Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Міжнародна економіка - 152 питання

« Назад

Код роботи: 5881

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Міжнародна економіка

Тема: 152 питання

Кількість сторінок: 155

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 1000 грн

1. Визначить міжнародні економічні відносини як поняття

2. Що являє собою світовий ринок?

3. В чому полягає сутність світового господарства? Назвіть особливості розвитку сучасного світового господарства

4. Дайте визначення інтернаціоналізації виробництва

5. Що являє собою інтернаціоналізація капіталу? Яку роль інтернаціоналізація капіталу відіграє у функціонуванні сучасного світового господарства?

6. Якими об’єктивними чинниками зумовлюється розвиток міжнародного поділу праці?

7. Чому міжнародний поділ праці є основою міжнародних економічних відносин?

8. Назвіть і охарактеризуйте основних суб’єктів міжнародної економіки

9. Що являє собою глобалізація економіки?

10. Назвіть рівні функціонування міжнародних економічних відносин. Як вони співвідносяться між собою?

11. Охарактеризуйте основні принципи організації міжнародних економічних відносин

12. Назвіть основні елементи соціально-культурного середовища міжнародних економічних відносин. Покажіть, як соціально-економічне середовище впливає на поведінку міжнародних компаній

13. Наведіть класифікацію чинників природно-географічного середовища міжнародних економічних відносин. Які чинники природно-географічного середовища найбільш активно впливають на дії суб’єктів міжнародних економічних відносин із України?

14. Охарактеризуйте українське законодавство в цілому як складову правового середовища міжнародних економічних відносин

15. Спробуйте спрогнозувати, які чинники середовища матимуть особливе значення для суб’єктів міжнародних економічних відносин у майбутньому?

16. Яке місце посідає Україна в системі міжнародного поділу праці?

17. У чому сутність відкритості економіки? Які критерії відкритості національної економіки?

18. Чи можна віднести економіку України до відкритої?

19. Проаналізуйте роль процесу глобалізації світової економіки у розвитку національної економіки України

20. В чому полягає сутність МТ?

21. Яку роль відіграє МТ в системі форм МЕВ?

22. Які існують концепції МТ?

23. У чому проявляється взаємозв’язок між видами і методами міжнародної торгівлі. Наведіть приклади

24. Чи має сенс міжнародне порівняння рівня життя в окремих країнах за показником рівня доходів на душу населення, беручи до уваги, що різниця в цінах на товари в різних країнах здебільшого залежить від штучних бар’єрів на шляху торгівлі?

25. На які групи можна поділити сукупність показників розвитку МТ?

26. Охарактеризуйте сфери застосування кількісних показників розвитку МТ?

27. Назвіть склад і методику розрахунку результуючих показників розвитку МТ?

28. Які типи товарних структур експорту та імпорту використовуються в аналізі розвитку МТ?

29. За якими ознаками структурують товарні потоки в МТ?

30. Які показники використовуються для глобальних оцінок розвитку МТ?

31. За якими класифікаційними критеріями виділяють форми МТ?

32. Які існують види міжнародної кооперації?

33. У чому полягає специфіка взаємовідносин експортера та імпортера при компенсаційній (зустрічній) торгівлі?

34. Якими специфічними рисами характеризується торгівля послугами порівняно з традиційною МТ товарами?

35. Які існують методи МТ? Охарактеризуйте їх

36. У чому полягають переваги та недоліки прямої торгівлі?

37. На які типи поділяється торгівля через посередників?

38. Назвіть види посередницьких операцій у МТ?

39. Які функції виконує міжнародна торгівельна біржа?

40. На які види поділяються біржові угоди?

41. У чому полягає сутність та які існують форми аукціонної торгівлі товарами?

42. У чому полягає сутність міжнародного тендеру?

43. Охарактеризуйте сучасну сутність міжнародних виставок та ярмарків

44. Які рівні можна виокремити в системі регулювання МТ?

45. Які основні типи зовнішньоторговельних політик існують у міжнародній практиці?

46. За якими ознаками можна класифікувати форми протекціонізму?

47. Які напрями та інструменти регулювання МТ використовують на міжнаціональному рівні?

48. Якими особливостями характеризується наднаціональний рівень регулювання МТ?

49. За якими критеріями можна класифікувати сучасні інструменти регулювання зовнішньої торгівлі країни?

50. Яким чином класифікуються кількісні обмеження у МТ?

51. Охарактеризуйте функції та основні напрями діяльності Світової організації торгівлі?

52. Які причини міжнародного руху капіталу?

53. Назвіть основні тенденції розвитку динаміки і структури міжнародного руху капіталу

54. Охарактеризуйте форми та методи вивезення капіталу

55. Поясність значення вивезення капіталу для розвитку світового господарства

56. Якими причинами, на Вашу думку, зумовлені зміни в розвитку прямих і портфельних інвестицій?

57. Що є основною сутнісною ознакою прямих іноземних інвестицій?

58. Охарактеризуйте роль портфельних інвестицій в сучасному міжнародному русі капіталу?

59. Яка роль ТНК в сучасних процесах глобалізації?

60. Що таке злиття та поглинання та яка їх роль в системі сучасного бізнесу?

61. Охарактеризуйте основні форми іноземних інвестицій

62. Розкрийте сутність спільних підприємств як вищої форми міжнародної кооперації

63. Що таке офшорна компанія?

64. З якою метою створюються вільні економічні зони? Підготуйте доповідь про деякі з них

65. Якими причинами зумовлений розвиток стратегічних альянсів?

66. Назвіть позитивні та негативні наслідки діяльності ТНК

67. Охарактеризуйте та поясніть географічну та функціональну структуру іноземних інвестицій в Україні

68. Наведіть необхідні, на Вашу думку, шляхи для вирішення проблеми покращання іноземного інвестування в Україні

69. Які вихідні умови становлення сприятливого інвестиційного клімату в Україні?

70. Які позитивні та негативні моменти можуть мати місце при інвестуванні у формі спільного підприємництва?

71. Які першочергові проблеми вирішуються в процесі залучення іноземного капіталу?

72. Що таке міжнародний кредит і які функції він виконує?

73. Назвіть основні сутнісні ознаки міжнародного кредиту

74. На які форми та види можна класифікувати міжнародний кредит?

75. Охарактеризуйте основні форми міжнародного кредиту

76. У чому полягає зв’язок фірмового кредиту з банківським?

77. Які Ви знаєте нові методи фінансування експорту? Розкрийте їх суть

78. Розкрийте сутність такого явища як євроринок та основні причини його формування

79. Назвіть види позик на євроринку

80. Які вироблено гарантійні інструменти покриття боргових зобов’язань?

81. Вкажіть призначення та охарактеризуйте діяльність МВФ

82. У чому полягає проблема зовнішньої заборгованості? Розкрийте її сутність та масштаби

83. Які, на Вашу думку, можливі шляхи зменшення зовнішньої заборгованості для України?

84. Якими причинами зумовлена необхідність залучення зовнішніх кредитів для країни?

85. Які, на Вашу думку, позитивні та негативні наслідки діяльності міжнародних валютно-фінансових організацій, зокрема – для країн, що розвиваються?

86. Які причини зумовили зростання зовнішньої заборгованості України протягом 90-х років?

87. Назвіть та охарактеризуйте діяльність європейських валютно-кредитних організацій

88. У чому відмінність понять "еміграція” та “імміграція”?

89. Які основні функції МОП?

90. Особливості державної міграційної політики західноєвропейських держав?

91. У чому полягають особливості І та ІІ стадій розвитку сучасної трудової міграції?

92. Назвіть світові центри притягання іноземної робочої сили

93. Міжнародні організації, що регулюють міжнародні міграційні процеси

94. Назвіть рівні регулювання міжнародних міграційних процесів

95. Позитивні та негативні наслідки міграції робочої сили для країн-експортерів та країн-імпортерів

96. Чим характеризується сучасний етап міграційних процесів?

97. Назвіть основні фактори посилення міграційних процесів в Україні

98. Що слід розуміти під терміном “валюта”?

99. Які елементи національної валютної системи?

100. Які елементи регіональної та світової валютних систем?

101. Дайте визначення світової валютної системи

102. Що таке валютний паритет і валютний курс?

103. Які характерні риси Паризької системи золотодевізного стандарту?

104. Охарактеризуйте Генуезьку систему золотовалютного стандарту?

105. Назвіть головні особливості кризи 1929-1933рр.

106. Основні принципи Бреттон-Вудської валютної системи

107. Чому присвячена Смітсонівська угода?

108. Основні принципи Ямайської валютної системи

109. Основні елементи Європейської валютної системи

110. Що таке СДР?

111. Що таке євро?

112. В чому полягає повна конвертованість валюти?

113. Назвіть різницю між двома методами котирування валют

114. Які валютні операції належать до термінових, а які до строкових?

115. Що таке валютний арбітраж?

116. Дайте визначення валютного ринку, як економічної категорії

117. Назвіть найбільші регіональні валютні ринки

118. Дайте визначення категорії “міжнародні розрахункові операції”

119. Які основні форми міжнародних розрахунків?

120. Зробить опис здійснення акредитивної форми розрахунків

121. Назвіть переваги та недоліки застосування акредитивної форми розрахунків для експортера та імпортера?

122. Дайте схему інкасової форму розрахунків

123. Назвіть ризики, що виникають при здійсненні міжнародних розрахунків

124. Дайте визначення платіжного балансу. Який його економічний зміст?

125. Яка структура платіжного балансу?

126. Дайте визначення активу або дефіциту торговельного балансу?

127. Які основні складові балансу послуг?

128. Яка структура балансу руху капіталів і кредитів?

129. Охарактеризуйте операції з ліквідними валютними активами

130. Яка сучасна класифікація статей платіжного балансу за методикою МВФ?

131. Перелічіть основні фактори, які впливають на платіжний баланс

132. Чому міжнародна економічна інтеграція відбувається не між всіма країнами світу одночасно, а переважно на кордонах регіонів?

133. Назвіть шляхи формування економічних інтеграційних угруповань

134. Які об’єктивні передумови є найважливішими для розвитку міжнародних інтеграційних процесів?

135. Які суперечності розвитку західноєвропейської інтеграції виникають у процесі взаємодії факторів регіональної та глобальної інтернаціоналізації?

136. Які з нижченазваних міжнародних економічних організацій можна віднести до інтеграційних об’єднань: ОПЕК, МЕРКОСУР, ОЕСР, ЄС?

137. Особливості економічної інтеграції у Чорноморському економічному співробітництві

138. Спробуйте виявити протиріччя у мотивації країн-учасниць НАФТА та оцінити їх вплив на процеси північноамериканської економічної інтеграції

139. Причини дезінтеграції східноєвропейських країн. Недієздатність РЕВ і його інтеграційних механізмів

140. Виходячи з сучасних умов та логіки розвитку політичних і соціально-економічних процесів, окресліть контури можливих варіантів загальноєвропейської економічної інтеграції

141. Виходячи з історичного досвіду України та існуючих політичних та соціально-економічних реалій, спробуйте визначити умови, за яких вона може увійти до складу інтеграційних угрупувань держав з реальним або потенціальним наднаціональним регулюванням

142. Яким чином особливості України впливають на шляхи і пріоритети її інтеграції у світогосподарську систему?

143. Поясніть, якими рушійними силами зумовлена активізація процесу глобалізації розвитку сучасної цивілізації

144. Які ознаки глобалізації є, на Вашу думку, найбільш суттєвими. Обґрунтуйте свою точку зору

145. У чому полягають найбільш загрозливі наслідки глобалізації?

146. Розкрийте основні переваги, що несе з собою процес глобалізації

147. Розкрийте сутність та наслідки процесу фінансової глобалізації

148. Що означає “спекулятивний капітал” та його роль у загостренні світових фінансових криз?

149. Ми визначаємо процес глобалізації як об’єктивний. З іншого боку, часто доводиться чути, що глобалізація – це політика розвинених держав світу, тобто свідомий керований процес. Висловіть свою думку з цього приводу

150. Чим зумовлене, на Вашу думку, загострення глобальних проблем?

151. Розкрийте сутність екологічної (демографічної, продовольчої, енергетичної, військової та ін.) проблеми та висловіть свою думку з приводу можливих шляхів її вирішення

152. Розкрийте роль ООН у вирішенні глобальних проблем людства