Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Управление финансовой устойчивостью предприятия \ 6004. Курсова робота Формування та розподіл прибутку туристичних підприємств

Курсова робота Формування та розподіл прибутку туристичних підприємств

« Назад

Код роботи: 6004

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Управління фінансовою стійкістю підприємства

Тема: Формування та розподіл прибутку туристичних підприємств

Кількість сторінок: 41

Дата виконання: 2012

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Вступ

Розділ 1. Сутність прибутку в туристичному бізнесі

1.1. Сутність, види та джерела отримання прибутку туристичних підприємств

1.2. Показники прибутку та рентабельності підприємств туристичного бізнесу

Розділ 2. Особливості формування та розподілу прибутків туристичних підприємств

2.1. Стратеія економічного правління прибутком туристичних підприємств

2.2. Економічне управління формування і розподілу прибутку підприємств сфери туризму

Розділ 3. Оптимізація формування та розподілу прибутку підприємств сфери туризму

3.1. Пропозиції по формуванню та розподілу прибутку у туристичному бізнесі

Висновки

Список літератури

У сучасних умовах економіки значно зростають роль і значення своєчасного і якісного аналізу фінансово-економічної діяльності господарюючих суб’єктів і вишукування шляхів його зміцнення, підвищення конкурентноздатності підприємства.

Фінансово-економічний стан підприємства повинен систематично і всебічно оцінюватися з використанням наявних видів і методів аналізу, комплексу різноманітних показників. Це дозволить:

- критично оцінити фінансові результати діяльності підприємства і його фінансовий стан як у статиці за аналізований період, так і в динаміці за ряд періодів;

- визначити "болючі" точки у фінансовій діяльності підприємства;

- знайти шляхи більш ефективного використання фінансових ресурсів, раціонального їх розміщення.

Для нормального розвитку будь-якого підприємства необхідно уважно стежити за наявністю та використання фінансових ресурсів, проводити заходи для їх зміцнення і покращення стану.

Це обумовлює актуальність теми даної роботи.

Метою даної курсової роботи є вивчення фінансового забезпечення туристичного підприємства та факторів, що на нього впливають.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:

- розкрити економічну сутність фінансового забезпечення діяльності підприємств;

- визначити напрямки підвищення доходів туристичного підприємства.

Об’єктом дослідження є управління фінансовими ресурсами підприємства, необхідними для здійснення господарської діяльності.

Суб’єктом дослідження виступають туристичні підприємства.

Структурно курсова робота складається зі вступу, основної частини з трьох розділів та висновків.

Джерельною базою для написання даної роботи слугують наукові видання, монографії та посібники, а також періодичні видання.

Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва. Виникнення прибутку безпосередньо пов’язане з виникненням категорій "витрати виробництва". Прибуток — це частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства. Характеризуючи перевищення надходжень над витратами ресурсів, прибуток виражає мету підприємницької діяльності і є головним показником результативності й економічної ефективності. В умовах ринку прибуток є джерелом усіх фінансових ресурсів підприємства.

Отже, об’єктивна основа існування прибутку пов’язана з необхідністю первинного розподілу додаткового прибутку. Таким чином, прибуток є об’єктивною економічною категорією, тому на його формування впливають об’єктивні процеси, що відбуваються в суспільстві, у сфері виробництва й розподілу валового внутрішнього прибутку.

Значення прибутку полягає в тому, що він є основним джерелом фінансування розвитку підприємництва, удосконалення його матеріально-технічної бази, забезпечення всіх форм інвестування. Уся діяльність підприємства спрямовується на те, щоб забезпечити зростання прибутку, який є підсумковим показником, результатом фінансово-господарської діяльності підприємства.

На формування прибутку як фінансового показника роботи підприємства впливають: результати, тобто ефективність його фінансово-господарської діяльності; сфера діяльності; галузь господарства; установлені законодавством умови обліку фінансових результатів.

Зовнішні чинники впливу на здійснення туристської діяльності:

- політичне становище постійна зміна влади, часті вибори різних гілок влади, що спричиняє втрати фінансів держави і іміджу країни не дозволяє з концентруватися на реалізації пріоритетних галузей держави до яких відноситься безпосередньо туризм;

- невдала економічна політика, курсові коливання, податкове навантаження, рівень цін та ішні економічні чинники;

- кліматичні умови зменшення туристичних потоків особливо в зимовий період поскільки останнім часом зими стали теплішими і майже відсутність снігового покрову не сприяє активному зимовому відпочинку;

Виходячи з основних чинників, що могли призвести до зменшення рівня прибутку бачимо, що необхідно вжити заходів щодо зміни стратегічних і поточних планів для збереження та збільшення рівня прибутку враховуючи теперішню фінансово-економічну кризу. Пропонується зберегти постійних клієнтів використовуючи методи стимулювання та запровадження нових, унікальних послуг.

1. Аветисова А. А. Экономика предприятий питания: Учеб. пособие. -Донецк: ДонГУЭТ, 2002. - 246 с.

2. Аветісова А. О. Підприємства харчування в системі туризму: Моногр. / А. О. Аветісова, С. В. Сорока. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2002. - 165 с.

3. Байлик С. И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание: Учеб. пособие. - К.: ВИРА-Р, 2002. - 252 с.

4. Балабанов И. Т. Экономика туризма: Учеб. пособие / И. Т. Балабанов, А. И. Балабанов. - М: Финансы и статистика, 1999. - 176 с.

5. Биржаков М. Б. Введение в туризм. - М.: Невский фонд, 2002. - 320 с.

6. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. Т.2. - К.: Ника-Центр, 1999. - 512 с.

7. Володькин М. В. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. - К.: Знання-Прес, 2002. - 149 с.

8. Господарський кодекс України / Відомості Верховної ради України. - 2003. - № 18-22. - Ст. 144.

9. Гвозденко А. А. Логистика в туризме: Учеб. пособие. - М: Финансы и статистика, 2004. - 272 с.

10. Герасименко В. Г. Основы туристического бизнеса: Учеб. пособие. - Одесса: Черноморье, 1997. - 160 с.

11. Горбылева З.М. Экономика туризма. Практикум: Учеб. пособие. -Мн.: БГЭУ, 2002. – 144 с.

12. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18. - Ст. 22.

13. Гостиничный и туристический бизнес / Под ред. проф. А. Д. Чудновского. - М: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», ЭКМОС, 1999. - 352 с.

14. Государственная программа развития туризма на 2002-2010 годы // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2002. - № 6. - С. 93-98.

15. Громадське харчування і туристична індустрія у ринкових умовах: 36. наук, праць. - К.: Київськ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. - 239 с.

16. Грузите В. П. Экономика предприятия: Учеб. пособие // В. П. Грузинов, Д. В. Грибов. - М: Финансы и статистика, 1998. - 208 с.

17. Гуляев В. Т. Организация туристической деятельности: Учеб. пособие. - М.: Нолидж, 1996. - 312 с.

18. Гуменюк Ю. П. Вплив туризму на економічне зростання в Україні // Формування ринкових відносин в Україні. - 2004. - № 7-8.

19. Довгань В. Опыт предпринимателя. - М.: Красный пролетарий, 2002. - 368 с.

20. Драчева Е. Л. Экономика и организация туризма. Международный туризм: Учеб. Пособие / Е. Л. Драчева, Ю. В. Забаев, Д. К. Исмаев; Под ред. И. А. Рябовой, Ю. В. Забаева. - М.: КНОРУС, 2005. - 576 с.

21. Про оплату праці: Закон України від …// Відомості Верховної Ради. - 1995. - №3. - Ст. 121.

22. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від // Нові закони України. - К., 1997.

23. Про внесення змін до Закону України «Про туризм» Закон України від 20 листопада 2003 р. № 1300-1V // Відомості Верховної Ради України. -2004. - № 13. - С. 434-452.

24. Зорин И. В. Энциклопедия туризма: Справочник / И. В. Зорин, В. А. Квартальнов. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 368 с.

25. Зорин И. В. Туристика: Моногр. / И. В. Зорин, В. А. Квартальнов. -М: Советский спорт, 2001. - 288 с.

26. Зорина Г. И. Основы туристической деятельности: Учебник / Г. И. Зорина, Е. И. Ильина, Е. В. Мошняга. - М: Советский спорт, 2000. - 224 с.

27. Ильина Е. Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. -М.: Финансы и статистика, 2001. - 256 с.

28. Кабушкин Н. И. Менеджмент туризма: Учеб. пособие. - Мн.: БГЭУ, 1999. - 644 с.

29. Инструкция по статистике количества работников, утвержденная приказом Государственного комитета статистики Украины от 28 сентября 2005 года № 286 // Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации. - 2005. - №51. - С. 21-28.

30. Квартальное В. А. Туризм: теория и практика: Избранные труды в 5-ти томах. - М.: Финансы и статистика, 1998. - Т. 2- 256 с; Т. 3. - 384 с.

31. Квартальное В. А. Туризм. - М.: Финансы и статистика, 2000. – 316 с.

32. Козырев В. М. Туристская рента: Методические рекомендации. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 80 с.

33. Крушельницька О. В. Управління персоналом: Навч. посібник / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. - К.: Кондор, 2003. - 296 с.

34. Кузнецова Н. М. Основи економіки готельного та ресторанного господарства: Навч. посібник. - К., 1997. - 174 с.

35. Кулішов В. В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навч. посібник. - К.: Ніка-Центр, 2002. - 216 с.

36. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання: Моногр. - К.: КНЕУ, 2001. - 387 с.

37. Лігоненко Л. О. Управління грошовими коштами торговельного підприємства: Навч. посібник / Л. О. Лігоненко, Г. В. Ковальчук. - К.: КДТЕУ, 1998. - 156 с.

38. Мазаракі А. А. Економіка торговельного підприємства: Підручник для вузів / А. А. Мазаракі, Н. М. Ушакова, Л. О. Лігоненко. - К.: Хрещатик, 1999. - 800 с.

39. Мальська М. П. Основи туристичного бізнесу. - К.: ЦНЛ, 2004. - 272 с.

40. Мате Э. Логістика: Пер. с франц. / Под ред. Н. В. Куприенко / Э. Мате, Д. Тиксье. - СПб.: Нева; М.: Олма-Пресс Инвест, 2003. - 128 с.

41. Монтанер Монтехано X. Структура туристического рынка: Учеб. пособие: Пер. с испан. - Смоленск: СГУ, 1997. - 230 с.

42. Немцов В. Д. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник / В. Д. Немцов, Л. С. Довгань. - К.: Експресс-Поліграф, 2001. - 560 с.

43. Осипов В. І. Економіка підприємства: Підручник. - Одеса: Маяк, 2005. - 720 с.

44. Папарян Г. А. Менеджмент в индустрии гостеприимства (отели и рестораны). - М.: Экономика, 2000. - 207 с.

45. Папарян Г. А. Международные экономические отношения: Экономика туризма. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 208 с.