Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономическая безопасность \ 5934. Дипломна робота Вплив геоекономічної стратегії України на її енергетичну безпеку

Дипломна робота Вплив геоекономічної стратегії України на її енергетичну безпеку

« Назад

Код роботи: 5934

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Економічна безпека

Тема: Вплив геоекономічної стратегії України на її енергетичну безпеку

Кількість сторінок: 130

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 1700 грн

Перелік умовних скорочень

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти дослідження впливу геоекономічної стратегії країни на її енергетичну безпеку

1.1. Сутність геоекономічної стратегії країни

1.2. Зміст та значення енергетичної безпеки країни та механізми її формування

1.3. Методичні підходи та принципи дослідження впливу геоекономічної стратегії країни на її енергетичну безпеку

Розділ 2. Особливості впливу геоекономічної стратегії країни на її енергетичну безпеку

2.1. Світовий досвід забезпечення енергетичної безпеки в умовах геоекономічного вибору країни

2.2. Аналіз сучасного стану енергетичної безпеки України

2.3. Сильні та слабкі сторони, загрози та можливості енергетичної безпеки України

Розділ 3. Сценарії забезпечення енергетичної безпеки країни в рамках вибору геоекономічної стратегії України

3.1. Енергетична безпека України як елемент загальноєвропейської енергетичної системи

3.2. Енергетична безпека країни в рамках проросійського геоекономічного вибору

3.3. Забезпечення енергетичної безпеки країни за нейтрального геоекономічного вибору

3.4. Прогноз стану енергетичної безпеки за різними сценаріями геоекономічного вибору України

Висновок

Список використаних джерел

Додатки

На початку ХХІ ст. переосмислюються всі проблеми сутності людини, людського життя, глобальні проблеми екології та світового господарства, міжнародної та національної безпеки. Відбувається філософський пошук співвідношення між прагненням суспільств зберегтися в статичному стані і прагненням безмежно розвиватися, не відстаючи від динамічного розвитку світової цивілізації.

Підлягають переосмисленню і проблеми розробки та впровадження ефективної стратегії національної безпеки, визначення геополітичних і геоекономічних пріоритетів, національних інтересів сучасної держави. Розв’язання зазначених проблем становлять запоруку успішного розвитку країни в сучасному глобальному геоекономічному просторі. Ця обставина й визначає актуальність нашого дослідження, оскільки, нині формування національної безпеки країни та її складових (економічної, енергетичної та ін.) відбувається в умовах, коли геоекономіка владно диктує світу свої правила гри на міжнародній арені.

Проблема розуміння сутності геоекономіки є актуальною на сучасному етапі дослідження економічних явищ. Цим пояснюється широкий інтерес міжнародної спільноти до розуміння сутності геоекономіки, опанування основних принципів її функціонування. Зокрема, серед зарубіжних учених різні аспекти геоекономіки та її складових елементів досліджували Е. Люттвак, К. Жан, П. Савона, Е. Кочетов, М. Пивоварова, О. Неклеса. Українська економічна думка представлена працями В. Лупацького, В. Дергачова. Однак, напрацювання більшості з цих науковців присвячено дослідженню сутності геоекономіки, а в сучасних умовах важливим є дослідження впливу геоекономіки на забезпечення економічної безпеки держави та її складових.

Ключові аспекти сутності та основні напрями забезпечення енергетичної безпеки досліджували такі представники наукової спільноти, як О. Бандурка, В. Геєць, В. Духов, М. Єрмошенко, Б. Кваснюк, В. Кириленко, В. Микитенко, В. Мунтіян, А. Сухоруков, М. Шевченко та ін. У роботах цих дослідників викладено загальні та часткові питання щодо дослідження економічної безпеки держави.

Однак, досить неоднозначно виглядає питання дослідження впливу сучасних геоекономічних процесів на забезпечення економічної безпеки держави та її складових, зокрема енергетичної безпеки. Якщо питання енергетичної безпеки країни в достатній мірі висвітлені у працях С. Бевза, С. Бєгуна, Г. Бондаренко, С. Воронцова, В. Врублевського, Д. Волошина, С. Денисюка, В. Євтушевського, О. Закревського, О. Кириленко, Ю. Продан, А. Сменковського, Б. Стогнія, А. Шевцова, В. Щерби та ін. То питання впливу геоекономічних процесів на енергетичну безпеку, що є дуже важливим в умовах енерго-сировинної недостатності та недиверсифікованості поставок енергоресурсів в нашій країні, не знайшли потрібного відображення у науковій літературі.

Метою є теоретико-методологічне обґрунтування впливу геоекономічної стратегії країни на її енергетичну безпеку та розробка відповідних сценаріїв за різних умов геоекономічного вибору.

Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань:

- визначити сутність геоекономічної стратегії країни;

- розкрити теорію забезпечення енергетичної безпеки країни;

- визначити основні методичні принципи дослідження впливу геоекономічної стратегії країни на її енергетичну безпеку;

- розкрити світовий досвід забезпечення енергетичної безпеки в умовах геоекономічного вибору країни;

- охарактеризувати сучасний стан та пріоритети державної політики в сфері забезпечення енергетичної безпеки України;

- визначити сильні та слабкі сторони, загрози та можливості енергетичної безпеки України;

- виявити особливості забезпечення енергетичної безпеки країни як елемента загальноєвропейської енергетичної системи;

- охарактеризувати особливості забезпечення енергетичної безпеки країни в рамках проросійського геоекономічного вибору;

- визначити особливості забезпечення енергетичної безпеки країни за нейтрального геоекономічного вибору;

- спрогнозувати стан енергетичної безпеки за різними сценаріями геоекономічного вибору України.

Об’єктом дослідження є вплив геоекономічної стратегії України на її енергетичну безпеку.

Предметом дослідження виступають теоретико-методологічні та практичні основи впливу геоекономічної стратегії країни на її енергетичну безпеку.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є напрацювання вітчизняних та зарубіжних вчених з проблематики забезпечення енергетичної безпеки та вибору геоекономічної стратегії країни.

Методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання, принципи системного і комплексного підходів. У процесі дослідження використано наступні методи: монографічний – для з’ясування теоретичних та методичних особливостей впливу геоекономічної стратегії країни на її енергетичну безпеку; системний і структурно-логічного моделювання – виявлення структурно-функціональних особливостей впливу геоекономічної стратегії на енергетичну безпеку країни; метод порівняльного аналізу – визначення загальних тенденцій у змінах фактичного стану показників енергетичної безпеки країни за окремі часові періоди; метод індикативного аналізу – оцінки рівня небезпечності або визначення відповідності змін, які відбуваються у сфері енергетичної безпеки України; метод SWOT-аналізу, який дослідити енергетичну безпеку країни з позиції виділення її сильних та слабких сторін, а також загроз та можливостей розвитку.

Інформаційну базу дослідження склали офіційні статистичні джерела, дані Держкомстату України і Європейської комісії з енергетики, матеріали Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та ін.

Практичне значення одержаних результатів. Викладені в магістерській роботі теоретичні та методологічні положення і висновки можуть бути використані в управлінській діяльності. Зокрема, результати дослідження застосовано в діяльності Волинської торгово-промислової палати, а також при виконанні держбюджетної теми кафедри МЕВ «Єврорегіон Буг: ринкова трансформація в умовах міжрегіональної інтеграції».

Структура роботи: робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Висновок

Дослідження впливу геоекономічної стратегії України на її енергетичну безпеку дозволило зробити ряд висновків:

1. Досліджено сутність поняття геоекономічна стратегія - це мистецтво досягнення політичних цілей переважно довгостроковими економічними методами перерозподілу ресурсів і світового доходу, створенням конкурентоспроможних регіональних умов господарювання. Геоекономічна стратегія України являє собою сукупність напрямів, принципів, механізмів та інструментів реалізації геоекономічного потенціалу країни у світовому економічному просторі відповідно до стратегії її економічного розвитку, визначеної на базі національних інтересів держави та суспільства. Геоекономічна стратегія – це зовнішній вимір загальної економічної моделі розвитку країни, яка в Україні дотепер ще остаточно не склалася, оскільки стратегія її економічного розвитку повсякчас змінюється (фактично – із приходом до влади кожного нового президента держави). З позиції нашого дослідження, Україна має побудувати власну модель геоекономічного розвитку в якій важливе місце буде відводитися питанням економічної безпеки загалом та енергетичної безпеки, зокрема.

2. Виявлено, що дослідження проблем енергетичної має важливе значення для забезпечення національної безпеки кожної держави, особливо для тих, які недостатньою мірою забезпечені енергоресурсами. До таких держав належить і Україна. Під енергетичною безпекою України, в контексті геоекономічної стратегії, слід розуміти спроможність держави забезпечити ефективне використання власної паливно-енергетичної бази, здійснити оптимальну диверсифікацію джерел і шляхів постачання в Україну енергоносіїв для забезпечення життєдіяльності населення і функціонування національної економіки у режимі звичайного, надзвичайного та військового стану, реалізувати потенціал енергозбереження, збалансувати попит та пропозицію на ПЕР, попередити різкі цінові коливання на ПЕР або ж створити умови для безболісної адаптації національної економіки до нових цін на ці ресурси.

3. Розроблено методичні підходи до дослідження впливу геоекономічної стратегії країни на її енергетичну безпеку, які грунтуються на принципах системності (комплексності), полікомпонентності, територіальності, еволюційності та перспективності. Дослідження впливу геоекономічної стратегії країни на її енергетичну безпеку здійснюється на прикладі України. При цьому виділяється чотири етапи дослідження. Перший етап – аналіз світового досвіду забезпечення енергетичної безпеки в умовах геоекономічного вибору країни. Другий етап - характеристика сучасного стану енергетичної безпеки України. Третій етап – визначення сильних та слабких сторін, загроз та можливостей енергетичної безпеки України. Четвертий етап – аналіз можливих сценаріїв забезпечення енергетичної безпеки країни в рамках вибору її геоекономічної стратегії.

4. Узагальнено світовий досвіт забезпечення енергетичної безпеки. У світовій практиці не існує певних стандартизованих та уніфікованих підходів до формування енергетичної безпеки, особливо в контектсі геополітичного вибору, оскільки кожна країна в силу своїх умов існування вибирає ту чи іншу стратегію забезпечення енергетичної безпеки. Показовим для України може бути досвід Китаю, з його диверсифікованістю забезпечення енергетичних ресурсів. З врахуванням цього та світового досвіду, загалом, Україні потрібно розробити та впровадити комплекс заходів, спрямованих на покращення стану енергетичної безпеки держави, в першу чергу, шляхом диверсифікації енергоресурсів, а також зменшуючи енерговитратність виробництва та впроваджуючи енергозберігаючі технології. Але, знову ж таки, особливості географічного положення України, її транзитність та залежність від російських енергоресурсів, диктують свої особливості у формування енергетичної безпеки нашої країни.

5. Досліджено сучасний стан енергетичної безпеки України, який характеризується як незадовільний. Низька ефективність виробництва палива і енергії з їх наступним транспортуванням та використанням в галузях господарства держави зумовлюють незадовільний стан енергозабезпечення. Зношеність технологічного обладнання об’єктів ПЕК призводить до перевитрат енергосировинних ресурсів, втрат енергії в місцевих електричних та теплових мережах. Спостерігається висока монопольна залежність від імпорту енергоносіїв з Російської Федерації. Труднощі з нарощуванням власного видобутку вугілля, нафти, газу та несприятливий баланс енергоспоживання загострюють проблему енергетичної залежності. Позитивними для населення є показники соціально-екологічного блоку (у порівнянні із країнами ОЕСР), але, знову ж таки, вони не сприяють енергетичній безпеці (зокрема мова йде про співвідношення роздрібних тарифів за електроенергію і газ для промисловості та населення).

6. Проаналізовано слабкі і сильні сторони, можливості та загрози енергетичної безпеки України, що дозволило зробити висновок про наявність певного рівня загрози економічній безпеці держави, перш за все, через високий рівень залежності вітчизняного ПЕК від монополістичного імпорту енергоносіїв. Крім того, низькими є рівень енергоефективності та енергозбереження через недостатньо ефективне регулювання енергетики державними органами влади, використання морально та фізично зношеного обладнання, застарілих технологій. Можливості забезпечення енергетичної безпеки України полягають, в першу чергу, в усуненні найближчим часом вище наведених загроз.

7. Визначено, що у разі проєвропейського геоекономічного вибору України є можливість забезпечити її енергетичну безпеку. Однак, інтеграція України до загальноєвропейської енергетичної системи можлива лише за умови функціонування енергетичного сектору за принципами енергетичного законодавства ЄС. Отже, на сьогодні, через нереформований енергетичний сектор не виявляється можливим говорити про те, що Україна може обрати Європейський вектор і цим забезпечити власну енергетичну безпеку. А подальше, зволікання з виконанням Україною європейських правил гри чи їх неадекватне впровадження через декілька років – орієнтовно 2015 р. – здатне призвести до відмежування від європейського енергетичного ринку із серйозними негативними довгостроковими наслідками. У зв’язку з цим Україні слід ініціювати вихід на якісно новий рівень двостороннього співробітництва з ЄС в енергетичній галузі.

8. Виявлено, що проросійський геоекономічний вибір України не забезпечить її енергетичну безпеку, а ще більше ускладнить ситуацію. Оскільки в поточному десятиліття фактично російська енергетична політика спрямована на поглинальний сценарій на пострадянському просторі. У випадку, якщо подібний підхід буде сприйнято українською стороною, суверенітет України в частині забезпечення безпеки постачання газу та його транзиту до ЄС буде втрачено. Але незважаючи на наявні розбіжності в стратегічних підходах до ролі та значення національного ПЕК, РФ як для України, так і для Європи в цілому, була і залишається стратегічно важливим партнером, від якого залежить забезпечення їх енергетичної безпеки. Це обумовлює необхідність широкого та відкритого діалогу як на двосторонній, так і на багатосторонній основі. Тобто, потрібні спільні дії. Але безумовно – вони повинні бути взаємовигідними.

9. Забезпечення енергетичної безпеки України, за умови нейтрального геоекономічного вибору, можливе шляхом розвитку видобутку природного газу на шельфі та континентальному схилі Чорного моря та розробки нетрадиційних покладів газу, зокрема, сланцевого. Крім цього, Україна має всі шанси долучитись до «буму» розвитку відновлювальних джерел енергії. Іншим перспективним напрямом забезпечення енергоресурсами країни є видобуток метан-гідратів. Ще одним напрямом забезпечення енергетичної потреби економіки є транспортування зрідженого природного газу з країн Північної Африки та Близького Сходу. Не менш важливим є розвиток атомної енергетики та створення власного ядерно-паливного циклу. Першочергове завдання у сфері розвитку теплової генерації, з метою забезпечення енергетичної безпеки за нейтрального геоекономічного вибору – модернізація та реконструкція наявних потужностей ТЕС, а також нарощування видобутку вугілля, за умови залучення істотних інвестиційних ресурсів в галузь. Всі перераховані заходи будуть функціонувати тільки за рахунок зменшення енергоємності національної економіки та значних інвестиційних вкладень.

10. Розраховано потенційні сценарні варіанти забезпечення енергетичної безпеки України (в системі координат ЄС, РФ і з урахуванням можливих технологічних проривів) із яких негативними є 8, а 19 є більшою чи меншою мірою позитивні для України. Негативні сценарії означають неспроможність держави забезпечити свою енергетичну безпеку. Позитивні містять потенціал кооперації та забезпечення самодостатності. Основним з них є варіант виведення країни на рівень енергетичної самодостатності в перспективі 2035 року. Успіх подібного сценарію можливий у випадку, якщо буде забезпечено необхідний базис для цього в поточному десятилітті – до 2020-2025 р.р. за умови вибору європейського вектору.

Вибір європейського вектору виглядає переважним навіть за проблем, які має ЄС на поточному етапі свого розвитку, оскільки майже всі енергетичні проекти, реалізація яких може забезпечити Україні певний рівень диверсифікації джерел енергоносіїв, реалізуються за активної участі в них ЄС. Отже, позитивної альтернативи забезпечення енергетичної безпеки шляхом європейській інтеграції не існує, оскільки протилежний вибір здатний призвести до колапсу економіки, причому не у віддаленій перспективі, а в найближчі 3-5 років.


Список використаних джерел

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – С. 381-418.

2. Гірничий закон України, від 6 жовт. 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 50. – С. 443.

3. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», від 8 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 12. - С. 81.

4. Закон України «Про електроенергетику», від 16 жовт. 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 1. – С. 1.

5. Закон України «Про нафту і газ», від 12 лип. 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 50. – С. 262.

6. Концепції діяльності органів виконавчої влади у забезпеченні енергетичної безпеки України (Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. N 48). - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

7. Меморандум між Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі від 01. 12. 2005. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_694.

8. Постанова Кабінет Міністрів України «Про пошуки газогідратної сировини в Чорному морі і створення ефективних технологій її видобутку та переробки», від 22.11.1993, № 938. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/938-93-%D0%BF.

9. Указ Президента України №82/2009 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 лютого 2009 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України». - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0001525-09.

10. Указ Президента України від 27 грудня 2005 року № 1861/2005 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року «Про стан енергетичної безпеки України та основні засади державної політики у сфері її забезпечення». - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua.

11. Бараннік В. О. Українсько-російські відносини в енергетичні сфері / В. О. Бараннік - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.db.niss.gov.ua/docs/energy/YA-RU-energy.pdf.

12. Блюм Я. Нова хвиля «зеленої революції». Перспективи застосування в Україні досягнень молекулярної біотехнології та геноміки / Я. Блюм, Ю. Сиволап, Р. Рудий, О. Созінов // Вісник НАН України. – 2006. – № 3. – С. 21-31

13. Бобров Є. А. Забезпечення енергетичної безпеки держави: досвід Китаю / Є. А. Бобров // Стратегічні пріоритети. - 2012. - №4 (25) – С. 168-173.

14. Бондаренко Г. В. Енергетична безпека як визначальна складова економічної незалежності України / Г. В. Бондаренко, В. О. Щерба. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchu/N152/N152p098-108.pdf.

15. Видобуток сланцевого газу в Україні. Проблеми та перспективи. Аналітична записка. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1304/.

16. Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/energ/vmp/ vmp_u/vmp_10.htm.

17. Виробництво електроенергії та окремі техніко-економічні показники роботи електростанцій в Україні. Статистичний бюлетень. – К.: Державна служба статисики України, 2012. – 17 с.

18. Виробництво основних видів промислової продукції за 2000-2011 роки. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

19. Воронцов С. Б. Оцінка стану енергетичної безпеки України: методологічні підходи, критерії, індикатори / С. Б. Воронцов, А. А. Сидоренко, А. Ю. Сменковський // Стратегічні пріоритети. – 2012. - №2 (23) – С. 22-30

20. Врублевський В. Енергетична безпека як визначальний чинник економічної незалежності України / В. Врублевський. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=business_economic_science&id=1436.

21. Газогін «Білий потік» вигідний для України, але зараз нереальний // Новини Центру Разумкова. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://razumkov.org.ua/ukr/journal.php/expert.php?news_id=1840.

22. Галета Г. В. Участь України у формуванні енергетичної безпеки ЄС: проблеми та перспективи / Г. В. Галета // Відносини Україна – ЄС. – 2011. - № 1-2 (17). – С. 4-25.

23. Галкин А. А. Консерватизм в прошлом и настоящем / А. А. Галкин, П. Ю. Рахшмир. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://propagandahistory.ru/books/Galkin-A--A---Rakhshmir-P--YU_Konservatizm-v-proshlom-i-nastoyashchem/18.

24. Геоекономічні сценарії розвитку і Україна: монографія / [М. З. Згуровський, Ю. М. Пахомов, А. С. Філіпенко та ін.]. - К.: Академія, 2010. – 326 с.

25. Глобальная энергетическая безопасность. – СПб, 2006. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://g8russia.ru/docs/11.html.

26. Гордієнко В. П. Енергетична складова в системі економічної безпеки України / В. П. Гордієнко, М. Л. Гончарова // Інноваційна економіка. – 2012. - №4. – С. 33-36

27. Дарнопих Г. Ю. Паливно-енергетичний комплекс України в умовах глобалізації / Г. Ю. Дарнопих // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. – 2011. - № 2 (5). – С. 19-30

28. Дейч Т. «Антикризисная» стратегия Китая в Африке / Т. Дейч // Азия и Африка сегодня. – 2009. – № 8. – С. 17.

29. Дергачев В. Геоэкономика. Учебник для вузов. / В. Дергачов. - Киев, ВИРА-Р, 2002. - 512 с.

30. Диверсифікація постачання ядерного палива на українські АЕС. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ttp://www.razumkov.org.ua/ukr/files/ category_journal/NSD110_ukr_4.pdf.

31. Дяченко С. Вплив внутрішніх чинників на енергетичну політику України та реформу її енергетичного сектору / С. Дяченко // Український інститут публічної політики. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: uipp.org.ua/.

32. Економічна безпека і «економічне диво». - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://profinstrument.org/index.php/statti/3538-ekonomichna-bezpeka-i-ekonomichne-divo.

33. Економічна безпека: навч. посіб. / О. Є. Користін, О. I. Барановський, Л. В. Герасименко та ін.; [за ред. О. М. Джужі]. - К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2010. - 368 с.

34. Електроенергетика та охорона навколишнього середовища. Функціонування енергетики в сучасному світі. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://energetika.in.ua/ua/books/book-5/part-4/section-3.

35. Енергетична безпека України 2020: виклики, можливості, сценарії. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua-energy.org/upload/files/Energy%20Security%202020.pdf.

36. Енергетична безпека України: оцінка та напрямки забезпечення / [Продан Ю. В., Стогній Б. С., Бевз С. М. та ін.]; під ред. Ю. В. Продана, Б. С. Стогнія. – К.: ОЕП «ГРІФРЕ», 2008. – 400 с.

37. Енергетична безпека України: Стратегія та механізми забезпечення / За ред. А. І. Шевцова. - Дніпропетровськ: Пороги, 2002. - 264 с.

38. Енергетична безпека як фактор стабільного розвитку регіональної економіки. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://e-works.com.ua/work/4670_Energetichna_ bezpeka_yak_faktor_stabilnogo_rozvitky_ regionalnoi_ekonomiki.html.

39. Енергетична стратегія України на період до 2030 року та дальшу перспективу: проект. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: esco-ecosys.narod.ru/2005//partog.htm – 63 с.

40. Энергостратегия. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minenergo.gov.ru/activity/energostrategy/ch_6.php.

41. Євтушевський В. Фактори формування енергетичної безпеки України / В. Євтушевський, А. Кочедикова. // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Економіка. - Вип. 107–108. - К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. - С. 15-17.

42. Жан К. Геоэкономика / К. Жан, П. Савона // Господство экономического пространства. - М., 1997. – С. 13-42.

43. Жан К. Геоэкономика: теоретические аспекты, методы, стратегия и техника. / К. Жан. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.archipelag.ru/geoeconomics/osnovi/ geoeconomics/theoretical-aspect/.

44. Забезпечення енергетичної безпеки України: монографія / [С. М. Бевз, Д. В. Волошин, О. І. Закревський та ін.]. – К.: НІПМБ, 2003. – 264 с.

45. Загрози енергетичній безпеці України в умовах посилення конкуренції на глобальному та регіональному ринках енергетичних ресурсів: аналіт. доп. / А. Ю. Сменковський, С. Б. Воронцов, С. В. Бєгун [та ін.]; упорядн. А. А. Білуха; за заг. ред. А. Ю. Сменковського. – К.: НІСД, 2012. – 136 с.

46. Звіт Всесвітньої вітроенергетичної асоціації (WWEA) «Про сучасний статус малої вітроенергетики». - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.uwea.com.ua/files/Summary_WWEA_ Small_Wind_World_Report_2012.pdf.

47. Звіт про діяльність Національної комісії регулювання електроенергетики України у 2011 році. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nerc.gov.ua/document/111900/p0684-2011.zip.

48. Інформаційна довідка про основні показники розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу України за 2000-2011 рр. / Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua.

49. Іщук С. І. Географія промислових комплексів / С. І. Іщук, О. В. Гладкий. – К.: Знання, 2011. – 375 с.

50. Квач Я. П. Стан і характеристика системи фінансового забезпечення розвитку паливно-енергетичного комплексу / Я. П. Квач // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. - № 2. – С. 10-15.

51. Кларк К. Условия экономического прогресса / К. Кларк. – Л., 1940.

52. Концепція економічної безпеки України / Ін-т екон. прогнозування; Кер. проекту В. М. Геєць. - К.: Логос, 1999.

53. Концепция энергетической стратегии России на период до 2030 года (проект) // Прил. к научн., обществ.-дел. журналу «Энергетическая политика». - М.: ГУ ИЭС, 2007. - 116 с.

54. Костін Ю. Д. Цінові чинники енергозбереження на підприємствах ПЕК / Ю. Д. Костін, В. М. Безлепкін // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 1. – С. 70-73.

55. Кочетов Э. Г. Геоэкономика. Освоение мирового экономического пространства: Учебник для вузов. / Э. Г. Кочетов. - М.: Норма, 2010. - 528 с.

56. Кравченко О. В. Міжнародне стратегічне економічне партнерство в сучасних умовах глобалізації / О. В. Кравченко // Маркетинг в Україні, 2008. – №4. – с. 33-39

57. Кудря С. О. Перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні до 2030 року / С. О. Кудря. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ive.org.ua/?page_id=113.

58. Лебедева Т. П. Энергетическая безопасность Китая как геополитическая проблема / Т. П. Лебедева, И. М. Мраморова // Гос. управление. Электрон. вестн. – 2010. – № 24 (сентябрь). – С. 1-7. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ejournal.spa.msu.ru/images/ File/2010/24/Lebedeva_Mramorova.pdf.

59. Лузянин С. Г. Политика России и Китая в «классической» Центральной Азии и формирование их обновленного имиджа в регионе / С. Г. Лузянин // Китай в мировой и региональной политике. История и современность. Вып. XIV. – M.: ИДВ РАН, 2009. – 272 c.

60. Луцишин З. Фінансові стратегії на світовому енергетичному ринку / З. Луцишин // Світ фінансів. – 2009. – № 3. – С. 40-55.

61. Любохинець Л. С. Історія політичних та економічних вчень: Навчальний посібник. / Л. С. Любохинець. – К., 2013. – 294 с.

62. LNG-термінал буде запущено в середині 2014 року – президент // Реальна економіка. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://real-economy.com.ua/news/52878.html.

63. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=97980&cat_id= 38738.

64. Національна агенція з енергозбереження та енергоефективності. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://saee.gov.ua/.

65. Неклесса А. Геоэкономическая система мироустройства / А. Неклесса // Глобальное сообщество: Картография постсовременного мира. М., 2002. – С. 327-338.

66. Нурышев Г. Н. Теоретико-методологические основы геоэкономики / Г. Н. Нурышев. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economics.ihbt.ifmo.ru/file/article/451.pdf.

67. Овсієнко О. В. Енергетична безпека: конфлікт соціально-економічних інтересів / О. В. Овсієнко // Вісник Національної юридичної академії України. Серія: Економічна теорія та право. – 2011. – № 1. – С. 55-65.

68. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник / Марцин В. С., Міценко Н. Г., Даниленко О. А. та ін. - Л.: Ромус-Поліграф, 2002. - 128 c.

69. Особливості застосування проектного управління в питаннях забезпечення економічної безпеки України // Павліха Н. В., Замелюк А. В., Киричок А. О. // XVІІІ Міжнар. наук.-практ. Конф. “Перспективиь розвитку економіки України: теорія, методологія, практика”, 29-30 травня 2013 року табір “Гарт”.

70. Паливно-енергетичні ресурси України. Статистичний збірник. / [за заг. ред. Піщейка В. О.]. Консультант, 2012. – 316 с.

71. Переосмислення ступеня відповідальності перед майбутнім: Національна доповідь з питань реалізації державної політики у сфері енергоефективності за 2012 рік / М. Пашкевич, В. Григоровський, В. Гавриленко, Л. Гальперіна, Д. Гулевець [та ін.] – К., НАЕР-НАУ, 2013. – 254 с.

72. Перспективи диверсифікації джерел постачання енергоносіїв в Україну. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: old.niss.gov.ua/Monitor/mart2009/5.htm.

73. Плачков І. Після реформи енергоринку вартість електроенергії для населення зросте в 4 рази / І. Плачков // UKRАЇНСЬКА ENERGЕТИКА. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua-energy.org/post/12084.

74. Презентовано нову енергетичну стратегію. Євросоюз має п’ять енергетичних пріоритетів // Євробюлетень. – 2010. - №12. – С. 19-20

75. Седляр Ю. О. Стратегічне партнерство в українсько - російських відносинах: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2005. – 20 с.

76. Системи енергетичної безпеки в країнах ЄС та СНД. Досвід для України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/august08/05.htm.

77. Смик В. Альтернативні джерела енергії в Україні / В. Смик. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/ Entel/2008/1_2008/1_2008_12.pdf.

78. Сокор В. Какова роль Черноморского региона в энергетической стратегии Европейского Союза? / В. Сокор // «Eurasia Daily Monitor». - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jamestown.org.

79. Соскін О. І. Шляхи реалізації геоекономічної моделі України в євразійському просторі / О. І. Соскін. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://soskin.info/news/3017.html.

80. Старостіна А. О. Економіка зарубіжних країн: навч. посіб. / А. О. Старостіна, А.О. Длігач, Н. В. Богомаз – К.: Знання, 2009. – 455 с.

81. Статистичний бюлетень про основні показники роботи газового господарства України за 2011 р. [відпов. за випуск Н. Г. Постолюк]. – К.: Державна служба статисики України, 2012. – 21 с.

82. Статистичний щорічник України за 2011 рік / [за заг. ред. О. Г. Осауленка]. – К.: Консультант, 2012. – 602 с.

83. Стогній Б. С. Енергетична безпека України. Світові та національні виклики / Б. С. Стогній, О. В. Кириленко, С. П. Денисюк – К.: Українські енциклопедичні знання, 2006. – 408 с.

84. Результати використання котельно-пічного палива, теплоенергії та електроенергії. Статистичний бюлетень. – К.: Державна служба статисики України, 2012. – 78 с.

85. Реструктуризація атомної галузі України: можливі придбання та втрати. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/april08/13.htm.

86. Тарнавский В. Газовый рынок США / В. Тарнавский [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uaenergy.com.ua/c225758200614cc9/ 0/2fabd59aa3d781a2c22579a4005a8d01.

87. Тарнавский В. Европа дошла до второго уровня / В. Тарнавский. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uaenergy.com.ua/c225758200614cc9/ 0/e17acabd5a9e682bc22578a100438fa8.

88. Україна і Вишеградська четвірка зацікавлені у спотових ринках та реверсі газу – експерти // Укрінформ. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrinform.ua/ukr/news/ukraiina_ i_vishegradska_chetvirka_zatsikavleni_ u_spotovih_rinkah_ta_reversi_gazu___ eksperti_1868587.

89. Україна і Росія: поточні підсумки і проблеми двостороннього співробітництва в нафтогазовому та ядерному секторах // Національні безпека і оборона. – 2010. - № 6. – С. 2-51.

90. Україна почала будівництво заводу з виробництва ядерного палива // Кореспондент. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua.korrespondent.net/business/ economics/1602184-ukrayina-pochala-budivnictvo-zavodu- z-virobnictva-yadernogo-paliva.

91. Чекаленко Л. Д. Зовнішня політика України. / Л. Д. Чекаленко. - К.: Видавництво «Либідь», 2006 р. – 691 с.

92. Шатило О. А. Світовий досвід забезпечення координації економічної та енергетичної політики: організаційний аспект / О. А. Шатило // Державне управління: удосконалення та розвиток. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=596.

93. Шевцов А. І. Енергетична дипломатія в сучасних реаліях / А. І. Шевцов, А. З. Дорошкевич. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.db.niss.gov.ua/docs/energy/87.htm.

94. About the Charter // Energy Charter. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.encharter.org/index.php?id=7&L=0.

95. Dobbs R. Resource revolution: Meeting the world’s energy, materials, food, and water needs / Richard Dobbs, Jeremy Oppenheim, Fraser Thompson, Marcel Brinkman, Marc Zornes. - McKinsey Global Institute, 2011. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mckinsey.com/Insights/ MGI/Research/Natural_Resources/ Resource_revolution.

96. Key Figures. Market Observatory for Energy // European Commission: Directorate General for Energy, 2011. – June, 2011. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/energy/observatory/ eu_27_info/doc/key_figures.pdf.

97. Luttwak E. From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict: Grammar of Commerce / E. Luttwak // The National Interest. - 1990. – № 20. - Р. 12-34.

98. Quarterly Report on European Gas Markets // Market Observatory for Energy (Directorate General for Energy, European Commision). – Vol. 4, Issue 2, April – June, 2011. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/energy/observatory/ gas/doc/qregam_2011_quarter2.pdf.

99. Renewables 2011 Global Status Report. – REN21, 2011. – P. 79. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ren21.net/Portals/97/documents/GSR/REN - 21_ GSR2011.pdf.

100. Statistisches Jahrbuch 2011. – Wiesbaden: Statistisches Bundesamt, 2011. – 747 p.

101. The EU Energy Policy: Engaging with Partners beyond Our Borders. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm.