Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономический анализ \ 5952. Звіт з практики Фінансове, маркетингове та економічне дослідження підприємства ПАТ «Укрнафта»

Звіт з практики Фінансове, маркетингове та економічне дослідження підприємства ПАТ «Укрнафта»

« Назад

Код роботи: 5952

Вид роботи: Звіт з практики

Предмет: Економічний аналіз

Тема: Фінансове, маркетингове та економічне дослідження підприємства ПАТ «Укрнафта»

Кількість сторінок: 76

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 600 грн

Вступ

Розділ 1. Аналіз організаційно-правових характеристик підприємства

1.1. Юридичний статус підприємства та форма власності підприємства

1.2. Структура та функції економічних служб підприємства

1.3. Організація планової, аналітичної та контрольної роботи на підприємстві

1.4. Організаційна структура підприємства

1.5. Організація виробничого процесу

1.6. Організація постачання на підприємстві

1.7. Організація зовнішньоекономічної діяльності підприємства

1.8. Основні нормативно-правові документи, що регулюють діяльність ПАТ «Укрнафта»

Розділ 2. Маркетингова діяльність підприємства ПАТ «Укрнафта»

2.1. Асортимент та номенклатура товарів підприємства

2.2. Порядок ціноутворення

2.3. Цінова політика підприємства

2.4. Система збуту та товароруху

2.5. Система застосування знижки та надбавок

2.6. Основні ринки збуту та цільової аудиторії

2.7. Тип маркетингу, що використовується підприємством

2.8. Стратегія позиціонування

2.9. Конкурента стратегія підприємства

2.10. Організація маркетингової служби на підприємстві

Розділ 3. Фінансово-економічні показники діяльності підприємства ПАТ «Укрнафта»

3.1. Оцінка фінансової звітності підприємства

3.2. Структура активів компанії

3.3. Основні засоби підприємства: порядок їх надходження та вибуття

3.4. Формування, розподіл і використання прибутків

3.5. Грошові надходження підприємства

3.6. Джерела формування доходів підприємства

3.7. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства та основні фінансові показники, що характеризують ефективність діяльності підприємства (дохід, прибуток, рентабельність, показник самофінансування, період обороту обігових коштів, ліквідність)

3.8. Структура собівартості продукції

3.9. Метод оподаткування

3.10. Податки та відрахування на підприємстві й методи їх нарахування

3.11. Розмір та структура постійних і змінних витрат на підприємстві

3.12. Порядок ведення бухгалтерського обліку

Розділ 4. Організація виробництва й управління підприємством

4.1. Склад і структура витрат підприємства

4.2. Тип виробничого процесу, його характеристика, технології виробництва, застосуванні на підприємстві, їх характеристика

4.3. Методи управління на підприємстві

4.4. Принципи, форми та методи планування які використовуються на підприємстві

4.5. Основні внутрішні документи організації які регламентують її діяльність

4.6. Продуктивність виробництва та фактори, що впливають на неї

4.7. Система планування на підприємстві

4.8. Розрахунок прогнозних показників для наступного фінансового року

4.9. Особливості оперативного планування на підприємстві

4.10. Характеристика управлінських кадрів і організація їх діяльності

Розділ 5. Трудові ресурси та управління персоналом на підприємстві ПАТ «Укрнафта»

5.1. Персонал підприємства його склад та структура

5.2. Механізм планування й прогнозування трудових ресурсів підприємства

5.3. Система обліку й регулювання зайнятості трудових ресурсів

5.4. Система оцінки ефективності роботи персоналу

5.5. Форми оплати, що використовуються на підприємстві

5.6. Вирішення трудових конфліктів

5.7. Ефективність використання трудових ресурсів на підприємстві

5.8. Характеристика форм і методів управління персоналом

Розділ 6. Прогнозні показники діяльності ПАТ «Укрнафта»

6.1. Методи прогнозування на підприємстві

6.2. Визначення прогнозованих показників діяльності на наступний рік (складання прогнозів обсягів збуту, цін, показників фінансово господарської діяльності)

6.3. Основні методи прогнозування можливого банкрутства

Висновки та рекомендації

Список використаної літератури

Додатки

Звіт з практики передбачає ознайомлення із станом організації роботи на ПАТ «Укрнафта», його господарсько-фінансову діяльність та оцінити якість управління та результати за окремими напрямками діяльності підприємства, а саме: планово-економічна діяльність; управління персоналом; маркетингова, логістична і комерційна діяльність підприємства; обліково-фінансова діяльність та ін.

Узагальнюючи проведений аналіз по кожному із вищезазначених напрямів у діяльності підприємства потрібно провести діагностику ефективності управління підприємством в цілому, визначити стадію життєвого циклу підприємства, оцінити перспективи діяльності підприємства.

Метою виробничої практики є формування професійних умінь і навичок щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринкових умовах, поглиблення та закріплення теоретичних знань, опанування сучасних прийомів, методів та знарядь праці в галузі майбутньої професії, поповнити свої знання та творчо їх застосувати в практичній діяльності.

Головне завдання практики є вивчення досвіду роботи підприємства на ринку, набуття навичок самостійної роботи й прийняття управлінських рішень відповідно до функціональних обов’язків різних посадових осіб.

Об'єктом практики є форми та методи управління й організація планово-економічної роботи, комерційної, логістичної і маркетингової діяльності, бухгалтерського обліку, організації праці та управління ПАТ «Укрнафта».

Результати проведеної роботи закріпити розробкою пропозицій щодо удосконалення діяльності підприємства. Розробка пропозицій повинна ґрунтуватися на виявлених недоліках організації роботи підприємства, наявних резервах її удосконалення.

У процесі дослідження були застосовані такі методи як: аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, методи дедукції та індукції та інші.

В роботі проводилося дослідження на матеріалах ПАТ «Укрнафта». До складу ПАТ «Укрнафта» входять 22 структурні одиниці без статусу юридичної особи. Створені структурні одиниці наділено основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству i знаходяться в оперативному управлінні керівництва структурних одиниць з обмеженим правом розпоряджатися майном. Структурні одиниці ведуть окремий бухгалтерський та податковий облік, подають звітність, що включається до звітності ПАТ "Укрнафта".

Структурні одиниці, що входять до складу Товариства, створені за виробничим принципом: нафтогазовидобувні управління (далі НГВУ), які здійснюють видобуток нафти i газу; газопереробні заводи (далі ГПЗ), що здійснюють підготовку i переробку нафти i газу; управління бурових робіт (далі УБР), які забезпечують будівництво та експлуатацію свердловин; тампонажні управління (далі ТУ), що виконують тампонажні роботи в процесі підготовки свердловин; бази i інші підрозділи, які забезпечують виробничу діяльність інших структурних одиниць. В свою чергу структурні одиниці складаються з цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро.

Пошук і розвідка нафтових, газових і газоконденсатних родовищ, проектування будівництва свердловин та облаштування родовищ, буріння та відновлення свердловин, розробка технологічних процесів видобутку нафти і газу, видобуток, переробка, зберігання і транспортування нафти і газу на рівні найвищих світових стандартів якості, екологічної безпеки, безпеки праці та вихід на цій основі на провідні ринкові позиції є стратегічною метою діяльності ПАТ «Укрнафта».

Середньооблікова кількість штатних працівників ПАТ «Укрнафта» за 2014 рік складає 26 392 особи, зовнішніх сумісників - 102 особи, працівників які працюють за цивільно-правовими договорами - 51 особа, на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) працює 121 особа. Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам підприємства.

У компанії ПАТ «Укрнафта» розроблена довгострокова стратегія розвитку компанії, яка включає в себе пріоритетний розвиток нафтового сектора з істотним зростанням запасів нафти. При цьому «нафтовий портфель» конструюється збільшенням частки високопродуктивних запасів і підвищенням частки видобутку нафти на нових родовищах з більш низькими виробничими і транспортними витратами. Одночасно планується широке впровадження сучасних методів інтенсифікації нафтовидобутку.

Іншим стратегічним напрямком розвитку компанії є оптимізація міжсекторальних пропорцій з досягненням більш раціонального співвідношення розвідки і видобутку нафти, виробництва і збуту нафтопродуктів. Стоїть завдання: при збереженні пріоритету сектора нафти істотно збільшити потужності нафтопереробки та мережі продажів нафтопродуктів.

Третій головний напрямок довгострокового розвитку ПАТ «Укрнафта» - диверсифікація нафтового бізнесу з розвитком секторів нафтохімії, газу, транспортування, інжинірингу для кращого використання сировини і стійкого зростання прибутковості.

Посилюється глобальний аспект розвитку компанії з збільшенням частки міжнародних операцій в секторах нафти і нафтопродуктів, з розширенням участі компанії в освоєнні високоефективних родовищ нафти і газу за кордоном, закріпленням на закордонних ринках збуту і розвитком взаємовигідного партнерства.

На нашу думку, ефективне підвищення якості управління стане основою нового комплексу заходів, необхідних для досягнення ПАТ «Укрнафта» рівня світового класу.

Список використаної літератури

1. Бойчик І. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. М. Бойчик. - К.: Атіка, 2004. - 480 с.

2. Васільєва В. В. Фінансовий ринок: Навч. посіб. / В. В. Васильєва, О. Р. Васильченко; Макіїв. екон.-гуманіт. ін-т. - Донецьк: Норд-Прес, 2007. - 403 c.

3. Гетьман О. О. Економіка підприємства: навч. посіб. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. - 2-ге вид. - К.: Центр учб. л-ри, 2010. - 488 с.

4. Горбонос Ф. В. Економіка підприємств: підручник / Ф. В. Горбонос, Г. В. Черевко, Н. Ф. Павленчик, А. О. Павленчик. - К.: Знання, 2010. - 463 с.

5. Гончаров А. Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2003. – 240 с.

6. Гриньова В. М. Фінанси підприємств в схемах: Навч. посіб. / В. М. Гриньова, В. О. Коюда; Харк. держ. екон. ун-т. - Х.: ВД "ІНЖЕК", 2010. - 211 с.

7. Грицюк Е. О. Економіка підприємства: навч. посіб. / Е. О. Грицюк. - К.: Дакор, 2009. - 303 с.

8. Дзюба С. Г. Міжнародна економіка (євроатлантична інтеграція в системі підготовки магістрів): / С. Г. Дзюба, І. Є. Подоприхіна - Донецьк: ТОВ "Юго-Восток", 2006. - 284 с.

9. Демяненко С. І. Економіка та підприємництво: зб. наук. пр. молодих учен. та асп. Вип. 18 / Ред.: С. І. Дем'яненко; Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К., 2007. - 312 с.

10. Квач Я. П. Фінанси підприємств: навч. посіб. / Я. П. Квач, І. В. Степанова, О. М. Терещенко, І. О. Молоткова, Л. К. Сергієнко, А. Д. Петрашевська;; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі, Одес. ін-т фінансів. - О., 2008. - 254 с.

11. Кіндрацька Г. І. Економічний аналіз: теорія і практика: підручник / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній. - Л.: Магнолія Плюс, 2006. - 428 с.

12. Кіндраціка Г. І. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник – К.: «Знання», 2006.

13. Ковальчук І. В. Економіка підприємства: Лекції / І. В. Ковальчук; Укр. держ. ун-т харч. технологій. - К., 2001. - 180 с.

14. Колокот В. М. Підприємництво: організація, ефективність, бізнес-культура: навч. посіб. / В. М. Колот, І. М. Рєпіна, О. В. Щербина; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. - 2-ге вид., переробл. та доповн. - К., 2009. - 444 с.

15. Комарницький І. Ф. Економіка / І. Ф. Комарницький. - Чернівці: Рута, 2002. - 143 с.

16. Комарницький І. Ф. Антикризове управління підприємством: теорія та практика: навч. посіб. / І. Ф. Комарницький, Ю. О. Терлецька; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці, 2010. - 248 с.

17. Кривов'язнюк І. В. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. / І. В. Кривов'язнюк; Луц. держ. техн. ун-т, Волин. ін-т економіки та менедж. - К.: Кондор, 2008. - 366 с.

18. Ковтун О. І. Конкурентоспроможність підприємства: стратегічний контекст: монографія / О. І. Ковтун; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Л., 2009. - 276 с.

19. Кузенко Т. Б. Фінанси підприємств: конспект лекцій / Т. Б. Кузенко, Є. Ю. Кузькін, Н. В. Сабліна; Харк. нац. екон. ун-т. - Х.: ВД "ІНЖЕК", 2007. - 168 с.

20. Партин Г. О. Фінанси підприємств. Конспект лекцій: Навч. посіб. для студ. дистанц. форми навч. вищ. техн. навч. закл. / Г. О. Партин, А. Г. Загородній; Нац. ун-т "Львів. політехніка". Ін-т дистанц. навчання. - Л., 2002. - 127 с.

21. Петренко М. І. Економіка підприємства: Навч. посіб. / М. І. Петренко, А. А. Храбан; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2006. - 198 с.

22. Рогов Г. К. Фінанси підприємства: Навч. посіб. / Г. К. Рогов, І. А. Воробйова, Т. В. Селікова; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв, 2007. - 135 с.

23. Сметанюк О. А. Доцільність використання існуючих методик прогнозування кризи при діагностиці фінансового стану вітчизняних підприємств // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірн. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – Вип. 203, Т. ІІ. – С. 391-395.

24. Федорова В. А. Економіка підприємств та міжнародних компаній: навч. посіб. / В. А. Федорова, О. А. Соловйова; Дніпропетр. нац. ун-т. - К.: Центр учб. л-ри, 2008. - 232 с.

25. Федоренко В. Г. Підприємництво: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Федоренко, М. П. Денисенко, М. М. Руженський, Ю. М. Маршавін, Т. В. Гаврилова; Ред.: В. Г. Федоренко; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К., 2005. - 280 с.

26. Шваб Л. І. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. І. Шваб; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир, 2004. - 458 с.

27. Шевчук В. О. Міжнародна економіка: теорія і практика / В. О. Шевчук. - Л.: Каменяр, 2003. - 719 с.

28. Ярошевич Н. Б. Підприємництво і менеджмент: навч. посіб. / Н. Б. Ярошевич, Т. В. Мирончук, С. Б. Романишин, І. С. Процик; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2009. - 237 с.

29. Сайт SMIDA [Електронний ресурс] сайт: http://smida.gov.ua/db/emitent/year.

30. Офіційний сайт ПАТ «Укрнафта» [Електронний ресурс] сайт: http://www.ukrnafta.com/ru.