Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Национальная экономика \ 5899. Лекція №3 - Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

Лекція №3 - Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

« Назад

Код роботи: 5899

Вид роботи: Лекція

Предмет: Національна економіка

Тема: №3 - Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

Кількість сторінок: 20

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

1. Теорія суспільного добробуту

2. Соціальна ринкова економіка - приклад Німеччини

3. Напрями та можливості використання досвіду в Україні

Список використаних джерел

1. Блауг Марк. Економічна теорія в ретроспективі / Пер. з англ. І. Дзюб. – К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2001. - 670 с.

2. Економічна енциклопедія: У трьох томах. (T.1); За ред. С. В. Мочерного. - К.: Видавничий центр „Академія", 2000. - 864 с.

3. Заблоцький Б. Ф. Національна економіка: Підручник. – Львів: Новий світ-2000, 2009. – 582 с.

4. Куценко В. І., Удовиченко В. П., Остафійчук Л. В. Соціальна держава (проблеми теорії, методології, практики): Монографія. - К.: Заповіт, 2003. - 228 с.

5. Ламберт Хайнц. Социальная рыночная экономика. Германский путь. - М.: Дело, 1993. - 224 с.

6. Маршалл А. Принципи економічної науки: В 3 т. / Пер. з англ. - М.: "Прогрес", 1993. - Т.З. - 350 с.

7. Мочерний С. В. Економічна теорія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр „Академія", 2005. - 640 с.

8. Національна економіка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. [Білоцерківець В. В., Завгородня О. О., Лебедєва В. К. та ін.]; За ред. В. М. Тарасевича - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 280 с.

9. Національна економіка: Навч. посіб. / Л. О. Петкова, Р. Ф. Пустовійт, А. О. Ходжаян та ін.; За заг. ред. проф. Л. О. Петкової. - К.: «МП Леся», 2009. - 288 с.

10. Онишко С. В. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2006.

11. Соціальний розвиток України: сучасні трансформації та перспективи / С. І. Бандур, Т. А. Заяць, В. І. Куценко та ін. За заг ред. д-ра екон. наук, проф.., чл.-кор. НАН України Б. М. Данилишина. – 2-ге вид. і переробл. - Черкаси: Брама-Україна, 2006. – 620 с.

12. Трансформаційна економіка: навч. посіб. / Савчук В. С., Ю. К. Зайцев, І. Й. Малий та ін.; За ред. В. С. Савчука, Ю. К. Зайцева. – К.: КНЕУ, 2006. – 612 с.

13. Юхименко П. І., Леоненко П. М. Історія економічних учень: Навч. посібник. – 3-тє вид. – К.: Знання-Прес, 2002. – 514 с. [С.275-285].