Распечатать страницу

Контрольна робота Бухгалтерський облік - 4 задачі

« Назад

Код роботи: 5191

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Бухгалтерський облік

Тема: 4 задачі

Кількість сторінок: 11

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Задача 1

Задача 2

Задача 3

Задача 4

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Задача 1

Первісна вартість об’єкту основних засобів – 13000,00 грн., ліквідаційна вартість – 1000,00 грн. Передбачуваний термін корисного використання – 10 років. Визначте за допомогою прямолінійного методу нарахування амортизації амортизаційну вартість, річну суму амортизації та щомісячну суму амортизації.

Задача 2

Підприємство за договором займу видає працівнику безвідсоткову позику. Сума позики складає 15000,00 грн., строк погашення – 5 років. Позика буде сплачуватись 7 числа кожного місяця шляхом утримання грошових коштів із заробітної плати працівника. Як у регістрах бухгалтерського обліку будуть відображені операції, що розглядаються?

Задача 3

Необхідно визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті в державний бюджет (відшкодуванню з бюджету) за результатами звітного місяця, якщо підприємство реалізує різні види продукції.

Вихідні дані

Протягом звітного місяця здійснено такі операції:

1. Придбано сировину для основного виробництва на суму 480 00 грн. (з урахуванням ПДВ).

2. Реалізовано жетони для торгівельних автоматів — 5100 грн.

3. Відвантажено готову продукцію на суму 42 000 грн. (без урахування ПДВ).

4. Продано продукцію спеціального призначення для інвалідів на суму 780 грн.

5. Здійснено витрати зі сплати податку, які не підтверд­жені документально, на суму 2000 грн.

6. Придбано верстати для використання у виробництві то­варної продукції, на суму 280 000 грн.

7. Виплачено зарплату товаром на суму 3600 грн.

Задача 4

Покажіть вплив господарських операцій на баланс підприємства. Складіть новий баланс та заповніть таблиці, якщо відомі наступні дані.

1) Власний капітал підприємства складає 7800 тис. грн, у т.ч.:

- нематеріальні активи – 1400 грн;

- земельні ділянки і споруди – 4500 тис. грн;

- дебіторська заборгованість – 1100 тис. грн;

- грошові кошти – 800 тис. грн.

2) Підприємство купує товари на суму 800 тис. грн. на наступних умовах:

- 200 тис. грн – сплачує відразу з поточного рахунка;

- 600 тис. грн – сплачує через 15 днів.

3) Підприємство купує обладнання на суму 3000 тис. грн, взявши позику у банку.

1. Верига Ю. А. Бухгалтерський облік і аудит: Термінологічний українсько-російсько-англійський словник / Ю. А. Верига. – К.: ЦУЛ, 2012. – 292 с.

2. Гудзь Н. В. Бухгалтерський облік: навч. посібник для внз / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К.: Центр учб. літ., 2016. - 424 с.

3. Кім Ю. Г. Бухгалтерський та податковий облік: первинні документи та порядок їх заповнення: навч. посібник для внз / Ю. Г. Кім; М-во освіти і науки України. - К.: Центр учб. літ., 2014. - 600 с.

4. Лишиленко А. В. Бухгалтерский учет: учебник / А. В. Лишиленко. – К.: ЦУЛ, 2011. – 736 с.

5. Міжнародні стандарти фінансової звітності для малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП): практич. посібник / [упоряд. Безверхий К. В.]. - К.: Центр учб. літ., 2015. - 226 с.

6. Михайлов М. Г. Бухгалтерський облік у бюджетних установах / М. Г. Михайлов. – К.: ЦУЛ, 2011. – 384 с.

7. Плаксієнко В. Я. Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах / В. Я. Плаксієнко. – К.: ЦУЛ, 2014. – 464 с.

8. Шара Є. Ю. Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях: навч. поcіб. / Є. Ю. Шара. – К.: ЦУЛ, 2011. – 440 с.