Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Финансовый менеджмент \ 5199. Курсова робота Управління фінансовою діяльністю на підприємстві на матеріалах Державного підприємства Навчально-дослідного господарства «Україна»

Курсова робота Управління фінансовою діяльністю на підприємстві на матеріалах Державного підприємства Навчально-дослідного господарства «Україна»

« Назад

Код роботи: 5199

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Фінансовий менеджмент

Тема: Управління фінансовою діяльністю на підприємстві на матеріалах Державного підприємства Навчально-дослідного господарства «Україна»

Кількість сторінок: 69

Дата виконання: 2013

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Зміст, цілі і завдання управління фінансовою діяльністю підприємства

1.2. Нормативно-законодавча база регулювання фінансової діяльності підприємства

1.3. Методи оцінки фінансової діяльності підприємства

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ДП НДГ «УКРАЇНА»

2.1. Коротка характеристика діяльності підприємства ДП НДГ «Україна»

2.2. Аналіз фінансової діяльності підприємства ДП НДГ «Україна»

2.3. Оцінка фінансового стану підприємства ДП НДГ «Україна»

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ДП НДГ «УКРАЇНА»

3.1. Розробка рекомендацій щодо покращення управління фінансовою діяльністю ДП НДГ «Україна»

3.2. Сучасні аспекти фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

У ринкових умов запорукою стабільного становища підприємства служить його фінансова стійкість. Вона відбиває такий стан фінансових ресурсів, у якому підприємство, вільно маніпулюючи грошима, здатне шляхом ефективного їх використання забезпечити безперебійний процес виробництва та реалізації продукції, і навіть мінімізувати видатки його розширення й відновлення.

Фінансова діяльність є основою виробничо-господарської діяльності підприємства. Від неї багато в чому залежить своєчасність та повнота фінансового забезпечення виробничо-господарської діяльності та розвитку підприємства, виконання фінансових зобов'язань перед державою та іншими суб'єктами господарювання.

Тема дослідження має важливе теоретичне значення. Питання оцінки та аналізу фінансової діяльності підприємства як основи стійкої ринкової позиції підприємства набувають особливої уваги саме зараз, коли підприємствам важливо не тільки вийти на ринок, а і зайняти там певну, бажано, стійку позицію і розвиватися далі.

Сучасні тенденції фінансової діяльності виявили багато складних проблем, для вирішення яких необхідна розробка процедур ефективного управління фінансовими ресурсами. Визначальним елементом управління фінансовою діяльністю стає оптимальне управління структурою капіталу підприємства.

Управління фінансовою діяльністю підприємства - це вид професійної діяльності, направленої на управління фінансово-господарським функціонуванням підприємства. Управління фінансовою діяльністю є одним з ключових елементів всієї системи сучасного управління підприємством.

Управління фінансовою діяльністю підприємства включає:

- розробку і реалізацію фінансової політики підприємства із застосуванням різних фінансових інструментів;

- прийняття рішень з фінансових питань, їх конкретизацію і розробку методів реалізації;

- інформаційне забезпечення за допомогою складання і аналізу фінансової звітності підприємства;

- оцінку інвестиційних проектів і формування портфеля інвестицій, оцінку витрат на капітал та фінансове планування і контроль;

- організацію апарату управління фінансово-господарською діяльністю підприємства.

Завданням управління фінансовою діяльністю є вироблення і практичне застосування методів, коштів та інструментів для досягнення мети діяльності підприємства в цілому або його окремих виробничо-господарських ланок. Подібними цілями можуть бути: максимізація прибутку; досягнення стійкої норми прибутку в плановому періоді; збільшення доходів керівною складу і вкладників (або власників) підприємства; підвищення курсової вартості акцій підприємства тощо.

Зрештою головне в управлінні фінансовою діяльністю підприємства - прийняття рішень щодо забезпечення найбільш ефективного руху фінансових ресурсів між підприємством і джерелами його фінансування, як зовнішніми, так і внутрішніми. Управління потоком фінансових ресурсів, виражених в грошових коштах, є центральним питанням в управлінні фінансовою діяльністю. Потік фінансових ресурсів складають грошові кошти: одержані в результаті діяльності підприємства; інвестовані і реінвестовані в розвиток системи виробництва; направлені на сплату податкових платежів.

Великий внесок у розвиток підходів до удосконалення управління фінансової діяльності внесли роботи як вітчизняних, так і закордонних авторів, такі як: Бланк І. О., Балабанова І. Г., Буряка П. Ю., Важеля Є. С., Іващенко В. І., Любушина Н. П., Лещева В. Б., Капінос Г. І., Кирейцева Г. Г., Коробова М. Я., Скоун Т., Мец В. О., Павлова Л. П., Поддєрьогіна А. М., Слав’юка Р. А., Терещенко О. О. Аналіз сучасних підходів щодо ефективності управління фінансовою діяльністю визначив формування принципово нових підходів до оцінки проблем організації управління фінансовою діяльністю підприємств.

Актуальність теми даної роботи полягає в тому, що функціонування підприємств неможливо без чітко визначеної фінансової стратегії, яка є основним документом, що регламентує фінансову діяльність підприємства.

Предмет дослідження – ефективність системи управління фінансовою діяльністю підприємства.

Об'єкт дослідження – система управління фінансовою діяльністю ДП НДГ «Україна».

Мета курсової роботи - аналіз фінансової діяльності підприємства, а також розробка рекомендацій щодо покращення фінансового стану підприємства.

Для розкриття мети необхідно розглянути такі основні завдання:

1. Розглянути теоретичні аспекти управління фінансовою діяльністю підприємства.

2. Проаналізувати управління фінансової діяльністю ДП НДГ «Україна».

3. Розробити рекомендації для поліпшення фінансового стану діяльності ДП НДГ «України».

Для вирішення завдань, що поставлені перед роботою, використовуються методи аналізу і синтезу, економіко-статистичні методи групування, порівняння.

Інформаційна база курсової роботи – Закони України, підручники, періодичні видання, а також звітні дані підприємства ДП НДГ «Україна» за 2010-2012 рр.

Структурно робота складається з вступу, трьох розділів, висновку та пропозицій, списку використаних джерел та додатків.

У першому розділі роботи розглядаються теоретичні питання управління фінансовою діяльністю підприємства: зміст, цілі і завдання управління фінансовою діяльністю підприємства, нормативно-законодавча база фінансової діяльності підприємства, методи оцінки фінансової діяльності підприємства.

У другому розділі зроблено ретельній аналіз фінансової діяльності ДП НДГ «Україна».

Третій розділ присвячений розробці рекомендацій щодо покращення управління фінансовою діяльністю ДП НДГ «України».

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Фінансова діяльність – це діяльність, направлена на забезпечення підприємства фінансовими ресурсами, досягнення ним визначених цілей економічного і соціального розвитку.

Роль фінансового управління полягає у науковій обґрунтованості процесу управління фінансовою діяльністю підприємства. Ця наукова основа фінансового управління надає можливість опрацювання джерел фінансової інформації, на основі чого можна розробляти шляхи прийняття оптимальних управлінських рішень у сфері фінансів. Завданням управління фінансовою діяльністю підприємства є забезпечення формування достатнього обсягу фінансових ресурсів, які досягаються шляхом визначення загальної потреби у фінансових ресурсах підприємства на майбутній період, максимізації обсягу залучення власних фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел, визначення доцільності залучення зовнішніх джерел, управління залученням зовнішніх фінансових ресурсів.

Правове забезпечення функціонування фінансового механізму включає законодавчі акти, постанови, накази та інші правові документи.

Нормативне забезпечення – це інструкції. Нормативи, норми, тарифні ставки, методичні вказівки, роз'яснення.

Основою законодавчої бази діяльності підприємств є система статусних або компетенційних законів, які визначають правове становище господарюючих суб'єктів. Дані закони класифікуються залежно від кола осіб, на які вони поширюються. Прийняття законів та інших нормативних актів, регулюючих фінансову діяльність підприємств, є одним із напрямів реалізації внутрішньої фінансової політики держави. Законодавчі і нормативні підвалини цієї політики регулюють фінансову діяльність підприємства у різні форми.

Важливою умовою для успішної діяльності підприємства є проведення аналізу його роботи, і розробка на основі результатів аналізу заходів по використанню виявлених резервів. В сучасній практиці оцінки й аналізу фінансового становища підприємств використовують численні показники та коефіцієнти, які дозволяють оцінити ступінь його фінансової стабільності та незалежності, а також свідчить про оптимальність розміщення грошових коштів у різних видах активів.

Підприємство ДП НДГ «Україна» створене з метою забезпечення практичного навчання студентів і слухачів Державного агроекологічного університету, проведення наукових досліджень, здійснення виробничої та зовнішньоекономічної діяльності, яка технологічно пов’язана з процесом підготовки спеціалістів сільського господарства та інших галузей агропромислового комплексу України, виробництва елітного насіння, вирощування племінної худоби, переробки та реалізації, зовнішньоекономічної діяльності та іншої діяльності з метою отримання прибутку.

Структура фінансових ресурсів підприємства за звітний рік була задовільною (це пов'язано з перевищенням власного капіталу в структурі пасивів), незважаючи на наявність значної дебіторської заборгованості, яка пов'язана з традиційними труднощами збуту продукції в нашій економіці.

На ДП «НДГ «Україна» фінансовий стан збитковий у 2012 році збитки підприємства становлять 248 тис. грн. На це насамперед впливає обсяги випуску продукції, збільшення собівартість, ціна продукції, що реалізується, незавершене виробництво, збільшення поточних зобов’язань. На підприємстві склалася така ситуація витрати на виробництво зросли, збільшилася собівартість, не звертають увагу на збут, також збільшене незавершене виробництво.

Складність полягає в нестабільності сільськогосподарського виробництва внаслідок значної залежності його від природно-кліматичних умов, що ускладнює можливість збалансування в часі та просторі обсягів виробництва продуктів харчування з потребами ринку, призводить до нестабільності його фінансового стану. Підприємство є не швидко-ліквідним не здатне швидко перетворити свої активи в грошові кошти для покриття боргових зобов’язань. Показники ділової активності свідчать про недостатню завантаженість та низьку ефективність експлуатації виробничих потужностей, зростання запасів.

Рентабельність – відносний показник прибутковості, який характеризує ефективність діяльності підприємства. Всі аналізовані показники мають тенденцію до зниження. Однак, деякі значення коефіцієнтів є більші за нуль, що є позитивним.

Для покращення фінансової діяльності підприємства доцільно продати деяку кількість виробничих запасів та незавершеного виробництва.

Як і в інших підприємств, в умовах кризи неплатежів у даного підприємства є нестача грошових коштів, проблеми зі збутом (великий обсяг готової продукції на складі) та з отриманням дебіторської заборгованості.

Щодо джерел отримання грошових коштів, то до них відносяться:

1) Реалізація продукції з негайною оплатою.

2) Отримання дебіторської заборгованості.

3) Продаж резервних грошових активів.

4) Продаж матеріальних і нематеріальних активів (зайвих запасів).

5) Отримання банківських кредитів.

6) Залучення інвестицій, приватного капіталу та інших внесків.

Перші чотири шляхи більш доцільні, тому що не приводять до збільшення валюти балансу. В цих випадках грошові кошти формуються шляхом реструктуризації активів. Два останніх – можуть використовуватись для підтримки поточної платоспроможності в крайніх випадках, тому що вони приводять до відволікання залучених фінансових ресурсів від цільового використання.

Щодо управління дебіторською заборгованістю, то найбільш ефективними будуть такі шляхи:

1) визначення термінів прострочених залишків на рахунках дебіторів і порівняння цих термінів із середніми показниками в галузі, показниками конкурентів і даними минулих років;

2) періодичний перегляд граничної суми кредиту, виходячи з реального фінансового становища клієнтів;

3) якщо виникають проблеми з одержанням грошей, то необхідно вимагати заставу на суму, не меншу, ніж сума на рахунку дебітора;

4) використання арбітражних судів для стягнення боргів при наявності порук чи гарантій;

5) продаж рахунків дебіторів факторинговій компанії чи банку, що надає факторингові послуги, якщо це вигідно;

6) при продажу великої товарної партії негайне виставлення рахунку покупцю;

7) використання циклічної виписки рахунків для підтримання одноманітності операцій;

8) відправлення поштою рахунків покупцям за декілька днів до настання терміну платежу;

9) страхування кредитів для захисту від значних збитків за безнадійними боргами;

10) обминання дебіторів з високим ризиком, наприклад, якщо покупці належать до країни чи галузі, що переживають істотні фінансові труднощі.

Розширення збутової мережі зростання доходу від реалізації – на 4% на загальну суму 205 тис.грн, зростання доходу від реалізації по збутовим мережам на 3 % на загальну суму 176 тис.грн. Здача в оренду вільних приміщень за ціною 80 грн за м. /міс на загальну суму 38,4 тис.грн.

Проведення запропонованих заходів надасть можливість отримати додаткового доходу в сумі 1919,4 тис.грн, зменшення витрат на реалізацію товарі та послуг на суму 114,1 тис.грн, а завдяки вдосконаленню управлінням дебіторської заборгованості, зокрема по внутрішнім розрахункам, дозволить вивільнити грошові кошти в сумі 5850 тис.грн.

Слід приділити значну увагу збуту продукції за готівку. Цьому має сприяти правильна маркетингова політика (пошук нових, більш платоспроможних споживачів продукції, нових ринків, розширення збутової мережі тощо). Треба розробити гнучку систему знижок та кредитування для оптових покупців, вивчити ефективність організації та проведення сезонних розпродаж зі знижками в ціні. Ці всі заходи будуть закладом підвищення виручки, а також прибутку, що, в свою чергу, дозволить підвищити рентабельність капіталу.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: [навчальний посібник для студентів ВУЗів] / О. Я. Базілінська. – К.: ЦУЛ, 2009. – 328 с.

2. Бердар М. М. Управління процесом формування і використання фінансових ресурсів підприємства / М. М. Бердар // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 5. - С. 133-138.

3. Бочаров В. В. Финансовый анализ. [краткий курс. 2-е изд.] / В. В. Бочаров. – СПб.: Питер, 2009. - 240 с.

4. Буряк Л. Д. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі: [навч. посібник] Л. Д. Буряк / Державний вищий навч. заклад «Київський національний економічний унерситет ім. Вадима Гетьмана». — К.: КНЕУ, 2007. - 432 с.

5. Господарський кодекс України: за станом на30 квіт. 2009 р. // Відомості Верховної Ради України. – №18, №19–20, №21–22. – 2003.

6. Дідковська Л. Г. Менеджмент: навч. Посіб / Л. Г. Дідковська, П. Г. Гордієнко – К.: Алерта, КНТ, 2007. – 516 с.

7. Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – К.: Знання, 2007. – 1072 с.

8. Зайчикова В. В. Місцеві фінанси України та європейських країн / Науково-дослідний фінансовий ін-т. — К.: НДФІ, 2007. — 299 с.

9. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996 – XIV, зі змінами та доповненнями. [Електронний ресурс] – Режим доступу: // www.liga.net.

10. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.91 р. № 1576 - XII. (із змінами і доповненнями) // ВВР. - 1991. - № 49, ст. 682.

11. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12. 94 р. № 334/94 ВР (в редакції Закону від 22.05. 97 р. № 283/97- ВР) зі змінами та доповненнями. [Електронний ресурс] – Режим доступу: // www.liga.net.

12. Закон України «Про підприємництво» від 7.02.91 р. № 698 - XII. (із змінами і доповненнями) // ВВР. - 1991. - № 14, - ст. 168.

13. Закон України «Про підприємства» від 27.03.91 р. № 887 - XII (із змінами і доповненнями) // ВВР. - 1991. - №24, - ст. 272.

14. Закон України «Про податок на додану вартість»від 03.04.97 р. №168/97- ВР зі змінами та доповненнями. [Електронний ресурс] – Режим доступу: // www.liga.net.

15. Закон України «Про систему оподаткування» від 25.06.91 р. № 1251-ХІІ зі змінами та доповненнями. [Електронний ресурс] – Режим доступу: // www.liga.net.

16. Как оценить эффективность работы компании [Электронный ресурс]. – 2011. – Режим доступа: http://www.iteam.ru

17. Канке А. А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: [yчебное пособие]. – 2-е изд., испр. и доп. / А. А. Канке, И. П. Кошевая. – М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2008. – 288 с.

18. Карлін М. І. Державні фінанси України: [навчальний посібник] / М. І. Карлін. — К.: Знання, 2008. — 349 с.

19. Карлін М. І. Фінанси України та сусідніх держав: [навч. посібник] / М. І. Карлін. — К.: Знання, 2007. — 589 с.

20. Кодацький В. П. Організація фінансової роботи на підприємствах / В. П. Кодацький // Статистика України. – 2006. – №2. – С. 95–97.

21. Костирко Р. О. Фінансовий аналіз: [навч. посібник] / Р. О. Костирко. – X.: Фактор, 2007. – 784 с.

22. Котляр М. Л. Аналіз фінансового стану підприємства / М. Л. Котляр // Фінанси України. - 2008. - №5. - с. 99-104.

23. Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз. [підручник] / Г. О. Крамаренко, О. Є. Чорна. – К., Центр учбової літератури, 2008 – 392 с.

24. Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань).

25. Литвин Б. М. Фінансовий аналіз: [навч. посіб] / Б. М. Литвин, М. В. Стельмах. – К.: «Хай-Тек Прес», 2008. – 336 с.

26. Лысенко Д. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: [yчебник для вузов] / Д. В. Лысенко. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 320 с.

27. Мельник М. В. Анализ и оценка систем управления на предприятиях / М. В. Мельник. — М.: Финансы и статистика, 2009. — 136 с.

28. Мних Є. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: [підручник] / Є. В. Мних. –К., 2008. – 513 с.

29. Наказ Міністерства економіки України № 277 від 25.12.2000 року «Положення про порядок складання річного фінансового плану державним підприємством (крім казенного) [Електронний ресурс] / Законодавство України. – http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0015-01.

30. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): [навч. посібник] / В. М. Опарін. – 3 – тє вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2006. – 240 с.

31. Опарін В. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): [монографія] / В. Опарін. – К.: КНЕУ, 2005. – 240 с.

32. Показатели эффективности деятельности фирм [Электронный ресурс]. – 2011. – Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru.

33. Романенко О. Р. Фінанси: [підручник] / О. Р. Романенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 311 с.

34. Російсько-український та україно-російський словник фінансової термінології / За загальною ред. М. В. Афанасьєва, Н. М. Вітренко, А. П. Ярещенка. – Х.: Прапор, 1997. – 400 с.

35. Соколовська А. М. Система податкових пільг в Україні у контексті європейського досвіду / Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України / за заг. ред. А. М. Соколовська. — К.: НДФІ, 2006. — 320 с.

36. Стецюк П. А. Аналіз елементів фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств / П. А. Стецюк // Облік і фінанси АПК. – 2008. – № 1. – С. 48-53.

37. Стецюк П. А. Економічна суть фінансових ресурсів / П. А. Стецюк // Фінанси України. – 2007. – № 1. – С. 129-143.

38. Стецюк П. А. Стратегічне планування формування та використання фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств / П. А. Стецюк // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2010. – №1(7). - С. 98-102.

39. Стецюк П. А. Стратегія і тактика управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств: [монографія] / П. А. Стецюк. – К.: ННЦ ІАЕ, 2009. – 370 с.

40. Стецюк П. А. Теоретичні основи оцінки фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств / П. А. Стецюк // Экономика Крыма. – 2009. – № 27. – С. 45–48.

41. Сунцова О. О. Місцеві фінанси: [навчальний посібник] / О.О. Сунцова. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 560 с.

42. Теорія фінансів: [навчальний посібник] / За заг. ред О. Д. Василика. – К..: Центр навчальної літератури, 2005. – 415 с.

43. Ткаченко В. В. Податкове планування на підприємстві / В. В. Ткаченко // Економіка і держава. – 2008. – № 12. – С. 55-58.

44. Федосов В. М. Теорія фінансів: [підручник] / В. М. Федосов. – ЦУЛ, 2010 – 450 с.

45. Філіна Г. І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: [навч. посіб.] / Г. І. Філіна. – К.: ЦУЛ, 2007. – 320 с.

46. Фінанси: [підручник] / За ред С. І. Юрія, В. М. Федосова. – Л.: Знання, 2008. – 611 с.

47. Фінанси: курс для фінансистів: [навч. посіб.] / За ред. В. І. Оспіщева. – К.: Знання, 2008. – 567 с.

48. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: [навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.] / [О. О. Терещенко, Я. І. Невмержицький, А. П. Куліш та ін.]; за заг. ред. О. О. Терещенка. – К.: КНЕУ, 2006. – 312 с.

49. Цивільний кодекс України від16.01.2003 р. №435-IV: за станом на 05.11. 2009 р. // Відомості Верховної Ради України(ВВР). – 2003. – № 40-44.

50. Чижиков Г. Економічні інтереси суб'єктів малого бізнесу в умовах інтеграції економіки України у світове господарство / Г. Чижов // Економіст. - 2009. - № 3. - С. 44-47.

51. Школьник, І. О. Фінансовий менеджмент: [підручник] / І.О. Школьник, І. М. Боярко, Б. І. Сюркало; за ред. І. О. Школьник. – Суми: Університетська книга, 2009. – 301, [3].

52. Эффективность производственно-хозяйственной и инвестиционной деятельности предприятия [Электронный ресурс]. – 2011. – Режим доступа: http://www.beintrend.ru.

53. Юрій С. І. Казначейська система: [підручник] / С. І. Юрій, В. І. Стоян, О. С. Даневич – Тернопіль: Карт-Бланш, 2006. – 818 с.