Распечатать страницу

Задачі з курсу Аналіз національної економіки - 23 штуки

« Назад

Код роботи: 5721

Вид роботи: Задача

Предмет: Аналіз національної економіки

Тема: 23 штуки

Кількість сторінок: 32

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 1000 грн (або 100 грн за задачу)

Умови

Завдання 1.

Розрахувати індекс централізації економіки, якщо відомо:

- Індекс зростання номінальних кінцевих споживчих витрат секторів ЗДУ і НКО=1,81.

- Дефлятор ВВП = 1,92.

- Індекс зростання номінальних кінцевих споживчих витрат домашніх господарств = 1,71.

Завдання 2.

Розрахувати показники ефективності промислового виробництва:

- фондовіддачу;

- фондомісткість;

- фондоозброєність;

- продуктивність праці;

- матеріаломісткість.

Відомо, що:

- ВВП промисловості становить 80 млрд. грн.;

- основні виробничі засоби в промисловості дорівнюють 60 млрд. грн.;

- чисельність працюючих в промисловості становить 7 млн. чол.;

- проміжне споживання дорівнює 57% ВВП промисловості.

Завдання 3.

Розрахувати рівень матеріаломісткості валової продукції промисловості та абсолютну і відносну економію матеріальних витрат у прогнозному році. Вихідні дані:

- Валова продукція промисловості в базовому році =110 млрд.грн.

- Темп приросту ВП промисловості в прогнозному році =3%.

- Питома вага матеріальних витрат у ВП промисловості в базовому році = 58%.

- В прогнозному році передбачається зниження матеріаломісткості валової продукції на 2,3%.

Завдання 4.

Розрахувати рівень витрат виробництва та обігу на одиницю валової продукції промисловості в розрахунковому періоді та проаналізувати їх відносну і абсолютну економію.

Вихідні дані:

- Валова продукція в базовому році = 90 млрд. грн.

- Темп приросту ВП в розрахунковому періоді = 4%.

- Фонд заміщення у базовому році = 67 млрд. грн.

- В розрахунковому періоді питома вага фонда заміщення у валовій продукції буде = 69%

- Фонд оплати праці в базовому році = 47 млрд.грн.

- Темп приросту фонду оплати праці в розрахунковому році = 1,5%.

Завдання 5.

Визначити обсяг випуску продукції з основних засобів на кінець розрахункового періоду, якщо відомо:

- Вартість основних засобів на початок періоду становила 730 млн.грн.

- Середньорічне вибуття основних засобів на протязі розрахункового періоду передбачене на рівні 7,9% від їх вартості на початок періоду.

- Фондовіддача на протязі всього періоду становить 0,87 грн.

- Коефіцієнт засвоєння основних засобів на протязі розрахункового періоду дорівнює 88%.

Завдання 6.

На ринку даного товару діють п'ять товаровиробників. Їх частка в загальному обсязі реалізації така: Чі = 20%; Чз = 30%; Чз = 10%; 44 = 5%; Чз = 35%;

Розрахувати індекс Харфіндала — Хіршмана і пояснити одержаний результат.

Завдання 7.

На ринку даного товару діють три товаровиробники. Їх обсяг реалізації відповідно становить: 150 млн. грн.; 100 млн. грн.; 240 млн. грн. Загальний обсяг реалізації даного товару всіма суб'єктами ринку дорівнює 720 млн. грн.

Розрахувати коефіцієнт ринкової концентрації та пояснити, яким є ринок даного товару: конкурентним, помірно концентрованим чи монополізованим.

Завдання 8.

Відомо, що домашні господарства 45% свого реального доходу використовують на закупку вітчизняних товарів, 15% - на придбання імпортних товарів, 30% сплачують у вигляді податку незалежно від величини доходу.

Інвестиційний попит підприємств становить 30 млрд.грн.., державні закупки досягають 10 млрд.грн.., експорт дорівнює 25 млрд.грн.

Визначити:

а) частку заощаджень домашніх господарств;

б) рівняння рівноваги на товарному  ринку “вилучення-ін’єкції”;

в) значення рівноважного ВВП.

Завдання 9.

На депозитні рахунки банку на протязі 5 років будуть надходити внески у сумі відповідно: 10 млн. грн., 12 млн. грн., 15 млн. грн., 20 млн. грн., 25 млн. грн. Банк виплачує 9% річних. Розрахувати загальну майбутню вартість грошей через 5 років.

Завдання 10.

Певна організація відкрила депозитний рахунок в банку під 7% річних і на початку кожного року вносить на нього 100 тис. грн. Яка сума депозиту буде через 3 роки?

Завдання 11.

Через 4 роки очікується річний дохід в сумі 200 тис. грн. Процентна ставка дорівнює 10 %. Розрахувати поточну вартість зазначеного майбутнього доходу.

Завдання 12.

Відомо, що:

- Грошова маса МО =5,2 млрд.грн.

- Грошова маса Ml =8,3 млрд.грн.

- Грошова маса М2 =12,1 млрд.грн.

- Грошова маса МЗ = 12,9 млрд.грн.

- Валютні заощадження =2,2 млрд.грн.

- Обов'язкові резерви комерційних банків = 2,5 млрд.грн.

- ВВП номінальний = 90 млрд.грн.

- Рівень інфляції =121%.

Розрахувати показники стану грошово-кредитного ринку:

1.Ставку рефінансування (Рф);

2. Грошову базу (ГрБ);

3. Частку готівки поза банками (Гт);

4. Коефіцієнт готівки (Rrr);

5. Рівень доларизації (Рд);

6. Рівень монетизації (Рм).

Завдання 13.

Пропозиція робочої сили в минулому році становила 7млн.чол., в поточному році - 6 млн.чол. Службою зайнятості було влаштовано на роботу 2,5 млн. чол. в минулому році та 3 млн. чол. в поточному році. Із числа незайнятих громадян первинне навчання проходили 0,7 млн. чол.; перепідготовкою було охоплено 1,3 млн. чол., підвищенням кваліфікації - 1,8 млн. чол.

В поточному році первинним навчанням, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації було охоплено відповідно 0,9 млн. чол.; 1,8 млн. чол.; - 2,2 млн. чол.

Визначити:

1. Ефективність роботи служби зайнятості в минулому і поточному роках.

2. Чисельність незайнятих громадян, охоплених професійною підготовкою в минулому і поточному роках.

3. Динаміку масштабів професійної підготовки.

4. Структурні зміни у професійній підготовці за її формами. 5.Частку охоплених професійною підготовкою у загальній чисельності незайнятих громадян в минулому і поточних роках.

Завдання 14.

Визначити банківські резерви, якщо грошова маса 24219 млн. грн., питома вага готівки в ній становить 44%, грошова база дорівнює 12580 млн. грн., а строкові депозити становлять 2871 млн. грн.

Завдання 15.

Визначити показники стану грошового ринку, які наведені у таблиці, якщо ВВП номінальний складає 102,6 млрд. грн., грошова маса в національній валюті дорівнює 10775 млн. грн., обсяг готівки - 6142 млн. грн., обов'язкові резерви комерційних банків становлять 925 млн. грн., а величина грошового мультиплікатора дорівнює 1,8.

Показники

 

Одиниці виміру

 

Значення

 

1. Грошова база.

2. Швидкість грошового обігу.

3. Рівень доларизації.

4. Рівень монетизації

млн.грн.

обсяг/рік

%

%

 

 

 

Завдання 16.

Визначити рівень монетизації економіки та коефіцієнт готівки, якщо ВВП номінальний складає 110,4 млрд. грн., грошовий агрегат М2 дорівнює 10525 млн. грн., питома вага готівки в ньому становить 45%, валютні заощадження дорівнюють 842 млн. грн., а обсяг трастових операцій комерційних банків становить 808 млн. грн.

Завдання 17.

Номінальна вартість акції 100 гри. В поточному році буде виплачений дивіденд 20%. Процентна ставка дорівнює 15%. ' Визначити розрахунковий ринковий курс акції.

Завдання 18.

На фондовому ринку куплена акція за 130 грн. номінальна ціна якої становить 100 грн. Річна сума дивідендів на акцію дорівнює 20 грн. Визначити:

1) дивіденд у відсотках;

2) дохідність акцій для власника.

Завдання 19.

Визначити майбутню вартість облігацій, ціна яких сьогодні становить 500 грн., через 3 роки, якщо процентна ставка дорівнює 10%.

Завдання 20.

Визначити теперішню вартість облігацій, якщо їх вартість через 2 роки становитиме 700 грн., а процентна ставка дорівнює 10%.

Завдання 21.

На початок року чисельність робочої сили складала 35 млн.чол., чисельність безробітних дорівнювала 7 млн.чол. на протязі року за умов незмінної робочої сили знайдуть роботу 5 млн.чол., а втратять — 3 млн.чол. Розрахувати:

1) коефіцієнт звільнення;

2) коефіцієнт працевлаштування;

3) рівень безробіття на початок і кінець року;

4) зміну рівня безробіття за рахунок зміни безробітних, які знайдуть роботу на протязі року;

5) зміну рівня безробіття за рахунок зміни зайнятих, які втратять роботу на протязі року.

Завдання 22.

Відомо, що чисельність безробітних становить 1,2 млн.чол. Кількість вакантних робочих місць дорівнює: а) 1 млн.; б) 1,2 млн.; в) 2 млн. Розрахувати для випадків а), б), в) коефіцієнт навантаження на одне робоче місце і коефіцієнт вакантності. Дати пояснення одержаним результатам.

Завдання 23.

Відомо, що темп створення додаткових робочих місць дорівнює 0,35, а темп їх ліквідації становить 0,40. Визначити:

1. Кількість функціонуючих робочих місць в розрахунковому періоді, якщо в попередньому періоді їх кількість становила 300 тис.

2. Темп зміни зайнятості.