Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Політекономія - 108 питань

« Назад

Код роботи: 5999

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Політекономія

Тема: 108 питань

Кількість сторінок: 191

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 700 грн

1. Сутність економічного мислення

2. Середовище формування економічного мислення: економічне, політико-правове, соціально-культурне

3. Типи економічного мислення: стандартний і творчий

4. Розвиток економічного мислення

5. Економічне мислення і економічна практика

6. Роль економічної науки у формуванні професійної компетенції

7. Економіка як об’єкт наукового дослідження

8. Предмет економічної науки

9. Функції економічної науки

10. Етапи розвитку економічної науки

11. Сучасна структуризація економічної науки та диверсифікації її предмету

12. Принципи, категорії і закони економічної науки

13. Методи економічного аналізу та їх класифікація

14. Критерії і показники розвитку економіки та їх інтернаціональний характер

15. Економічні потреби

16. Ієрархія потреб

17. Економічні інтереси

18. Взаємозв'язок потреб та інтересів

19. Мотиви та стимули

20. Економічна поведінка

21. Реалізація економічних інтересів і суспільне виробництво

22. Національні та глобальні економічні інтереси

23. Сутність та структура економічної системи

24. Відносини власності

25. Домогосподарства, підприємства (фірми) та сектори економіки

26. Кластери, внутрішні регіони, регулятивні інститути

27. Типи і моделі економічних систем та їх еволюція

28. Національні та міжнародна економічна систем

29. Формування глобальної економічної системи

30. Сутність і види економічної діяльності

31. Суспільний поділ праці

32. Виробнича діяльність

33. Науково-дослідна і проектна конструкторська діяльність

34. Інвестиційна діяльність

35. Інноваційна діяльність

36. Торгівельно-маркетингова діяльність

37. Міжнародний поділ праці та міжнародна економічна діяльність

38. Сутність підприємництва та його організаційно-економічні форми

39. Витрати та результати підприємницької діяльності

40. Продуктивність праці

41. Прибуток і рентабельність

42. Економічна рента та її види

43. Регулювання підприємницької діяльності

44. Міжнародна підприємницька діяльність

45. Економічний розвиток, його сутність, цілі та принципи

46. Динаміка економічного розвитку та його фактори

47. Економічне зростання, його критерії та показники

48. Ресурси економічного зростання та їх обмеженість

49. Типи та моделі економічного розвитку

50. Сталий економічний розвиток

51. Циклічний характер економічного розвитку

52. Економічна криза

53. Цивілізаційний вимір економічного розвитку

54. Еволюція та сучасний зміст категорії капітал

55. Функції капіталу

56. Капітал і наймана праця

57. Людський капітал

58. Інтелектуальний капітал

59. Інформаційний капітал

60. Виробничий капітал

61. Підприємницький капітал

62. Фінансовий капітал

63. Кругообіг капіталу та його стадії

64. Ефективність кругообігу капіталу

65. Міжнародний рух капіталу

66. Праця і людський ресурс

67. Вартість і оплата праці

68. Заробітна плата

69. Інвестиції в людський ресурс

70. Освіта та професійні компетенції працівника

71. Інтелектуалізація праці

72. Трудові відносини, зайнятість, безробіття

73. Дискримінація праці

74. Нерівність в доходах та проблема бідності

75. Соціалізація економіки

76. Міжнародна міграція людського ресурсу

77. Економічні блага

78. Товар та його характеристика

79. Гроші

80. Грошовий вимір вартості товару

81. Сутність і функції ринку

82. Суб’єкти і об’єкти ринкових відносин

83. Попит і пропозиція

84. Ринкове ціноутворення

85. Конкуренція, монополія, олігополія

86. Ринок і держава

87. Сегментація ринку

88. Ринок землі та нерухомості

89. Ринок товарів і послуг

90. Ринок капіталу

92. Ринок інновацій

91. Ринок людського ресурсу

93. Міжнародні ринки

94. Становлення глобального ринку

95. Суспільне відтворення, його типи та показники

96. Національний дохід

97. Валовий внутрішній продукт

98. Споживання та заощадження

99. Національне багатство

100. Доходи населення

101. Податки

102. Державний бюджет

103. Інфляція

104. Соціальна політика

105. Відтворення людського ресурсу

106. Держава в системі суспільного відтворення

107. Інтернаціоналізація та глобалізація економічних процесів

108. Типи економічного мислення: наукове та ненаукове