Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Международный бизнес \ 5980. Бакалаврська робота Організація міжнародних франчайзингових операцій на прикладі франчайзингової мережі «Галопом по Європах»

Бакалаврська робота Організація міжнародних франчайзингових операцій на прикладі франчайзингової мережі «Галопом по Європах»

« Назад

Код роботи: 5980

Вид роботи: Бакалаврська робота

Предмет: Міжнародний бізнес

Тема: Організація міжнародних франчайзингових операцій на прикладі франчайзингової мережі «Галопом по Європах»

Кількість сторінок: 73

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 1400 грн

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика франчайзингової мережі «Галопом по Європах»

Розділ 2. Дослідження зовнішньоекономічної діяльності франчайзингової мережі «Галопом по Європах»

Розділ 3. Обґрунтування доцільності здійснення альтернативної зовнішньоторгівельної операції за профілем діяльності франчайзингової мережі «Галопом по Європах»

Розділ 4. Алгоритм організації зовнішньоторговельної операції франчайзингової мережі «Галопом по Європах»

Розділ 5. Прогнозна оцінка ефективності запропонованої зовнішньоторговельної операції

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Франчайзинговий бізнес в Україні розвивається швидкими темпами − з'являються нові напрямки, освоюються нові галузі. Як правило, франчайзинг впроваджується в сфері послуг: послуги зв'язку, громадське харчування, готельний бізнес, туризм, реклама.

Успіх франчайзингу розпочався в 70-х роках XX століття і на сьогодні супроводжується вражаючими темпами розвитку. Тільки в США франчайзингові підприємства становлять більш ніж 4% усієї економіки, де кожне друге підприємство середнього та малого сімейного бізнесу працює за договором франчайзингу. Сучасний стан економіки, що базується на ринкових відносинах, її інтернаціоналізація обумовлюють необхідність розроблення організаційно-економічних основ формування інтегрованих форм бізнесу, таких, як франчайзинг.

Франчайзинг є особливою системою відносин між суб'єктами підприємницької діяльності. При належному підході франчайзинг може бути каталізатором, прискорювачем розвитку бізнесу, оскільки створює для підприємств, що входять до франчайзингової мережі, сприятливі умови для успішного функціонування та відкриває нові можливості.

Проте дана форма організації бізнесу підходить не для всіх підприємств в однаковій мірі.

Як показує світова практика, франчайзинг − це один з ефективних способів ведення бізнесу для компаній, що вже досягли успіху і мають намір успішно функціонувати й надалі. Вітчизняним підприємцям, які хочуть і в подальшому залишатися в своїх ринкових нішах або розширити власний бізнес за рахунок завоювання нових ринкових сегментів, як засвідчує досвід, необхідно або створювати власні мережі, або включатися до вже існуючих дієвих бізнес-систем.

Основними причинами розвитку та поширення франчайзингу – є конкуренція на ринку між підприємствами, яка змушує підприємців шукати нові форми та методи ведення бізнесу для досягнення конкурентних переваг.

Питаннями впровадження та реалізації франчайзингу в Україні займалися Бревнов А.А. [3], Варналій З.С. [4], Мунін Г.Б. [17], Карякіна О.Ю. [9] та ін., які розглядали франчайзинг як альтернативний спосіб ведення підприємницької діяльності. Наукові праці зазначених вище вчених та інших дослідників є актуальними та перспективними, оскільки сприяють поглибленню теоретичних основ та наукових уявлень щодо ряду важливих аспектів туристичної діяльності. Поряд з цим питання становлення франчайзингових відносин на туристичному ринку послуг потребують періодичного перегляду та вдосконалення.

Отже, метою роботи є дослідження організації міжнародних франчайзингових операцій франчайзингової мережі «Галопом по Європах».

Відповідно до мети роботи потрібно вирішити наступні завдання:

1. Розкрити загальну характеристику франчайзингової мережі «Галопом по Європах».

2. Дослідити зовнішньоекономічну діяльність франчайзингової мережі «Галопом по Європах».

3. Обґрунтувати доцільність здійснення альтернативної зовнішньо-торгівельної операції за профілем діяльності франчайзингової мережі «Галопом по Європах».

4. Розкрити алгоритм організації зовнішньоторговельної операції франчайзингової мережі «Галопом по Європах».

5. Надати прогнозну оцінку ефективності запропонованої зовнішньоторговельної операції.

Об’єкт дослідження – франчайзингова мережа «Галопом по Європах».

Предмет дослідження - дослідження організації міжнародних франчайзингових операцій франчайзингової мережі «Галопом по Європах».

Методи дослідження: історико-типологічний, метод теоретичного аналізу й систематизації, соціокультурний аналіз.

Практичне значення. Результати роботи можуть бути використані у підготовці до семінарських та практичних занять, а також для розробки матеріалів конференцій, спецкурсів.

Структура роботи. Курсове дослідження складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаної літератури.

Для нашої економіки франчайзинг є відносно новим явищем, у той час як у розвинутих країнах, він сторіччями практикувався як засіб забезпечення споживачів суспільства в різних послугах.

Привабливість франчайзингу полягає в наявності незаперечних переваг для обох учасників франчайзингових відносин. Для малих туристичних агентств він надає в розпорядження стабільний дохідний бізнес, для відомих фірм і компаній - можливість розширити й зміцнити свої позиції на ринку.

Організація туристичного підприємства на умовах франшизи значно знижує підприємницькі ризики, тому що в цьому випадку відбувається використання уже відпрацьованого і такого, що довів свою ефективність бізнесу.

Франчайзинг являє собою угоду, відповідно до якої, одна зі сторін, що називається франчайзером, передає іншій стороні, що називається, франчайзі, право практикувати визначений бізнес відповідно до формату франчайзера і за встановлену плату.

У процесі своєї еволюції сучасний франчайзинг пройшов через два основних етапи:

І. Етап традиційного франчайзингу;

ІІ. Етап франчайзингу бізнес формату.

Франчайзер забезпечує надання різного роду послуг і підтримки з метою сприяння успіху франчайзі, у тому числі:

- допомога в організації бізнесу, у тому числі в одержанні необхідного фінансування;

- реклама і просування торгової марки і назви фірми на ринку;

- маркетингові дослідження (оцінка потенціалу ринку і переваг споживачів, а також вибір місця для розміщення торгових приміщень);

- одержання дозволів і ліцензій, необхідних для своєї діяльності;

- допомога в одержанні (оренді) земельної ділянки, проектуванні, будівництві і дизайні приміщень;

- участь у переговорах з постачальниками устаткування, матеріалів, товарів і т.д. Допомога в організації ефективної системи бухгалтерії.

Франчайзинг у туризмі впровадили туроператори, що запропонували турфірмам визначений формат ведення бізнесу і стандартизували перелік курортів і інших місць для відпочинку.

У світовому туризмі франчайзинг одержав широкий розвиток. Цей принцип ведення бізнесу активно використовується в Європі й в Америці.

Процесу розвитку франчайзингу перешкоджають наступні фактори:

- неадекватна законодавча основа;

- недолік внутрішнього капіталу;

- обмежений доступ до кредитів;

- відносно великий ризик країни;

- інші перешкоди.

Мережа агенцій ТОВ «Галопом по Європах» – одна з провідних компаній на туристичному ринку України. Мережа ТОВ «Галопом по Європах» складається з центрального офісу, близько 77 агентств і представництв в Україні, Молдові, Білорусії.

Для свого розвитку Мережа вирішила піти по шляху франчайзингу. При цьому, здобуваючи розкручене ім'я, ефективні технології, вигідні умови реалізації продукту, агентства, що вступають у мережу зберігають повну юридичну незалежність і волю дій.

Нова знахідка Мережі - туристичний супермаркет, дозволяє потенційним клієнтам, завдяки розробленій технології, у найкоротший час одержати найбільш повну інформацію про наявні пропозиції.

Центральний офіс мережі агенцій палаючих путівок, не займається ні розробкою ні продажем туристичного продукту, працівники центрального офісу аналізують пропозиції, що надходять від туроператорів.

Марочна політика фірми ТОВ «Галопом по Європах» базується на єдиній марочній назві, якою є назва фірми. Саме з назвою ТОВ «Галопом по Європах» у споживачів туристичних послуг асоціюється гарантія якості запропонованих послуг.

Технологія, розроблена Мережею, надає рішення всіх основних проблем, що виникають при продажі і пошуку, переробці, оцінці і роботі з великим обсягом інформації.

Нові технології і постійне удосконалення роботи вже зараз дозволило Мережі зайняти свою нішу, оцінювану в 8% усіх продажів турпродукту.

Франчайзинг може стати успішним тільки при дотриманні принципів рівноправного співробітництва і взаємної вигідності. Франчайзинг вимагає чіткого юридичного оформлення взаємних відносин франчайзера і франчайзі. Воно здійснюється за допомогою франчайзингової угоди. Франчайзингова угода має містити усі специфічні вимоги до підприємця і включати його зобов'язання.

До переваг пропонованої системи для франчайзі можна віднести наступне:

- могутня реклама;

- суспільне визнання;

- навчання;

- допомога на початковому етапі;

- підготовка і, можливо, вибір місця розташування;

- допомога в організації обліку.

Підвищення франчайзингової активності має переслідувати наступні цілі:

- удосконалення законодавчих умов, що регламентують франчайзинг і суміжні аспекти;

- створення необхідних структур для просування стійкого розвитку франчайзингу;

- розробка і схвалення етичних правил для франчайзингових відносин.

В останньому розділі були наведені пропозиції щодо вдосконалення франчайзингової діяльності об’єкта дослідження, розглянемо найбільш суттєві.

Одним з перших завдань повинна бути організація безкоштовного доступу до сайту, з точки зору маркетингу, ефективним було б введення дисконтних карток, для постійних клієнтів мережі, також пропонується організації цілодобової телефонної підтримки туристів, що скористалися послугами мережі.

Що стосується ТОВ «Галопом по Європах», як об’єкта дослідження, то в порівнянні з попереднім періодом, це агентство досягло досить помітних результатів, звичайно, потрібно мотивувати працівників до кращих результатів діяльності, підвищити заробітну платню, ввести комісійні винагороди, премії, відправляти менеджерів в рекламні тури, навчальні семінари, необхідна власна, не залежна від мережі потужна реклама.

Список використаної літератури

1. Базилевич О. Економічна теорія / О. Базилевич. – К., 2001. – 345 с.

2. Бедринець М. Франчайзинг: світовий досвід і перспективи розвитку в Україні [Текст] / М. Бедринець // Фінанси України. - 2001. - № 2. - С. 96-104.

3. Бревнов А. А. Организация частного предпринимательства в Украине / А. А. Бревнов. – Харьков: Одиссей, 2004. − 672 с.

4. Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики / З. С. Варналій. – К.: «Знання», 2001. – 277 с.

5. Веретенников И. Когда нужен франчайзинг? // Директор-инфо. – 2004. – №31. – С. 42-45.

6. Гринько Т. В. Франчайзинг як інструмент формування організаційної культури туристичних підприємств [Текст] / Т. В. Гринько, О. П. Крупський // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 1. - С. 145-154.

7. Демура Т. О. Модель управління франчайзинговим проектом туристичного підприємства [Текст] / Т. О. Демура // Економіка та держава. - 2005. - № 9. - С. 74-76.

8. Ільницький Ю. Договір франчайзингу: суть, переваги, недоліки [Текст] / Ю. Ільницький // Все про бухгалтерський облік. - 2011. - № 100 (31 жовт.). - С. 47-51.

9. Карякіна Ольга Юріївна. Правовий аспект співробітництва на основі франчайзингової моделі в розрізі інноваційного розвитку вітчизняної економіки [Текст] / О. Ю. Карякіна // "Правопорядок у державному та суспільному розвитку: національний і міжнародний вимір: зб. матеріалів юридичної наук.-практ. Інтернет-конференції: 24 лют. 2012 року: тези наук. доповідей. - К: Актуальна юриспруденція, 2012. - С. 171-174.

10. Козачук Мирослава. Франчайзинг як метод залучення інвестицій [Текст] / М. Козачук // Ринок цінних паперів України. - 2010. - № 11/12. - С. 53-56.

11. Кузьмін О. Є. Методика оцінювання економічної ефективності створення і діяльності франчайзингових підприємств [Текст] / О. Є. Кузьмін, Т. В. Мирончук // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - № 11. - С. 56-65.

12. Малахов С. Трансакционные издержки и макроэкономическое развитие / С. Малахов // Вопросы экономики. – 2008. – №11. – С. 78-94.

13. Малашихина Н. Н. Риск-менеджмент: учебное пособие / Н. Н. Малашихина, О. С. Белокрылова. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 320 с.

14. Малюта Ірина. Роль міжнародного франчайзингу в стимулюванні інноваційного розвитку економіки України [Текст] / І. Малюта // Роль інновацій у підвищенні наявного потенціалу країни. - Т., 2011. - Ч. 2. - С. 42-44.

15. Медведев А. Т. Технико-экономическое обоснование внешнеэкономических операций и международных проектов: учеб.-метод. пособ.: в 2 ч. / А. Т. Медведев. – СПб.: ГИЭА, 2008.

16. Международные валютные и финансовые отношения: учебник / [под ред. Л. Н. Красавиной]. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 592 с.

17. Мунін Г. Б. Франчайзинг в готельно-ресторанному бізнесі / Г. Б. Мунін, Ю. О. Карягіна. – К.: Кондор, 2008. – 368 с.

18. Ногачевський О. Ф. Франчайзинг в Україні: вибір і купівля франшизи / О. Ф. Ногачевський // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 12. - С. 63-69.

19. Пилипенко В. Проблема выбора // Туризм: практика, проблемы, перспективы. – 2004. - №2. – С. 24-29.

20. Подмолода І. Обгрунтування ефективності франчайзингу: основні принципи та методичні підходи [Текст] / І. Подмолода // Техніка АПК. - 2001. - № 1-2. - С. 27-30.

21. Предприятие на внешних рынках. Внешнеторговое дело: учебник / [под ред. С. Долгова, И. Кретова]. – М., 2007. – 367 с.

22. Радионенко С. Расширение сети // Туризм: практика, проблемы, перспективы. – 2001. - №4. – С. 15-19

23. Рей А. Конкурентные стратегии государства и фирм в экспортно- ориентированном развитии / А. Рей // Вопросы экономики. – 2004. – №8. – С. 53.

24. Рогов В. Франчайзинг – эффективная форма сотрудничества // Экономика и жизнь. – 1998. - №11. – С. 10-12.

25. Сахарова Тетяна. Формування каналів збуту в міжнародному туризмі / Т. Сахарова // Маркетинг в Україні. - 2010. - № 5. - С. 39-42.

26. Сидоров Я. Франчайзинг - нова договірна форма здійснення бізнесової діяльності в Україні [Текст] / Я. Сидоров // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 3. - С. 34-36.

27. Терехов В. І. Франчайзинг як форма міжнародного трансферу технологій / В. І. Терехов // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - Вип. 73, №7. - С. 14-25.

28. Трегубов О. Тенденції поширення франчайзингових мереж в Україні [Текст] / О. Трегубов, А. Чайдак // Галицький економічний вісник. - 2013. - № 1. - С. 77-82.

29. Школа І. Оптимізаційна модель життєвого циклу франчайзингу [Текст] / І. Школа, О. Корольчук // Економіка України. - 2005. - № 6. - С. 50-58.

30. Асоціація франчайзингу в Україні. Режим доступу: www.franchising.org.ua.

31. International Franchising Association. // Режим доступу: www.franchise.org.