Распечатать страницу

Курсова робота Державний апарат України

« Назад

Код роботи: 5931

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Державне управління

Тема: Державний апарат України

Кількість сторінок: 30

Дата виконання: 2012

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Вступ

Розділ 1. Поняття державного апарату, його співвідношення з механізмом держави

1.1. Поняття механізму держави

1.2. Структура механізму держави

1.3. Співвідношення державного апарату з механізмом держави

2. Система державних органів

3. Принципи та основні шляхи удосконалення організації та діяльності державного апарату України

Висновки

Використана література та джерела

Предметом теорії держави і права є закономірності виникнення і функціонування держави і права, їх соціальна і політична сутність, юридичні відносини і зв’язки. Державний апарат є невід’ємною частиною функціонування держави загалом. Якість його роботи справляє відчутний вплив на ту сферу суспільних відносин, врегулювання якої покладено на ту чи іншу ланку державного апарату. Тому в умовах розбудови демократичної Української держави гострими залишаються питання інтенсифікації праці, виявлення прогалин в законодавстві та усунення існуючих суперечностей у роботі державного апарату.

Актуальність теми, полягає у необхідності детального вивчення особливостей функціонування державного апарату, його співвідношення з механізмом держави, виявлення шляхів удосконалення організації та діяльності державного апарату сучасної України.

На сьогоднішній день проблема особливостей державного апарату України широко досліджена вченими-правниками. Серед дослідників даної теми можна відмітити О.Ф. Скакун, Ю.А. Ведєрніков, С.Д Гусарєв, В.В. Копєйчиков, М.В. Цвік, В.Д. Ткаченко, Л.Л. Богачова, О.В. Зайчук та інші. Ці вчені приділяли увагу теоретичному обґрунтуванню поняття державного апарату, його співвідношення з механізмом держави, а також детальний розгляд функціонування державних органів.

Питанням удосконалення роботи апарату держави займалися ряд дослідників у численних періодичних виданням та тематичних працях. Серед них В.Б. Авер’янов, Н.Л. Пелих, О. Старицька, О.В. Ракул та інші.

Об’єктом дослідження курсової роботи виступає апарат держави незалежної України.

Предметом дослідження є функціонування державного апарату, його співвідношення з механізмом держави, найсуттєвіші ознаки та види державних органів, а також способи вдосконалення організації та діяльності державного апарату України.

Метою даної курсової роботи є дослідження та вивчення місця державного апарату в реалізації функцій держави, а також державного апарату та виконуваних ним функцій на прикладі України.

У відповідності з метою дослідження ставляться такі завдання:

1. Розкрити поняття державного апарату, його співвідношення з механізмом держави.

2. Пояснити основні ознаки державних органів, їх відмінності від недержавних, розкрити компетенцію та функції кожного виду органів держави.

3. Висвітлити шляхи удосконалення організації та діяльності державного апарату України.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що в роботі висвітлюється ступінь наукової розробки проблеми співвідношення державного апарату з механізмом держави, дається системний огляд видів органів держави, розкриваються основні напрямки розвитку і вдосконалення державного апарату.

Обсяг і структура роботи зумовлені метою, дослідницькими завданнями. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, п’яти підрозділів, висновків, списку використаних джерел та літератури (21 позиція). Загальний обсяг роботи становить 29 сторінки.

Механізмом держави, як система органів і установ, за допомогою яких забезпечується виконання зовнішніх і внутрішніх функцій держави, є живий організм, що постійно розвивається. Еволюція його в конкретних історичних умовах обумовлена багатьма чинниками, у тому числі формою правління держави, соціально-економічними і політичними умовами, національними особливостями, традиціями управління, мірою інтеграції держави в світову спільноту.

Це питання особливо актуальне для України в даний час, коли йде інтенсивне державне будівництво.

Розглядаючи особливості функціонування державного апарату ми дійшли наступних висновків:

По-перше, співвідношення державного апарату та механізму держави деякими вченими розглядаються як тотожні поняття, ми дійшли висновку що ці поняття є різними за своєю суттю. Адже механізм держави є апаратом у дії, у функціонуванні - із усіма зв'язками, що існують і виникають між його частинами.

По-друге, основним елементом державного механізму, першоосновою державного апарату є державний орган. Це окремий службовець чи структурно-організований колектив державних службовців, наділений владними повноваженнями, відповідними матеріально-технічним забезпеченням. Всі державні органи обов'язково створюються і функціонують відповідно до норм права й на підставі їх наділяються владними повноваженнями. За ознаками спеціалізації державні органи в механізмі держави структурно відокремлені. Вони реалізують свої повноваження, функціонально взаємодіючи між собою.

По-третє, також розглянувши види державних організацій зазначимо, що існує два види державних організацій. До першого відносяться державні організації, які здійснюють владну, організаційно-регулятивну діяльність. Другий вид представляють державні організації, головним призначенням яких є безпосередня практична діяльність щодо виконання функцій держави. Вони створюються органами держави та керуються ними. В залежності від того, в якій сфері державної діяльності (охоронній, екологічній, культурно-виховній тощо) діють державні організації, вони поділяються на види.

По-четверте, державне управління є об'єктивною необхідністю організованого функціонування й розвитку суспільства. Ефективне управління здійснюється тільки при наявності досконального механізму, який забезпечує реальний, безперервний організаційний управлінський та контролюючий вплив на суспільство і кожного громадянина.

Система і структура органів державної влади України, безумовно, змінюватиметься під впливом різних чинників. Важливо, щоб державний механізм якомога ефективніше працював на забезпечення прав людини і громадянина. Правова демократична держава проявляється насамперед у демократичному стилі роботи. Державна влада має бути діловою, скромною, моральною та відкритою для громадянського контролю.

1. Авер’янов В. Державне управління в Україні [Електронний ресурс] / В. Авер’янов / Режим доступу: http://legalbooks.com.ua/administrativnoe-pravo-i-process/averyanov-v-b-derzhavne-upravlinnya-v-ukraїni.html.

2. Андрусяк Т. Механізм та апарат держави [Електронний ресурс] / Т. Андрусяк / Режим доступу: http://www.lawyer.org.ua/?i=171.

3. Ведєрніков Ю. Теорія держави і права [Електронний ресурс] / Ю. Ведєрніков / Режим доступу: http://pidruchniki.com.ua/19570411/pravo/ponyattya_printsipi_diyalnosti_derzhavnogo_aparatu#712.

4. Гусарєв С. Теорія держави і права / С. Гусарєв – К.: Знання, 2002. – 306 с.

5. Зайчук О. Теорія держави і права. Академічний курс. Підручник [Електронний ресурс] / О. Зайчук – К.: Юрінком Інтер, 2006 http://ebk.net.ua/Book/law/zaychuk_tdp/part2/602.htm.

6. Закон України «Про Кабінет міністрів» від 7 жовтня 2010 року N 2591-VI [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1146.607.4&nobreak=1.

7. Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21 травня 1997 р. N 280/97-ВР[Електронний ресурс] Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z970280.html.

8. Закон України «Про регламент Верховної Ради» від 10.02.2010 № 1861-VI Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1861-17.

9. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg= 2453-17.

10. Кириченко В. Теорія держави і права [Електронний ресурс] / В. Кириченко / Режим доступу: http://pidruchniki.com.ua/12980108/pravo/mehanizm_aparat_derzhavi#584.

11. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості ВРУ – 1996 – №30 – 141 с.

12. Копєйчиков В. Загальна теорія держави і права [Електронний ресурс] / В. Копєйчиков / Режим доступу: http://pravo.biz.ua/category/teoriya_dergavy_i_prava/.

13. Оболенський О. Державна служба [Електронний ресурс] / О. Оболенський / Режим доступу: http://books.br.com.ua/46429.

14. Олійник А. Правознавство [Електронний ресурс] / А. Олійник / Режим доступу: http://pidruchniki.com.ua/12631113/pravo/ponyattya_mehanizmu_derzhavi_derzhavniy_aparat_yogo_mistse_mehanizmi_derzhavi.

15. Ославський М. Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади Навчальний посібник [Електронний ресурс] / М. Ославський – К.: Знання, 2009, Режим доступу: http://ebk.net.ua/Book/dvu/oslavskyj_vvu/index.htm.

16. Рабинович П. Основи загальної теорії права і держави / П. Рабинович / – К.: Атіка, 2001. – 176 с.

17. Ракул О. Теоретичні засади удосконалення діяльності державного апарату України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / О. Ракул. – К., 2010. – 16 с.

18. Скакун О. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. / О. Скакун / — Харків: Консум, 2001. – 656 с. Режим доступу: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/34/30/.

19. Шаповал В. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз / В. Шаповал – К.: Програма Л, 1995. – 136 с.

20. Цвік М. Загальна теорія держави і права [Електронний ресурс] / М. Цвік / – Харків: Право, 2002. – 432 с. Режим доступу: http://www.uristinfo.net/2010-12-16-20-00-40/31-mvtsvik-zagalna-teorija-derzhavi-i-prava/620-rozdil-viii-mehanizm-derzhavi-i-derzhavnij-aparat.html.

21. Шестопалова Л. Теорія держави і права: Навч. Посібник. / Л. Шестопалова / – К.: Прецедент, 2004. – 224 с.