Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Анализ банковской деятельности \ 5985. Випускна кваліфікаційна робота Банківське кредитування в сучасних умовах на прикладі Південно-західного регіонального управління Снятинського відділення №1 ПАТ КБ «Приватбанк»

Випускна кваліфікаційна робота Банківське кредитування в сучасних умовах на прикладі Південно-західного регіонального управління Снятинського відділення №1 ПАТ КБ «Приватбанк»

« Назад

Код роботи: 5985

Вид роботи: Випускна кваліфікаційна робота

Предмет: Аналіз банківської діяльності

Тема: Банківське кредитування в сучасних умовах на прикладі Південно-західного регіонального управління Снятинського відділення №1 ПАТ КБ «Приватбанк»

Кількість сторінок: 111

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 1800 грн

Анотація

Вступ

Рoздiл 1. Теоретичні засади банківського кредитування як основа діяльності банку

1.1. Суть, призначення кредиту, його роль в економіці країни

1.2. Порядок видачі та погашення банківських кредитів юридичним особам

1.3. Банківське споживче кредитування

Рoздiл 2. Моніторинг кредитних ресурсів комерційного банку зa 2012-2014 рoки

2.1. Характеристика та стан кредитної політики ПАТ «Приватбанк»

2.2. Оцінка кредитних операцій ПАТ «Приватбанк»

2.3. Стан розрахунково-касових операцій Південно-західного регіонального управління Снятинського відділення №1 ПАТ КБ «Приватбанк»

Рoздiл 3. Проблемні питання та напрями удосконалення банківського кредитування в Україні

3.1. Проблемні питання відносин між банківськими установами та суб’єктами господарювання

3.2. Сучасний стан та перспективи розвитку споживчого кредитування в Україні

3.3. Стратегічні проблеми банківського сектору та напрями їх вирішення

Виснoвки та пропозиції

Список використаних джерел

Актуальність теми. В період трансформаційних перетворень економіки України одним з основних завдань банківської системи є створення сприятливих умов для безперервності відтворювального процесу, насамперед, шляхом своєчасного задоволення потреби економічних агентів в необхідному капіталі.

Гострота цієї проблеми полягає в тому, що в сучасних умовах система банківського кредитування не повністю задовольняє потреби економіки: істотно проявляє себе дефіцит позичкового капіталу, що зумовлено низькими доходами домогосподарств, недостатньою ефективністю економіки, «втечею» капіталу за кордон, наявністю значних коштів поза банками, в тіньовій економіці. До того ж залишається недостатньо розвинутим фінансовий ринок, зокрема, фондовий, що обмежує інвестиційні можливості.

Ці недоліки проявляються з новою силою, коли у весь зріст постала проблема переходу на інноваційний тип розвитку економіки країни, який несумісний з обмеженим доступом економічних агентів до капіталу, потребує високого рівня банківського кредитування для здійснення розширеного відтворення на техніко-технологічній базі, яка швидко оновлюється.

Ситуація, що склалася, не відповідає отриманому статусу країни з ринковою економікою і потребує розробки системи заходів, які б забезпечили піднесення ролі банківської системи, удосконалення кредитної системи задля задоволення економічних агентів позичковим капіталом, безперервність та інтенсивність розширеного відтворення, підвищення темпів економічного зростання.

Проблеми кредиту завжди займали важливе місце в економічній науці. Ґрунтовні дослідження в галузі теорії грошей та кредиту здійснили такі видатні представники економічної науки, як В. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс, Й. Шумпетер, А. Ган, Дж. М. Кейнс, І. Фішер, В. Лексіс, М. Фрідмен, П. Самуельсон, К. Макконел, Ф. Мишкін, П. Роуз, Дж. Сінкі та інші.

Проблематиці банківського кредитування присвячено чимало праць вітчизняних економістів: Базилевича В.Д., Васильченко З.М., Вітлінського В.В., Гальчинського А.С., Гриценка А.А., Івасіва Б.С., Ковальчука Т.Т., Лагутіна В.Д., Луціва Б.Л., Лютого І.О., Міщенка В.І., Мороза А.М., Мочерного С.В., Пуховкіної М.Ф., Стельмаха В.С., Савлука М.І., Чухна А.А., Циганова С.А. та інших.

Віддаючи належне напрацюванням вітчизняних і зарубіжних економістів, здійсненим у галузі теорії та практики кредиту, і зокрема банківського кредиту, слід зауважити, що до цього часу багато проблем не знайшли свого вирішення. У вітчизняній економічній теорії відсутні праці, в яких би комплексно розв’язувались сучасні складні проблеми кредиту і кредитних відносин як одного з чинників економічного зростання, що й зумовлює актуальність теми дослідження, її теоретичну та практичну значимість.

Мета і завдання дослідження. Метою випускної кваліфікаційної роботи є комплексне теоретичне обґрунтування сутності та ролі банківського кредитування в системі суспільного відтворення, а також розробка науково-теоретичних і практичних рекомендацій щодо підвищення його ефективності на сучасному етапі розвитку.

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких завдань:

- розкрити суть, призначення та функції кредиту, класифікацію банківських кредитів;

- дослідити порядок видачі та погашення банківських кредитів юридичним особам;

- розглянути банківське споживче кредитування;

- оцінити кредитну політику та основні показники діяльності ПАТ «Приватбанк»;

- проаналізувати кредитні ресурси Південно-західного регіонального управління Снятинського відділення №1 ПАТ КБ «Приватбанк»;

- вивчити проблемні питання та напрями удосконалення банківського кредитування в Україні.

Об’єктом дослідження є система кредитних відносин в умовах ринкової трансформації економіки України.

Предметом дослідження є теоретичні і практичні проблеми банківського кредитування в системі суспільного відтворення.

Методи дослідження. Основа роботи базується на системному методі пізнання, згідно з яким всі процеси і явища аналізуються у взаємозалежності, взаємозв’язку та розвитку. Для цього поєднуються загальнонаукові та спеціальні методи, взаємодія абстрактного й конкретного, аналізу й синтезу, історичного й логічного, індукції й дедукції, статистичні порівняння, що дало можливість розкрити сутність кредиту й кредитних відносин. При вирішенні завдань дослідження динаміки обсягів кредитування комерційними банками України використовувались економіко-статистичні методи, порівняльний аналіз.

Інформаційну базу Інформаційну базу дослідження складають законодавчі й нормативні акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, методичні та інструктивні матеріали, дані Державного комітету статистики України, Національного банку України, монографічні дослідження та статті зарубіжних і вітчизняних авторів.

Обсяг та структура випускної кваліфікаційної роботи. Випускна кваліфікаційна робота складається із вступу, 3 розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи становить - 102 сторінок, основний зміст роботи викладено на 111 сторінках. Робота містить 9 таблиць, 7 рисунків, список використаних джерел включає 65 найменувань на 7 сторінках.

Виснoвки та пропозиції

В сучасних умовах система банківського кредитування не повністю задовольняє потреби економіки: істотно проявляє себе дефіцит позичкового капіталу, що зумовлено низькими доходами домогосподарств, недостатньою ефективністю економіки, «втечею» капіталу за кордон, наявністю значних коштів поза банками, в тіньовій економіці. До того ж залишається недостатньо розвинутим фінансовий ринок, зокрема, фондовий, що обмежує інвестиційні можливості.

ПриватБанк є одним з найбільш інноваційних банків світу. Наприклад, понад десять років назад банк став одним із перших у світі, що почав використовувати одноразові SMS-паролі. До останніх інновацій, які отримали визнання по всьому світі, належать такі продукти, як платіжний міні-термінал, вхід в Інтернет-банкінг через QR-код, онлайн-інкасація, а також десятки різноманітних мобільных додатків.

Кількість банкоматів та терміналів самообслуговування станом на 1 січня 2015 року становило 19395 одиниць. Так, враховуючи даний показник ПАТ «Приватбанк» за даною категорією посідає перше місце серед комерційних банків України, банк, який посів другу позицію по даному показнику має в наявності 3050 одиниць банкоматів і терміналів, а банк, який у рейтингу на третьому місці – 2026 одиниць (за даними офіційного сайту ПАТ «Приватбанк»).

Частка вкладників у ПАТ «Приватбанк» станом на 01.04.2015 року становила 51,9%, для порівняння частка наступного за рейтингом банку становила 11,6%, а банк, який посів третю позицію – 9,3%. Щодо кількості відділень, то Приватбанк посів другу сходинку з показником 2560 одиниць, перша позиція – 4994 од., а банк, який посів третю позицію – 729 одиниць відділень (станом на 01.03.2015 р.).

Кількість карток для обслуговування фізичних та юридичних осіб станом на 01.01.2015 р. становило 16 млн. 315 тис. та 803 одиниці, що засвідчило 1-ше місце ПАТ «Приватбанк» по даній категорії. Для порівняння – друге місце 3 млн. 278 тис. 371 од., і третє місце відповідно – 2 млн. 477 тис. 178 од.

Як активний учасник ринку банківських операцій, Приватбанк має значну концентрацію кредитного ризику, пов’язаного з іншими фінансовими організаціями. Загальна сукупна оціночна сума кредитного ризику у 2014 році, пов’язаного з фінансовими організаціями, складає 49 735 мільйонів гривень (у 2013 році – 50 908 мільйонів гривень) і включає грошові кошти та їх еквіваленти, заборгованість інших банків та загальну суму до отримання від похідних фінансових інструментів за операціями своп, форвард та спот.

Варто відмітити, що в цілому за досліджуваний період ПАТ «Приватбанк» видав у 2012 році кредитів за мінусом резервів під знецінення кредитів у сумі 132,2 млрд. грн., у 2013 році – 154,2 млрд. грн. та у 2014 році – 180,7 млрд. грн. відповідно.

В абсолютному вираженні у 2014 році в порівнянні з 2012 роком спостерігаємо тенденцію до збільшення загальної суми кредитів на 48,6 млрд. грн. або 44,9% відповідно. Дана позитивна ситуація спостерігається завдяки стрімкому збільшенню суми кредитів, наданих юридичним особам, що свідчить про позитивну кредитну політику банку перед клієнтами, незважаючи на важке становище економічної, політичної та грошово-кредитної сфери країни зокрема.

Найбільша питома вага в загальній структурі кредитних ресурсів ПАТ «Приватбанк» складають кредити юридичним особам, частка яких у 2012 році склала 95,58 %, у 2013 році – 92,87% та у 2014 році – 93,68%. Найменша питома вага належить кредитам фізичним особам – на придбання автомобіля та складає у 2012 році – 0,57%, у 2013 – 0,23% та у 2014 році – 0,15% відповідно.

У складі торгівлі нафтопродуктами розкриті кредити та аванси клієнтам у сумі 40 603 мільйона гривень або 22% від загальної суми кредитів та авансів клієнтам (у 2013 році – 42 510 мільйонів гривень або 26%), видані компаніям, які займаються гуртовою та роздрібною торгівлею бензином, нафтою та нафтопродуктами. Ці компанії складають єдину систему постачання, тому кредитний ризик за цими кредитами є, за оцінками керівництва, нижчим внаслідок такої системи.

Станом на 31 грудня 2014 року кредити, видані цим компаніям в Україні, у сумі 39 533 мільйона гривень (у 2013 році – 42 016 мільйонів гривень) були забезпечені запасами нафти, газу та нафтопродуктів, а також корпоративними правами на частки (акції) в акціонерному капіталі позичальників та їхніх поручителів заставною вартістю 39 671 мільйон гривень (у 2013 році – 38 628 мільйонів гривень).

У січні 2015 року після закінчення звітного року за цими кредитами було одержано додаткове забезпечення у вигляді запасів нафтогазових продуктів вартістю 852 мільйона гривень.

У складі промислового виробництва та хімічної промисловості розкриті кредити та аванси клієнтам у сумі 17 246 мільйонів гривень (у 2013 році – 12 628 мільйонів гривень), видані компаніям, які об'єднані в одну структуру, але які виробляють та реалізують різноманітну продукцію на ринках Західної, Центральної та Східної Європи.

Споживачами цієї продукції є компанії, які працюють у харчовій промисловості на вказаних ринках. Станом на 31 грудня 2014 року кредити, видані цим клієнтам, були забезпечені майновими правами заставною вартістю 18 673 мільйона гривень (у 2013 році – 17 482 мільйона гривень).

Активи банку збільшились протягом 2014 року порівняно з 2013 роком на 17414,6 тис. грн. та склали 89775,7 тис. грн. значною мірою завдяки росту обсягів наданих кредитів. Таким змінам посприяло активне просування банком різних видів кредитування юридичних та фізичних осіб задля втілення стратегічної мети.

У 2014 році зобов’язання збільшились порівняно з 2012 роком на 43037,1 тис. грн.; порівняно з 2013 роком на 1870,5 тис. грн. і склали на кінець 2014 року 78900,3 тис. грн.

Чистий прибуток від діяльності у 2014 році склав 146,9 тис. грн., що на 377,9 тис. грн. менше ніж в попередньому 2013 році. Значною мірою на фінансовий результат вплинув ріст витрат від здійснення операцій, зокрема, процентних витрат, які в порівнянні з 2013 роком зросли на 647,5 грн.; комісійних витрат, які у порівнянні з 2013 роком збільшились на 16,2 тис. грн.

Стабілізація в банківському секторі неможлива без вирішення наступних проблем:

– проблем ліквідності і дефіциту довгострокових фінансових ресурсів;

– великого рівня зовнішнього боргового навантаження і зростання частки проблемних кредитів;

– браку внутрішніх джерел капіталізації банківського сектора;

– високої розпорошеності банківського капіталу;

– зростаючої присутності іноземного капіталу.

Для спрямування цих ресурсів на вирішення проблем банківського сектора разом з поточними стабілізаційними заходами НБУ щодо підтримки достатнього рівня короткострокової ліквідності банків антикризова програма повинна включати низку елементів реформування банківського сектора. Відповідні першочергові заходи мають здійснюватися за наступними напрямами:

1. Вдосконалення управління ліквідністю в банківській системі.

2. Нарощування довгострокових ресурсів банківської системи.

3. Стимулювання банків до активнішого управління проблемними кредитами.

4. Розробка механізму і умов участі держави в капіталах банків.

5. Активізація капіталізації банків.

6. Створення умов конкурентного співіснування іноземних та вітчизняних банків.

7. Забезпечення валютної стабілізації.

Список використаних джерел

1. Конституція України [Текст]: за станом на 1 січня 2006 р. / Верховна Рада України. – Офіц. Вид. – К.: Мін-во Юстиції України, 2006. – 124 с. – ISBN 966-7630-14-5.

2. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]: офіц. текст: за станом на 01 жовтня 2011 р. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2542-14.

3. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]: офіц. текст: за станом на 11 жовтня 2011 р. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

4. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс]: Закон України від 07.12.2000р. №2121-ІІІ. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2121-14.

5. Про Національний банк України [Електронний ресурс]: Закон України від 20.05.1999р. №679-ХІV. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=679-14 (зі змінами і доповненнями).

6. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні [Електронний ресурс]: Закон України від 05.04.2001р. №2346-ІІІ. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2346-14.

7. Про банкрутство [Електронний ресурс]: Закон України від 30.06.1999р. №784-XIV. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=784-14(зі змінами і доповненнями).

8. Про заставу [Електронний ресурс]: Закон України від 02.10.1992р. №2654-XII. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2654-12 (зі змінами і доповненнями).

9. Про іпотеку [Електронний ресурс]: Закон України від 05.06.2003р. № 898-IV. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=898-15 (зі змінами і доповненнями).

10. Про фінансовий лізинг [Електронний ресурс]: Закон України від 16.12.1997р. № 723/97-ВР. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=723%2F97-%E2%F0 (зі змінами і доповненнями).

11. Про обіг векселів в Україні [Електронний ресурс]: Закон України від 05.04.2001р. № 2374-III. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2374-14 (зі змінами і доповненнями).

12. Про інвестиційну діяльність [Електронний ресурс]: Закон України від 18.09.1991р. № 1560-XII. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1560-12&print=1 (зі змінами і доповненнями).

13. Про цінні папери та фондовий ринок [Електронний ресурс]: Закон України від 23.02.2006р. № 3480-IV. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3480-15 (зі змінами і доповненнями).

14. Положення про порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні [Електронний ресурс]: Постанова Правління НБУ від 15.12.2004 № 637. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0040-05 (зі змінами і доповненнями).

15. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України [Електронний ресурс]: Постанова Правління НБУ від 16.12.2002 № 508. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0174-03 (зі змінами і доповненнями).

16. Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах [Електронний ресурс]: Постанова Правління НБУ від 15 грудня 2004 р. N 639. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE10321.html.

17. Про затвердження інструкції про порядок регулювання банківської діяльності в Україні [Електронний ресурс]: Постанова НБУ від 28.08.2001 № 368. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0841-01.

18. Положення про порядок формування та використання банками резервного фонду [Електронний ресурс]: Постанова Правління НБУ від 08.08.2001р. №334. – Режим доступу: http://www.uapravo.net/data/base46/ukr46625.htm.

19. Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських об’єднань [Електронний ресурс]: Постанова Правління НБУ від 31.08.2001 №377.– Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0889-01.

20. Про затвердження інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах [Електронний ресурс]: Постанова Правління НБУ від 12.11.2003 № 492. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-in/laws/main.cgi?nreg=z1172-03.

21. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами [Електронний ресурс]: Постанова Правління НБУ від 03.12.2003 N 516. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=z1256-03.

22. Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями [Електронний ресурс]: Постанова Правління НБУ від 03.12.2003 N 514. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=z1213-03.

23. Про затвердження інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті [Електронний ресурс]: Постанова НБУ від 21.01.2004 № 22. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0377-04.

24. Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах [Електронний ресурс]: Постанова Правління НБУ від 15.12.2004р. №639. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE10321.html.

25. Положення про порядок визначення та формування обов’язкових резервів для банків України [Електронний ресурс]: Постанова Правління НБУ від 21.04.2004 №172. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0595-04.

26. Банківська діяльність: збірник тестів і завдань: Навч. посібник [Текст] / В. Л. Ортинський, І. С. Керницький, З. Б. Живко. – К.: Алерта, 2009. – 112 с.

27. Банківські операції: підручник. - 2-ге вид., перероб. І доп. [Текст] / В. І. Міщенко, Н. Г. Слав’янська, О. Г. Коренєва. – К.: Знання, 2007. – 796 с. (Вища освіта ХХІ століття).

28. Банківські операції. Практикум: Навч.-метод.посібник [Текст] / О. П. Павлишин, В. І. Ричаківська. – К.: Алерта, 2005. – 158 с.

29. Банківські операції: Навч. посібник [Текст] / Р. Р. Коцовська, О. П. Павлишин, Л. М. Хміль. – К.: УБС НБУ: Знання, 2010. – 390 с.

30. Банківські системи зарубіжних країн: підручник [Текст] / П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, О. Д. Гордей. – К.: Алерта, Центр учбової літератури, 2010. – 586 с.

31. Благун І. Г. Фінанси: навч. посіб. [Текст] Благун І. Г., Сорока Р. С., Єлейно І. В. – Львів: Магнолія, 2007. - 314 с.

32. Васильєва В. В. Фінансовий ринок: навч. посіб. [Текст] / В. В. Васильєва, О. Р. Васильченко. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 368 с.

33. Ганін В. І. Методологія соціально-економічного дослідження [Текст]: навчальний посібник / Ганін В. І., Ганіна Н. В., Гурова К. Д.; М-во освіти і науки України, ХТЕІ КНТЕУ. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224 с.

34. Гладких Д. Практичні аспекти аналізу діяльності банківських відділень [Текст] / Д. Гладких // Вісник НБУ. – 2013. - № 8. – С. 39-43.

35. Гриньова В. М. Державне регулювання економіки [Текст]: навч. посіб. / В. М. Гриньова, М. М. Новікова. - К.: Знання, 2008. - 398 с.

36. Д’яконов К. М. Вплив світової фінансової кризи на рівень кредитних ризиків в Україні / К. М. Д’яконов // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник тез доповідей ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 жовтня 2010 р.): у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – Т. 2. – С. 71-73 (0,15 друк. арк.).

37. Д’яконов К. М. Концептуальні засади удосконалення механізму управління кредитним ризиком в банку / К. М. Д’яконов // Финансы, учет, банки. – 2010. – № 1(16). – С. 164-171 (0,15 друк. арк.).

38. Д’яконов К. М. Оптимізація ризику кредитного портфеля банку / К. М. Д’яконов // Наука й економіка. – 2010. – № 2 (18). – С. 35-41 (0,43 друк. арк.).

39. Д’яконов К. М. Підходи до управління інвестиційним портфелем банку / К. М. Д’яконов // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Текст]: збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (22–23 листопада 2007 р.): у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – Т. 1. – С. 134-136 (0,1 друк. арк.).

40. Західноєвропейський банківський бізнес: становлення і сучасність. [Текст] / В. М. Кравець, О. В. Кравець – К.: Знання, 2003. – 470 с.

41. Історія грошей і кредиту. Підручник [Текст] / В. В. Прядко, М. М. Сайко – К.: Кондор, 2009. – 508 с.

42. Історія грошей та фінансів: підручник.- 2-ге вид., перероб. і доп. [Текст] / О. В. Колесников, Д. І. Бойко, О. О. Коковіхіна. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 140 с.

43. Казначейство банку: Навч.посібник [Текст] / О. А. Кириченко, М. П. Денисенко, А. П. Гречан. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 464 с.

44. Коваленко В. Теоретичні та методичні підходи до оцінювання фінансової стабільності банківської системи [Текст] / В. Коваленко// Вісник НБУ. – 2013. - № 9. – С. 35-45.

45. Косова Т. Д. Аналіз банківської діяльності: Навч.посібник [Текст] / Т. Д. Косова. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 486 с.

46. Кредит і банківська справа: підручник [Текст] / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин, Т. Я. Андрейків. – К.: Знання, 2008. – 564 с.

47. Крилова В. Особливості кредитної кооперації в Україні [Текст] / В. Крилова // Вісник НБУ. – 2013. - № 7. – С. 34-67.

48. Луців Б. Л., Сас Б. Б. Аналіз структури зовнішнього боргового зобов’язання України // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Банківська і фінансово-кредитна система та їх роль у сучасних умовах: Щорічник наукових праць. За матеріалами доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. Львів від 24.03.2000 р. / НАН України. Інституту регіональних досліджень. Редкол. М. І. Долішній. – Львів, 2000. – Вип. XVII − С. 333-337. (0,17 д.а.).

49. Міщенко В. Капіталізація банківської системи України: сьогодення та перспективи [Текст] / В.Міщенко // Вісник НБУ. – 2013. - № 7. – С. 11-39.

50. Міщенко В. Сучасна практика споживчого кредитування в Україні [Текст] / В. Міщенко // Вісник НБУ. – 2013. - № 11. – С. 3-9.

51. Павленко М. В. Внутрішньобанківський контроль як об’єкт правового регулювання законодавством України [Текст] / М. В. Павленко // Вісник господарського судочинства України. – 2007. – №5. – С. 136-141.

52. Павленко М. В. Принципи банківського контролю – міжнародно-правові аспекти [Текст] / М. В. Павленко // Часопис Київського університету права. – 2007. – №1. – С. 103-107.

53. Павленко М. В. Теоретичні проблеми дослідження банківського права [Текст] / М. В. Павленко // Часопис Київського університету права. – 2008. – №2. – С. 126-131.

54. Прилуцький О. В. Актуальні питання розвитку банківської системи України на сучасному етапі // Держ. буд-во та місцеве самоврядування: Зб. наук. пр. / За ред. Ю. П. Битяка. – Х.: Ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – 2003. – Вип. 6. – С. 176-183.

55. Прилуцький О. В. До питання про виникнення і становлення банківської справи: історико-правовий аспект [Текст] // Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2003. – Вип. 59. – С. 99-104.

56. Прилуцький О. В. Організаційна структура комерційних банків // Держ. буд-во та місцеве самоврядування: Зб. наук. пр. / За ред. Ю. П. Битяка. – Х.: Ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – 2004. – Вип. 8. – С. 179-185.

57. Прилуцький О. В. Принципи діяльності комерційних банків // Держ. буд-во та місцеве самоврядування: Зб. наук. пр. / За ред. Ю. П. Битяка. – Х.: Ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – 2005. – Вип. 10. – С. 174-180.

58. Прилуцький О. В. Щодо гарантій для фізичних осіб, які мають вклади в комерційних банках України // Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2002. – Вип. 54. – С. 142-146.

59. Сас Б. Б. Монетарна політика європейської системи центральних банків у процесі побудови Європейського валютного Союзу [Текст] // Вісник ТАНГ. – 2001. - № 14. – С. 21-27.

60. Скоморович І. Г. Історія грошей і банківництва: Підручник [Текст] / І. Г. Скоморович – К.: Атіка, 2004. - 340 с.

61. Стецiв Л. П. Фінанси: навчальний посібник [Текст] / Л. П. Стецiв, О. I. Копилюк. – К.: Знання, 2007. - 235 с.

62. Таракановський С. М. Кластерний аналіз - як метод сегментації ринку банківських послуг [Текст] / С. М. Таракановський, О. А. Степаненко // Вісник соціально-економічних досліджень: збірник наукових праць / гол. ред. М. І. Звєряков; зам. гол. ред. А. І. Ковальов. – Одеса: ОДЕУ, 2008. – Вип. 31. – С. 363-369.

63. Фінанси: термінологічний словник [Текст] / авт. – уклад. Б. А. Карпінський, Т. Б. Шира, - К.: Видавничий дім «Професіонал», 2007. - 608 с.

64. Фінансовий менеджмент в транзитивній економіці: питання теорії та методології: монографія [Текст] / О. В. Ітигіна, С. С. Арутюнян, О. О. Андробченко, В. Г. Баранова. – Одеса: Поліграф, 2008. – 236 с.

65. Чікіта І. Еластичність попиту на кредити як фактор підвищення впливу банківської системи на економічне зростання [Текст] / І. Чікіта // Вісник НБУ. – 2013. - № 8. – С. 52-56.