Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Финансы и кредит \ 5933. Дипломна робота Сучасний стан та заходи покращення кредитних послуг (на прикладі ПАТ «Дельта Банк»)

Дипломна робота Сучасний стан та заходи покращення кредитних послуг (на прикладі ПАТ «Дельта Банк»)

« Назад

Код роботи: 5933

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Фінанси і кредит

Тема: Сучасний стан та заходи покращення кредитних послуг (на прикладі ПАТ «Дельта Банк»)

Кількість сторінок: 114

Дата виконання: 2013

Мова написання: українська

Ціна: 1200 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методичні основи надання кредитних послуг комерційного банку

1.1. Економічна природа кредиту, сутність і класифікація кредитних операцій комерційного банку

1.2. Роль комерційних банків в організації кредитних відносин в економіці ринкового типу

1.3. Поняття кредитного портфеля комерційного банку та необхідність ефективного управління ним

Розділ 2. Аналіз кредитних операцій миколаївського відділення публічного акціонерного товариства «Дельта банк»

2.1. Організаційно-економічна характеристика банку

2.2. Аналіз формування та руху кредитів

2.3. Аналіз доходності та якості кредитного портфелю

Розділ 3. Шляхи удосконалення процесу кредитування миколаївським відділенням публічного акціонерного товариства «Дельта банк»

3.1. Шляхи удосконалення механізму обліку кредитних операцій

3.2. Заходи щодо покращення кредитного процесу з точки зору ризиків

3.3. Рекомендації щодо підвищення якості кредитних послуг банку

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвиайних ситуаціях

4.1. Охорона праці. Освітлення виробничого приміщення та аналіз освітлення робочого місця в приміщенні фінансового відділу ПАТ «Дельта Банк»

4.2. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Кредитні ризики як фактор погіршення економічної безпеки

Висновки до розділу 4

Висновки

Список використаних джерел

В результаті дослідження теоретико–методичних аспектів кредитних послуг комерційного банку та обґрунтування шляхів їх вдосконалення можна сформувати наступні висновки та пропозиції:

1. Кредит є джерелом поновлення основних і оборотних фондів підприємств, тісно взаємодіє зі збалансованістю економіки і перерозподіляє тимчасово вільні ресурси на кредитному ринку.

2. Історія розвитку кредитних відносин в Україні досить коротка. Складалась вона на базі тих кредитних відносин, які існували у колишньому Радянському Союзі з його адміністративно-командною системою господарювання. Причому перехід від старої до ринкової системи у сфері кредитних відносин відбувався швидше, ніж в інших сферах життя країни. Це пояснюється тим, що в основі цих відносин лежить наймобільніший ресурс — гроші.

У процесі формування сучасної кредитної системи України виділяють сім етапів: перший етап 1991-1992 pp. - це процеси перереєстрації та реорганізації; другий етап 1992-1993 рр. - виникнення банків «нової хвилі»; третій етап 1994-1996 pp. - це етап банкрутства; четвертий етап 1996-2000 рр. стабілізація та впровадження національної валюти – гривні; п’ятий етап 2000-2001 pp. прийняття нового Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»; шостий етап (2002-2007 роки) - подальший розвиток банківської системи і монетарних інструментів із регулювання грошово-кредитного ринку, зорієнтованих на підтримку сталого економічного зростання та цінової стабільності; сьомий етап (2008-поточний час) - діяльність, спрямована на протидію фінансовій кризі і оздоровлення банківської системи.

3. Основні функції, здійснювані комерційними банками, пропонуємо сформулювати у такому вигляді: функція організації кредитних відносин; функція організації платежів у господарстві; функція створення кредитних засобів обігу. При цьому формулювання першої функції саме к такому вигляді дозволяє акцентувати увагу на загальноекономічній ролі комерційних банків як основних організаторів кредитних відносин, що визначається їхніми можливостями залучати тимчасово вільні грошові кошти та спроможністю ефективно використовувати акумульовані ресурси на задоволення тимчасових потреб реального сектора економіки з метою забезпечення неперервності індивідуальних кругооборотів капіталів підприємств, а також споживчих потреб населення.

Отже нині саме систему комерційних банків слід розглядати як національну сферу фінансових послуг кредитного характеру, історично сформовану, законодавчо закріплену структуру інституційної і функціональної організації кредитних відносин.

4. Управління кредитним портфелем прямо пов’язано з прибутковістю банку, а також забезпеченням високого рівня надійності і мінімізацією ризику банківських операцій, що можливе за умови дотримання банками належного рівня своєї ліквідності. Основним принципом підтримання ліквідності банку є відповідність активів до термінів очікуваного виникнення потреби в коштах для погашення зобов'язань перед кредиторами і вкладниками.

Розумне управління кредитним портфелем встановлює параметри кредитування, визначаючи при цьому, яка частка ресурсів банку може бути використана для видачі позики, які типи кредитів можуть видаватися, яка допустима концентрація кредитів окремим боржникам і галузям.

5. Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» створене та діє згідно із Законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та іншими актами законодавства України. Банк є правонаступником Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерційний банк «Дельта», яке набуло статусу юридичної особи з моменту внесення 14 лютого 2006 року запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

6. Слід зазначити, що протягом аналізованого періоду відбулося зростання активів в 6,5 рази. Значне збільшення активів Банку відбулося за рахунок передачею частини активів ТОВ «Укрпромбанк». Крім того, в банку розвиваються два нові напрямки: обслуговування клієнтів - представників малого і середнього бізнесу, а також корпоративного бізнесу, активно відбувається кредитування реального сектору економіки.

7. Варто відзначити, про помітне зростання чистого прибутку Банку. Зростання прибутку є наслідком дії інтенсивних чинників, а також прийняттям постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про рефінансування та надання Національним банком України кредитів банкам України з метою стимулювання кредитування економіки України на період її виходу на докризові параметри» від 04.02.2010 №47.

8. Структура кредитів за видами економічної діяльності за період, що аналізується, істотно збільшилась. Найбільшу питому вагу серед наданих кредитів комерційним банком займають кредити, які були надані фізичним особам. Частка таких кредитів на початок аналізованого періоду (2007 рік) становила 87,80%, або 984583 грн., але до кінця періоду (2011 рік) абсолютна їх сума збільшилась до 3454984 грн., проте частка їх зменшилась до 33,91% за рахунок переорієнтацієї банку на юридичних осіб.

9. Провівши аналіз коефіцієнтів ліквідності Банк можна характеризувати як платоспроможний банк та такий, що виконує нормативи капіталу та ліквідності, що встановлені Національним банком України.

10. Для розрахунку резерву під кредитні ризики банк здійснює класифікацію кредитного портфеля за кожною кредитною операцією залежно від фінансового стану позичальника, стану обслуговування позичальником кредитної заборгованості та з урахуванням рівня забезпечення кредитної операції.

Основну роль у процесі управління ризиком виконує Комітет управління активами і пасивами, який контролює рівень прийнятого ризику через визначення основних заходів, методів та інструментів управління ризиком та шляхом встановлення обґрунтованих обмежень (ліміти, нормативи).

11. Протягом аналізованого періоду відбулося зростання негативно класифікованих кредитних операції (сумнівні та безнадійні) зросли в 13,3 разів, або на 14524032 грн., і досягли 15706962 грн. Їх частка в загальному обсязі кредитної заборгованості зросла з 38,8% у 2007 році до 70% у 2011 році – як наслідок впливу фінансової кризи на платоспроможність позичальників.

12. Відбулося значне зростання прибутку, майже у 43 рази, з 15 976 грн. до 693 702 грн. Аналіз структури прибутку банку показує, що основною причиною зростання прибутку є збільшення чистого процентного доходу, який за період, що аналізується значно збільшився, в 16 разів.

13. Загальна характеристика і аналіз фінансової діяльності ПАТ «Дельта Банк», показали, що товариство має стабільне фінансове положення.

14. На основі проведеного аналізу, були зроблені висновки, що свідчать про проблеми, пов'язані, перш за все, з неефективним управлінням обліку кредитних операцій ПАТ «Дельта Банк». В результаті чого Банку були розроблені рекомендації по удосконаленню методики обліку кредитних операцій банків, а саме: запровадити порядок обліку пролонгованої заборгованості за кредитними операціями, враховуючи рахунки для обліку пролонгованої заборгованості, відштовхуючись від терміну її виникнення; запровадити облік кредитних операцій за термінами надання більш розширеним, шляхом передбачення рахунків для обліку короткотермінової, середньо термінової і довготермінової заборгованості; виділити групи рахунків, які відображали б операції з фізичними особами підприємцями.

15. Окрім цього, для ПАТ «Дельта Банк» було запропонована низка заходів щодо покращення кредитного процесу з точки зору ризиків: розподіл ризику; зовнішнє страхування кредитів; вимоги щодо надання забезпечення; оцінка кредитоспроможності; оперативність при стягненні боргу; лімітування кредитів; нормування кредитів; сек’юритизація.

16. Паралельно мають бути проведені заходи щодо покращення якості кредитних продуктів шляхом постійного вимірювання, оцінювання і коректування відповідно до запитів споживачів, станом макроекономіки і фінансового ринку кількісних і якісних характеристик продуктів ПАТ «Дельта Банк».

Виконавши ці заходи, товариство зможе не тільки утримувати своє стабільне, конкурентоспроможне становище на ринку, а й матиме перспективу розвитку у складних ринкових умовах.

ВСТУП

Актуальність теми. Становлення конкурентоздатної економіки України в сучасних умовах неможливо без забезпечення високого рівня стійкості банківської системи, яке сприяє прискоренню руху кредитних ресурсів, стимулюванню інноваційно-інвестиційної діяльності, задоволенню фінансових потреб населення. У той же час, в умовах негативного впливу фінансово-економічної кризи на діяльність вітчизняних банків, привертає увагу тенденція погіршення якості кредитного портфелю, що призводить до збитковості банківських установ.

Варто зазначити, що сучасні фінансова та економічна кризи значно впливають на прибутковість банківських систем всіх країн світу. Найголовнішим чинником виникнення проблем у світовій банківський діяльності, як і в Україні, постає якість активів.

Суттєвий внесок у вивчення проблем організації і методології банківського кредитування, якості кредитного портфелю, проблемам захисту банків від кредитних ризиків та сучасного механізму формування резервів по кредитним операціям присвячені наукові праці провідних вітчизняних та зарубіжних науковців, серед них: М. Білик, В. Вітлінський, О. Вовчак, О. Заруба, О. Лаврушин, А. Мороз, Л. Примостка, П. Роуз, Дж. Сінкі, Л. Симановський, Дж. Стігліц, А. Загородній, Л. Вознюк, К. Маркс, М. Савлук, А. Гальчинський, О. Євтух, В. Рисін та інші.

Віддаючи належне напрацюванням вітчизняних і зарубіжних економістів та враховуючи зміни у процесі ефективності управління кредитним портфелем та у сучасному механізмі формування резервів по кредитним операціям під впливом світової фінансово-економічної кризи, слід зауважити, що багато проблем досі не знайшли свого вирішення. У вітчизняних методологічних та методичних розробках відсутні праці, у яких би комплексно розв’язувались сучасні складні проблеми ефективності управління кредитним портфелем та використання внутрішніх інструментів страхування кредитних операцій – резервування.

Мета дипломної роботи полягає в розробці рекомендацій щодо процесу підвищення ефективності управління кредитним портфелем та вдосконалення сучасного механізму формування резервів по кредитним операціям.

Для досягнення мети в роботі передбачається виконати наступні завдання:

- визначити сутність та здійснити класифікацію кредитних операцій;

- розкрити теорію формування комерційними банками кредитного портфелю, а також нормативно-правового забезпечення кредитної діяльності комерційного банку;

- проаналізувати особливості кредитування фінансовою установою України на прикладі Миколаївського відділення Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк»;

- визначити шляхи забезпечення ефективності формування та руху;

- проаналізувати дохідність та якість кредитного портфелю;

- встановити напрямки поліпшення процесу кредитування комерційного банку;

- розробка заходів щодо покращення кредитного процесу з точки зору ризиків;

- обґрунтувати рекомендації щодо підвищення якості кредитних послуг банку.

Об’єктом дослідження є процес аналізу кредитних послуг комерційного банку.

Предметом дослідження є теоретико-методичні засади та практичні аспекти аналізу кредитних послуг комерційного банку.

Для досягнення мети дипломної роботи використано широкий інструментарій загальнонаукових методів дослідження. У процесі роботи над дипломом для обґрунтування теоретичних положень та практичних рекомендацій застосовувались методи: логічного та історичного підходів до пізнання економічних явищ, наукової абстракції, аналізу та синтезу.

Прикладні аспекти вивчалися із застосуванням економіко-статистичних методів збору й обробки інформації (під час формування вибіркової сукупності); методу композиції та декомпозиції; методів системного і комплексного аналізу; графоаналітичного та матричного методів, економіко-математичних методів; методу аналізу ієрархій; методу порівняльного аналізу; графічного методу. Обробку інформаційних матеріалів здійснено з використанням сучасних інформаційних технологій та програм.

Наукова новизна одержаних результатів проведеного дослідження полягає у розвитку теоретичних положень та розробці методичного інструментарію аналізу кредитних процесів комерційного банку. У процесі дослідження отримано такі найбільш суттєві результати:

-- удосконалено:

- визначення поняття кредитного портфеля, котрий пропонується розглядати як сукупність наданих банком позичок, сформовану з метою отримання прийнятного рівня доходу та забезпечення платоспроможності банку при мінімальному рівні кредитного ризику;

- визначення кредитного ризику через поняття ризику портфеля банківських кредитів, під яким слід розуміти імовірність зниження вартості або втрат банківських активів, пов’язаних із кредитними операціями, що зумовлено нераціональною структурою сукупності кредитних вкладень банку.

-- набули подальшого розвитку:

- формулювання поняття кредитних відносин, що, на відміну від існуючих підходів, котрі переважно ототожнюють кредитні відносини із власне кредитом, дозволило виділити їх сутнісні ознаки та визначити їх як економічні відносини;

- підходи щодо визначення суті кредитної політики банку як розробки й реалізації системи заходів з управління кредитним процесом комерційного банку;

- визначення сутності управління кредитним ризиком банківського кредитного портфеля як сукупності системно організованих прийомів і методів, що дозволяють зменшити імовірність втрат банку внаслідок недосконалої структури кредитного портфеля, забезпечити дотримання принципів кредитування та досягнення стійких позицій банку на ринку.

Теоретичне значення дослідження — отримано методику, за якою можна проаналізувати процеси кредитування комерційного банку в період економічної кризи.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення процесів кредитування.

Особистий внесок здобувача. Дипломна робота є результатом самостійного наукового дослідження. Теоретичні обґрунтування, практичні розробки, висновки та рекомендації, які містяться у роботі, одержані автором самостійно на основі аналізу та узагальнення теоретичного й практичного матеріалу.

Структура та обсяг дипломної роботи. Диплом складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Основний текст диплому викладено на 114 сторінках тексту. Робота містить 6 таблиці, 36 рисунки, список використаних джерел із 58 найменувань, розміщений на 4 сторінках.

Список використаних джерел

1. Аванесова І. А. Ефективність регулювання кредитної діяльності банку / І. А. Аванесова // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины (в контексте глобализации): материалы Всеукр. науч.-практ. конф., Алушта, 29 сент. – 1 окт. 2004 г. – науч. ред. А. Онуфриев. – Симферополь: Новый мир, 2004. – С. 49-50.

2. Антонов Н. Г. Денежное обращение, кредит и банки / Н. Г. Антонов, М. А. Пессель. – М.: Финстатинформ, 1995. – 272 с.

3. Балабанов И. Т. Деньги и финансовые институты / И. Т. Балабанов, О. В. Гончарук, Н. А. Савинская. – СПб.: Питер, 2000. – 224 с.

4. Банки и банковские операции: учеб. для вузов / [под ред. проф. Е. Ф. Жукова]. – М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997. – 471 с.

5. Банківський менеджмент: підруч. / [за ред. О. А. Кириченка. В. І. Міщенка]. – К.: Знання, 2005. – 831 с.

6. Банківські операції: підруч. / [за заг. ред. А. М. Мороза]. – К.: КНЕУ, 2008. – 608 с.

7. Бицька Н. Проблеми формування та використання банківських ресурсів / Н. Бицька // Банківська справа. – 2000. – № 5. – С. 50-56.

8. Богомолов С. М. Процент за кредит / С. М. Богомолов. – М.: Финансы и статистика, – 1990. – 110 с.

9. Бор М. З. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование / М. З. Бор, В. В. Пятенко. – М.: ДИС, 1997. – 288 с.

10. Бугель Ю. В. Проблеми оптимізації кредитного портфеля кредитного банку / Ю. В. Бугель // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: економіка. – 2002. – № 10. – С. 128-130.

11. Бугель Ю. В. Основні засади організації та напрями вдосконалення кредитних відносин комерційних банків з клієнтами / Ю. В. Бугель // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: економіка. – 2005. – № 18. – С. 143-146.

12. Бугель Ю. В. Оптимізація кредитних відносин за умов ринкової трансформації економіки / Ю. В. Бугель // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – Вип. 4. – С. 19-26.

13. Бугель Ю. В. Комерційні банки у системі кредитних відносин в економіці перехідного періоду / Ю. В. Бугель // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта – 2005”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 19-20.

14. Бугель Ю. В. Організація кредитного процесу комерційних банків в Україні / Ю. В. Бугель // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. Випуск 207, т. II. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – С. 473-478.

15. Бугель Ю. В. Проблеми організації банківського кредитування в Україні / Ю. В. Бугель // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави”. Т. 2. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 31-33.

16. Бугель Ю. В. Основні аспекти розвитку кредитного ринку України в умовах ринкового реформування економіки / Ю. В. Бугель // Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільського державного економічного університету. – Вип. 10. – Тернопіль: Екон. думка, 2005. – С. 224-226.

17. Бугель Ю. В. Основні проблеми та шляхи розвитку кредитного ринку України / Ю. В. Бугель // Тези доповідей науково-практичної конференції Чортківського інституту підприємництва і бізнесу. – Чортків: Поліграфіст, 2005. – С. 11-14.

18. Бугель Ю. В. Проблеми і перспективи удосконалення процесу управління кредитним портфелем комерційних банків / Ю. В. Бугель // Збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції „Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика”. – Суми: УАБС НБУ, 2006. – С. 96-98.

19. Бугель Ю. В. Аналіз якості структури кредитного портфеля комерційних банків в ринкових умовах господарювання / Ю. В. Бугель // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє: зб. наук. праць. – Тернопіль: Екон. думка, 2006. – Вип. 11. – С. 51-57.

20. Бугель Ю. В. Удосконалення управління кредитним ризиком у процесі формування кредитного портфеля банку / Ю. В. Бугель // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – 2006. – С. 125-132.

21. Васюренко О. Збалансованість структури зобов’язань банку як фактор забезпечення ефективності кредитних операцій / О. Васюренко, О. Христофорова // Банківська справа. – 2004. – № 3. – С. 3-10.

22. Версаль Н. І. Теорія кредиту: навч. посіб. / Н. І. Версаль, Т. В. Дорошенко. – К.: Києво-Могилянська академія, 2007. – 483 с.

23. Вимоги банків за кредитами, наданими в економіку України // Бюлетень Національного банку України. – 2008. – № 2. – С. 87.

24. Вітлінський В. В. Кредитний ризик комерційного банку / В. В. Вітлінський, О. В. Пернарівська. – К.: Тов “Знання”: КОО, 2000. – 66 с.

25. Гальчинський А. С. Теорія грошей: навч.-метод. посіб. / А. С. Гальчинський. – К.: Основи, 1998. – 413 с.

26. Гладких Д. Структура банківських кредитів і залучених коштів як дзеркало економічного здоров’я держави / Д. Гладких // Вісник Національного банку України. – 2005. – № 11. – С. 26-33.

27. Гриньова В. М. Гроші та кредит: навч. посіб. / В. М. Гриньова, О. Ю. Проскура. – Харків: Інжек, 2003. – 208 с.

28. Деньги и кредит в социалистическом обществе: учеб. / [под ред. О. И. Лаврушина]. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 263 с.

29. Дзюблюк О. В. Проблеми підвищення ефективності кредитних операцій комерційного банку / О. В. Дзюблюк // Вісник Національного банку України. – 1998. – № 9. – С. 55.

30. Енциклопедія банківської справи України / [редкол. В. С. Стельмах (голова) та ін.]. – К.: Молодь: Ін Юре, 2001. – 680 с.

31. Загородній А. С. Словник банківських термінів: банківська справа / А. С. Загородній [та ін.]. – К.: Аконіт, 2000. – 608 с.

32. Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 7.12.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5. – С. 5-12.

33. Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 872-ХІІ від 20.03.1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 25. – С. 15-19.

34. Закон України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ” № 1160-IV від 11.09. 2003 р. [Електронний ресурс] / Верхов. Рада України. – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.

35. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг ” № 2664-ІІІ від 12.07.2001 [Електронний ресурс] / Верхов. Рада України. – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.

36. Закон України “Про Національний банк України” (з наступними змінами і доповненнями) № 679 від 20.05.99 р. [Електронний ресурс] / Верхов. Рада України. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

37. Ілляшенко С. Кредитні ризики та створення резервів для їх покриття / С. Ілляшенко // Вісник Національного банку України. – 1997. – № 7. – С. 39-41.

38. Крупка С. М. Стратегія управління процесами кредитування реального сектору економіки / С. М. Крупка, О. І. Сказко // Фінанси України. – 2003. – № 7. – С. 108-112.

39. Лаврушин О. И. Кредит как стоимостная категория социалистического воспроизводства / О. И. Лаврушин. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 175 с.

40. Маркова О. М. Коммерческие банки и их операции: учеб. пособ. / О. М. Маркова, Л. С. Сахарова, В. Н. Сидоров. – М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1998. – 288 с.

41. Островская О. М. Банковское дело: толковый словарь / О. М. Островская – М.: Гелиос АРВ, 1999. – 400 с.

42. Павлюк С. М. Кредитні ризики та управління ними / С. М. Павлюк // Фінанси України. –2003. – № 11. – С. 105-111.

43. Пернарівський О. Оцінка та регулювання кредитних ризиків у банківському менеджменті / О. Пернарівський // Економіка. Фінанси. Право. – 1999. – № 1. – С. 22-26.

44. Подольчак Н. Ю. Класифікація ризиків та методи їх зниження / Н. Ю. Подольчак // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. № 417 / наук. ред. І. Борейчук. – Львів: Вид–во НУ „Львівська політехніка”, 2002. – С. 23-32.

45. Положення про процентну політику Національного банку України від 02.09.2004 №1092.

46. Радзієвська В. Секьюритизація банківської діяльності / В. Радзієвська // Банківська справа. – 2000. – № 6. – С. 55-56.

47. Романенко Л. Ф. Ризики у банківській діяльності / Л. Ф. Романенко, А. В. Коротеєва // Фінанси України. – 2003. – № 5. – С. 121-127.

48. Савлук М. Що заважає кредитувати реальну економіку? / М. Савлук, О. Сугоняко // Вісник Національного банку України. – 1999. – № 12. – С. 24-26.

49. Сусіденко В. Т. Стратегія управління кредитною діяльністю комерційних банків / В. Т. Сусіденко. – К.: КДТЕУ, 1998. – 348 с.

50. Сусіденко В. Т. Теоретичні основи та практичні питання управління сучасною кредитною діяльністю комерційного банку / В. Т. Сусіденко, Л. С. Коваль. – К.: КДТЕУ, 1997. – 222 с.

51. Суханов М. О кредитных деривативах / М. Суханов // Деньги и кредит. – 2002. – № 9. – C. 41-42.

52. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент): учеб. / [под ред. О. И. Лаврушина]. – М.: Юристъ, 2002. – 688 с.

53. Щетинин Е. Ю. О современных подходах к страхованию кредитных рисков / Е. Ю. Щетинин, Ю. Г. Прудников // Финансы и кредит. – 2007. – № 39. – С. 25–33.

54. Application of Market Risk Capital Requirements to Credit Derivatives, SR 97–18 (GEN). Черв. 13, 1997 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.federalreserve.gov/boarddocs.

55. Dale R. Regulation global markets, Butterworths Journal of International Banking and Financial Law (UK), no. 9, 1996.

56. Markowitz Harry M. Portfolio Selection, Journal of Finance, 7, no. 1, мarch 1952, 77-91 p.

57. Supervisory Guidance for Credit Derivatives, SR 96–17 (GEN). Серп. 12, 1996 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.federalreserve.gov/boarddocs.

58. World Banking Abstracts: The International Journal of the Financial Services Industry, Institute of European Finance, E.P.M. Gardener (Ed.), 1997, no.