Офіційний сайт статистики. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

7. Дорошенко К. Льготы и компенсации за работу во вредных и тяжелых условиях труда: Мысль ученого // Человек и труд. К. - 2011. - № 8. - 20-30 с.

8. Електронний ресурс: http://eclib.net/1/38.html.

9. Електронний ресурс: http://en.wikipedia.org/wiki/.

10. Зростання мінімальної зарплати в Україні // Людина і праця. – 2012. – № 3. – С. 16–17.

11. Керб Л. П. Основи охорони праці / Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 215 с.

12. Кобяк М. В. «Зарубежный опыт системы стимулирования мотивации труда» // Аль-Пари, № 4, 2009 г., - с. 9-21

13. Колосницына М. Г. Экономика труда: Учебное пособие. – М.: ИЧП «Издательства Магистр», 2008. - С. 6.

14. Кравчук К. Чекай і сподівайся / К. Кравчук // Галицькі контракти. – 2009. – № 47. – С. 6-7.

15. Лысюк М. Управление охраной труда на производстве // Справочник кадровика. - 2010. - № 1. - 70-73 с.

16. Оплата праці: українські реалії та перспективи реформування // Людина і праця. – 2012. – № 3. – С. 8-10.

17. Основы научной организации труда на предприятии / Под общ. ред. И. А. Полякова. – М.: 2009.

18. Офіційний сайт статистики. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

19. Рофе А. И. Научная организация труда. – М.: Издательство «МИК» - 2013.

20. Рощин С. Ю., Разумова Т. О. Экономика труда: экономическая теория труда: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2013. - С. 2.

21. Сергієнко О. Заробітна плата як елемент первинних доходів домогосподарств: сучасний стан і тенденції формування // Україна: аспекти праці. – 2011. – №5. – С. 15-21.

22. Скрипник О. Шляхи підвищення заробітної плати / О. Скрипник // Праця і зарплата. – 2011. – № 18(742). – С. 4–5.

23. Cт. 12 Закону від 22.12.2011 № 4282-VI.

24. Ст. 13 Закону України «Про охорону праці».

25. Cт. 21 Закону від 23.12.2010 № 2857-VI.

26. Cт. 52 Закону від 27.04.2010 № 2154-VI.

27. Cт. 54 Закону від 26.12.2008 № 835-VI.

28. Cт. 58 Закону від 28.12.2007 № 107-VI.

29. Cт. 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік".

30. Статистичний бюлетень «Стан умов праці найманих працівників у 2011 році». Офіційний сайт статистики. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

31. Экономика труда и социально-трудовые отношения. - М.: Издательство МГУ, 2012. - С. 48.