Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Бухгалтерский учет \ 5981. Курсова робота Облік утримань із заробітної плати на прикладі ТДВ «Славутський цикорієсушильний завод»

Курсова робота Облік утримань із заробітної плати на прикладі ТДВ «Славутський цикорієсушильний завод»

« Назад

Код роботи: 5981

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Бухгалтерський облік

Тема: Облік утримань із заробітної плати на прикладі ТДВ «Славутський цикорієсушильний завод»

Кількість сторінок: 70

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку утримань із заробітної плати

1.1. Поняття та сутність утримань із заробітної плати

1.2. Види утримань із заробітної плати

1.3. Огляд літературних джерел і нормативної бази з обліку утримань із заробітної плати

Розділ 2. Стан обліку утримань із заробітної плати на підприємстві ТДВ «Славутський цикорієсушильний завод»

2.1. Економічна характеристика ТДВ «Славутський цикорієсушильний завод» й аналіз його облікової політики

2.2. Синтетичний та аналітичний облік утримань із заробітної плати на підприємстві ТДВ «Славутський цикорієсушильний завод»

2.3. Відображення інформації про утримання із заробітної плати в облікових регістрах та звітності підприємства

Розділ 3. Шляхи удосконалення обліку утримань з заробітної плати з використанням комп’ютерної техніки

3.1. Облік утримань із заробітної плати в умовах комп’ютерної обробки даних

3.2. Порівняльний аналіз організації вітчизняного обліку утримань із заробітної плати з іншими країнами світу

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Реформаційні та трансформаційні процеси, що відбуваються нині в економіці України, торкаються всіх сфер фінансової системи, особливо сфери податкових відносин. Нині податкова система розвивається особливо динамічно, що відмічають як вітчизняні, так і міжнародні експерти.

В цих умовах адекватно сучасним реаліям повинна розвиватися і система податкового обліку підприємств, головною задачею якої є забезпечення інформацією зовнішніх та внутрішніх користувачів, своєчасне і повне перерахування належних до сплати сум податків до відповідних бюджетів. Тому проблеми правильної організації податкового обліку податку з доходів фізичних осіб, а також дослідження порядку здійснення нарахувань і утримань єдиного внеску за новими правилами є надзвичайно актуальними.

Заробітна плата займає одне з центральних місць в системі бухгалтерського обліку на підприємстві. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування — це система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом, громадянами, а також бюджетних та інших джерел, передбачених законом.

Бухгалтерський облік є функцією управління підприємства. У бухгалтерському обліку одночасно поєднуються три види управлінських робіт, завдяки чому він виконує три самостійні функції: інформаційну, контрольну та аналітичну. Без даних бухгалтерського обліку неможливо дати об’єктивну оцінку стану і результатам господарської діяльності підприємства.

На бухгалтерський облік покладено завдання з поліпшення інформаційного забезпечення управління і контролю за обліком праці та її оплати підприємства, підвищенням ефективності діяльності та зменшенням ризику втрати коштів через непродумані дії.

Усе вище згадане підкреслює величезну роль та значення теми даної курсової роботи “Утримання з заробітної плати та їх облік” в сучасних умовах господарювання.

Теоретичну основу дослідження питання обліку на підприємстві склали закони України, Інструкції та Положення з бухгалтерського обліку, наукові праці вчених, таких як: Бутинець Ф.Ф., Грабова Н.Н., Завгородній В.П., Ткаченко Н.М. та інші.

Метою курсової роботи є розгляд питань організації обліку утримань з заробітної плати на підприємстві.

Відповідно до мети роботи потрібно вирішити наступні завдання:

1. Розглянути теоретико-методологічні основи обліку утримань із заробітної плати.

2. Проаналізувати стан обліку утримань із заробітної плати на підприємстві ТДВ «Славутський цикорієсушильний завод».

3. Охарактеризувати шляхи удосконалення обліку утримань з заробітної плати з використанням комп’ютерної техніки.

4. Здійснити порівняльний аналіз організації вітчизняного обліку утримань із заробітної плати з іншими країнами світу.

Об’єктом дослідження є підприємство ТДВ «Славутський цикорієсушильний завод».

Предметом дослідження є утримання з заробітної плати на базовому підприємстві.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів основної частини, висновків та списку використаних джерел.

Отже, із заробітної плати працівників можуть здійснюватись тільки дозволені законом утримання: оподатковуваний дохід з фізичних осіб, внески до Пенсійного фонду, внески до Фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності та до Фонду соціального страхування на випадок безробіття в розмірах, передбачених законодавством.

Крім утримання оподатковуваного доходу з фізичних осіб і утримань в соціальні фонди, із заробітку працівників можуть здійснюватися інші утримання: профспілкових внесків, за виконавчими документами (аліменти тощо), у відшкодування вартості втрат від нестачі і псування матеріальних цінностей з винуватців таких втрат (за рішенням керівника підприємства) та ін.

Функціонування будь-якого господарюючого суб’єкту значно залежить від нормативної бази, тому одним із важливих питань є огляд нормативно-правової бази з обліку утримань з заробітної праці.

Бухгалтерія ТДВ «Славутський цикорієсушильний завод» складається з головного бухгалтера, заступника головного бухгалтера, бухгалтера-касира. Головний бухгалтер установлює службові обов’язки для підлеглих йому працівників. Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо керівнику.

Бухгалтерський облік утримань з заробітної плати на ТДВ «Славутський цикорієсушильний завод» являє собою упорядковану систему збору, реєстрації й узагальнення інформації в грошовому вираженні про зобов’язання організацій і їхньому русі шляхом суцільного, безупинного і документального обліку всіх господарських операцій.

Аналітичний облік розрахунків з робітниками та службовцями по оплаті праці ведеться в картках — особових рахунках (ф. № П-54), у яких міститься інформація про нараховану заробітну плату, утримання, виплатах. Ця інформація в наступному використовується для розрахунку середньої заробітної плати (при нарахуванні відпускних, допомоги по тимчасовій непрацездатності й ін.), а також при представленні різного роду довідок.

Нарахування збору ТДВ «Славутський цикорієсушильний завод» до Пенсійного фонду у регістрах бухгалтерського обліку відображається таким записом:

Дт 661 «Розрахунки за заробітною платою» — Кт 651 «Розрахунки за пенсійним забезпеченням» — на загальну суму утриманого збору. Збір до Пенсійного фонду (в частині утримань) ТДВ «Славутський цикорієсушильний завод» сплачується одночасно з отриманням коштів в установах банків на оплату праці (у разі здійснення виплат готівкою). У разі недостатньої кількості видача коштів на виплату заробітної плати і перерахування зборів до Пенсійного фонду України здійснюються в пропорційних сумах. Для бухгалтерського обліку утримань до Фонду страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності згідно з Планом рахунків використовується рахунок 652 «Розрахунки за соціальним страхуванням». Для бухгалтерського обліку внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття Планом рахунків передбачено субрахунок 653 «Розрахунки за соціальним страхуванням на випадок безробіття».

Задача «Утримання із заробітної плати працюючих за видами» призначена для забезпечення проведення підприємством ТДВ «Славутський цикорієсушильний завод» обліку утримань та внесків з ЗП на підприємстві.

Використання 1С: Бухгалтерії на підприємстві ТДВ «Славутський цикорієсушильний завод» дає змогу за розрахованою заробітною платою формувати платіжну відомість для виплати заробітної плати. 1С: Бухгалтерія дозволяє формувати вихідні документи з обліку заробітної плати. Розв’язання задачі автоматизованим способом забезпечить можливість оперативної обробки інформації для обліку, контролю, аналізу, аудиту та управління за відповідний проміжок часу, сприятиме підвищенню точності й достовірності облікових даних.

Список використаної літератури

1. Кодекс законів про працю в Україні: Кодекс від 10.12.1971 № 322-VIII. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08.

2. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-17 (Редакція від 14.05.2015, підстава Закон від 21.04.2015 № 344-VIII): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

3. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 08.07.2010 № 2464-VI. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.

4. Про оплату праці. Закон України від 24.03.95 р. №108/9, зі змінами і доповненнями // ВВР. - 1995. - №4. – С. 2-22.

5. Безверхий К. Шляхи удосконалення первинного обліку непрямих витрат, пов'язаних із виплатою заробітної плати / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. - 2010. - № 3. - С. 24-29.

6. Біла О. В. Відпустки без збереження заробітної плати [Текст] / О. В. Біла // Рада. - 2013. - № 8/9. - С. 60-61.

7. Бикова Г. Облік утримання та сплати аліментів [Текст] / Г. Бикова // Дебет-кредит. - 2011. - № 36 (5 верес.). - С. 10-15.

8. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2004. - 608 с.

9. Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та методична база: Навч. посіб. / Галина Остапівна Партин (уклад.). - Л.: Магнолія плюс, 2006. – 264 с.

10. Величко О. Г., Голов С. Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. - Д.: ТОВ «Баланс-Клуб», 2004. - 768 с.

11. Вербило О. Ф., Бойко З. І., Кондрицька Т. П., Ярошинський В. М. Бухгалтерський облік: Навч. посібник для слухачів ін-тів підвищення кваліфікації аграрних вищих навч. закл. / Національний аграрний ун-т / О. Ф. Вербило (ред.). - К.: НАУ, 2004. – 424 с.

12. Голов С. Ф., Костюченко В. М., Кравченко І. Ю., Ямборко Г. А. Фінансовий облік: Підручник для студ. вищ. навч. закл., напрям «Економіка і підприємництво», спец. «Облік і аудит» / Сергій Федорович Голов (ред.). - К.: Лібра, 2005. – 976 с.

13. Голов Сергій Федорович, Костюченко Валентина Миколаївна. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: Практ. посіб. - К.: Лібра, 2004. – 880 с.

14. Информационные технологии в бухгалтерском учете и аудите: [учеб. пособие]; под ред. С. М. Бычковой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 216 с.

15. Информационные системы в экономике: [учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям “Финансы и кредит”, “Бухгалт. учет, анализ и аудит”] / Г. Н. Исаев. – М.: Омега-Л, 2008. – 462 с.

16. Коблянська О. І. Утримання ПДФО із заробітної плати за новими правилами / О. І. Коблянська, Т. Д. Даценко // Облік і фінанси АПК. – 2011. – №2. – С. 48-52.

17. Комплексная автоматизация управления предприятием: Информационные технологии – теория и практика / Ю. А. Петров, Е. Л. Шлимович, Ю. В. Ирюпин. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 160 с.

18. Малькова Т. Н. Теория и практика международного бухгалтерского учета: Учеб. пособие. – СПб.: “Бизнес-пресса”, 2003. – 336 с.

19. Мельник В. М. Фіскальна ефективність податку з доходів фізичних осіб в Україні: можливості зростання / В. М. Мельник // Фінанси України. – 2007. – № 12. – С. 38-41.

20. Микитенко Т. Сучасні інформаційні технології обліку та аудиту в управлінні підприємством / Т. Микитенко // Бухгалтерський облік і аудит, 2005. – № 10. – С. 12-19.

21. Мокієнко Т. В. особливості нарахування та утримання єдиного соціального внеску / Т. В. Мокієнко // Наук. праці ПДАА. Сер. Екон. науки. – 2011. – Вип. 3, Т.2. – С. 204-207.

22. Терещенко Л. О., Матієнко-Зубенко І. І. Інформаційні системи і технології в обліку: [навч. посіб.] / Л. О. Терещенко, І. І Матієнко-Зубенко. – К.: КНЕУ, 2004. – 187 с.

23. Циганенко Василь. Утримання відпускних за невідпрацьований період: облік та відображення у звітності [Текст] / В. Циганенко // Все про бухгалтерський облік. - 2012. - № 43 (11 трав.). - С. 52-54.

24. Швабій К. І. Пріоритети реформування податку на доходи фізичних осіб в сучасних умовах / К. І. Швабій // Збірник наукових праць Ірпінської фінансово-юридичної академії (економіка, право). – 2013. – Вип. 2. – С. 50-54.

25. Шуремов Е. Л., Чистов Д. В., Лямова Г. В. Информационные системы управления предприятиями / Е. Л. Шуремов, Д. В. Чистов, Г. В. Лямова. – М.: Изд-во “Бухгалтерский учет”, 2006. – 112 с.

26. 1С: Зарплата и управление персоналом 8.1: [практическое пособие] / [кол. авторов; под ред. Н. В. Селищева]. – М.: КНОРУС, 2009. – 368 с.

27. Бондаренко О. Розрахунок нарахувань та утримань із заробітної плати в 2015 році [Електронний ресурс] / О. Бондаренко // Веб-портал «Бухгалтер.com». – Режим доступу: http://byhgalter.com/rozraxunok-naraxuvan-ta-utriman-iz-zarobitno%D1%97-plati-v-2015-roci.

28. Омелянович Л. О. Податкове регулювання доходів фізичних осіб [Електронний ресурс] / Л. О. Омелянович, Є. С. Гордієнко // Scientific research and their practical application. modern state and ways of development. –1-12 October 2013. – Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/ archives-of-individual-conferences/oct-2013.

29. Парус-Заработная плата [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://parus.ua/.

30. Програмний комплекс “БЕСТ-ЗАРПЛАТА” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bestzvit.com.ua/products/aboutbestzarplata.shtml.