Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Маркетинг \ 5186. Курсова робота Основи рекламного маркетингу на прикладі ПрАТ «Чумак»

Курсова робота Основи рекламного маркетингу на прикладі ПрАТ «Чумак»

« Назад

Код роботи: 5186

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Маркетинг

Тема: Основи рекламного маркетингу на прикладі ПрАТ «Чумак»

Кількість сторінок: 36

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕКЛАМИ В МАРКЕТИНГУ

1.1. Реклама соціально значущих об'єктів

1.2. Реклама в античному світі

1.3. Типові помилки в заголовках при створенні рекламних оголошень

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПРАТ «ЧУМАК»

2.1. Характеристика підприємства ПрАТ «Чумак»

2.2. Визначення цілей реклами

2.3. Визначення ринкового сегменту підприємства

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ НОВОГО ПРОДУКТУ ТМ «ЧУМАК»

3.1. Впровадження нового продукту та формування змісту рекламного звернення

3.2. Вибір засобів розповсюдження реклами

3.3. Планування бюджету та оцінка ефективності рекламної кампанії

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Величезну роль у збереженні і зміцненні позицій фірми на ринку грає реклама. Реклама продукції і діяльності підприємства – це найважливіша складова частина комплексу маркетингових заходів, своєрідний інформаційний вихід на споживача. При правильній організації реклама дуже ефективна і сприяє швидкій безперебійній реалізації виробленої продукції. Але для того, щоб реклама працювала, потрібно розробити стратегію рекламної кампанії.

Велика частина підприємств схильні використовувати одиничні рекламні акції. Іншим підходом служить розробка стратегій рекламної кампанії. Цей підхід дозволяє уникнути помилок при проведенні реклами. Він дозволяє мінімізувати ризики зв'язані з непорозумінням споживача, він дозволяє підвищити ефективність реклами. Тобто розробка стратегії рекламної кампанії дає фірмі успішно справлятися зі своїми проблемами збуту, навіть дозволяє успішніше конкурувати з іншими фірмами.

Якщо фірма розробляє стратегію рекламної кампанії, вона уникає великої кількості помилок при її проведенні і робить таку рекламу, що спрямована на споживача більш точно, чим необдумані і безглузді рекламні акції, що часом просто шкодять фірмі, наприклад знижуючи її імідж. Закордонний досвід давно вже показав наскільки велике значення розробки рекламної компанії, як одного з засобу стимулювання продажів і створення іміджу фірми.

Дана курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань з маркетингу, сприяє набуттю навиків у роботі з літературою, власному проведенні експериментальних досліджень, вмінню аналізувати отримані результати й узагальнювати їх, тобто сприяє науковій творчості.

Об’єктом дослідження виступає підприємство харчової промисловості ПрАТ «Чумак».

Метою даної курсової роботи є запровадження випуску нової продукції (томатний еко-соус «TomaCho») та розробка рекламної стратегії на прикладі підприємства.

Задачі курсової роботи полягають у наступному:

- аналізувані сучасного стану питання, який вивчається в нашій державі і за її межами;

- поглиблення знаннь стосовно проведення аналізу ринку підприємств харчової промисловості (в тому числі споживачів та конкурентів);

- виявлення вміннь поглиблених практичних самостійних навичок роботи з результатами маркетингових досліджень.

Курсова робота складається з трьох розділів. У першому визначено теоретичні основи реклами і маркетингу. У другому – наведена загальна характеристика підприємства харчової промисловості, та у третьому – розроблена рекламна компанія щодо впровадження нового продукту та розрахована ефективність впровадження даного заходу.

Характерною рисою сучасної реклами є придбання нею нової ролі в результаті залучення до процесу управління виробничо-збутовою діяльністю промислових і сервісних фірм.

Суть нової ролі реклами в тому, що вона стала невід'ємною і активною частиною комплексної системи маркетингу, рівень розвитку якої визначає якість і ефективність рекламно-інформаційної діяльності виробника і її відповідність новим вимогам ринку. При цьому підкреслюється, що головною функцією реклами є індивідуалізація продукту, тобто Виявлення його з основної маси конкуруючих виробів шляхом підкреслення якої-небудь властивій тільки йому відмінною риси, здатної більш повно задовольнити ту чи іншу потребу.

Рекламна кампанія – це комплекс рекламних заходів, об'єднаних метою (цілями), для реалізації маркетингової стратегії рекламодавця шляхом спонукання заданого кола споживачів до дії за допомогою рекламних звертань.

Виробник, перш ніж почати випуск нової продукції досліджує споживача, а потім використовує отримані зведення у визначенні цілей маркетингу і реклами. Ціль реклами, як правило, зводиться до того, щоб переконати потенційних покупців у корисності товару і привести до думки про необхідність купити його.

Фірма повинна чітко представляти мету реклами, тобто навіщо буде проведена рекламна кампанія. Ціль може полягати у формуванні імені, престижу фірми, для того, щоб згодом зайняти міцне положення на ринку, збут товару.

Для того щоб забезпечити ефективне досягнення цілей рекламної кампанії проведено маркетингові дослідження в рекламі і розробити рекламну ідею. А робота над результатами досліджень знаходить свою конкретизацію в рекламних ідеї і стратегії.

В даній роботі було розроблено план і стратегію рекламної кампанії ПрАТ «Чумак» для випуску томатного еко-соусу «TomaCho». Було визначено, що найефективнішими засобами цієї кампанії були реклама в поїздах та на телебаченні, а також реклама на білбордах, що також призвело до збільшення покупок даної продукції. Реклама на транспорті виявилася найменш ефективною, тому підприємство вирішило скоротити витрати на даний вид реклами.

У процесі досліджень, що проводяться під час написання курсової роботи, вивчався стан справ з планування реклами у фірмі з метою виявлення проблем у цій сфері діяльності організації і резервів підвищення ефективності затрачуваних рекламних засобів. В якості об'єкта дослідження була обрана компанія ПрАТ «Чумак».

При написанні курсової роботи вирішувались наступні завдання: дослідження теоретичних основ вивчення проблеми. При цьому були узагальнені публікації вітчизняних та зарубіжних авторів з даної теми, впровадження та аналіз ефективності рекламної капмпанії по впровадженню нового продукту; формування основних висновків і рекомендацій.

Дослідження були спрямовані на те, щоб підприємство впровадило нову продукцію і домогтися більшої користі в результаті залучення реклами. Адже підприємець, який зуміє правильно спланувати рекламну діяльність у своїй фірмі, отримує величезну перевагу в конкурентній боротьбі.

1. Блэйк Р. Р., Мутон Д. С. Научные методы управления / Р. Р., Блэйк, Д. С. Мутон [пер. с англ. И. Ющенко]. – Киев: Вышейшая школа, 2013. – 274 с.

2. Балашов А. П. Основы менеджмента: Учебное пособие / А. П. Балашов. - М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2012. - 288 c.

3. Басовский Л. Е. Менеджмент: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по экон. и упр. спец. / Л. Е. Басовский. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 214 с.

4. Вердиева Ю. Н. Менеджмент: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 080503.65 "Антикризисное управление" / Ю. Н. Вердиева; Дальневост. федер. ун-т, Шк. экономики и менеджмента. - [2-е изд. перераб. и доп.]. - Владивосток: ДВФУ, 2012. - 311 с.

5. Веснин В. Р. Основы менеджмента: учебник / В. Р. Веснин. – М.: Проспект, 2013. – 320 с.

6. Виханский О. С. Менеджмент: учеб. для студ. вузов, обуч. по экон. спец. и по направлению 521600 Экономика / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Экономистъ, 2008. - 669 с.

7. Глухов В. В. Менеджмент: для экономических специальностей / В. В. Глухов. – Санкт-Петербург: Питер Пресс, 2009. – 600 с.

8. Гончаров В. И. Менеджмент: учебное пособие / В. И. Гончаров. – Минск: Современная школа, 2010. – 635 с.

9. Дафт Ричард Л. Менеджмент: [перевод с английского] / Л. Дафт. – Спб.: Питер, 2012. – 863 с.

10. Данько Т. П., Голубев М. П. Менеджмент и маркетинг, ориентированный на стоимость: Учебник / Т. П. Данько, М. П. Голубев. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 416 c.

11. Казначевская Г. Б. Менеджмент: учебник / Г. Б. Казначевская. – Ростов-н-Дону: Феникс, 2012. – 452 с.

12. Калаков Н. И. Методология прогностического исследования в глобалистике. (На материале анализа прогнозирования социально-образовательных процессов): учеб. пособие для вузов / Н. И. Калаков. - М.: Академ. проект: Культура, 2010. - 746 c.

13. Коротков Э. М. Менеджмент: учебник для бакалавров / Э. М. Коротков. – Москва: Юрайт, 2012. – 640 с.

14. Коротков Э. М., Солдатова И. Ю. Основы менеджмента: Учебное пособие / Э. М. Коротков, И. Ю. Солдатова, - М.: Дашков и К, 2013. - 272 c.

15. Коргова М. А. Менеджмент: краткий курс: учеб. пособие / М. А. Коргова. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 378 c.

16. Минцберг Генри. Менеджмент: природа и структура организаций глазами гуру / Генри Минцберг; пер. с англ. О. И. Медведь. - М.: ЭКСМО, 2009. - 463 с.

17. Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; [пер. с англ. О. И. Медведь]. - М.: Вильямс, 2012. - 672 c.

18. Репина Е. А. Основы менеджмента: Учебное пособие / Е. А. Репина. - М.: Академцентр, 2013. - 240 c.

19. Теория управления: учебник / [Ю. П. Алексеев и др.]; под общей редакцией: А. Л. Гапоненко, А. П. Панкрухина. – М.: Издательство РАГС, 2010. – 557 с.

20. Франчук В. І. Проблеми забезпечення Економічної безпеки в Україні: суть та шляхи вирішення / В. І. Франчук // Науковий вісник Львівського державного ун-ту внутр. справ. – 2006. – № 1(1). – С. 230-238.