Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Аудит \ 5880. Курсова робота Аудит в сфері праці ТОВ «ТД «Косметик Сорс»

Курсова робота Аудит в сфері праці ТОВ «ТД «Косметик Сорс»

« Назад

Код роботи: 5880

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Аудит

Тема: Аудит в сфері праці ТОВ «ТД «Косметик Сорс»

Кількість сторінок: 36

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

1. Теоретичні засади аудиту у сфері праці

1.1. Інформаційна база проведення аудиту у сфері праці

1.2. Характеристика джерел інформації, необхідних для проведення аудиту у сфері праці

1.3. Нормативна база аудиту у сфері праці

2. Проведення аудиту у сфері праці на підприємстві ТОВ «Торговий дім «Косметик Сорс»

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2. Планування аудиту у сфері праці на підприємстві

2.3. Організація та методика проведення аудиту у сфері праці на підприємстві

3. Напрямки підвищення ефективності роботи персоналу

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Оплата праці є основним інструментом підвищення ефективності праці працівників. Організація оплати праці та формування її рівня складають основу соціально-трудових відносин у суспільстві, тому охоплюють інтереси всіх учасників трудового процесу. Будь-які зміни, що стосуються оплати праці, впливають на доходи персоналу підприємства.

Аудиторська діяльність ґрунтується на взаємній зацікавленості держави, адміністрації підприємств та їх власників у достовірності облікової інформації щодо об'єктивного висвітлення різноманітних процесів.

Питання проведення аудиту у сфері праці є дуже важливим та актуальним в наш час. Це пов’язано з тим, що з розвитком ринкових відносин та відносної стабілізації в економіці країни, підприємства почали окрім основної діяльності інвестувати вільні активи в фінансову та інвестиційну діяльність.

Метою аудиту у сфері праці є виявлення проблем економного та ефективного використання ресурсів праці, дослідження їх причин, надання необхідних рекомендацій з їх усунення.

Метою курсової роботи є дослідження особливостей проведення аудиту у сфері праці.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються наступні завдання:

- розглянути інформаційну базу проведення аудиту у сфері праці;

- навести характеристику джерел інформації, необхідних для проведення аудиту у сфері праці;

- вивчити нормативну базу аудиту у сфері праці;

- навести організаційно-економічну характеристику підприємства;

- дослідити особливості планування аудиту у сфері праці на підприємстві;

- розглянути організацію та методику проведення аудиту у сфері праці на підприємстві;

- запропонувати напрямки підвищення ефективності роботи персоналу.

Об’єктом дослідження курсової роботи є аудит в сфері праці.

Предметом дослідження роботи теоретичні та практичні аспекти аудиту в сфері праці.

При написання курсової роботи були використані такі методи, як аналізу та синтезу, порівняння, графічний метод, а також метод узагальнень.

Аудит в сфері праці розглядали в своїх працях такі вчені, як Веріга В.С., Ганін В.І., Кулаковська Л.П., Лень В.С., Немченко В.В., Огійчук М.Ф., Піча Ю.В., Прокопенко І.Ф. та інші.

Теоретичною та методологічною основою написання курсової роботи є джерела навчальної, монографічної та періодичної літератури з обраної теми, а також нормативно-правові документи, які присвячені організації аудиту зобов’язань за розрахунками з оплати праці.

Вивчивши в роботі особливості проведення аудиту у сфері праці на ТОВ «ТД «Косметик Сорс», можна зробити наступні висновки.

Заробітна плата є однією з найскладніших економічних категорій і одне з найважливіших соціально-економічних явищ. Вона обчислюється в грошовому виразі.

Законодавче регулювання аудиту у сфері праці здійснюється на основі таких нормативно-правових актів, як Конституція України, Кодекс законів про працю, Закони України: «Про оплату праці», «Про колективні договори та угоди», «Про індексацію грошових доходів населення», «Про відпустки», а також Інструкції зі статистики заробітної плати. Ці нормативні акти були вивченні при написанні першого розділу дипломної роботи.

Провівши в роботі аналіз фінансової стійкості ТОВ «ТД «Косметик Сорс» за 2012-2014 роки, в роботі було з’ясовано, що підприємство відрізняється не високим рівнем маневреності власного капіталу, що обумовлено низькою часткою власних коштів у структурі пасивів підприємства. Негативним моментом є зменшення значення цього коефіцієнта в динаміці.

В роботі було з’ясовано, що ТОВ «ТД «Косметик Сорс» не є фінансово стійким підприємством.

В ході проведення аудиту у сфері праці на ТОВ «ТД «Косметик Сорс» були перевірені розрахункові та платіжні відомості, особові рахунки співробітників, а також первинні документи, на основі яких здійснюються нарахування заробітної плати. Була звернута увага на правильність заповнення цих документів, відповідність їх заповнення чинному законодавству та нормативним документам.

При проведенні аудиту у сфері праці на ТОВ «ТД «Косметик Сорс», в роботі було з’ясовано, що дані про розрахунки з оплати праці на підприємстві є достовірними, оскільки вони всі підтверджені обліковими даними та первинними документами. Висновок аудитора щодо проведеної перевірки розрахунків з оплати праці на ТОВ «ТД «Косметик Сорс» є позитивним.

В роботі було визначено, що на ТОВ «ТД «Косметик Сорс» потрібно переходити до практики системи стимулювання, яка б максимально відповідала здібностям, потребам та інтересам працівників.

Для підвищення ефективності роботи персоналу ТОВ «ТД «Косметик Сорс» в роботі було запропоновано: запровадити конкурсно-контрактну систему прийому всіх працівників; організувати всім працівникам атестацію на відповідальність теоретичних і практичних знань своїй посаді чи робочому місці; відстоювати можливості вчасно проводити службову ротацію кадрів; позбавитися некваліфікованих та малокваліфікованих працівників, а на їх місця прийняти кваліфікованих та висококваліфікованих на конкурсній основі з числа своїх працівників; організувати перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників підприємства з метою освоєння кожним працівником суміжної професії; вивільнені місця працівників, що звільняються з виходом на пенсію, заповнити працівниками свого підприємства; регулярно інформувати колектив про вакансії і про перспективу підприємства, звертатися до працівників, щоб вони рекомендували на вакантні місця своїх знайомих та друзів; створити систему матеріального заохочення всіх працівників, кожна добра ініціатива, новація, що ведуть до росту продуктивності праці, має бути врахована, оцінена та відповідно оплачена; періодично доводити до відома всіх працюючих про основні економічні показники, результати спільної праці; вчасно вирішувати соціальні питання, створити належні умови праці та відпочинку; створити у колективі позитивний психологічний клімат, проводити заходи, що зміцнюють колектив; керівнику ТОВ «ТД «Косметик Сорс» постійно підвищувати свій авторитет, завоювати у колективі до себе довіру та повагу.

Для підвищення ефективності роботи персоналу ТОВ «ТД «Косметик Сорс» в роботі було також запропоновано проводити підготовку кадрів за новою стратегією.

1. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р., зі змінами від 19.04.2011 р. – [Електронний ресурс]: Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», затв. Постановою ВРУ від 16.07.1999 р. № 996-ХІV.

4. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694-XII, зі змінами від 25.06.2011 р.

5. Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р № 504/96-ВР, зі змінами від 21.12.2010 р. № 2824-VI.

6. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р № 2464-VI, із змінами від 08.07.2011 р. № 3 668-VI.

7. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р № 3125-XII, зі змінами від 07.07.2011 р. № 3 610-VI.

8. Міжнародні стандарти аудиту, затв. рішенням Аудиторської палати України від 30.09.2006 р. № 168/7.

9. Кодекс етики професійних бухгалтерів / Міжнародні стандарти аудиту, Надання впевненості та етики: Видання 2007 року / Пер. з англ. мови. – К.: ТОВ «ІАМЦ АУ «СТАТУС», 2007. – С. 11-126.

10. Аудит: навч. посіб. / Л. М. Янчева, З. О. Макеєва, А. О. Баранова, І. В. Янчева, А. І. Кашперська. – К.: Знання, 2009. – 335 с.

11. Аудит: навч. посіб. / К. О. Утенкова; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х., 2009. – 305 с.

12. Аудит: навч. посіб. / Т. В. Мултанівська, Т. С. Воінова, О. О. Вороніна; Харк. нац. екон. ун-т. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2010. – 336 с.

13. Аудит персоналу: навч. посіб. / Н. Д. Лук'янченко, В. Г. Шульга, Г. В. Ларичева; Донец. нац. ун-т. – Донецьк: ДонНУ, 2011. – 389 с.

14. Березін О. В. Економіка підприємства: навч. посібн. / О. В. Березін, Л. М. Березіна, Н. В. Бутенко. – К.: Вид-во "Каравелла", 2009. – 328 с.

15. Ерофеева В. А. Аудит: учеб. пособие / В. А. Ерофеева, В. А. Пискунов, Т. А. Битюкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2011. – 638 с.

16. Ивашкевич В. Б. Практический аудит: учеб. пособие / В. Б. Ивашкевич. – М.: Магистр, 2010. – 286 с.

17. Кулаковська Л. П., Піча Ю. В. Основи аудиту: навч. посіб. для студ. – Львів: Піча Ю. В.; К.: ”Каравелла”, Львів: ”Новий-Світ-2005”, 2009. – 504 с.

18. Огійчук М. Ф. Аудит: організація і методика: навч. посіб. – К.: Алерта, 2012. – 584 с.

19. Одегов Ю. Г. Аудит и контроллинг персонала: учебник / Ю. Г. Одегов, Т. В. Никонова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Альфа-Пресс, 2010. – 672 с.

20. Пантелеєв В. П. Аудит: навч. посіб. / В. П. Пантелєєв. – К.: «ВД «Професіонал», 2008. – 400 с.

21. Савченко В. Я. Аудит: Навч. посібник. / В. Я. Савченко. – К.: КНЕУ, 2011. – 322 с.

22. Саух І. В. Документальне забезпечення розрахунків з оплати праці / І. В. Саух // Міжнародний збірник наукових праць. – 2011. – № 1(19). – С. 311-319.

23. Чернелевський Л. М. Аудит: теорія і практика: Навч. посіб. / Л. М. Чернелевський – К.: «Хай-Тек Прес», 2008. – 560 с.

24. Офіційний сайт ТОВ «Торговий дім «Косметик Сорс». – [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://c-source.com.ua.

25. Програмний комплекс «БЕСТ-ЗАРПЛАТА». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bestzvit.com.ua.