Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Маркетинг \ 5979. Бакалаврська робота Цінові стратегії та особливості ціноутворення на продукцію підприємства ТзДВ «Івано-Франківський хлібокомбінат»

Бакалаврська робота Цінові стратегії та особливості ціноутворення на продукцію підприємства ТзДВ «Івано-Франківський хлібокомбінат»

« Назад

Код роботи: 5979

Вид роботи: Бакалаврська робота

Предмет: Маркетинг

Тема: Цінові стратегії та особливості ціноутворення на продукцію підприємства ТзДВ «Івано-Франківський хлібокомбінат»

Кількість сторінок: 80

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 1800 грн

Вступ

Розділ 1. Ціни та ціноутворення на продукцію підприємства

1.1. Поняття та загальна характеристика

1.2. Систематизація моделей ціноутворення в сучасній ринковій економіці

1.3. Аналіз збуту продукції, системи технічного обслуговування та ціноутворення

1.4. Ціноутворення в умовах ринкової економіки

Розділ 2. Цінові стратегії підприємства ТзДВ «Івано-франківський хлібокомбінат». Особливості цінової політики

Розділ 3. Аналіз проблем сучасного ціноутворення та цінової стратегії в Україні

3.1. Актуальні проблеми ціноутворення на підприємствах в сучасних умовах

3.2. Проблеми правового регулювання ціноутворення в Україні

3.3. Актуальні проблеми та аналіз ефективності цінових стратегій

Висновки

Список використвних джерел

Ціна належить до найважливіших економічних категорій, що справляють неабиякий вплив на всі аспекти господарської діяльності кожного окремого підприємства й усієї країни в цілому. За допомогою ціни відшкодовуються витрати підприємства, ціна є орієнтиром для покупців при виборі товару для купівлі, за допомогою цін значною мірою регулюються зв'язки між попитом і пропозицією. Ціну найлегше змінити, але знайти й обґрунтувати її оптимальний за певних бізнес-умов рівень - надзвичайно складне і неоднозначне завдання. Це, без перебільшення, - мистецтво.

Динамічний характер сучасної української економіки разом з недостатнім досвідом господарювання в умовах ринку викликає неабиякі труднощі у менеджерів компаній, відповідальних за цінову політику. Зазвичай ціну встановлюють інтуїтивно або ж «таку, як у всіх», не надто переймаючись питаннями її обґрунтування. Водночас теорія ціноутворення в ринкових умовах пропонує надзвичайно широкий спектр наукових методів встановлення ціни та способів її зміни в бік підвищення чи зниження. Не зупиняючись на цих методах, зазначимо, що в будь-якому разі аналіз починається з чинників, які справляють вплив на вибір цінової стратегії, - так званих факторів ціноутворення.

Правильне проходження вказаного етапу є гарантією відсутності фатальних помилок ціноутворення. Особливої актуальності це питання набуває під час економічної кризи, коли кожне підприємство стикається з необхідністю скорочувати витрати й знижувати ціни.

Які фактори встановлення ціни повинен включити в аналіз суб'єкт ціноутворення? Які з них можна оминути? З чого розпочати аналіз? Якими методами скористатися? Ці та інші суміжні питання є предметом розгляду багатьох вчених - як закордонних, так і вітчизняних. Серед них - Р. Долан, Г. Саймон, І. Ліпсіц, В. Пінішко, В. Тарасевич, В. Єсипов, В. Герасименко, А. Цацулін, С. Дугіна та ін.

Значний внесок у вивчення і розвиток даних питань внесли такі вчені-економісти, як: Биншток Ф.В., Котлер Ф., Уткін Е.А., Т. Сакайя, Герасименко Ст., Казанцев А.К., А. Маршалл, Фатхутдінов Р.А., Кокурін Д.І., Салімжанова В.К. та ін. Їхні дослідження стали підставою для подальшого вивчення ціноутворення [65, c. 22].

Разом із тим, незважаючи на їхній безсумнівний внесок у теорію ціноутворення, аналіз наукових публікацій дає підставу констатувати, що в цій проблематиці відсутня достатня міра систематизації та методичного розроблення. Проте вкрай важливо врегулювати це питання, щоб сформувати єдину науково обґрунтовану базу, що має стати фундаментом для подальших розробок. Досвід засвідчує, що відсутність чітких науково-методичних орієнтирів при дослідженні й аналізі факторів встановлення ціни часто спонукає підприємців навіть уникати цього важливого етапу ціноутворення, формально орієнтуючись лише на власні інтуїтивні міркування або, в кращому випадку, беручи до уваги лише найбільш очевидні чинники впливу і при цьому ігноруючи решту чинників, які могли б стати відправною точкою для ефективнішого ціноутворення.

Загалом наявність єдиної, уніфікованої системи цінових факторів дасть змогу фахівцям з ціноутворення:

- чіткіше уявляти усі можливі чинники впливу на процес встановлення ціни;

- при аналізі варіантів майбутньої ціни не оминути вагомі фактори, які можна випадково залишити поза увагою;

- прискорити процедуру ціноутворення за рахунок економії часу на складання списку можливих факторів, від яких прямо чи опосередковано залежить рівень кінцевої ціни товару.

Отже, метою нашого дослідження є запропонувати шляхи удосконалення цінової політики на прикладі підприємства ТзДВ «Івано-Франківський хлібокомбінат» як чинник підвищення ефективності функціонування підприємства та навести основні методи їхнього дослідження й аналізу, які могли б отримати практичне застосування українськими підприємцями в умовах стратегії скорочення витрат під час економічної кризи.

Відповідно до мети нам потрібно вирішити наступні завдання:

- надати теоретичне обґрунтування поняттю ціни та цінової політики взагалі;

- розглянути систематизацію моделей ціноутворення в сучасній ринковій економіці;

- розглянути аналіз збуту продукції, системи технічного обслуговування та ціноутворення;

- проаналізувати ціноутворення в умовах ринкової економіки;

- проаналізувати діючу цінову політику на обраному підприємстві ТзДВ «Івано-Франківський хлібокомбінат»;

- проаналізувати актуальні проблеми ціноутворення на підприємствах в сучасних умовах;

- дослідити проблеми правового регулювання ціноутворення в Україні;

- дослідити актуальні проблеми та аналіз ефективності цінових стратегій.

Об’єктом дослідження було обрано процес формування цінової політики підприємства.

Предметом дослідження є діяльність підприємства ТзДВ «Івано-Франківський хлібокомбінат».

У теоретичній частині дипломної роботи розкриті поняття і сутність цінової політики підприємства в сучасних умовах, досліджено етапи реалізації та фактори впливу цінової політики підприємства на ефективність діяльності.

У практичній частині роботи дана організаційно-економічна характеристика ТзДВ «Івано-Франківський хлібокомбінат», проведений стратегічний аналіз досліджуваного підприємства та аналіз його цінової політики.

У роботі застосовані методи аналізу та синтезу, групування і порівняння, у практичній частині дослідження використовувалися розрахунково-аналітичні методи, методи структурно-динамічного аналізу.

Структура роботи. Бакалаврська робота складається зі вступу, трьох розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури.

Питання цінової політики є найважливішим елементом комплексу маркетингу; від ефективності цінової політики прямо залежать результати діяльності підприємства. Критеріями ефективності цінової політики підприємства є, насамперед, підвищення попиту на продукцію, роботи й послуги підприємства, а також забезпечення реалізації стратегічних цілей підприємства й одержання прибутку.

Проблема ціноутворення займає ключове місце в системі ринкових стосунків. Після проведення в Україні ринкових реформ підприємства в основному застосовують вільні (ринкове) ціни, величина яких визначається попитом і пропозицією. Вони можуть мінятися на одну і ту ж продукцію залежно від об'єму продажів або умов оплати. Як правило, чим більше об'єм продажів доводиться на одного споживача, тим нижче відпускна ціна одиниці продукції.

Актуальність даної теми пояснюється тим, що на даний момент в Україні широко розвинена підприємницька діяльність, а з цим пов’язана сильна конкуренція майже у всіх галузях. Тому кожне підприємство для підвищення своєї конкурентоспроможності на ринку повинно вжити заходів для покращення цінової політики. Однією з найважливіших є цінова політика підприємства, адже споживач при ознайомленні з товаром в першу чергу звертає увагу на цінову пропозицію. Вдала цінова політика на підприємстві допоможе завоювати лідируючі позиції на ринку та отримати хороший прибуток.

В першому розділі роботи було розглянуто теоретичну основу цінової політики, її завдання та методи. В залежності від стратегічної цілі підприємства, та мети його діяльності необхідно обирати відповідну цінову політику, та метод ціноутворення. На сьогоднішній день існує безліч таких методів, а також їх компонування та зміна в залежності від ринкової середи.

Ціна є одним з основних чинників, що впливають на розмір отримуваного прибутку, а також на ряд інших кількісних і якісних показників роботи підприємства: рентабельність, оборот, конкурентоспроможність, частку ринку і т.д.

Більш того, встановлюючи той або інший рівень ціни, підприємство може досягти різних цілей залежно від ситуації, що склалася, на ринку: виживання фірми, максимізація темпів зростання, збільшення об'ємів продажу, стабілізація або зростання ринкової частки і т.д.

Основна мета і завдання цінової політики в масштабах ринку – досягти припинення падіння виробництва, обмежити темпи інфляції, створити стимули для товаровиробників, досягати збільшення доходів за рахунок виробництва, а не цін.

Цінова політика підприємства є комплексом заходів, направлених на формування оптимальної ціни на кожен вид продукції з метою досягнення на цій основі максимального економічного ефекту. Цінова політика на підприємстві є сукупністю і певною послідовністю робіт, пов'язаних з формуванням ціни на кожен вид продукції, і включає наступні основні складові:

– дослідження ринку і продукції підприємства;

– формування цінової стратегії;

– дослідження чинників формування ціни на дану продукцію;

– вибір методу ціноутворення;

– організацію і планування цін з урахуванням принципів ціноутворення;

– аналіз ефективності сформованих цін і їх вплив на показники роботи підприємства;

– підвищення ефективності ціноутворення.

Формування цінової політики більш наглядно можна розглянути на конкретному прикладі. У другому розділі роботи було описано діяльність ТзДВ «Івано-Франківський хлібокомбінат», та проаналізовано його діючу цінову політику, виявлено недоліки на рівні підприємства, та у порівнянні з основним конкурентом. Нами було розглянуто формування цінової політики на прикладі торту «Тетяна».

В третьому розділі на основі даних про діючу цінову політику було проаналізовано її ефективність, запропоновано та обґрунтовано заходи щодо її покращення.

Отже, аналіз ефективності цінової стратегії підприємства повинен передбачати:

– комплексне вивчення ринку і проблем, пов’язаних із формуванням та реалізацією цінової стратегії;

– оцінювання заходів інтенсифікації збуту (реклама, виставки та інші методи стимулювання продажу);

– аналіз планування збуту – визначення найефективніших шляхів товарного руху, вибір місця, часу і способу продажу товарів, а також фінансове й матеріально-технічне забезпечення маркетингу, аналіз витрат, доходів, прибутків;

– оцінювання збутової діяльності підприємства;

– аналіз управління збутовою мережею і торговим персоналом.

Отже, найсуттєвіша функція політики ціноутворення підприємства – забезпечення його стійких конкурентних позицій, які мають бути пов’язані зі стратегічними цілями підприємства, оскільки орієнтовані на забезпечення його конкурентоспроможності.

Конкурентна позиція підприємства залежить від його ринкової позиції, ефективності управлінської діяльності та рівня маркетингової компетенції. Ринкову стратегію ціноутворення підприємства визначають на основі динаміки таких показників: ринкової частки, кількості постійних клієнтів, стану економічного потенціалу, ефективності комунікацій.

Список використвних джерел

1. Августин Р. Цінова політика та її формування в умовах ринку / Р. Августин // Наукові записки. Серія: Економіка. - Т., 2008. - Вип. 22. - С. 126-129.

2. Байцим В. Фінансові інструменти та стратегічні напрями збалансованої цінової політики [Текст] / В. Байцим // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2006. - № 4. - С. 90-95.

3. Балабанова Л. В., Мажинський Р. В. Управління маркетинговим потенціалом підприємства. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 144 с.

4. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації. - Донецьк: ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2003. – 149 с.

5. Безкоровайна С. В. Вибір оптимальних методів ціноутворення в умовах ринку // Тези доповідей ІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів, 23-24 квітня 2003 року. – К.: КНУТД, 2003. – С. 164.

6. Безкоровайна С. В. Дослідження цілей цінової політики підприємств // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – №11. – С. 38-40.

7. Безкоровайна С. В. Застосування маркетингових досліджень у процесі управління ціновою політикою підприємства // Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичній конференції “Крок у майбутнє” – К.: КНТУ “КПІ”, 2003. – С. 124-125.

8. Безкоровайна С. В. Методологія формування цінової політики підприємства \\ Маркетинг і бізнес. - 2002. - №6. - с. 31

9. Білобловський С. Ціноутворення як складовий елемент системи управління підприємством // Економіка, фінанси, право. – 2006. - №9. - с. 13-17.

10. Бойко Є. Формування цінової політики в умовах інноваційного розвитку підприємства // Регіональна економіка. - 2003. - №4. - С. 44-50.

11. Бужимська К. О. Використання витратного і маркетингового підходів до ціноутворення при визначенні ціни на продукцію підприємств // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень. 2003”. – Дніпропетровськ: Наука та освіта, 2003. – Т. 27. – С. 9.

12. Войчак А. В. Маркетингові дослідження: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2001. - 119 с.

13. Волошенко А. В. Визначення та принципи цінової політики України / А. В. Волошенко // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 12. - С. 45-50.

14. Вороніна А. В., Іщенко Л. В. Ціна на рівні виробника // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 124. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – с. 120-136.

15. Гальчинський А. С., Єщенко П. С. Економічна теорія: підручник. - К: Вища школа, 2007. – 503 c.

16. Гоць Тетяна Василівна. Інноваційні підходи до реформування цінової політики держави у галузі ЖКГ / Т. В. Гоць // Проблеми науки. - 2009. - № 4. - С. 21-25.

17. Данілова Л. Л., Петровська С. В. Ціноутворення та маркетингова цінова політика: Навч. посіб. / Київський національний торговельно-економічний ун-т. - К.: КНТЕУ, 2006. – 130 с.

18. Дугіна С. І. Маркетингова цінова політика: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. - К.: КНЕУ, 2005. – 392 с.

19. Иванова Р. Х. Учет и оценка рисков при формировании ценовой стратегии предприятия // Теорія і практика управління у трансформаційний період: Тези доповідей Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 4-6 жовтня 2001 р.) – Т. 3. Промислові підприємства в умовах економічної трансформації. – Донецьк: ІЕП НАН України, 2001. – С. 225-228.

20. Кириленко В. Теорія ціни та сучасне ціноутворення в Україні / В. Кириленко // Економіка України. - 2002. - № 8. - С. 56-62.

21. Конащук В. Л. Практичні аспекти цінової політики будівельного підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Вип. 167. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. - С. 66-72.

22. Корнієв В. Аналіз ціноутворюючих чинників // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - №1. - с. 101-105.

23. Корінєв В. Л. Дослідження впливу ціни на прибутковість діяльності підприємства // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №2. - С. 92-98.

24. Корінєв В. Л. Особливості стратегічного ціноутворення в умовах інноваційної діяльності підприємства / В. Л. Корінєв // Вісник економічної науки України. - 2010. - N 2. - С. 53-57

25. Корінєв В. Л. Цінова політика підприємства: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 257 с.

26. Крамаренко Г. О. Ціноутворення в умовах ринкових реформ. // Фінанси України. - 2005. - № 4. - С. 54-60.

27. Кудлай В. Г. Маркетинговий підхід у ціноутворенні [Текст] / В. Г. Кудлай // Економіка. Фінанси. Право. - 2006. - № 4. - С. 3-7.

28. Купалова Г. І. Актуальні дослідження проблем державного регулювання цін / Г. І. Купалова // Регіональна економіка. - 2009. - № 4. - С. 234-235.

29. Липсиц И. В. Ценообразование: Учебник. – 3-е изд. - М.: Экономистъ, 2005. - 447 с.

30. Литвиненко, Я. В. Сучасна політика ціноутворення: навчальний посібник / Я. В. Литвиненко. - К.: МАУП, 2001. - 152 с.

31. Литвицький В. Цінова тахікардія [Текст] / В. Литвицький // Банківська справа. - 2003. - № 4. - С. 33-41.

32. Лошенюк І. Р., Гуменюк А. М., Чаплінський Ю. Б. Маркетингова цінова політика: навч. посібник. - К.: Дакор, 2008. - 184 с.

33. Мазур О. Є. Класифікація факторів ціноутворення і методи їх аналізу / О. Є. Мазур // Регіональна економіка. - 2010. - № 2. - С. 55-62.

34. Марк Майкл В. Ценовое преимущество. - М.: Альпина БизнесБук, 2004. — 87 с. Маркетинг та логістика в системі менеджменту: Тези доп. VІ Міжнарод. наук.-практичної конф. (Львів, 9-11 листопада 2006 р.). - Л.: Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2006. – 428 с.

35. Мельник Л. Г., Карінцева О. І., Старченко Л. В. Маркетингова цінова політика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - Суми: Університетська книга, 2007. – 240 с.

36. Михайлишин Н. Роль контролінгу у формуванні цінової політики підприємства / Н. Михайлишин // Наукові записки. Серія: Економіка. - Т., 2008. - Вип. 22. - С. 133-135.

37. Мищенко В. А. Роль изменения цен на изделия в принятии решений по ценообразованию // Технічний прогрес та ефективність виробництва: Вісник ХДТУ. Вип. 122. – Харків: ХДТУ, 2000. – С. 157-158.

38. Нападновська Л. Формирование себестоимости и определение цены продукции // Экономика Украины. – 2007. - №3. – с. 82-83.

39. Нэгл Томас Т. Стратегия и тактика ценообразования. 3-е изд. - СПб.: Питер, 2004. – 151 с.

40. Онищук Г. Економіка житлово-комунального господарства: нові підходи у формуванні цінової і тарифної політики [Текст] / Г. Онищук // Економіка України. - 2001. - № 7. - С. 22-28.

41. Основицький С. О. Теорія ціни та сучасне ціноутворення в Україні // Економіка України. - 2006. - №8. - с. 56-62.

42. Павлов И. Цены и термины // Сільський журнал. - 2005. - №8. - с. 6-8.

43. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003. - 246 с.

44. Петрик Олександр. Перспективи забезпечення цінової стабільності в Україні [Текст] / О. Петрик // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 6. - С. 3-6.

45. Петровська С. В., Хмельницька О. В. Маркетингова цінова політика. - К: НАУ, 2005. – 80 с.

46. Пінішко В. С. Ціни і ціноутворення: Навч. посіб. / В. С. Пінішко. - Л.: "Інтелект-Захід", 2006. - 488 с.

47. Потій В. Механізм ціноутворення в управлінні фінансами підприємств / В. Потій, Г. Куліш // Ринок цінних паперів України. - 2010. - N 1/2. - С. 13-16.

48. Прохорова Т. П., Гронь О. В. Маркетингова цінова політика: навч. посібник. - Х.: ХНЕУ, 2006. – 164 с.

49. Пунин Е. М. Маркетинг, менеджмент, ценообразование на предприятии. - М.: Международные отношения, 2007. – 661 с.

50. Романенко Л. Ф. Маркетингова цінова політика: навч. посібник. — К.: Університет "Україна", 2006. – 109 с.

51. Романов А. Н. Маркетинг: учебник. - М.: Банки биржи; ЮНИТИ, 2004. – 560 с.

52. Старостіна А. О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект. – К.; М.; СПб.: Видавничий дім “Вільямс”, 2007. – 262 с.

53. Тормоса Ю. Г. Ціни та цінова політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2003. - 91 с.

54. Уткин Э. А. Особенности ценовой политики // Экономика Украины. -2007. - №2. - с. 8-11.

55. Федотов М. Конкурентное ценообразование на предприятии // Маркетинг. - 2005. - № 2. - C. 49-55.

56. Фокіна Н. Прогнозування динаміки цін // Регіональна економіка. - 2006. - №3. - с. 151-153.

57. Цены и ценообразование: Учебник для студ. вузов, обучающихся по экон. спец. / И. К. Салимжанов (ред.). - М.: ЗАО "Финстатинформ", 2006. – 300 с.

58. Ціни і ціноутворення: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Л. О. Шкварчук. - 3-тє вид., випр. - К.: Кондор, 2005. - 214 с.

59. Чорна Л. О. Теоретичні основи розробки стратегії ціноутворення підприємства \\ Економіка та Держава. - 2006. - №4. - с. 21.

60. Чубаков Г. Н. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия (методическое пособие). - М.: ИНФРА-М, 2003. - 224 с.

61. Чудний О. Законодавчі засади державної цінової політики та проблемні питання її реалізації в Україні [Текст] / О. Чудний // Економіка України. - 2005. - № 10. - С. 48-52.

62. Шаринська Олена. Цінова стабільність: сутність і чинники впливу [Текст] / О. Шаринська // Вісник Національного Банку України. - 2005. - № 5. - С. 34-39.

63. Шинкаренко О. О. Механізм встановлення ціни // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №9. - с. 19-23.

64. Шуляк П. Н. Ценообразование: Уч.-практ. пособие. – М.: ИВЦ "Маркетинг", 1998. – 152 с.

65. Щербань М. Д. Ціна в ринкових умовах // Актуальні проблеми економіки. -2005. - №4. - с. 22-25.

66. Ящук А. М. Ціна і прибуток: залежність чи автономність? // Економіка України. - 2005. - №11. - с. 19-22.