Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий \ 5986. Дипломна робота Управління кредитоспроможністю на підприємстві ТОВ «Карпатнафтохім» та шляхи його вдосконалення

Дипломна робота Управління кредитоспроможністю на підприємстві ТОВ «Карпатнафтохім» та шляхи його вдосконалення

« Назад

Код роботи: 5986

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Аналіз фінансово-господарчої діяльності підприємств

Тема: Управління кредитоспроможністю на підприємстві ТОВ «Карпатнафтохім» та шляхи його вдосконалення

Кількість сторінок: 53

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 500 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади управління кредитоспроможністю підприємства

1.1. Поняття та сутність кредитоспроможності підприємства

1.2. Необхідність оцінки кредитоспроможності підприємства

1.3. Методи оцінки кредитоспроможності підприємства

Розділ 2. Особливості управління кредитоспроможністю на підприємстві ТОВ «Карпатнафтохім»

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ «Карпатнафтохім»

2.2. Аналіз фінансового стану підприємства

2.3. Оцінка кредитоспроможності підприємства

Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності управління кредитоспроможністю підприємства ТОВ «Карпатнафтохім»

3.1. Міжнародний досвід оцінки кредитоспроможності підприємства

3.2. Вибір оптимального варіанту кредитної політики підприємства

3.3. Оптимізація структури капіталу як запорука підвищення кредитоспроможності підприємства

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Функціонуючи в ринковій економіці як суб’єкт підприємницької діяльності, кожне підприємство має забезпечувати такий стан своїх фінансових ресурсів, за якого воно стабільно зберігало б здатність безперебійно виконувати свої фінансові зобов’язання перед своїми діловими партнерами, державою, власниками, найманими працівниками. Набуваючи в ринкових умовах не уявної, а справжньої фінансової незалежності, несучи реальну економічну відповідальність за ефективність господарювання і за своєчасне виконання фінансових зобов’язань, підприємства здатні досягти стабільності своїх фінансів лише при суворому додержанні принципів комерційного розрахунку, головним серед яких є зіставлення витрат і результатів, одержання максимального прибутку за мінімальних витрат. Саме ця умова є визначальною для формування фінансового стану підприємства.

Задачі корінного поліпшення функціонування кредитного механізму висувають на перший план необхідність використання економічних методів управління кредитом. Це дозволить запобігти невиправдані з погляду грошового обігу і народного господарства кредитні вкладення, їхні структурні зрушення, забезпечити своєчасне і повне повернення позичок.

За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності.

Особливого значення набуває своєчасна та об’єктивна оцінка фінансового стану підприємств за виникнення різноманітних форм власності, оскільки жодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна виявити тільки на підставі своєчасного й об’єктивного аналізу фінансового стану підприємств.

Актуальність теми роботи обумовлена тим, що систематичний аналіз фінансового стану підприємства, його платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості необхідний ще й тому, що дохідність будь-якого підприємства, розмір його прибутку багато в чому залежать від його платоспроможності. Ураховують фінансовий стан підприємства і банки, розглядаючи режим його кредитування та диференціацію відсоткових ставок.

Питання оцінки кредитоспроможності позичальника досліджували такі вітчизняні вчені-економісти: В.В. Вітлінський, В.В. Галасюк, І.С. Гуцал, О.В. Дзюблюк, А.О. Єпіфанов, Н.Е. Крупська, А.М. Мороз, С.В. Науменкова, М.І. Савлук, Я.І. Чайковський та ін. Серед зарубіжних вчених слід назвати праці Е. Брігхема, Л. Гапенські, В.О. Лі, В.В. Тена, Г.С. Панової та ін. Однак проблему не можна вважати достатньо вивченою, оскільки й досі в теорії і практиці немає єдиного підходу до визначення системи показників, що комплексно характеризували б кредитоспроможність позичальників.

Метою роботи є вивчення теоретичних основ фінансового механізму управління кредитоспроможністю підприємства, проведення аналізу кредитоспроможності та вдосконалення управління кредитоспроможністю підприємства.

Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі потрібно вирішити наступні завдання:

- визначити необхідність, сутність управління кредитоспроможністю підприємства;

- дослідити методи оцінки кредитоспроможності підприємства;

- дати характеристику основних показників, які використовуються при оцінці кредитоспроможності підприємства;

- провести аналіз ліквідності, платоспроможності та прибутковості підприємства;

- запропонувати конкретні резерви збільшення ліквідності, платоспроможності, прибутковості підприємства;

- зробити пропозиції, щодо рейтингової оцінки кредитоспроможності підприємства;

- висвітлити зарубіжний досвід оцінки та управління кредитоспроможністю підприємства та доцільність його застосування в Україні.

Предметом дослідження є кредитоспроможність підприємства і управління нею.

Об’єктом дослідження є кредитоспроможність підприємства ТОВ «Карпатнафтохім».

Інформаційне забезпечення дипломної роботи бакалавра: закони України, нормативні акти, статистичний щорічник України, роботи вітчизняних авторів з оцінки фінансового стану підприємства та управління їх кредитоспроможністю, статті і матеріали зарубіжних фахівців, методологія оцінки кредитоспроможності вітчизняних та закордонних підприємств, а також звітні та оперативні дані підприємства ТОВ «Карпатнафтохім».

Структура роботи: робота складається з вступу, трьох розділів, в яких 9 параграфів, висновків, списку використаної літератури.

Отже виконавши мету та завдання моєї роботи, я можу зробити наступні висновки.

В Україні сьогодні склалася така ситуація, коли при всьому розмаїтті видів залучення та надання коштів у тимчасове користування, всі вони на практиці при видачі зводяться до врахування фінансового стану, кредитної історії позичальника, а не його майбутнього розвитку, та на фінансування конкретних проектів.

Забезпечення розширення впровадження різних форм кредитування, прискорення операцій на грошовому ринку, залучення більш широкого кола учасників, і, відповідно, збільшення оборотів, можливе лише через вдосконалення системи ідентифікації позичальників як спроможних вчасно і в повній мірі, з очікуваними відсотками, повернути кошти, тобто кредитоспроможності.

Значною проблемою в Україні є недостатність якості звітності, належного рівня її аудирування. Неякісність обумовлюється тим, що не враховує реальну вартість майна підприємства, так як облік ведеться по ціні придбання, дані спотворюються різним рівнем впливу інфляції, звітність відображає ситуацію, яка склалася на певний момент, без врахування факторів, за рахунок яких отримані відповідні результати. Іноді спостерігається навмисне надання неправдивої інформації.

З кожним роком кількість банківських позичок зростає, тому що кредит є одним із способів покращення діяльності підприємства та виходу з кризового становища. Щоб забезпечити якісний процес надання кредиту необхідно правильно оцінити кредитоспроможність позичальника, так як це необхідно, як для кредитора так і для позичальника.

Врахувавши всі труднощі визначення та аргументи, щодо поняття “кредитоспроможності”, зазначили, що кредитоспроможність – це спроможність позичальника за конкретних умов кредитування в повному обсязі й у визначений кредитною угодою термін розрахуватися за своїми борговими зобов’язаннями виключно грошовими коштами, що генеруються позичальником у ході звичайної діяльності.

Під час оцінки фінансового стану і кредитоспроможності позичальника НБУ рекомендує комерційним банкам враховувати: соціальну стабільність клієнта, тобто наявність власної нерухомості, цінних паперів, роботи; сімейний стан; наявність реальної застави; вік і здоров’я клієнта; загальний матеріальний стан клієнта, його доходи та витрати; користування банківськими позиками у минулому та своєчасність погашення їх і відсотків за ними, а також користування іншими банківськими послугами; зв’язки клієнта з діловим світом тощо.

НБУ рекомендує комерційним банкам будувати та аналізувати динамічні ряди за кожним показником кредитоспроможності клієнта. Аналіз рядів динаміки дозволяє комерційному банкові простежити еволюцію фінансово-господарської діяльності позичальника та зробити припущення щодо його майбутнього стану.

За період 2011-2013 років фінансовий стан підприємства був досить стійким. Про це нам говорять показники коефіцієнтів ліквідності. Однак коефіцієнти фінансової незалежності та маневреності власних коштів не є задовільними. Щодо коефіцієнта фінансової незалежності, то ми бачимо, що у підприємства є багато залучених і запозичених коштів, які набагато перевищують власні кошти. Тому показники є такими низькими. Коефіцієнт маневреності власних коштів показав, що підприємство не ефективно використовує власні кошти.

Якщо ТОВ “Карпатнафтохім” надалі зменшить розміри позикових коштів і підвищить ефективність використання власних коштів, то коефіцієнти фінансової незалежності та маневреності власних коштів можуть значно покращитись, що в свою чергу підвищить фінансову стійкість підприємства. Показники рентабельності активів є незадовільними і це свідчить про неефективне використання активів.

Для покращення методики оцінки кредитоспроможності підприємства ми запропонували використання моделі Чессера. За своєю методикою вона є унікальною, з точки зору достовірності результатів та швидкості їх обробки. Не тільки кредиторів цікавить фінансовий стан підприємства і тому модель Чессера буде корисна для інших. А саме, по-перше, самим комерційним організаціям і підприємствам. Адже не тільки кредиторам потрібно знати, чи розориться компанія.

Таким чином, підприємства можуть обчислити свою подальшу долю, побачити, чекає їх банкрутство чи ні. По-друге, аудиторські компанії за допомогою моделі складають висновок про фінансовий стан свого замовника. По-третє, потенційним акціонерам і контрагентам підприємства також буде корисний цей розрахунок, щоб оцінити платоспроможність організації і, можливо, продумати свої подальші дії. Модель Чессера може виявити майбутні відхилення від умов договору за рік до його складання в трьох випадках з чотирьох.

Отже, підводячи підсумок, можна сказати, що рівень кредитоспроможності позичальника має свідчити про його здатність отримати та повернути кошти з відсотками та вчасно. Вивчення різноманітних чинників, які можуть спричинити непогашення кредитів, або навпаки, забезпечують їх своєчасне повернення, складають зміст аналізу кредитоспроможності.

Вибір методу оцінки кредитоспроможності позичальника є складним, багатогранним і громіздким процесом. Від його правильної організації залежить рівень кредитного ризику, який бере на себе кредитор.

Список використаних джерел

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року №436-IV (діє з 01.01.2004) // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 9 січня 2007 року №549-V, ОВУ, 2007 р., - №8, - с. 276.

2. Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків // Постанова Правління Національного банку України від 6 липня 2000 року №279 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 17 січня 2005 року №10).

3. Закон України «Про господарські товариства» // від 19 вересня 1991 року №1576-XII (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом на 19 лютого 2004 року №1519-IV).

4. Артеменко В. Г., Беллендир М. В. Финансовый анализ: Учебное пособие. - М.: Дело и Сервис, - 1999.

5. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. проф. Е. Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 471 с.

6. Банківський менеджмент: Навч. посібник / За ред. О. А. Кириченка. – К.: Знання-Прес, 2002. – 438 с.

7. Бойко В. В. Економіка підприємств України. – Дніпропетровськ, НГАУ, 2002. – 535 с.

8. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посіб. - К.: Т-во “Знання”, 2000 р. – 320 с.

9. Вітлінський В. В., Пернарівський О. В., Баранова А. В. Оцінка кредитоспроможності позичальника та ризику банку // «Фінанси України», 1999, - №12.

10. Галасюк В., Галасюк В. SGMCA -спрощений метод оцінки кредитоспроможності компаній на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку // Вісник Національного банку України (укр.). - 2006. - № 10.

11. Крамаренко Г. О., Чорна О. Є. Фінансовий менеджмент. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006 р. – 520 с.

12. Кучер С. Л. Сучасні методи оцінки кредитоспроможності позичальника // Формування ринкових відносин в Україні. - 2003. - № 2.

13. Литвин В. Г., Попова Т. Н. Оценка рисков кредитования с исполизованием метода анализа иерархий // Банковское дело (рус.). - 2005. - № 12.

14. Литвин М. И. О критериях платежеспособности предприятия // Финансы. – 1993. - №10.

15. Литвин М. И. Применение матричных балансов для оценки финансового состояния предприятия // Финансы. – 1995. - №3.

16. Лігоненко Л., Ковальчук Г. Оцінка сплатоспроможності підприємства: Методичні підходи // Економіка, фінанси, право. – 1998. - №9.

17. Методика інтегральної оцінки інвестаційної привабливості підприємств та організацій: Затв. Наказом Агенства з питань запобігання банкрутству від 23 лютого 1998 № 22 // Держ. інформ. бюл. про приватизацію. - 1998. - №7.

18. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій: Затв. Наказом агентства з питань запобігання банкрутству від 27 червня 1997 р. // Держ. інформ. бюл. про приватизацію. - 1997. - №12.

19. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Перекл. з англ. за ред. С. Ф. Голова. - К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998. – 736 с.

20. Носова С. С. Экономический контроль: сущность и формы проявления. – М.: Экономика, 1991.

21. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ, - 2000, - С. 312.

22. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. - К.: КНЕУ, 2001 – 456 с.

23. Попович П. Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Підручник. – Тернопіль, 1998.

24. Примак Т. Економіка підприємств. Навч. пос. - К.: 3нання, 2001 – 178 с.

25. Савицкая Г. П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.

26. Словарь-справочник финансового менеджера. - К.: «Ника-Центр», 1998. – 480 с. - (Серия «Библиотека финансового менеджера»; Вып 1).

27. Словник-посібник економічних термінів: Рос.-укр.-англ. / О. М. Дрозд, В. В. Дубічинський, А. С. Д’яков та ін.; За ред. Т. Р. Кияка. - К.: Вид. Дім «КМ Academia», 1997. – 264 с. - Бібліогр.: с. 9-12.

28. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / Под общей редакцией проф., д.э.н. А. П. Градова и проф., д.э.н. Б. И. Кузина. - Санкт-Петербург: Специальная литература, 1996. - 510 с.

29. Техника финансового анализа / Пер. с англ. Под ред. Л. П. Белых. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 663 с.

30. Ткаченко Н. М. Економіко-правовий характер власного капіталу: функції і формування // Підприємство, господарство, право. Науково-практичний журнал. – 2001. - №5. – С. 109-111.

31. Ткаченко Н. М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. – К.: А. С. К., 2001. – 348 с.

32. Ткаченко Н. М. Формування і облік залученого капіталу // Регіональні перспективи. Науково-практичний журнал. – Полтава, 2001. – № 2-3, 15-16. – С. 28-32.

33. Ткаченко Н., Родіонова О. Сучасна платіжна система України та основні проблеми її функціонування // Підприємство, господарство і право. – 1996. - №1. – С. 14-18.

34. Тян Р. Б. Планування діяльності підприємства. – К.: МАУП, 1998. – С. 124-126.

35. Финансовый менеджмент: теория и практика / Под ред. Стояновой Е. С. - М.: Перспектива, 1999 – 348 с.

36. Чечетов М., Мендрул О. - Корпоративне управління в умовах економічної трансформації // Економіка України. – 2001. - №4. - С. 10-19.

37. Шеремет А. Д., Негашев Е. В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2000, - С. 98.

38. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Методика финансового анализа. – М.: Инфра - М, 1998, - С. 68.

39. Ю. С. Цал-Цалко Фінансова звітність підприємства ті її аналіз: Навч. посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 360 с.