Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) \ 5875. Дипломна робота Удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на прикладі ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»)

Дипломна робота Удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на прикладі ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»)

« Назад

Код роботи: 5875

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД)

Тема: Удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на прикладі ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»)

Кількість сторінок: 100

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 2000 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Роль та значення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

1.2. Напрями удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПРАТ «ВНП «УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ»

2.1. Організаційно-економічна характеристика сучасного стану ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»

2.2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»

2.3. Дослідження проблем розвитку та можливостей удосконалення зовнішньоекономічної діяльності ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПРАТ «ВНП «УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ»

3.1. Розробка напрямів підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності на ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»

3.2. Оцінка економічної ефективності запропонованих заходів

Висновки до розділу 3

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Актуальність теми дослідження. Зовнішньоекономічна діяльність є важливим фактором міжнародних економічних відносин, яка сприяє посиленню міжнародної конкурентоспроможності підприємств у їх боротьбі на світових ринках. Тож розширення зовнішньоекономічних зв’язків країни багато в чому визначається сталим розвитком зовнішньоекономічної діяльності окремих суб’єктів господарювання такої країни, де провідне місце відводиться виробничим підприємствам.

Підґрунтям такого окреслення тематики дослідження є те, що саме ці підприємства можна розглядати як рушійну силу оновлення виробництва та нарощування конкурентоспроможності країни, а відтак і визначення можливостей здійснення поступового та безперервного економічного зростання. Таким чином, будь-які питання щодо вдосконалення організації та управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства постійно перебувають у полі зору науковців та практиків, що у підсумку і визначає актуальність обраного напрямку дослідження.

Метою дипломної роботи є пошук та обґрунтування шляхів удосконалення зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач».

Для досягнення поставленої мети було вирішено наступні завдання:

- визначити роль та значення зовнішньоекономічної діяльності підприємства;

- дослідити можливості щодо розвитку ЗЕД підприємства;

- здійснити аналіз експортної діяльності підприємства ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»;

- розглянути напрями удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємства;

- провести аналіз зовнішньоекономічної діяльності ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»;

- здійснити дослідження проблем розвитку та можливостей удосконалення зовнішньоекономічної діяльності ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»;

- виявити шляхи підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»;

- здійснити оцінку економічної ефективності запропонованих заходів.

Предметом дослідження є розробка шляхів удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємства ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач».

Об’єктом дослідження бакалаврської дипломної роботи є: зовнішньоекономічна діяльність ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» та шляхи її удосконалення в сучасних умовах господарювання.

База дослідження – ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач».

Методи дослідження. В бакалаврській дипломній роботі були використані такі наукові методи, як економічний аналіз, SWOT-аналіз, графічний метод (для наочного представлення результатів дослідження), методи економічного і статистичного аналізу, фінансово-економічний аналіз (для дослідження стану фінансово-економічної діяльності підприємства), прогнозування показників фінансової стійкості підприємства, та імпортної діяльності.

Практична значущість. Висновки та рекомендації роботи можуть знайти конкретну реалізацію в діяльності ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» в частині пропозицій щодо удосконалення зовнішньоекономічної діяльності.

Джерелами інформації для написання роботи стали підручники, нормативно – правова документація, звітність підприємства за останні роки, статистична інформація Державного комітету статистики України.

Таким чином, у ході виконання роботи ми дійшли висновків, що поняття «зовнішньоекономічна діяльність підприємства» варто подати у такий спосіб: зовнішньоекономічна діяльність підприємства - це частина його загальної діяльності, яка визначається як сукупність виробничо-господарських, організаційно-економічних і оперативно-комерційних функцій підприємства відповідно до зовнішньоекономічних зв’язків держави, пов'язаних з виходом підприємства на зовнішній ринок.

Нами було проведено дослідження на базі ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач».

Формування стратегії розвитку ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» передбачає диверсифікованість виробництва. Вона припускає початок виробництва за кордоном принципово нової, раніше не властивої підприємству продукції або освоєння принципово нових, нехарактерних колись для нього сфер діяльності. Також принципове значення у розробці перспектив розвитку зовнішньоекономічних зв’язків ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач», згідно із обраною стратегією диверсифікації виробництва, повинні набути фактори їх багатовекторного спрямування.

Одним із напрямів удосконалення управління ЗЕД на підприємстві вважаємо реорганізацію відділу дирекції із зовнішньоекономічної діяльності і маркетингу. Новий відділ ЗЕД зв'язків повинен складатися із таких підрозділів: протокольного супроводу; відділ науково-технічного виробництва; відділ маркетингу; підрозділ контролю ЗЕД – з чітким розмежуванням виконуваних відділами функцій в залежності від цілей і поставлених завдань, а також від географічної і товарної спрямованості. Це дозволить не лише посилити контроль за виконуваними обов’язками кожного із відділів, але і дозволить поглибити спеціалізацію їх діяльності та забезпечить більш якісне проведення маркетингового аналізу ринків, обслуговування клієнтів, тощо.

В сучасних умовах оптимальним рішенням вважається вихід ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» на ринки країн так званого ближнього зарубіжжя.

З усіх держав пострадянського простору білоруський ринок здається найпривабливішим - його потенційна місткість значно більша за місткість українського, платоспроможний попит у Білорусії вищий.

Нами пропонується, з метою підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності на ПрАт «ВНП «Укрзооветпромпостач» звернути увагу на підвищення конкурентоспроможності продукції та розробити організаційно-економічні заходи підвищення конкурентоздатності експортної продукції.

ПрАТ «ВНП «Укрзоответпромпостач» доцільно створити ефективну систему організації маркетингової діяльності на підприємстві ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач».

Для досягнення найбільшого економічного ефекту від зовнішньоекономічної діяльності ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» слід розвивати виробництво експортної продукції, яка дозволяє одержати найбільшу валютну виручку на одиницю витрат, та імпортувати ті товари, власне виробництво яких викликало б найбільші затрати на одиницю вкладених валютних коштів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Богута Н. Куда ведут кредитные линии [Електронний ресурс] / Н. Богута // Эксперт Украина. – 2007. – № 14 (112). – Режим доступу: http://www.expert.ua/articles/9/0/3672/.

2. Болюх М. А. Економічний аналіз: навч. посіб. / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; за ред. М. Г. Чумаченка. — 2-ге вид., переробл. і доповн. - К.: КНЕУ, 2003. - 556 с.

3. Большой экономический словарь / Под ред. А. Н. Азрилияна. - 2-е изд. доп. и перераб. – М.: Институт новой экономики, 2003 – 864 с.

4. Бурковська А. В. Стан та проблеми зовнішньоекономічної діяльності регіону / А. В. Бурковська // Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2007. - № 1 (39). - С. 55-61.

5. Бурмистров В. Н., Холопов К. В. Внешняя торговля Российской Федерации. – М.: Юристъ, 2001. – 384 с.

6. Валентієва О. В. Особливості зовнішньоекономічної діяльності підприємств машинобудівної галузі // Регіональні перспективи. – 2002. – № 1. – С. 25-27.

7. Ващук В. Методологія формування конкурентоспроможності зовнішньоекономічної діяльності на зовнішньому та внутрішньому ринках // Проблеми науки. – 2004. – № 5. – С. 25-30.

8. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник для вузов / под ред. Л. Е. Стровского. - М.: ЮНИТИ, 1999. - 584 с.

9. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник для вузов / под ред. Р. И. Хасбулатова, В. М. Попова. - М.: Междунар. отношения, 2001. - 544 с.

10. Войтловский Н. В. Комплексный экономический анализ предприятия: Учебник для вузов / Н. В. Войтоловский, А. П. Калинина, И. И. Мазурова. – СПб.: Издательский дом «Питер», 2010. - 576 с.

11. Горчаков В. Ю. Формування організаційно-економічного механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю великої компанії: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.е.н. – Донецьк: Інститут економіки промисловості НАНУ, 2005. – 22 с.

12. Господарський кодекс України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

13. Грачев Ю. Н. Внешнеэкономическая деятельность. Организация и техника внешнеторговых операций / Ю. Н. Грачев. - М.: ЗАО «Бизнес-школа. Интел-синтез», 2000. - 592 с.

14. Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник / О. П. Гребельник, О. О. Романовський. - К.: Деміур, 2003. - 296 с.

15. Губенко В. І. Механізм зовнішньоекономічної діяльності АПК: процеси, тенденції та розвиток: Моногр. / В. І. Губенко. – Біла Церква, 2002. – С. 25-29.

16. Гурченков О. П., Крюковська О. С. Напрямки прискорення адаптації агропромислового комплексу Миколаївської області до вимог СОТ / О. П. Гурченков, О. С. Крюковська // Зб. наук. праць НУК. - Миколаїв: НУК, 2008. - № 3 (420). - С. 162.

17. Дем‘яненко М. Я. Фінансово-економічні аспекти стабільного розвитку аграрної економіки України: Моногр. / [під ред. М. Я. Дем‘яненка, М. Й. Маліка]. – Умань: СПД Сочінський, 2009. – С. 9-254.

18. Дідківський М. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: навч. посіб. / М. І. Дідківський. - К.: Знання, 2006. - 463 с.

19. Дроздова Г. М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навч. посібник для студ. Вузів. – К.: Центр навч. літ., 2004. – 247 с.

20. Дубинець Ю. Теоретичні аспекти ризику зовнішньоекономічної діяльності підприємства // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 2005. - № 2. - С. 245-251.

21. Дурицька Г. В. Проблеми комплексної оцінки зовнішньоекономічної діяльності підприємств // Регіональна економіка. – 2007. – № 4. – С. 209-217. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність». – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.

22. Жданов С. А. Механизмы экономического управления предприятием: учеб. пособие / С. А. Жданов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 319 с.

23. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність». – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.

24. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник / [Козак Ю. Г., Логвінова Н. С. та ін.]; за ред. Ю. Г. Козака, Н. С. Логвінової, М. А. Зайця. – 4-те вид., перероб. та доп. – К.: Освіта України, 2012. – 272 с.

25. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: підручник для вузів / І. В. Багрова, Н. І. Рєдіна, В. О. Власюк, О. О. Гетьман; за ред. І. В. Багрової. - К., Центр навч. літ., 2004. - 580 с.

26. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика сучасного менеджменту / Батченко Л. В., Дроздова Г. М., Дятлова В. В. та ін. – Донецьк, 2005. – 244 с.

27. Каляка С. Методичні аспекти визначення рівня стійкості підприємства - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності // Економіка розвитку. – 2007. – №32. – С. 76-81.

28. Кендюхов О. В. Сутність і зміст організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним капіталом підприємства / О. В. Кендюхов // Економіка України. - 2005. - № 2. - С. 33-41.

29. Ковалевська А. В. Конкурентна стратегія зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств України в умовах перехідної економіки інверсного типу: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.е.н. – Харків: ХНТУРЕ, 2002. – 19 с.

30. Конспект лекцій «Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання»: підруч. - Тернопіль: Екон. думка, 2011. - 365 с.

31. Кремінь М. В. Фінансова статистика: [навч. посіб.] / М. В. Кремінь, О. І. Кремінь. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 368 с.

32. Кульман А. A. Экономические механизмы / А. A. Кульман: пер. с фр.; под общ. ред. Н. И. Хрусталевой. - М.: Прогресс; Универс, 2009. - 192 с.

33. Леонов Я. В. Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку підприємств водопостачання: автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.00.04 / Я. В. Леонов; Харк. нац. акад. міського госп-ва. - Х., 2008. - 22 с.

34. Лукинов И. И. Эволюция экономических систем / И. И. Лукинов // Экономика. - 2002. - 567 с.

35. Малярець Л. М. Визначення впливу законодавчо-правових факторів на ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства / Л. М. Малярець, Н. В. Проскурніна // БІЗНЕС ІНФОРМ. – Харків: ХНЕУ, 2011. – № 11(406). – С. 129-131.

36. Манцуров І. Статистичні індикатори збалансованості зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Академії митної служби України. – 2005. – № 3. – С. 12-19.

37. Мірошніченко І. В. Напрями активізації і перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в АПК України / І. В. Мірошніченко // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №3 (45). - С. 76-80.

38. Можировский Н. Внешняя торговля Украины: старые друзья и новые партнеры [Электронный ресурс]: - Режим доступу: http://inpress.ua. – Название с экрана.

39. Покровская В. В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности: Учебник. – М.: Юристъ, 2000. – 456 с.

40. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році: Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К.: НІСД, 2013. – 576 с.

41. Прогнозування зовнішньої стійкості економіки України / Т. А. Тищук, Д. С. Покришка, Д. О. Махортих, О. В. Іванов. – К.: НІСД, 2013. – 30 с.

42. Растворцева С. Н. Внешнеэкономическая деятельность как фактор развития российских регионов / С. Н. Растворцева, Е. Э. Колчинская // Научные ведомости. Серия «История. Политология. Экономика. Информатика». – 2013. – № 22(165). – Вып. 28/1. – С. 13-24.

43. Растворцева С. Н., Фаузер В. В., Задорожный В. Н., Залевский В. А. Внешнеэкономическая деятельность российских предприятий в условиях глобализации / под общ. ред. С. Н. Растворцевой, В. В. Фаузера. – СПб.: Издательский центр экономического факультета СПбГУ, 2011. – 116 с.

44. Рум’янцев А. П. Зовнішньоекономічна діяльність: підруч. / А. П. Рум’янцев, Н. С. Рум’янцев. - К.: Центр навч. літ., 2004. - 218 с.

45. Тимошенко Л. М. Економічна оцінка ринкової трансформації економіки України / Л. М. Тимошенко // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва. - 2000. - № 3. - С. 87-93.

46. Товарная структура экспорта Украины в 2012 году [Электронный ресурс]: - Режим доступу: http://www.vlant-consult.ru – Название с экрана.

47. Швиданенко Г. О. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: Моногр. / [Г. О. Швиданенко, О. І. Олексюк]. – К.: КНЕУ, 2002. – С. 6-24.

48. Шкурупій О. В., Гончаренко В. В., Артеменко І. А. та ін. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посіб. / За ред. О. В. Шкурупій. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 248 с.

49. Яворський А. І. Державне управління зовнішньоекономічною діяльністю як фактор підвищення ефективності національного виробництва: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.е.н. – Донецьк: Донецька державна академія управління, 2002. – 15 с.