Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Маркетинг \ 5965. Курсова робота Господарські зв'язки магазину ТОВ «Веснянка» з постачальниками

Курсова робота Господарські зв'язки магазину ТОВ «Веснянка» з постачальниками

« Назад

Код роботи: 5965

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Маркетинг

Тема: Господарські зв'язки магазину ТОВ «Веснянка» з постачальниками

Кількість сторінок: 39

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Господарські зв'язки з постачання товарів, їх особливості в сучасних умовах

1.1. Особливості прямих господарських зв'язків торговельного підприємства

Розділ 2. Господарські зв'язки магазину з постачальниками

2.1. Організаційно-правова характеристика магазину, його основні економічні показники

2.2. Постачальники магазину, їх характеристика

2.3. Порядок висновку договорів з постачальниками, аналіз їх виконання, майнова відповідальність за порушення договірних зобов'язань

2.4. Організація доставки товарів у магазин

3. Шляхи підвищення ефективності господарських зв'язків

Висновок

Список використаних джерел

Перехід України до ринкової економіки обумовив створення нового господарського механізму, орієнтованого на споживача. Розширилася й зміцнилася сфера дії товарно-грошових відносин, підсилюючи роль торгівлі. Процеси формування багатоукладного господарства на основі різних форм власності, становлення й розвитку інфраструктури ринку і його господарського механізму докорінно змінили економічне, інформаційне й правове середовище функціонування торговельних підприємств, які одержали самостійність у керуванні й ведення господарства, право розпоряджатися ресурсами й результатами праці.

У цей час благополуччя й комерційний успіх торговельного підприємства цілком залежать від того, наскільки ефективна його діяльність, і вона повинна бути орієнтована тільки на прибуткове, рентабельне господарювання, тому що підприємство несе всю повноту економічної відповідальності за свої розв'язки й дії.

Організація господарських зв'язків з постачальниками товарів займає особливе місце серед інструментів комерційної діяльності торговельного підприємства, тому що ця система представляє сукупність форм, методів і важелів взаємодії підприємства зі споживачами продукції, виражена в основній діяльності по формуванню асортиментів товарів.

Усі операції по організації торговельно-оперативних процесів і керуванню ними з метою досягнення високої економічної ефективності роботи торговельного підприємства зв'язані, насамперед, з раціональною організацією господарських зв'язків з постачальниками товарів, які сприяють планомірному розвитку економіки, збалансованості попиту та пропозиції, своєчасній поставці продукції й товарів народного споживання покупцям. Тому на кожнім торговельнім підприємстві повинна проводитися робота з вивчення й підтримці господарських зв'язків з постачальниками.

Попит на продовольчі товари має стабільність, покупець звикає до певних продуктів, тому важливо постійно мати їх в асортиментах, а також забезпечити магазину безперебійну торгівлю всіма товарами відповідно до очікуваного купівельного попиту. Тут актуальним стає вдосконалювання організації господарських зв'язків з постачальниками.

Організація господарських зв'язків з постачальниками товарів ми докладніше розглянемо на прикладі ТОВ “Веснянка” (підприємство роздрібної торгівлі продовольчими товарами).

Спеціальні підрозділи роботи розкривають організаційно-правову форму підприємства, його основні економічні показники. Проаналізовані постачальники магазину (потужність, розмір організації постачальників, їх місце розташування). Порядок висновку договорів з постачальниками, аналіз їх виконання, майнова відповідальність за порушення договірних зобов'язань, а також організація доставки товарів у магазин (обсяг поставок, асортименти, частота завезення).У даній роботі з урахуванням сучасних вимог освітлені актуальні питання організації господарських зв'язків магазину з постачальниками.

Мета роботи - виявити особливості у прямих господарських зв’язках підприємств роздрібної торгівлі на товарному ринку на прикладі магазину «Веснянка» та розробити рекомендації щодо вдосконалення процесу продажу товарів для підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Для досягнення даної мети необхідно виконати наступні завдання:

- вивчити основні теоретичні аспекти управління прямими зв’язками підприємства роздрібної торгівлі;

- провести аналіз конкурентоспроможності підприємства роздрібної торгівлі та процесу продажу товарів на прикладі магазину ТОВ «Веснянка»;

- розробити рекомендації щодо вдосконалення налагодження прямих зв’язків та процесу продажу товарів.

Об'єктом дослідження є роздрібне торговельне підприємство магазин «Веснянка».

Предметом дослідження виступає система прямих зв’язків та процес продажу товарів підприємства роздрібної торгівлі.

У результаті проробленої роботи з організації господарської діяльності підприємства як найважливішого напрямку комерційної діяльності багато в чому визначають правильність вибору постачальника й форм здійснення торговельних угод, а також розроблені шляхи підвищення ефективності господарських зв'язків.

Організація господарських зв'язків - важлива частина комерційної роботи.

Аналіз курсової роботи показав, що раціональні, довгострокові господарські зв'язки сприяють розвитку торгівлі, своєчасній поставці товарів, збалансованості попиту та пропозиції.

У курсовій роботі викладаються основні напрямки та зміст господарських зв'язків магазину з постачальником. Проаналізований ряд економічних показників, розглядаються договірні зобов'язання, майнова відповідальність, контроль над дотриманням договірних зобов'язань.

Використовуючи стандарти якості, підприємство здійснює свою діяльність відповідно до вимог, обумовлених сутністю й роллю торгівлі продовольчими товарами, що дозволяє уникати різних порушень, пов'язаних із закупкою товарів та їх реалізацією, а також виявляти сильні й слабкі сторони господарської діяльності й відповідним чином її планувати.

У курсовій роботі намічені основні шляхи підвищення ефективності господарських зв'язків з постачальниками. Виявлені резерви розвитку й збільшення прибутковості для організації чіткого функціонування господарських зв'язків магазину з постачальниками.

Список використаних джерел

1. Інструкція про облік роздрібного товарообороту і товарних запасів. Затверджено наказом Міністерства статистики України від 28.12.96 N 389. // Урядовий кур’єр. – 2000. — №39. – С. 4.

2. Аванесов Ю. А., Васькин Е. В., Клочко А. Н. Основы коммерции: Учебник. – М.: ТОО «Люкс-Арт», 1999. – 328 c.

3. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс / Пер. з англ.: навч. пос. - М.: Видавничий дім «Вільямс», 2001. - 608 с.

4. Бланк И. А. Торговый менеджмент. – К.: Украинско-Финский ин­ститут менеджмента и бизнеса, 1997. – 408 с.

5. Болт Гордон Дж. Практическое руководство по управлению сбытом. – М.: Экономика, 1999. – 271 с.

6. Валевич Р. П. Экономика торгового предприятия. – Мн.: Вышэйшая школа, 1996. – 348 с.

7. Ващекин Н. П. О системе маркетинговой информации // Маркетинг, 2002. - № 1. - С. 27-34.

8. Волков О. Экономика предприятия. Курс лекций. - М: Инфра-М, 2001 – 280 с.

9. Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы. - М.: Высш. шк., 2001 - 272 с.

10. Гаєвська Л. Економіка підприємства. Навч.-метод. пос. - Ірпінь: Акад. ДПС, 2001 – 145 с.

11. Гаркавенко С. С. Маркетинг: Навчальний посібник / С. С. Гаркавенко. - Київ: Лібра, 1996. - 384 с.

12. Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підручник. - К.: Лібра, 2002. - 712 с.

13. Голубева С. Менеджмент сбыта (опыт Германии), РЭФ, 1994. – 79 с.

14. Голубков Е. П. Маркетингові дослідження. Теорія і методологія. – К.: АСК, 2000. – 221 с.

15. Гончарук Я. А. Маркетинг: Навчальний посібник у тестах / Я. А. Гончарук, А. Ф. Павленко, С. В. Скибінський. - Київ: КНЕУ, 2002. - 314 с.

16. Господарський кодекс України Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, - с. 144.

17. Дейян А., Троадек Л. Стимулирование сбыта и реклама на месте продаж. - М.: Прогресс-Универс, 1994.

18. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг: Учеб. пособие / Пер. с нем. A. M. Макарова; Под ред. И. С. Минко. - М.: Высш. шк., 1995. - 255 с.

19. Жиделева В. Экономика предприятия. Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 2000 – 133 с.

20. Жмалев В. Г., Шимановська Л. М. Основи менеджменту і управлінської діяльності. - К.: Україна, 2000. - 454 с.

21. Завьялов П. С. Конкуренция - неотъемлемое свойство развитого рынка // Маркетинг. - 1997. - № 5. - С. 3-14.

22. Зайцев Н. Экономика промышленного предприятия. - М.: Инфра-М, 2000 - 358 с.

23. Исследование рынка потребительских товаров: Практический мар­кетинг. Вып. 5. - М.: НПО «Реклама, информация, маркетинг», 2000. – 348 с.

24. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб. - К.: МАУП, 2001. С. 40-42.

25. Карпов В. Н. Управление маркетингом // Маркетинг. - 1999. - № 2. - С. 29-42.

26. Кейлер В. Экономика предприятия. Курс лекций. - М.: Инфра-М, 2000 – 132 с.

27. Коммерчески-посредническая деятельность на товарном рын­ке. - Екатеринбург: РИФ «Солярис», 1999. – 294 с.

28. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. — СПб.: ПитерКом, 1999. – 718 с.

29. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 2000. – 736 с.

30. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. - 387 с.

31. Лиходій В. Г. Маркетинг: Навчально-методичний посібник / В. Г. Лиходій, М. М. Єрмошенко. - Київ: Національна академія управління, - 2002. - 404 с.

32. Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н. М. Економіка торговельного підприємства. – К.: Хрещатик, 1999. – 800 с.

33. Маркетинг: принципы и функции: Учеб.-практ. пособие для вузов / Под ред. Е. М. Азарян. - К.: МЦВО Министерства образования Украины, НВФ “Студцентр”, 2000. - 320 с.

34. Мороз Л. А. Маркетинг: Підручник / Л. А. Мороз, Н. І. Чухрай. - Львів: Інтелект-Захід, 2002. - 244 с.

35. Москвітіна Т. Д., Черепов В. В. Комерційні зв’язки торговельного підприємства: Навч. посібник / Київський національний торговельно-економічний ун-т. - К.: КНТЕУ, 2002. - 126 с.

36. Николаева Т. И. Адаптация торговли к условиям рынка. - Екате­ринбург: УГЭУ, 1999. – 264 с.

37. Осипова Л. В., Синяева И. М. Основы коммерческой деятельнос­ти. Практикум: Учеб. пособие для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. – 218 с.

38. Павленко А. Ф. Маркетинг: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак. - Київ: КНЕУ, 1999. - 84 с.

39. Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Коммерческая деятельность: Учеб­ник. – М.: Информ. центр «Маркетинг», 2001. – 348 с.

40. Пискунова Н. И. Исследование рынка: Учеб. пособие. - М.: МГУ, 1997. – 382 с.

41. Половцева Ф. П. Коммерческая деятельность: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 248 с.

42. Попович П. Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Підручник. – Тернопіль, 1998.

43. Примак Т. Економіка підприємств. - Навч. пос. - К.: 3нання, 2001 – 178 с.

44. Старостіна А. О. Маркетинг: Навчальний посібник / А. О. Старостіна, Д. М. Черваньов, О. В. Зозульов. - Київ: Знання-Прес, 2002. - 191 с.

45. Торговое дело: экономика, маркетинг, организация: Учебник / Под общ. ред. проф. Л. А. Брагина и проф. Т. П. Данько. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 560 с.