Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Финансы \ 5960. Семестрове аналітичне завдання з курсу Фінанси - Варіант №3, ПАТ Світоч

Семестрове аналітичне завдання з курсу Фінанси - Варіант №3, ПАТ Світоч

« Назад

Код роботи: 5960

Вид роботи: Семестрове аналітичне завдання

Предмет: Фінанси

Тема: Варіант №3, ПАТ Світоч

Кількість сторінок: 25

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

ОформленняМетодичка

В сучасних складних економічних, політичних, соціальних умовах здійснення підприємницької діяльності є надзвичайно ризиковим, кожен із суб’єктів, що його здійснює, підпадає під багато невизначених змінних факторів, які впливають на діяльність, функціонування, прибуток та ефективність підприємства.

На сьогодні проблема аналізу підприємства є надзвичайно актуальною, адже щоб ефективно функціонувати і здійснювати діяльність, яка приносить прибуток, необхідно володіти всією інформацією про компанію та мати змогу оперувати нею, щоб спрогнозувати план діяльності підприємства на майбутнє. Тому дуже важливим є дослідження фінансової звітності підприємства, проведення горизонтального, вертикального та коефіцієнтного аналізу, аналіз доходів та витрат компанії, активів та зобов’язань, власного капіталу.

Як відомо, сучасне суспільство прагне до постійного поліпшення рівня й умов життя, які може забезпечити тільки стійкий економічний ріст. Однак спостереження показують, що довгостроковий економічний ріст не є рівномірним, а постійно переривається періодами економічної нестабільності. Тема економічної кризи на сьогодні є дуже актуальною, тому що не знаючи причин кризи, неможливо знайти шляхи до її подолання.

Отже, підсумовуючи вище сказане, можна стверджувати, що криза підприємства є переломним моментом в послідовності господарських процесів, подій і дій. Типовою для розвитку кризової ситуації є або ліквідація підприємства, як екстремальна форма, або успішне подолання кризи. Саме напрямок розвитку кризових процесів багато в чому залежить від якості управління підприємством.

Висока компетентність антикризового менеджменту дозволяє, з одного боку, визначити конкретні об'єкти управлінської дії, з іншого, своєчасно надавати ефективну дію на локалізацію кризових процесів. Тому дослідження наведених вище чинників кризи дозволить поглибити розуміння кризи як процесу, його закономірностей та тенденцій розгортання і дасть змогу більш детально аналізувати кризові ситуації, що виникають в діяльності різних суб'єктів господарювання.

Отже, підприємство ПАТ «Світоч» - є ефективним та рентабельним підприємством.

Показники фінансової стійкості ПП «Комсомолець» знаходяться на задовільному рівні, хоча необхідно їх покращувати, щоб підприємство було більш стійким. Загалом підприємство має цілком задовільний стан, здійснює ефективно свою діяльність.

Діагностування підприємства на ймовірність банкрутства є одним з найважливіших завдань для суб’єктів господарювання. Для українських компаній необхідно, щоб чинне законодавство України було переорієнтовано так, щоб усіх учасників процедури банкрутства стимулювати до дій, спрямованих на відродження підприємств-боржників, на відновлення їх платоспроможності, а не на ліквідацію, як це відбувається зараз.

За проведеним адаптивним аналізом можна стверджувати, що українським підприємствам найбільш доцільно використовувати для аналізу фінансового стану та прогнозування банкрутства модель Таффлера. Показники за даною моделлю мають більш сталий характер, а порогове число не є завищеним для кон’юнктури ринку України. Також хороші результати отримано при використанні універсальної дискримінантної моделі, що свідчить про можливість використання її для аналізу вітчизняних підприємств.

ПАТ «Світоч» не має загрози банкрутства за висновками проведеного дослідження на ймовірність банкрутства, при якому були застосовані основні методи прогнозування банкрутства, які найкраще пристосовані для вітчизняних підприємств.

Основними методами для подолання фінансової кризи на ПАТ «Світоч» є:

1. Усунення неплатоспроможності. Досягається за рахунок скорочення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань за рахунок збільшення обсягу грошових ресурсів:

- оптимізація організаційної структури й скорочення постійних витрат;

- скорочення змінних витрат за рахунок автоматизації виробничого процесу й скорочення персоналу основних і допоміжних підрозділів;

- відстрочка й реструктуризація по можливості кредитної заборгованості;

- прискорення оборотності дебіторської заборгованості за рахунок скорочення періоду комерційного кредиту, по сумнівній заборгованості - звернення до суду з метою повернення;

- нормалізація розміру запасів товарно-матеріальних цінностей за рахунок збуту запасів готової продукції, що може користуватися попитом при невеликих додаткових витратах.

2. Відновлення фінансової стабільності.

Для її досягнення необхідно реалізувати такі заходи:

- зростання чистого доходу за рахунок проведення ефективної цінової політики, застосування системи знижок і методів просування продукції на ринок;

- оптимізація податкового пресу на господарський процес у результаті використання легальних схем зниження бази й ставок оподаткування, реалізація зношеного й не використовуваного устаткування, здійснення ефективної емісійної політики при збільшенні власних коштів підприємства, об'єднання капіталу.

3. Проведення реорганізації або реструктуризації підприємства, вдосконалення його організаційної структури та корпоративного управління, формування портфеля технологій виробництва відповідно до умов кризового стану ринку, коригування збутової політики і менеджменту персоналу.

Також, для подолання кризи та її попередження підприємство ПАТ «Світоч» повинне активно застосовувати досягнення науково-технічного прогресу, що сприятиме збільшенню обсягів виробництва, зниженню собівартості продукції та оновленню засобів виробництва. Така система інноваційного управління підприємством повинна бути спрямована на формування ефективної політики нововведень, що дозволяє йому уникати кризових ситуацій та займати лідируючі позиції у своїй галузі.

1. Антикризисное управление: учебник / [под ред. проф. Э. М. Короткова]. – [2-е изд., доп. и перераб.]. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 620 с.

2. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. / З. Є. Шершньова, В. М. Багацький, Н. Д. Гетманцева; За заг. ред. З. Є. Шершньової. – К.: КНЕУ, 2007. – 680 с.

3. Антикризове фінансове управління на підприємстві [Текст] / О. О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2004. – 268 с.

4. Антикризисный менеджмент / Под. ред. А. Г. Грязновой. – М: Тандем; ЭКМОС, 1999. – 368 с.

5. Багровець О. М. Антикризове управління в організації: Навч. посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2005.

6. Базаров Г. З., Беляев С. Г., Белых Л. П. и др. Теория и практика антикризисного управления: Учебник для ВУЗов / Под ред. С. Г. Беляева, В. И. Кошкина. – М.: Закон и право; ЮНИТИ, 1996. – 468 с.

7. Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління [Текст] / Т. С. Клебанова, О. М. Бондар, О. В. Мозенкова; ред. О. В. Мозенкова. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2003. – 272 с.

8. Барановський Ф. Потрібна чітка доктрина виходу з кризи // Віче. - 1997. - № 9. - C. 17-27

9. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. О. Василенко. – К.: ЦУЛ, 2003. – 504 с.

10. Горевского А. С., Коваленков С. С. Антикризове управління. - М.: ИНФРА-М, 2006.

11. Домбровський В. С. Врахування фази життєвого циклу підприємства як чинника попередження його банкрутства / В. С. Домбровський, О. Л. Пластун // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 9. - С. 113-120.

12. Ігольников А. Шляхи подолання кризових явищ в економіці України // Економіка України. - 2002. - № 12. - C. 51-56.

13. Как избежать банкротства [Текст] / А. П. Ковалев – М.: Финстат-информ, 1996. – 92 с.

14. Клименко О. М. Сучасні методи діагностики фінансової кризи на підприємстві [Текст] / О. М. Клименко, А. В. Клименко // Імперативи розвитку суспільно-економічних систем в умовах глобалізації. - Чернігів, 2013. - С. 124-125.

15. Коваленко В. В. Методика діагностики ймовірності виникнення фінансової кризи на підприємстві (на прикладі виноробної промисловості) [Текст] / В. В. Коваленко, В. І. Фучеджи // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 4. - С. 136-143

16. Лановик Б. Економічна теорія: Курс лекцій / Богдан Лановик, Микола Лазарович, - 6-те вид., стереотип. - К.: Вікар, 2006. - 405 с.

17. Макаренко І. О. Критерії економічної ефективності роботи підприємства в умовах антикризового управління // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 7. – С. 121-125.

18. Основи економічної теорії: Навч. посібник / Авт. кол.: В'ячеслав Алєксєєв, Ольга Андрусь, Марина Вербицька та ін.; За заг. ред. Петра Круша, Валентини Депутат, Світлани Тульчинської, - К.: Каравела, 2007. - 447 с.

19. Основи економічної теорії: Підручник / В. Г. Федоренко, Ю. М. Ніколенко, О. М. Діденко и др.; За наук. ред. В. Г. Федоренка; М-во освіти і науки України. - К.: Алерта, 2005. - 510 с.