Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Менеджмент \ 5964. Курсова робота Характеристика та аналіз діяльності швейного підприємства ТзОВ «Скиба»

Курсова робота Характеристика та аналіз діяльності швейного підприємства ТзОВ «Скиба»

« Назад

Код роботи: 5964

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Менеджмент

Тема: Характеристика та аналіз діяльності швейного підприємства ТзОВ «Скиба»

Кількість сторінок: 31

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

Розділ 1. Характеристика діяльності підприємства

1.1. Характеристика діяльності підприємства

1.2. Характеристика системи менеджменту підприємства

Розділ 2. Аналізування діяльності підприємства досліджуваної проблеми

2.1. Діагностування виробничо-господарської діяльності

2.2. Аналізування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

2.3. Аналізування за проблемою

Висновки та пропозиції щодо удосконалення діяльності підприємства

Список використаних джерел

Проблема адаптації в економіці є дуже популярною темою в нашій країні. Цьому науковому напрямку присвячені роботи багатьох учених. Іншим напрямом є визначення поняття адаптивне управління. Середовище, в якому функціонують підприємства України, характеризуються великим ступенем невизначеності, внаслідок чого у своїй діяльності підприємства постійно стикаються з неочікуваним впливом зовнішнього середовища.

Успіх підприємства на ринку значною мірою залежить від того, як підприємство навчиться адаптуватися до цих впливів. Одне з основних завдань науки у сфері адаптації на даний момент допомогти управлінцям й насамперед дати чітке пояснення самої адаптації та її складових, що дасть змогу більш результативно проводити адаптацію на підприємстві.

Мета адаптивного управління – діагностувати все, що відбувається в середині системи: процеси, досліджувати процеси, що виникають ззовні системи і на основі цього планувати майбутнє. Головна задача адаптивного управління – підтримка внутрішньої стабільності системи в умовах постійно змінного зовнішнього середовища.

Адаптацію, як механізм економічних і соціальних регулювань, що дозволяють системі зберігати (змінювати) напрям і темп розвитку незалежно від впливу зовнішніх чинників, слід використовувати у тому випадку, коли підприємство має можливості розробити сам механізм економічних і соціальних регулювань та в разі, якщо вплив зовнішніх чинників не є значним і не загрожує існуванню підприємства.

Визначення адаптації як процесу цілеспрямованої зміни параметрів, структури і властивостей будь-якого об‘єкту у відповідь на зміни, що відбуваються як у зовнішньому середовищі діяльності об‘єкта, так і у середині нього, є універсальним, його можна використовувати підприємствам будь-якої галузі при виникненні змін у зовнішньому середовищі та у самому підприємстві, які впливають на його діяльність.

Таким чином, адаптивне управління – це таке управління підприємством, яке дозволяє йому шляхом використання механізму адаптації заснованого на постійному відстежуванні відповідності фактичного рівня адаптації нормативному, вносить своєчасні зміни в стратегічні, поточні та оперативні плани з метою забезпечення виживання підприємства, досягнення і постійного підтримання бажаного рівня конкурентоздатності. [1]

Об’єктом даної курсової роботи є швейне підприємство «Скиба» - товариство з обмеженою відповідальністю, яке належить до приватного сектору. Основна діяльність «Скиба» - пошиття одягу з елементами національної вишивки, яка належить до швейної галузі легкої промисловості. «Скиба» здійснює свою діяльність з березня 2011 року за юридичної та фактичною адресою: 79037, місто Львів, вулиця Богдана Хмельницького 212. Загальна чисельність працівників підприємства – 46 осіб, з них переважно жінки (90%). Управлінський персонал складає 6 осіб: два директори (вони ж засновники), начальник виробництва, начальник відділу маркетингу, начальник відділу фінансів, начальник відділу продаж.

Інформаційною базою курсової роботи є навчально-методична література вітчизняних та зарубіжних вчених у сфері міжнародних економічних відносин, статистичні дані та фінансова звітність об’єкта дослідження, а також нормативно-правові акти в галузі зовнішньоекономічної діяльності, ресурси мережі інтернет та результати власних спостережень, аналізу, знань, досвіду.

Підприємство Тзов «Скиба» функціонує ефективно та успішно. Воно є конкурентоспроможним та платоспроможним. Характеризується сучасністю у всіх своїх проявах. «Скиба», як і більшість підприємств перебувають у конкуренції, але це так звана конкуренція не на ринку товарів, а на ринку продаж. Тобто підприємство бориться не за те як виробити товар, а як його продати.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства здійснюється за налагодженою та відпрацьованою схемою, яка напрацьована та перевірена роками. На підприємстві планується вихід на європейський рівень, зокрема ринок Німеччини та Польщі із за достатньої чисельності української діаспори.

Адаптивне управління в умовах здійснення зовнішньоекономічної діяльності потрібне у зв’язку недосконалим Податковим кодексом України, високим рівнем корупції, нестабільності економіки України, високими стандартами нормами тощо європейських країн. Адаптивне управління ЗЕД, з врахуванням вітчизняного досвіду, його переваг та недоліків, дозволяє скоріше трансформуватися до міжнародної практики аналізу цього виду діяльності.

Адаптивне планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств «Скиба »повинно бути системним та безперервним процесом та мати певну циклічність. Цикл починається з перевірки буд–якої угоди на виконання. Якщо угода не є виконаною, тоді необхідно знову здійснювати аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища для виявлення можливостей та загроз. Якщо в процесі вивчення та аналізу виявлені нові фактори впливу, тоді є необхідність коригування цілій та завдань з подальшою побудовою нового дерева ймовірностей для коригування плану зовнішньоекономічної діяльності.

Під час реалізації скоригованого плану потрібно знову оцінювати чинники зовнішнього та внутрішнього середовища і цей цикл повинен продовжуватися аж до закінчення реалізації угоди.

У процесі проходження переддипломної практики на підприємстві були виявлені така основні проблеми: брак працівників, а саме швей. Парадокс даної проблеми заключається в тому, що в країні безробіття, а робочі місця «пустують». З такою проблемою також зустрічаються такі великі підприємства Львівщини, як «Мяско» чи «Біскотті». Тобто нестача робочої сили спостерігається не тільки у швейній галузі. Одні з основних причин такої проблеми на підприємстві «Скиба»:

- міжнародні компанії відкривають великі підприємства на теренах Львівщини, що створює нові робочі з конкурентними умовами та оплатою праці;

- польські підприємства запрошують до себе українських швей (та інших працівників різних галузей), з рівнем оплати праці та умовами українські виробники конкурувати не можуть.

Брак швей є проблемою, тому що є замовлення на пошиття швейних виробів, а виконувати ці замовлення нікому.

Цю проблему рекомендовано вирішити таким чином: частину виготовлення швейних виробів перенаправляти на швейну фабрику міста Перемишля, де присутнє безробіття та відносно дешевша робоча сила. Потрібно прорахувати економічну доцільність такого заходу, запустити пробну партію швейних виробів та проаналізувати якісний склад такого заходу.

В разі успішного результату такого нововведення налагоджувати взаємозв’язки з фабрикою. Найвагоміший результат такого нововведення – збільшення обсягу виробництва, збуту, а в кінцевому результаті прибутку.

1. Поняття адаптації та адаптивного управління підприємством: WEB-ресурс научно-практических конференций [Електронний ресурс]: V Международная научно-практическая Инетрнет-конференция "Альянс наук: ученый – ученому" (20 марта 2009 г.) Борсук А. М. / Сумський національний аграрний університет - Режим доступу: http://www.confcontact.com/2009_03_18/ek1_borsuk.php.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.: Офіційний текст. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

3. Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” від 15.05.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003.

4. Податковий кодекс України: Розділ ІІІ. Податок на прибуток підприємств [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page49?text=%BA%E4%E8%ED%E8%E9+%EF%EE%E4%E0%F2%EE%EA.

5. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. – 3-є вид. доп. і перероб. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ +” Інституту післядипломної освіти), Інтелект-Захід, 2007.

6. Експрес-аналіз ринку «Вироби текстильної та швейної промисловості» [Електронний ресурс]: режим доступу http://www.apn-ua.com/dkpp/n21.

7. Адаптивные модели в системах принятия решений: Монография / Под. ред. Н. А. Кизима, Т. С. Клебановой. – Х.: ИД «ИНЖЕК», 2007. – 368 с.

8. Андреюк Н. В. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. / Н. В. Андреюк, І. В. Минчинська; Національна академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2005. – 348 с.

9. Болюх М. А., Бурчевський В. З., Горбаток М. І. Економічний аналіз: Навч. посібник. - К.: КНЕУ. - 2011. – 227 с.

10. Румянцев А. П., Румянцева Н. С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. посіб. – К.: Центр навч. л-ри, 2004.