Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Управління фінансовою санацією - 50 питань

« Назад

Код роботи: 5955

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Управління фінансовою санацією

Тема: 50 питань

Кількість сторінок: 103

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 500 грн

1. Зміст, суб’єкти, об’єкт, інституційні та функціональні аспекти антикризового управління фінансами підприємств

2. Поняття, фази, види та фактори фінансової кризи на підприємстві

3. Типи реакції підприємства на фінансову кризу. Характеристика першочергових заходів, спрямованих на поліпшення ліквідності активів підприємства

4. Економічна сутність, мета та порядок проведення фінансової санації підприємства. Класична модель фінансової санації

5. Дискримінантний аналіз як інструмент оцінки ймовірності банкрутства. Однофакторний та багатофакторний дискримінантний аналіз

6. Необхідність та завдання діагностики банкрутства. Вітчизняні методики однофакторного дискримінантного аналізу, їх недоліки

7. Закордонні багатофакторні дискримінантні моделі діагностики банкрутства підприємств, наслідки їх застосування в оцінці ймовірності банкрутства вітчизняних підприємств

8. Інтегральні моделі діагностики українських підприємств

9. Сутність, функції, необхідність та основні завдання санаційного контролінгу

10. Характеристика методів санаційного контролінгу (СК)

11. Структура плану антикризових заходів. Особливості складання планів маркетингу, виробництва, організаційного плану, системи фінансових бюджетів у процесі антикризового планування

12. Зміст, мета та характерні риси санаційного аудиту. Сутність та економічні критерії санаційної спроможності підприємства

13. Програма та етапи проведення санаційного аудиту

14. Характеристика методів та інструментів санаційного аудиту

15. Факторний аналіз відхилень як метод санаційного контролінгу

16. Аналіз виробничо-господарської діяльності

17. Зміст та етапи проведення аудиту фінансової сфери підприємства

18. Складання та зміст акту аудиторської перевірки

19. Методи оцінки ефективності та наслідки санації підприємства

20. Внутрішні фінансові джерела фінансової стабілізації підприємств, їх класифікація і зміст

21. Зовнішні фінансові джерела санації підприємств, їх класифікація і зміст

22. Форми участі власників, кредиторів та персоналу в фінансовому оздоровлені боржника

23. Зміст, необхідність, форми та методи державної санаційної підтримки підприємств

24. Реструктуризація підприємства як специфічний напрям антикризового управління. Види та способи реструктуризації підприємств

25. Реорганізація як специфічна форма фінансування санації підприємства. Поняття і форми реорганізації. Мотиви, що можуть спонукати санатора до реорганізації укрупненням або розукрупненням

26. Передавальний та роздільний баланси. Принципи складання розподільного балансу

27. Підстави та порядок порушення справи про банкрутство в Україні. Підготовче засідання господарського суду, попереднє засідання, проведення зборів кредиторів

28. Характеристика судових процедур, які застосовуються до боржника. Загальний, спеціальний та спрощений порядок провадження у справі про банкрутство

29. Сутність та види банкрутства. Характеристика правової бази, що регламентує фінансові відносини в процесі провадження у справі про банкрутство

30. Завдання інституту банкрутства підприємств. Функції законодавства про банкрутство. Характеристика законодавства про банкрутство в Україні

31. Зміст і функції Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”

32. Порядок оголошення підприємства банкрутом згідно вітчизняного законодавства

33. Функції та повноваження розпорядника майна, керуючого санацією та ліквідатора в процесі порушення провадження у справі про банкрутство

34. Функції та повноваження арбітражного керуючого в процесі порушення провадження у справі про банкрутство

35. Порядок складання, затвердження та зміст плану санації боржника в ході провадження справи про банкрутство

36. Порядок проведення санації згідно вітчизняного законодавства

37. Поняття добровільної та примусової ліквідації. Ліквідаційна процедура згідно вітчизняного законодавства

38. Порядок оцінки майна банкрута, визначення ліквідаційної маси

39. Продаж майна банкрута. Черговість задоволення вимог кредиторів в ліквідаційній процедурі

40. Порядок складання та зміст ліквідаційного балансу. Можливі комбінації статей ліквідаційного балансу. Затвердження ліквідаційного балансу

41. Поняття, порядок та умови укладення мирової угоди. Наслідки її виконання (невиконання)

42. Санація боржника до порушення провадження у справі про банкрутство

43. Особливості санації та банкрутства підприємств з особливим статусом

44. Особливості санації та банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків

45. Особливості санації та банкрутства сільськогосподарських підприємств

46. Особливості санації та банкрутства фермерських господарств

47. Особливості санації та банкрутства страховиків

48. Особливості санації та банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів та інститутів спільного інвестування

49. Особливості банкрутства фізичної особи-підприємця

50. Функції та повноваження державного органу з питань банкрутства