Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Учет и аудит \ 5825. Дипломна робота Облік основних засобів та аналіз ефективності їх використання на ПрАТ «ВІКТОРІЯ»

Дипломна робота Облік основних засобів та аналіз ефективності їх використання на ПрАТ «ВІКТОРІЯ»

« Назад

Код роботи: 5825

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Облік та аудит

Тема: Облік основних засобів та аналіз ефективності їх використання на ПрАТ «ВІКТОРІЯ»

Кількість сторінок: 109

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 1500 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади обліку основних засобів та аналізу ефективності їх використання

1.1. Сутність та класифікація основних засобів

1.2. Порядок обліку основних засобів згідно діючого законодавства

1.3. Методики аналізу ефективності використання основних засобів

Розділ 2. Аналіз фінансового стану, обліку і аналізу ефективності використання основних засобів та пропозиції щодо їх удосконалення на ПрАТ «Вікторія»

2.1. Загальна характеристика ПрАТ «ВІКТОРІЯ»

2.2. Аналіз фінансового стану підприємства

2.3. Аналіз структури і динаміки основних засобів ПрАТ «Вікторія»

2.4. Характеристика існуючої системи обліку та аналізу ефективності використання основних засобів

2.5. Пропозиції щодо удосконалення обліку та аналізу ефективності використання основних засобів на ПрАТ «ВІКТОРІЯ»

Розділ 3. Охорона праці

3.1. Стисла характеристика об’єкта дослідження з питань охорони праці

3.2. Аналіз можливих небезпечних і шкідливих факторів, створених об’єктом дослідження

Висновки

Список використаних джерел

Діяльність підприємства нерозривно пов’язана з наявністю та використанням основних засобів, які повинні характеризуватися відповідним складом та структурою для здійснення процесу виробництва. Для забезпечення конкурентоспроможності підприємства та отримання необхідної величини прибутку необхідно здійснювати постійний аналіз ефективності використання основних засобів та досліджувати фактори, які впливають на цю зміну.

Таким чином, обрана тема є актуальною.

Метою дипломної роботи є вивчення теоретичних засад та розробка пропозицій щодо удосконалення обліку та аналізу ефективності їх використання основних засобів.

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішити такі завдання:

– визначити сутність та класифікацію основних засобів;

– розглянути порядок обліку основних засобів;

– вивчити методики аналізу ефективності використання основних засобів;

– провести аналіз фінансового стану ПрАТ «ВІКТОРІЯ»;

– проаналізувати існуючу систему обліку та аналізу ефективності використання основних засобів;

– розробити пропозиції щодо удосконалення обліку та аналізу ефективності використання основних засобів на ПрАТ «ВІКТОРІЯ».

Об’єктом дипломної роботи є теоретичні засади обліку основних засобів та аналізу ефективності використання.

Предметом дипломної роботи є облік і аналіз ефективності використання основних засобів.

Базою дослідження виступає ПрАТ «ВІКТОРІЯ».

В дипломній роботі використані методи економічного, коефіцієнтного аналізу для оцінки стану підприємства. Обробка і представлення інформації здійснюється з використанням табличного процесора Microsoft Word та Excel.

Дипломна робота складається з трьох розділів.

В першому розділі дипломної роботи були розглянуті теоретичні засади обліку основних засобів і аналізу ефективності їх використання, зокрема, їх класифікації та оцінки; ведення синтетичного та аналітичного обліку; норми, способи та облік амортизації; проведення і відображення ремонту та інвентаризації основних засобів.

В другому розділі дипломної роботи проведено аналіз фінансового стану обліку і аналізу ефективності їх використання. Було наведено структурно-динамічний аналіз бухгалтерського балансу, проведена оцінка стану майна підприємства, аналіз ліквідності балансу, а також розраховані показники рентабельності підприємства, проведено аналіз динаміки і структури основних засобів, проведена характеристика існуючої системи обліку та ефективності використання основних засобів. Розроблені пропозиції щодо удосконалення обліку та аналізу ефективності використання основних засобів на ПрАТ «ВІКТОРІЯ».

В третьому розділі дипломної роботи розглядаються питання охорони праці. Була наведена стисла характеристика об’єкта дослідження з питань охорони праці, а також аналіз можливих небезпечних і шкідливих факторів.

Запропоновані у дипломній роботі заходи щодо удосконалення обліку і аналізу ефективності використання основних засобів на ПрАТ «Вікторія» має практичне значення. Дипломна робота виконана на замовлення підприємства, запропоновані заходи, прийняті керівництвом до впровадження на ПрАТ «ВІКТОРІЯ».

У дипломній роботі були розглянуті теоретичні засади обліку основних засобів та аналізу ефективності їх використання.

Дипломна робота складається з трьох розділів.

У першому розділі було розглянуті питання щодо сутності та класифікації основних засобів, порядку обліку основних засобів згідно діючого законодавства, методики аналізу ефективності і використання основних засобів.

Проаналізувавши перший розділ дипломної роботи «Теоретичні засади обліку основних засобів та аналізу ефективності їх використання», можна зробити висновок, що усі науковці розглядають дані об’єкти як матеріальні активи, які використовуються досить тривалий період для здійснення діяльності суб’єктом господарювання. Вартісний критерій, по якому об’єкти можуть бути віднесені до складу основних засобів виділений лише Податковим кодексом України.

Розглянуті теоретичні засади обліку основних засобів та аналіз ефективності їх використання дають можливість проаналізувати існуючу на підприємстві систему обліку і аналізу ефективності використання основних засобів на підприємстві та розробки пропозицій щодо їх удосконалення.

У другому розділі дипломного проекту проведено аналіз існуючої системи обліку підприємства ПрАТ «Вікторія». Надана характеристика бухгалтерської служби підприємства, проведено аналіз облікової політики підприємства та існуючої системи бухгалтерського та податкового обліку.

В результаті аналізу визначено, що:

Головною метою ПрАТ «Вікторія» є здійснення виробничо-господарської діяльності, та іншої діяльності, спрямованої на одержання прибутку на вкладений капітал та більш повне насичення ринку високоякісною продукцією промисловості, а також надання різноманітних послуг та робіт підприємствам, установам, організаціям і приватним особам.

Організація та ведення бухгалтерського обліку на базовому підприємстві здійснюється у відповідності з Законом України про бухгалтерський облік та фінансову звітність підприємства.

За правильну організацію бухгалтерського обліку на заводі відповідає керівник підприємства, а здійснюється працівниками бухгалтерії, яку очолює головний бухгалтер. Форма організаційної побудови бухгалтерії централізована. У апараті облікової служби виділяють самостійні підрозділи у вигляді секторів: обліку праці та заробітної плати, обліку матеріалів, обліку виробництва, обліку готової продукції та її реалізації, обліку розрахунків та податкового обліку.

Самостійними структурними підрозділами облікового апарату є обчислювальний центр, а також сектор центрального складу. Організаційну структуру бухгалтерії можна віднести до лінійного типу, при якому всі працівники обліку підпорядковані безпосередньо головному бухгалтеру.

У третьому розділі дипломного проекту розглянуті питання охорони праці. Надана стисла характеристика питань охорони праці, проведено дослідження можливих небезпечних і шкідливих факторів, створених об’єктом дослідження, розроблені заходи щодо усунення можливих небезпечних і шкідливих факторів.

Розроблені пропозиції щодо обліку основних засобів та аналізу їх використання на ПрАТ «Вікторія» мають практичне значення, та прийняті керівництвом щодо впровадження (довідка додається).

1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність». Постанова ВР України від 16.07.99 р. № 996-XІV: – Режим доступу до докум.: http//www.zakon.gov.ua.

2. Закон України «Податковий кодекс України». Постанова ВР України від 2 грудня 2010 року №2755-VІ:–Режим доступу до докум.: http//www.zakon.gov.ua.

3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» Наказ Міністерства фінансів України №73 від 07.02.2013 р., зі змінами і доповненнями:. – Режим доступу до докум.: http//www.zakon.gov.ua.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7 «Основні засоби» Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р.№92 зі змінами і доповненнями: – Режим доступу до докум.: http//www.zakon.gov.ua.

5. Положення (стандарт) Бухгалтерського обліку 16 «Витрати» Наказ міністерства фінансів України №318 від 31.12.99р: – Режим доступу до докум.: http//www.zakon.gov.ua.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати» затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2006 р. №415: – Режим доступу до докум.: http//www.zakon.gov.ua.

7. Інструкція по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та установ. Наказ міністерства фінансів України №291 від 30.11.99 р.: – Режим доступу до докум.: http//www.zakon.gov.ua.

8. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно – матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року №69, зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 5 грудня 1997 року №268, від 26 травня 2000 року №115, зі змінами і доповненнями.. – К.: ТОВ «Кондитерська фабрика «Ярич», 2006. – 1152 с.: – Режим доступу до докум.: http//www.zakon.gov.ua.

9. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посіб. / Заг. ред. Р. Л. Хом’ка. – 5 -те вид., доп. і перероб. – Львів: Інтелект Захід, 2006. – 1088 с.

10. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. За ред. Р. Л. Хом’яка, В. І. Лемішовського. – 7-ме вид., доп. і перероб. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», «Інтелект – Захід», 2008. – 1224 с.

11. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спец. «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф. Ф. Бутинця. – 8-ме вид., допов. і перероб. – Житомир, ПП «Рута», 2009. – 912 с.

12. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. / 3-є вид., доп. і перероб. - Житомир: «Рута», 2003.

13. Верига Ю. Л., Зима Г. І. «Бухгалтерський облік: нормативно-правові документи, коментар» – Київ «Центр учбової літератури», 2009.

14. Верхоглядова Н. І. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія і практика: Навч.-практ. посіб / Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 536 с.

15. Волкова І. А. Фінансовий облік-2: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2009. – 224 с.

16. Гарасим П. М., Журавель Г. П., Хомин П. Я. Курс фінансового обліку: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 566 с.

17. Гладких Т. В. Фінансовий облік: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 480 с.

18. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану і перспективи розвитку: Монографія. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 522 с.

19. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку – К.: А.С.К., 2005. – 266 с.

20. Герасим П. М., Журавель Г. П., Хомин П. Я. Курс управлінського обліку: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2007.

21. Гура Н. О. Облік видів економічної діяльності: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – 541 с.

22. Гольцова С. М., Плікус І. Й. Звітність підприємств (фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування): Навчальний посібник – Київ: «Цeнтp навчальної літератури», 2004.

23. Голов С. Ф. Управлінський облік: підручник / С. Ф. Голов. – 4-те вид. – К.: Лібра, 2008. – 704 с.

24. Даньків Й. Я., Остап’юк М. Я. Бухгалтерський облік: Підручник. – К.: Знання, 2007.

25. Косміна Р. М. Бухгалтерський (фінансовий) облік: Навч. посіб. для студ. екон. спец. ВНЗ – К.: Вища школа, 2008. – 255 с.