Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономика и финансы предприятия \ 6000. Курсова робота Оцінка конкурентоспроможності підприємства та шляхи її підвищення на прикладі «Сільпо»

Курсова робота Оцінка конкурентоспроможності підприємства та шляхи її підвищення на прикладі «Сільпо»

« Назад

Код роботи: 6000

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Економіка і фінанси підприємства

Тема: Оцінка конкурентоспроможності підприємства та шляхи її підвищення на прикладі «Сільпо»

Кількість сторінок: 49

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Забезпечення високої конкурентоспроможності підприємства як невід’ємна частина економічного потенціалу підприємства

Розділ 2. Дослідження конкурентоспроможності підприємства за 2012-2013 рр.

2.1. Аналіз конкурентного середовища та факторів, що впливають на конкурентну боротьбу

2.2. Фактори економічного розвитку підприємства на основі визначення сильних і слабких сторін

2.3. Характеристика випуску підприємством конкурентоспроможної продукції

Розділ 3. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Основу ринкової економіки складає поняття конкуренції, як головної рушійної сили еволюції взаємовідносин суб'єктів, що функціонують в даному середовищі. Найбільш успішним учасником такого змагання є той, хто здатний витримувати конкурентну боротьбу на вітчизняному та зовнішньому ринках.

Основу роздрібної торгівлі становлять покупці і фірми-конкуренти, а також середовище, в якій вони існують. Якщо підприємство торгівлі прагне до успіху, воно повинне знати, чого бажають його покупці, і надавати товари і послуги, що задовольняють їхні потреби. Але процвітаюча фірма зобов'язана бути сильним конкурентом.

Неможливо добитися високих показників прибутку, просто задовольняючи потреби людей. Необхідно пильно стежити конкурентами, які намагаються переманити до себе якомога більше покупців. Нарешті, торгові підприємства повинні відстежувати виникнення нових потреб, поява нових конкурентів і нових технологій.

Основою торгівлі є конкуренція, тенденції розвитку зовнішнього середовища, що включають в себе зміну демографічних показників, стилів життя споживачів і технологічні відкриття, і потреби, бажання і покупки споживачів. Чималу роль відіграють також етичні та правові аспекти.

Слід зазначити, що сам термін «конкурентоспроможність» непомітно, але досить органічно ввійшов у наш повсякденний і тим більше науковий лексикон. В даний час все більша кількість дослідників приділяють увагу питанням вивчення конкурентоспроможності продукції, окремих компаній, міст, регіонів, країн, технологій, працівників і навіть науково-методичних документів і нормативних актів. Саме тому тема моєї роботи є актуальною, оскільки в ній здійснений аналіз конкурентоспроможності мережі торгівельного підприємства «Сільпо».

Більш детальне опрацювання цих питань сприятиме визначенню і вірної розстановці пріоритетів у нелегкій справі підвищення конкурентоспроможності даного торгового підприємства в стрімко мінливої сфері конкурентних відносин.

Мета курсової роботи – визначення та аналіз основних факторів і методів оцінки конкурентоспроможності мережі супермаркетів «Сільпо».

Реалізація поставленої мети вимагає вирішення наступних завдань:

– розглянути поняття і сутність конкурентоспроможності;

– виявити фактори, що впливають на конкурентоспроможність;

– дати оцінку конкурентоспроможності мережі супермаркетів «Сільпо»;

– визначити шляхи підвищення конкурентоспроможності даного підприємства.

Об'єктом дослідження є мережа супермаркетів «Сільпо».

Предмет дослідження – конкурентоспроможність даного торгового підприємства на ринку України в загальному та філіалу в місті Чернівці, що знаходиться за адресою вул. Червоноармійська, 71 зокрема.

Структурно робота складається зі вступу, основної частини,яка містить три розділи, висновків, списку використаної літератури, додатків.

Теоретичною, методологічною та практичною основою роботи послужили періодичні публікації провідних вітчизняних та зарубіжних економістів, практиків комерційної справи, законодавчі та нормативні матеріали комерційних підприємств, контракти, специфікації, закони та декрети Уряду України, статистично-звітна документація ТзОВ «Сільпо».

Виникнення і розвиток суспільства супроводжується формуванням явища конкуренції (від пізнє латинського concurentia – стикатися, змагатися), яка є одним із постійно діючих чинників його прогресивного руху вперед. Конкуренція змушує суб'єктів підприємницької діяльності не зупинятися на досягнутому, а постійно самовдосконалюватися, знижати витрати на виробництво, покращувати якість продукції (послуг), що пропонуються на ринку, підвищувати свою конкурентоспроможність.

Отже, конкуренція між відособленими товаровиробниками є суперництво (боротьба) між ними стосовно задоволення власних інтересів: вигідних умов виробництва та збуту товарів, одержання високих прибутків, домінування на певному ринку. Аналіз визначень конкуренції дозволяє зробити висновок, що всі вони враховують такі її якості, як динамічність, примусовість, єдність конкурентних і монополістичних засад, зв'язок з інноваційними процесами. Із цього випливає, що конкуренція – це сукупність об’єктивних відносин, перш за все, економічних, між господарюючими суб’єктами в умовах ринку, що носять динамічний характер постійного суперництва товаровиробників за прихильність споживачів на основі певних переваг своєї продукції (послуг).

Після докладного розгляду співвідношень SWOT мережі «Сільпо» в загальному та філіалу «Сільпо» м. Чернівці по вул. Червоноармійська, 71 ми виділяємо наступні стратегічні ініціативи:

- подальший вихід на регіональні ринки;

- розширення мережі з особливим акцентом на відкриття супермаркетів;

- розширення асортименту продукції;

- нова цінова політика;

- розвиток персоналу;

- вихід на інтернет-аудиторію (як один із способів залучення нових покупців);

- розширення асортиментних груп;

- збільшення обсягу покупки на покупця ( за допомогою акцій, спецпропозицій, активних продажів);

- пошук і відстеження способів зниження вартості оренди, вартості витрат на зберігання товару, на ведення бухгалтерії, на персонал та інші організаційні витрати;

- пошук методів зниження податкового тягаря.

Також реалізація вказаних резервів конкурентоспроможності дозволить підвищити її в короткостроковому і довгостроковому періодах, що призведе до постійного розвитку мережі «Сільпо» та перемоги в конкурентній боротьбі.

1. Азоев Г. Л., Челенков А. П. Конкурентные преимущества фирмы / Г. Л. Азоев, А. П. Челенков. - М.: ОАО «Типография «НОВОСТИ», 2000. – 356 с.

2. Багрова І. В., Нефедова О. Г. Складові та фактори конкурентоспроможності / І. В. Багрова, О. Г. Нефедова // Вісник економічної науки України. – 2013. – № 1. – С. 11-16.

3. Базилевич В. Формування конкурентного с середовища у транзитивній економіці: проблеми, тенденції, протиріччя / В. Базилевич // Конкуренція. Вісник АМК. – 2013. – № 2. – С. 24-28.

4. Бун Л., Куртц Д. Современный маркетинг: Учебпое пособие для вузов. – 11-е изд., перераб. и доп. / Л. Бун, Д. Куртц – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 1039 с.

5. Войчак А. В., Камишніков Р. В. Конкурентні переваги підприємства: сутність і класифікація / А. В. Войчак, Р. В. Камишніков // Маркетинг в Україні. – 2012. – № 2. – С. 50-53.

6. Дикий О. В. Вплив глобалізації бізнесу на формування конкурентного середовища підприємства / О. В. Дикий // Культура народов Причерноморья. – 2011. – № 78. – С. 23-28.

7. Завгородняя А. В., Ямпольская Д. О. Маркетинговое планирование / А. В. Завгородняя, Д. О. Ямпольская. - СПб: Питер, 2002. - 352 с.

8. Клименко С. М., Омельяненко Т. В., Барабась Д. О., Дуброва О. С., Вакуленко А. В. Управління конкурентоспроможністю підприємства. Навч. посіб, вид 3, пере і доп. / За заг ред. С. М. Клименко. – К.: КНЕУ, 2011. - 520 с.

9. Коломієць І. Ф. Підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства в системі факторів інтернаціоналізації / І. Ф. Коломієць // Конкуренція. – 2013. – № 3. – С. 16-26.

10. Колчкова М. В. Фактори впливу на діяльність підприємств торгівлі / М. В. Колчкова // Вісник МСУ. Економічні науки, т. Х. – 2013. – № 4. – С. 46-49.

11. Кретов И. И., Карягин Н. Б. Товарные стратегии и марочные технологии в современном маркетинге: Учебно-практическое пособие / И. И. Кретов, Н. Б. Карягин – М.: Экономистъ, 2005. – 166 с.

12. Магометов Ш. Ш. Конкурентоспособность товаров: Учебное пособие / Ш. Ш. Магометов. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2003. – 294 с.

13. Марцин В. С. Конкурентне середовище, шляхи його реформування та механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємства / В. С. Марцин // Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. – 2010. – № 33-1. – С. 78-84.

14. Мінченко М. В. Планування та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів / М. В. Мінченко, Л. П. Чижов, А. В. Фрояков. Суми: ВТД «Університетська книга», 2009. – 442 с.

15. Николаева М. А. Маркетинг товаров и услуг: Учебное пособие для вузов / М. А. Николаева. – М.: Деловая литература, 2005. – 448 с.

16. Томпсон М. Артур А., Стрикленд А. Дж Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа, узд 2, испр и доп. / А. Р. Ганиева (пер.с англ.). – 12. изд. – М.; СПб.; К.: Вильямс, 2010. – 924 с.

17. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность: Россия и мир. 1992-2015 / Р. А. Фатхутдинов. – М.: ЗАО «Изд-во «Экономика», 2005. – 606 с.

18. Фурс И. Н. Конкурентоспособность продовольственных товаров: Учебное пособие / И. Н. Фурс. – Минск: УП «ИВЦ Минфина», 2004. – 346 с.

19. Харченко Т. Б. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств як засіб ринкового реформування економіки / Т. Б. Харченко // АПЕ. – 2011. – № 2. – С. 70-73.

20. Чупик Г. Р. Наукові підходи до визначення категорій «конкуренція» та «конкурентоспроможність» / Г. Р. Чупик // Вісник Львівської КА. – 2012. – № 31. – С. 55-58.

21. Шкардун В. Интегральная оценка конкурентоспособности предприятия / Шкардун В. // Маркетинг. – 2013. – № 1. – С. 38-50.

22. Шнипко О. Політика підвищення конкурентоспроможності: досвід розвинених країн та Україна / Шнипко О. // Економіст. – 2012. – № 8. – С. 33-35.

Інтернет-джерела

23. І. В. Хорішко. Конкурентоспроможність і конкурентні переваги підприємства в сучасних ринкових умовах. – Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1282.

24. Офіційний сайт мережі «Сільпо», укр. – Режим доступу: http://silpo.ua/ua/about/premia/.