Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономика труда и социально-трудовые отношения \ 5192. Контрольна робота Економіка праці і соціально-трудові відношення - 5 задач

Контрольна робота Економіка праці і соціально-трудові відношення - 5 задач

« Назад

Код роботи: 5192

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Економіка праці і соціально-трудові відношення

Тема: 5 задач

Кількість сторінок: 8

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Задача 1

Задача 2

Задача 3

Задача 4

Задача 5

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Задача 1

У таблиці наведено дані щодо чисельності населення умовної країни.

Таблиця

чисельність населення, млн. осіб

Наймані працівники

30

Особи, що працюють індивідуально

2

Роботодавці

0,7

Неоплачувані працівники сімейних підприємств

0,5

Члени кооперативів та господарських товариств

6

Особи, що раніше не мали роботи та займаються її пошуком, готові приступити до роботи

1

Учні та студенти денної форми навчання

4

Домогосподарки

4,5

Пенсіонери за віком та утриманці

14

Особи, що припинили пошук роботи

0,1

Особи до 16 років

21

Визначити чисельність економічно активного та неактивного населення, чисельність зайнятих та безробітних у країні.

 

Задача 2

Робота двох цехів, що виробляють однакову продукцію, характеризується даними, наведеними в табл. 1.

Цех

Базисний період

Звітний період

Обсяг

виробництва, грн.

Середньоспискова чисельність, осіб

Обсяг

виробництва, грн.

Середньоспискова чисельність, осіб

1-й

21000

51

19000

39

2-й

25000

48

32000

57

Розрахувати індекси продуктивності праці кожного цеху та загальний процент зростання продуктивності праці двох цехів.

 

Задача 3

Визначити показники продуктивності праці за валовою, готовою та реалізованою продукцією, якщо у звітному періоді було реалізовано продукції на 3,5 млн. грн., на складі готової продукції за звітний період сформовані товарні запаси на суму 0,8 млн. грн., обсяг незавершеного виробництва становить 0,5 млн. грн. Середньоспискова чисельність працівників - 1220 осіб.

 

Задача 4

На підприємстві 1600 робітників, питома вага відрядників — 67 %, коефіцієнт виконання норм у відрядників — 1,15. Кожен робітник відпрацював по 170 год. Визначити частку науково обґрунтованих норм за трудомісткістю та чисельністю робітників, які працюють за цими нормами, якщо трудомісткість робіт, виконаних за дослідно-статистичними нормами, становить 75 000 нормо-год.

Задача 5

Розподілити абсолютний приріст обсягу виробництва за рахунок зміни виробітку та чисельності працівників, якщо за планом обсяг виробництва становив 6000 тис. грн, фактично — 6800 тис. грн. Планова чисельність ПВП - 250 осіб, фактично було зайнято 273 особи.

1. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. – 3-тє вид., випр. і доп. / О. А. Грішнова. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2007. – 559 с.

2. Економіка праці і срціально-трудові відносини. Навчальний посібник / За ред. В. М. Ковальова. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 256 с.

3. Жовнір С. М. Мобільність на ринку праці України в умовах фінансово-економічної кризи: основні тенденції, регіональні особливості / С. М. Жовнір // Регіональна економіка. – 2011. – № 1. – С. 118-125.

4. Завіновська Г. О. Економіка праці: Навчальний посібник / Г. О. Завіновська. - К: КНЕУ, 2007. - 304с.

5. Тимош І. М. Економіка праці: Навч. посібник. / І. М. Тимош. - Тернопіль: Астон, 2002. - 347 с.

6. Червінська Л. П. Економіка праці: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл.: рек МОНУ / Л. П. Червінська. – Київ: Центр учбової літератури, 2010. – 287 с.