Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Маркетинг \ 5185. Курсова робота Розробка маркетингової стратегії ПАТ «Одеський коровай»

Курсова робота Розробка маркетингової стратегії ПАТ «Одеський коровай»

« Назад

Код роботи: 5185

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Маркетинг

Тема: Розробка маркетингової стратегії ПАТ «Одеський коровай»

Кількість сторінок: 38

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ

1.1. Маркетингова стратегія та її види

1.2. Підходи до розробки маркетингових стратегій

1.3. Етапи розробки маркетингової стратегії

РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА ПАТ «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ»

2.1. Характеристика ПАТ «Одеський коровай»

2.2. Аналіз мікро- та макросередовища ПАТ «Одеський коровай»

2.3. Аналіз конкурентного середовища ПАТ «Одеський коровай»

РОЗДІЛ 3. ПОРТФЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ПАТ «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ»

3.1. Портфельний аналіз СЗГ ПАТ «Одеський коровай»

3.2. Розробка системи маркетингових стратегій ПАТ «Одеський коровай»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Актуальність обраної теми курсової роботи обумовлена тим, що процес змін, який спостерігається в даний час на території України, проник в усі сфери економічного життя і у практиці багатьох українських і зарубіжних підприємств все частіше виникає питання про ефективне планування та реалізацію маркетингової діяльності. У сформованих умовах зростає роль використання управління маркетинговою діяльністю з метою збільшення вимірності її результатів і підвищення ролі маркетингу у формуванні доходів підприємства і зростання її вартості [1].

Сьогодні багато фахівців усвідомили принципово важливу роль маркетингу. Причому це актуально для підприємств будь-якої галузі економіки. Ще кілька років тому стратегічний маркетинг представлявся, перш за все, як визначення загального напрямку діяльності фірми, орієнтованої в майбутнє і реагуючий на зміну зовнішніх умов. Останнім часом основний упор робиться на формування орієнтованої на ринок ефективної організаційної та управлінської системи, і розподіл відповідно з цим управлінських ресурсів. Інакше кажучи, зараз маркетингова стратегія розглядається як об'єднана система організації всієї роботи фірми і являється одним з найважливіших елементів організації маркетингової діяльності. Вона займає важливе місце у веденні маркетингу підприємства. Чітке визначення маркетингової стратегії фірми, а також проходження і контроль над її виконанням допомагає організації показувати хороші результати [2].

На сьогодні маркетингова стратегія, яка була визначена на початковому етапі розвитку організації не підходить підприємству у зв'язку з постійними змінами ринкових умов. Неправильно обрана стратегія не дозволяє фірмі досягти запланованих показників. У зв'язку з цим утворюється необхідність розробки чіткої маркетингової стратегії підприємства, яка відповідала б умовам ринку і внутрішньої складової організації. Жодне підприємство не може обійтися без планомірного і обґрунтованого процесу формування маркетингової стратегії [3].

Предметом курсової роботи є дослідження і розробка маркетингової стратегії підприємства.

Об’єктом дослідження курсової роботи являється маркетингова стратегія ПАТ «Одеський коровай».

Завданнями курсової роботи будуть наступні:

- провести вивчення теоритичних основ розробки систем маркетингових стратегій;

- надати характеристику підприємства ПАТ «Одеський коровай»;

- проаналізувати мікро- та макросередовище підприємства ПАТ «Одеський коровай»;

- проаналізувати конкурентне середовище підприємства ПАТ «Одеський коровай»;

- провести портфельний аналіз підприємства ПАТ «Одеський коровай»;

- розробити систему маркетингових стратегій для підприємства ПАТ «Одеський коровай».

Розвиток нових економічних відносин в країні змушує по-новому поглянути на всі сторони впливу номенклатури, асортименту та якості продукції на конкурентоспроможність підприємства, визначити нові форми і методи роботи виробничих підприємств в даній області, забезпечити підготовку кадрів, озброєних новими професійними знаннями та навичками у сфері ринкових відносин.

Асортимент і якість продукції є одним з узагальнених об'єктивних критеріїв оцінки ефективності виробництва, відповідності його досягненням соціального і науково-технічного прогресу. У системі маркетингу категорія якості розглядається як одна з головних складових частин стратегії оволодіння ринком, підвищення рівня обслуговування та забезпечення конкурентоспроможності. Підвищення якості - основне джерело збільшення споживчої цінності, "корисності" матеріальних благ і послуг, а відповідно і зростання прибутку.

В даний час висока якість продукції є єдине надійне засіб виходу нашої економіки на світовий ринок.

Компанія «Одеський коровай» займає одне з провідних місць на хлібобулочному ринку України.

Ширина товарного асортименту ПАТ «Одеський коровай» представлена чотирма асортиментними групами: хліб, кондитерські вироби, здобні вироби та снеки. Довжина (найбільша) налічує 9 позицій, а глибина (найбільша) – 25 найменувань.

Проаналізувавши склад асортиментного портфеля можна сказати, що для покращення асортиментної політики ПАТ «Одеський коровай» необхідно звернути увагу на товар, який на даний момент являється найбільш прибутковим. Направити зусилля на його просування, пошук нових каналів збуту, поліпшення цін, тому що саме він забезпечує підприємство прибутком.

Провівши аналіз за допомогою матриці І. Ансофа, дійшли висновку, що для успішної діяльності підприємства на ринку слід обрати стратегію проникнення, яка передбачає реалізацію старого товару на старому ринку, існуючим споживачам. При такій стратегії споживачі вже знайомі з брендом та основним товаром компанії.

З проведеного аналізу найдоцільнішими стратегіями розвитку будуть наступні:

- Враховуючи те, що на ринку існує конкуренція, а також потенційну небезпеку появи нових конкурентів, з’являється загроза втрати фірмою частки ринку. Щоб цього не сталось, треба набути прихильності і вірності споживачів, тобто диференціювати торгову марку.

- В умовах інфляції, яка має всесвітній характер, вкрай ризиковано жорстко фіксувати ціну на більш-менш тривалий період часу. Сучасна цінова політика фірми на ринку стає більш гнучкою, відображає відмову від політики жорстких фіксованих цін.

- Рекомендується використовувати селективний тип збуту – для збуту власної продукції використовувати лише обраних за певними критеріями торговельних посередників.

Для стимулювання просування можна запропонувати лише рекламування торгової марки, роблячи акцент на тому, що хліб саме цього виробника відрізняються бездоганною якістю та неймовірними смаковими властивостями.

1. Абрамова Г. П., Касаев Б. С. Маркетинг: Учеб. пособие. / Г. П. Абрамова, Б. С. Касаев. – М.: ИНФРА-М, 2007. - 456. с.

2. Алексунин В. А. Международный маркетинг. Учебное пособие. / В. А. Алексунин. - М.: Издательский Дом "Дашков и Ко", 2000. - 160 с.

3. Алешина И. В. Маркетинг для менеджеров: Учеб. пособие. / И. В. Алешина. - М.: ФАИР-ПРЕС, 2003. – 440 с.

4. Артем Белов. Стратегический маркетинг на промышленном предприятии: подходы и проблемы. / Белов Артем // Top-Manager, - №21, - 2002 г. – С. 15-17.

5. Мосейкин Ю. Н. Стратегическое планирование. Курс лекций: Учебное пособие. / Ю. Н. Мосейкин. - М.: Изд-во РУДН, 1995. - 80 с.

6. Экономическая стратегия фирмы: Учебное пособие / Под ред. А. П. Градова. - Спб.: Спец. Литература, 1999. – 250 с.

7. Куденко Н. Д. Дискусійні проблеми сутності і змісту маркетингової стратегії підприємства / Н. Д. Куденко // Вісник НУ „Львівська Політехніка» „Логістика». – 2004. - № 499. с. 72-78.

8. Ковалев А. И. Маркетинговый анализ / А. И. Ковалев. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2003. - 167 с.

9. Крапивин А. А., Сусанова А. Ж. Стратегический маркетинг. / А. А. Крапивин, А. Ж. Сусанова. - М.: Економ. 2005 – 621 с.

10. Маслова Т. Д., Божук С. Г., Ковалик Л. Н. Маркетинг. / Т. Д. Маслова, С. Г. Божук, Л. Н. Ковалик. – СПб.: Питер, 2002. – 400 с.

11. Ноздреева Г. Б., Цыгичко Л. И. Маркетинг: как побеждать на рынке. / Г. Б. Ноздреева, Л. И. Цыгичко. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 304 с.

12. Гольдштейн Г. Я., Катаев А. В. Маркетинг: Учебное пособие для магистрантов. / Г. Я. Гольдштейн, А. В. Катаев. - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2001. – 120 с.

13. Бізнес-гід «ПАТ Одеський коровай», [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://odeskiy-korovay.business-guide.com.ua/.

14. Булкін «Про нас», [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bulkin.ua/ukr/about/history.html.

15. Агроперспектива «Анексія бізнесу – обставина непереборної сили», [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.agroperspectiva.com/ru/press_release/10404.

16. Дашков Л. П. Комерція та технологія торгівлі: підручник / Л. П. Дашков. – М., 2001. – 469 с.

17. Інвестиційний портал «Аналіз ринку хліба та хлібобулочних виробів», [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://inventure.com.ua/analytics/investments/analiz_rynka_hleba_i_hlebobulochnyh_izdelij_v_ukraine.

18. Бібліотека економіста «Маркетингове середовище», [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.if.ua/book/42/2931.html.

19. Вікіпедія «PEST-аналіз», [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/PEST-аналіз.

20. Вікіпедія «Аналіз п'яти сил Портера», [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Аналіз_п%27яти_сил_Портера.

21. Буковинська бібліотека «Формування плану збуту з урахуванням дослідження ринку, життєвого циклу продукції і детермінантів попиту», [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buklib.net/books/23877/.

22. Навчальні матеріали онлайн «Моделі прийняття стратегічних рішень», [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/15970122/marketing/modeli_priynyattya_strategichnih_rishen.

23. Ефективна економіка «Косплексний підхід до обґрунтування стратегії маркетингу підприємства», [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4150.