Распечатать страницу

Задачі з курсу Аналіз національної економіки - 40 штук

« Назад

Код роботи: 5720

Вид роботи: Задача

Предмет: Аналіз національної економіки

Тема: 40 штук

Кількість сторінок: 65

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 2000 грн (або 100 грн за задачу)

Умови

Завдання 1

Розрахувати ВВП та визначити процентні співвідношення його окремих складових, якщо відомо:

валовий випуск = 230 млрд.грн., амортизація = 225 млрд.грн., вартість проміжної продукції = 290 млрд.грн., продуктові податки =219 млрд.грн., субсидії = 9 млрд.грн., трансферти = 8 млрд.грн.

Завдання 2

Відомо, що:

ВВП = 140 млрд.грн., амортизація = 20 млрд.грн., чисті податки = 10 млрд.грн., трансферти = 22 млрд.грн., внески на соціальне страхування = 12 млрд.грн., податки на прибуток = 20 млрд.грн., нерозподілений прибуток = 50 млрд.грн., особисті податки = 11 млрд. грн.

На основі наведених даних розрахувати та проаналізувати структуру:

1. Чистий внутрішній продукт.

2. Національний дохід.

3. Особистий дохід.

4. Особистий дохід у розпорядженні.

Завдання 3

Визначити приріст реального ВВП в розрахунковому році, якщо у базовому році номінальний ВВП становив 105 млрд.грн. В розрахунковому році номінальний ВВП зросте на 11%, а ціни за рік зростуть на 19%.

Завдання 4

Розрахувати індекс централізації економіки, якщо відомо:

- Індекс зростання номінальних кінцевих споживчих витрат секторів ЗДУ і НКО = 1,81.

- Дефлятор ВВП = 1,92.

- Індекс зростання номінальних кінцевимх споживчих витрат домашніх господарств = 1,71.

Завдання 5

В таблиці наведена структура ВВП за категоріями кінцевого використання.

Структура валового внутрішнього продукту за категоріями кінцевого використання (% до ВВП)

Показники

1 рік

2рік

3 рік

Приріст 3-го року до 1-го

Приріст 3-го року до 2-го

Кінцеві споживчі витрати сектору ДГ

Кінцеві споживчі витрати сектору ЗДУ

Кінцеві споживчі витрати сектру НКО

54,5

 

16,8

 

2,4

44,1

 

16,0

 

4,0

57,1

 

22,0

 

4,6

 

 

Валове нагромадження основного капіталу

Зміна запасів матеріальних обігових коштів

Придбання за винятком вибуття цінностей

22,8

 

4,2

 

-

24,3

 

12,0

 

-

18,3

 

1,7

 

0,1

 

 

Чистий експорт

- 1,2

- 0,3

- 3,8

 

 

На основі таблиці виконати завдання

а). Розраховувати приріст наведених в таблиці показників за період з 1-го по 3-й роки, з 2-го по 3-й роки.

б). Зробити порівняльний аналіз зміни кінцевих споживчих витрат домашніх господарств, секторів ЗДУ і НКО.

в). Порівняти зміни в кінцевих споживчих витрат секторів ЗДУ і НКО та у валовому нагромадженні основного капіталу.

Пояснити одержані результати.

Завдання 6

ВВП за категоріями кінцевого використання (% до ВВП).

Показники

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

6 рік

7 рік

8 рік

1. Кінцеві споживчі витрати секторів ЗДУ і НКО

19,2

19,4

21,6

19,9

20,6

26,7

26,6

26,6

2. Кінцеві споживчі витрати сектору ЗДУ

16,8

17,4

17,6

16,0

17,5

21,3

21,8

22,0

3. Кінцеві споживчі витрати сектору НКО

2,4

2,0

4,0

3,0

3,1

5,4

4,8

4,6

4. Валовий прибуток підприємств та змішаний дохід

38,3

44,8

47,9

54,0

43,0

37,4

30,3

30,0

На основі таблиці виконати завдання

а) Проаналізувати зміни в структурі кінцевого використання ВВП. Прокоментувати дані 4-го року. Визначити приріст кінцевих споживчих витрат секторів ЗДУ і НКО за 4-8 роки відносно ВВП.

б) Визначити темп зміни структурної складової невиробничих витрат в 8-му році порівняно з 4-м роком. Що вплинуло на результат? Який приріст кінцевих споживчих витрат відносно ВВП окремо секторів ЗДУ і НКО за період з 4-го по 8-й роки?

в) Проаналізувати динаміку валового прибутку підприємств і змішаного доходу за 1-8 роки. Порівняйте з результатами завдання 14. Зробіть висновки.

Завдання 7

В таблиці наведена структура ВВП за категоріями доходу (% до ВВП).

Показники

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

1. Заробітна плата з нарахуваннями на соціальне страхування

38,5

39,7

43,5

47,8

47,6

2. Валовий прибуток і змішаний дохід

54,0

43,0

37,4

30,3

30,0

3. Чистий податки на виробництво та імпорт

7,6

17,4

19,1

21,9

22,4

На основі таблиці виконати завдання

а) Розрахувати темпи зміни структурних складових ВВП в кожному році відносно 1-го року.

б) Порівняти результати та зробити висновки.

Завдання 8

На основі наведених в таблиці даних розрахувати структурні зрушення в економіці та дати їх оцінку.

Роки

Галузі промисловості

1

2

3

4

5

млрдгрн.

%

млрдгрн.

%

млрдгрн.

%

млрдгрн.

%

млрдгрн.

%

1. Машинобудування

2. Приладобудування

3. Чорна металургія

4. Вугільна промисловість

5. Хімічна промисловість

6. Легка промисловість

7. Харчова промисловість

 

 

24,0

 

9,6

 

13,1

 

12,7

 

7,8

 

12,0

 

10,1

 

 

 

22,8

 

10,4

 

13,7

 

12,9

 

8,0

 

12,5

 

11,7

 

 

 

23,2

 

10,7

 

13,5

 

13,0

 

8,1

 

13,4

 

13,3

 

 

 

26,1

 

11,0

 

14,0

 

13,1

 

8,7

 

14,4

 

13,8

 

 

 

27,0

 

11,8

 

14,3

 

13,9

 

9,4

 

15,0

 

15,4

 

Всього промисловість

89,3

100

92,0

100

95,2

100

101,1

100

106,8

100

Завдання 9

Визначити зміну валової продукції промисловості під впливом зміни чисельності працюючих та продуктивності праці. Відомо, що чисельність працюючих в базовому році складала 6 млн.чол., в розрахунковому році вона зросте на 2%; продуктивність праці в базовому році досягала 15 тис. грн., а в розрахунковому році вона зросте на 7%.

Завдання 10

За даними таблиці розрахувати такі показники і внести їх до таблиці:

- частку продукції рослинництва і тваринництва у валовій продукції сільського господарства;

- приріст продукції рослинництва і тваринництва у валовій продукції сільського господарства;

- динаміку структурних зрушень у сільському господарстві;

- зробити висновки щодо структурних зрушень у сільському господарстві.

Показники

Роки

1

2

3

4

- ВП сільського господарства (млн. грн.)

- Вп рослинництва (млн. грн.)

- ВП тваринництва (млн. грн.)

12 000

5 000

7 000

13 000

7 000

6 000

16 000

7 000

9 000

18 000

8 000

10 000

Приріст продукції:

- ВП сільського господарства (млн.грн.)

- ВП рослинництва (млн. грн.)

- ВП тваринництва (млн. грн.)

 

-

-

-

 

 

 

Структура сільського господарства:

- ВП сільського господарства (%)

- ВП рослинництва (%)

- ВП тваринництва (5)

 

100,00

 

 

100,00

 

100,00

 

100,00

Динаміка структурних зрушень у сільському господарстві (%):

- Приріст частки рослинництва

- Приріст чатки тваринництва

 

 

 

 

Динаміка структурних зрушень у сільському господарстві (%):

- Приріст частки рослинництва

- Приріст чатки тваринництва

 

 

 

 

Завдання 11

Розрахувати показники ефективності промислового виробництва:

- фондовіддачу;

- фондомісткість;

- фондоозброєність;

- продуктивність праці;

- матеріаломісткість.

Відомо, що:

- ВВП промисловості становить 80 млрд. грн.;

- основні виробничі засоби в промисловості дорівнюють 60 млрд. грн.;

- чисельність працюючих в промисловості становить 7 млн. чол.;

- проміжне споживання дорівнює 57% ВВП промисловості.

Завдання 12

Визначити темпи зростання валового випуску і зрушення в його структурі. Вихідні дані:

- В базовому році прямі матеріальні витрати складали 73 млрд.грн., амортизація – 18 млрд.грн.

- В розрахунковому періоді матеріаломісткість національного доходу знизиться на 1,4% (без амортизації).

- Обсяг виробленого національного доходу в базовому році складав 42 млрд.грн., в розрахунковому періоді він збільшиться на 1,5%.

- Середня норма амортизаційних відрахування в розрахунковому періоді дорівнюватиме 7,3% від середньорічної вартості основних виробничих фондів (ОВФ). В базовому році вартість ОВФ складала 160,9 млрд.грн., в розрахунковому періоді темп зростання ОВФ складе 12,7%.

Результати розрахунків представити у таблиці.

Завдання 13

Розрахувати рівень матеріаломісткості валової продукції промисловості та абсолютну і відносну економію матріальних витрат у прогнозному році.

Завдання 14

Розрахувати рівень витрат виробництва та обігу на одиницю валової продукції промисловості в розрахунковому періоді та проаналізувати їх відносну і абсолютну економію.

Вихідні дані:

- Валова продукція в базовому році = 90 млрд.грн.

- Темп приросту ВП в розрахунковому періоді = 4%.

- Фонд заміщення у базовому році = 67 млрд.грн.

- В розрахунковому періоді питома вага фонда заміщення у валовій продукції буде = 69%

- Фонд оплати праці в базовому році = 47 млрд.грн.

- Темп приросту фонду оплати праці в розрахунковому році = 1,5%.

Завдання 15

Визначити обсяг випуску продукції з основних засобів на кінець розрахункового періоду, якщо відомо:

- Вартість основних засобів на початок періоду становила 730 млнгрн.

- Середньорічне вибуття основних засобів на протязі розрахункового періоду передбачене на рівні 7,9% від їх вартості на початок періоду.

- Фондовіддача на протязі всього періоду становить 0,87 грн.

- Коефіцієнт засвоєння основних засобів на протязі розрахункового періоду дорівнює 88%.

Завдання 16

На ринку даного товару діють п´ять товаровиробників. Їх частка в загальному обсязі реалізації така: Ч1 = 20%; Ч2 = 30%; Ч3 = 10%; Ч4 = 5%; Ч5 = 35%.

Розрахувати індекс Харфіндала – Хіршмана і пояснити одержаний результат.

Завдання 17

На ринку даного товару діють три товаровиробники. Їх обсяг реалізації відповідно становить: 150 млн. грн.; 100 млн. грн.; 240 млн. грн.

Загальний обсяг реалізації даного товару всіма суб´єктами ринку дорівнює 720 млн. грн. Розрахувати коефіцієнт ринкової концентрації та пояснити, яким є ринок даного товару: конкурентним, помірно концентрованим чи монополізованим.

Завдання 18

На початок року на ринку даного товару діяли два підприємства з часткою в загальному обсязі реалізації відповідно 40%, 35%. На кінець другого року на ринку даного товару діяли вже три підприємства – з часткою в загальному обсязі реалізації відповідно 20%, 30%, 25%.

Розрахувати IMR та проаналізувати тенденції розвитку конкуренції на протязі вказаного періоду. Виявити чи відбулась монополізація, демонополізація ринку, чи рівень монополізації залишився незмінним.

Завдання 19

На депозитний рахунок банку надійшло 12 млн. грн. Банк виплачує 5% річних. Визначити майбутню вартість грошей через 4 роки.

Завдання 20

На депозитні рахунки банку протягом 5 років будуть надходити внески у сумі відповідно: 10 млн. грн., 12 млн. грн., 15 млн. грн., 20 млн. грн., 25 млн. грн. Банк виплачує 9% річних.

Розрахувати загальну майбутню вартість грошей через 5 років.

Завдання 21

Певна організація відкрила депозитний рахунок в банку під 7% річних і на початку кожного року вносить на нього 100 тис. грн. Яка сума депозиту буде через 3 роки?

Завдання 22

Через 4 роки очікується річний дохід в сумі 200 тис. грн. Процентна ставка дорівнює 10 %. Розрахувати поточну вартість зазначеного майбутнього доходу.

Завдання 23

Відомо, що: грошова маса МО = 5,2 млрд. грн.

М1 = 18,3 млрд. грн.

М2 = 22,1 млрд. грн.

М3 = 22,9 млрд. грн.

- валютні заощадження = 2,2 млрд. грн.

- обов´язкові резерви банків = 2,5 млрд. грн.

- ВВП номінальний = 90 млрд. грн.

- темп інфляції = 17%

Розрахувати показники стану грошово-кредитного ринку:

1. Ставку рефінансування.

2. Ломбардну ставку.

3. Грошову базу.

4. Частку готівки поза банками.

5. Коефіцієнт готівки.

6. Рівень доларизиції.

7. Рівень монетизації.

Завдання 24

Визначити рівень монетизації та коефіцієнт готівки, якщо ВВП номінальний дорівнює 110,4 млрд. грн., грошовий агрегат М2 становить 10,5 млрд. грн., питома вага готівки в ньому – 20%, валютні заощадження дорівнюють 1,84 млрд. грн., обсяг трастових операцій становить 0,81 млрд. грн.

Завдання 25

Відомо, що номінальний ВВП дорівнює 102,6 млрд. грн., загальна грошова маса в національній валюті становить 10,8 млрд. грн., обсяг готівки дорівнює 6,1 млрд. грн., обов´язкові резерви комерційних банків – 0,9 млрд. грн., грошовий мультиплікатор – 1,8.

Визначити показники стану грошового ринку:

1. Грошову базу.

2. Швидкість грошового обігу.

3. Рівень доларизації.

4. Рівень монетизації.

Завдання 26

Номінальна вартість акції 100 грн. В поточному році буде виплачений дивіденд 20%. Процентна ставка дорівнює 15%.

Визначити розрахунковий ринковий курс акції.

Завдання 27

Облігація номінальною вартістю 100 грн. випущена на 3 роки. Купонний дохід дорівнює 15%. Процентна ставка становить 10%.

Визначити ринковий курс облігації.

Завдання 28

Номінальна ціна облігації 200 грн. Купонна ставка 20%. За один рік до погашення облігації процентна ставка знизиться до 12%.

Як зміниться ринковий курс облігацій?

Завдання 29

Визначити майбутню вартість облігацій, ціна яких сьогодні становить 500 грн., через 3 роки, якщо процентна ставка дорівнює 10%.

Завдання 30

Відомо, що в попередньому періоді в галузі нараховувалось 200 тис. функціонуючих робочих місць. В розрахунковому періоді буде створено додатково 50 тис. робочих місць і ліквідовано 30 тис.

Обчислити:

1. Кількість функціонуючих робочих місць в розрахунковому періоді.

2. Темп створення нових робочих місць.

3. Темп ліквідації робочих місць.

4. Темп зміни зайнятості (двома методами: через темпи створення та ліквідації робочих місць і через зміну кількості робочих місць).

Завдання 31

У розрахунковому періоді загальна кількість робочих місць становила 350 тис. В розрахунковому періоді буде додатково створено 40 тис. робочих місць і ліквідовано 10 тис.

Розрахувати:

1) Оборот робочих місць.

2) Темп зміни зайнятості.

Завдання 32

Відомо, що в попередньому періоді в галузі функціонувало 250 тис. робочих місць. В розрахунковому періоді темп створення додаткових робочих місць буде дорівнювати 0,25, а кількість ліквідованих робочих місць досягне 30 тис.

Визначити:

1. Кількість створених робочих місць в розрахунковому періоді.

2. Темп ліквідації робочих місць.

3. Кількість функціонуючих робочих місць в розрахунковому періоді.

4. Темп зміни зайнятості.

5. Оборот робочих місць.

6. Надлишковий оборот робочих місць.

Завдання 33

Відомо, що в розрахунковому періоді темп працевлаштування дорівнював 0,35, а чисельність звільнених працівників досягне 20 тис.чол. В попередньому періоді в галузі було зайнято 300 тис.чол.

Обчислити:

1. Чисельність працевлаштованих в розрахунковому періоді.

2. Темп звільнення працюючих.

3. Темп зміни зайнятості (двома методами: за зміною темпів працевлаштування і звільнення та через зміну кількості працюючих).

4. Оборот робочої сили. (двома методами).

5. “Холостий” оборот робочих місць до рівнюватиме 0,37.

Завдання 34

Пропозиція робочої сили на ринку праці в минулому році становила 7 млн.чол., в поточному році вона становить 3 млн.чол. Службою зайнятості було влаштовано на роботу в минулому році 4 млн.чол., в поточному році – 2 млн.чол. Із числа незайнятих громадян в минулому році первинне навчання проходили 1,2 млн.чол., перепідготовкою було охоплено 1,9 млн.чол., підвищенням кваліфікації – 2,5 млн.чол.

В поточному році первинним навчанням, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації охоплено відповідно: 0,5 млн.чол., 0,7 млн.чол., 1,3 млн.чол.

Завдання 35

За даними, наведеними в таблиці, розрахувати по роках:

1) індекс тривалості життя;

2) індекс досягнутого рівня освіти;

3) індекс людського розвитку (ІЛР).

Заповнити пусті стовбці таблиці та дати пояснення одержаним результатом.

Завдання 36

Визначити теперішню вартість облігацій, якщо їх вартість через 2 роки становитиме 700 грн., а процентна ставка дорівнює 10%.

Завдання 37

Відомо, що чисельність безробітних становить 1,2 млн.чол. Кількість вакантних робочих місць дорівнює:

а) 1 млн.;

б) 1,2 млн.;

в) 2 млн.

Розрахувати для випадків а), б), в) коефіцієнт навантаження на одне робоче місце і коефіцієнт вакантності. Дати пояснення одержаним результатам.

Завдання 38

На початок року чисельність робочої сили складала 35 млн.чол., чисельність безробітних дорівнювала 7 млн.чол. на протязі року за умов незмінної робочої сили знайдуть роботу 5 млн.чол., а втратять — 3 млн.чол.

Завдання 39

Відомо, що темп створення додаткових робочих місць дорівнює 0,35, а темп їх ліквідації становить 0,40. Визначити:

1. Кількість функціонуючих робочих місць в розрахунковому періоді, якщо в попередньому періоді їх кількість становила 300 тис.

2. Темп зміни зайнятості.

Завдання 40

Визначити банківські резерви, якщо грошова маса 24219 млн.грн., питома вага готівки в ній становить 44%, грошова база дорівнює 12580 млн.грн., а строкові депозити становлять 2871 млн.грн.