Распечатать страницу

Курсова робота Сутність та обіг грошей

« Назад

Код роботи: 059

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Політекономія

Тема: Сутність та обіг грошей

Кількість сторінок: 27

Дата виконання: 2013

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Виникнення і сутність грошей

1.1. Виникнення грошових відносин. Еволюція і типи грошей

1.2. Сутність грошей та їх функції

1.3. Альтеративні теорії грошей

РОЗДІЛ 2. Грошовий обіг

2.1. Закони грошового обігу

2.2. Інфляція та забезпечення стабільності купівельної спроможності грошової одиниці. Грошові реформи

2.3. Ефективність грошово-кредитної політики

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Гроші – одне із найдавніших економічних явищ, яке виявляє найсуттєвіший вплив на усі сторони людського життя. Ще стародавні римляни говорили, що «гроші рухають світом». Тому теоретичний аналіз економічної категорії завжди посідав чільне місце у системі наукових сліджень практично усіх шкіл і течій економічної науки.

Незважаючи на широку палітру поглядів на виникнення і суть грошей, майже усі економісти сходяться на тому, що їх поява пов'язана із обміном товарів.

Термін "гроші" цікавить людство дуже давно. Зокрема, вчені економісти весь час досліджують причини виникнення та походження грошей. На сучасному етапі розвитку немає єдиної точки зору, щодо виникнення та функціонування грошей.

Багато вчених вважає, що велику роль у виникненні грошей відіграли функції, які вони виконують на сучасному етапі розвитку.

Становлення та розвиток грошової системи в Україні, здійснюється в умовах розвитку і поглиблення інфляційних процесів, що супроводжується зростанням рівня сукупних ринкових цін, знеціненням національної грошової одиниці, посиленням соціальної нерівності у розподілі грошових доходів. Це пов'язано насамперед із тим, що гроші не виконують свої функції.

Тому можна сказати, що тема даної курсової роботи на сьогоднішній день є надзвичайно актуальною. В даній курсовій роботі перш за все розглянемо основні функції, які гроші виконують і по сьогоднішній день, а також розглянемо розвиток функцій грошей в сучасних умовах.

Отже, на основі вище написаного, можна сказати, що функція грошей – це певна дія стосовно обслуговування руху вартості у будь–яких проявах.

Гроші виконують такі основні функції:

• міра вартості;

• засіб обігу;

• засіб платежу;

• засіб нагромадження;

• світові гроші.

Функція міри вартості виражає відношення товару до грошей як до загального еквівалента.

Також слід зазначити, що гроші – ідеальній засіб товарного обміну. Це означає, що за гроші завжди можна придбати будь–який із усього набору товарів, що надходять на ринок. Наприклад, якщо ви працюєте, то обмінюєте результати вашої праці на гроші. Якщо купуєте товари, то обмінюєте свої гроші на товари. Безпосереднє споживання грошей немає сенсу. Особливість споживної вартості грошей – це їхня здатність обмінюватися на будь–який товар. Якщо ми бажаємо мати гроші, то тільки для того, щоб задовольнити свої потреби, тобто придбати певні товари або послуги.

Сучасні грошові знаки є грішми для «рахунку». Вони виражають вартість сукупної товарної маси, що обертається в даний момент на ринку. За їхньою допомогою можна надати кількісного виразу всім економічним процесам і явищам на мікро- і макрорівнях, на всіх стадіях процесу як процесу суспільного відтворення, без чого неможливі належна їх організація й управління. Тому суспільна роль грошей як міри вартості виходить далеко за межі надання всім товарам однакової форми ціни. Так, за допомогою рахункових грошей підприємство може заздалегідь визначити свої витрати на виробництво і доходи від реалізації продукції, рівень прибутковості виробництва, а в кінцевому підсумку – виробити правильну підприємницьку тактику і стратегію.

1. Барр Р. Политическая экономия. В 2–х томах. – М.: Международные отношения, 1992.

2. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки. – К.: Либідь, 1995

3. Вісник НБУ, 1999, №2

4. Івасів Б.С., Савлук M.I. Ющенко В.А – Гроші та кредит. – К., 1999

5. Кваснюк Б. Макроекономічні фактори грошово–кредитного регулювання.

6. Ковальчук В.М. Загальна економічна теорія: Політична економія. Частина 1. – Тернопіль "Лідер", 1999

7. Ковальчук В.М., Буян С.В. Загальна економічна теорія: Політична економія. Частина 1. – Тернопіль "Лідер", 2001.

8. Мочерний С.В. Основи економічної теорії. – Тернопіль AT "Тарнекс", 1993

9. Ніконенко Ю.В. Основи економічної теорії. В 2–х частинах. – Київ, 1998

10. Савлук P.O. Гроші та кредит. – К, 1994

11. Савчук M.I. Еволюція та форми сучасних грошей // Економіка України –2000, №3

12. Чухно А.А. Основи економічної теорії. – К.: "Вища школа", 2001.

13. Ю.Самуельсон П. Економіка. – Львів "Світ", 1993