Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Контроллинг \ 5184. Індивідуальна робота Аналіз діяльності підприємства на прикладі Дочірнього підприємства «Торговий дім «Сандора»

Індивідуальна робота Аналіз діяльності підприємства на прикладі Дочірнього підприємства «Торговий дім «Сандора»

« Назад

Код роботи: 5184

Вид роботи: Індивідуальна робота

Предмет: Контролінг

Тема: Аналіз діяльності підприємства на прикладі Дочірнього підприємства «Торговий дім «Сандора»

Кількість сторінок: 44

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

Розділ 1. Аналіз діяльності підприємства

Розділ 2. Діагностика стратегічної позиції підприємства

Розділ 3. Оперативна діагностика фінансово-господарського стану підприємства

Розділ 4. Аналіз загрози банкрутства

Розділ 5. Розробка рекомендації з удосконалення стратегічного та оперативного контурів управління підприємством

Висновки

Список використаної літратури

Додатки

Сучасний ринок перенасичений товарами. Він страждає не від дефіциту, а від надлишків. На полицях магазинів представлено десятки товарів одного виду, що майже нічим не відрізняються один від одного. Якщо всі товари на ринку однакові, повноцінної перемоги не доможеться жодна компанія. Щоб покупець захотів придбати саме цей товар, виробник повинен диференціювати свій товар на тлі товарів конкурентів, додати йому такі властивості які будуть вигідно виділяти його в розумі споживача.

За кожною компанією або ринковою пропозицією повинна стояти якась доведена до свідомості цільового ринку особлива ідея; кожна компанія повинна придумувати нові властивості, послуги, гарантії, заохочення для відданих споживачів, нові зручності й задоволення.

Але навіть якщо компанія не схожа на інші, її відмінності недовговічні. Гарні ідеї швидко копіюються, тому компанії повинні постійно придумувати нові більш значимі характеристики й переваги товару для залучення уваги розпещених вибором і схильних до економії споживачів.

Актуальність теми полягає в тому, що аналізуючи управлінські концепції, орієнтовані на ефективне використання ресурсів підприємства і на його розвиток у довгостроковій перспективі. Це пов’язано з проблемою сьогодення по-скільки соціально-економічна криза.

Об’єкт дослідження Дочірнє підприємство «Торговий дім «Сандора».

Мета виконання домашнього завдання – закріплення й поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих у процесі засвоєння всього навчального матеріалу дисципліни та отримання практичних навичок у галузі контролінгу.

Завданням домашньої роботи:

1. Аналіз діяльності роботи Дочірнє підприємство «Торговий дім «Сандора»;

2. Діагностика стратегічної позиції підприємства;

3. Оперативна діагностика фінансово-господарського стану Дочірнє підприємство «Торговий дім «Сандора»;

4. Аналіз загрози банкрутства;

5. Розробка рекомендації з удосконалення стратегічного та оперативного контурів управління підприємством.

Ринкова економіка України розвивається під впливом економічних перетворень, які покликані забезпечити перехід до ринку. Під час євроінтеграції все більше і більше підприємств будуть зацікавлені в виході на зовнішній ринок, і перше, що вони повинні забезпечити - це конкурентоспроможність продукції.

ТОВ «Сандора» входить до числа підприємств, що найбільш динамічно розвиваються на ринку продуктів харчування України. Основна специфікація підприємства - виробництво соків та соковмістких напоїв, де «Сандора» міцно утримує першу позицію в даній продуктовій категорії.

Виходячи з проведеного аналізу господарської діяльності можна зробити наступний висновок, що підприємство «Сандора» займає 46% усього сокового ринку України. Це, в свою чергу свідчить про те, що дана ситуація дозволить збільшити обсяги виробництва і якість продукції.

Аналіз зовнішнього середовища підприємства був проведений за методикою п’яти сил Портера та SWOT-аналізу. Вплив нових конкурентів і товарів-замінників є незначним для ДП «ТД «Сандора» тому, що ринок має високі бар’єри для вступу і характеризується значною насиченістю товарами. Можливості покупців та постачальників диктувати свої умови є більш серйозною загрозою, але авторитет корпорації, впізнаність бренду та лояльність постійних клієнтів дає змогу подолати ці перешкоди.

Отже, для подальшого збереження лідируючих позицій компанії необхідно активно знаходити незадоволені потреби споживачів, або задовольняти вже виявлені інноваційним шляхом, використовуючи слабкі сторони конкурентів та диктуючи свої правила гри на кондитерському ринку України.

Проаналізувавши фінансовий стан підприємство потребує оновлення основних засобів. Коефіцієнти ліквідності характеризують платоспроможність підприємства як здатність підприємства розраховуватися за своїми зобов'язаннями; ліквідність визначається покриттям зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких у гроші відповідає терміну погашення зобов'язань. Досліджуване підприємство свідчить про достатність оборотного капіталу. Коефіцієнт абсолютної ліквідності дає уявлення про можливість фірми в стислий термін погасити наявні зобов'язання. Показує, що на початку періоду фірма може погасити найближчим часом тільки 26% та 28% короткострокової заборгованості відповідно на початок та кінець періоду. Коефіцієнти оборотності характеризують швидкість обороту (тобто перетворення в грошову форму) засобів. Ці коефіцієнти також характеризують достатність продажів з погляду задіяних у проекті засобів. Рентабельність активів характеризує рівень віддачі загальних капіталовкладень у проект значення становлять 0,09-0,1 відповідно на початок та кінець періоду, що свідчить про досить високу віддачу капіталовкладень.

Аналіз рівня банкрутства показав високу ймовірність до банкрутства. Можливі заходи для уникнення банкрутства:

- знайти шляхи додаткового фінансування підприємства тобто вкладення інвестицій в розвиток підприємства ДП ТД «Сандора»;

- позбутися малоприбуткової продукції;

- звернути увагу на собівартість і ціну;

- розробити заходи щодо покращення якості соків та надати їм сучасний дизайн.

1. Азаренкова Г. М. Фінанси підприємств: навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни [Текст] / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко – 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання-Прес, 2012. - 287 с.

2. Басовский Л. Е. Финансовый менеджмент: ученик для вузов / Л. Е. Басовский. - М.: ИНФРА-М, 2011. – 240 с.

3. Білик М. Д. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / М. Д. Білик, О. В. Павловська, Н. М. Притуляк, Н. Ю. Невмержицька. – К.: КНЕУ, 2005. – 592 с.

4. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання [Текст]: Підруч. для ВНЗ. Рекомендовано Мін. освіти і науки України / П. Я. Попович. – Т., 2007. – 456 с. – ISBN 321-21-65.

5. Кайлюк Є. М. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. / Є. М. Кайлюк, В. М. Андрєєва, В. В. Гриненко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. –Х.: ХНАМГ, 2010. – 279 с.

6. Никифоренко В. Г. Управління персоналом: навчальний посібник / В. Г. Никиференко. 2-ге видання, виправлене та доповнене. – Одеса: Атлант, 2013. – 275 с.

7. Офіційний сайт ДП ТП «Сандора» [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.sandora.ua/.

8. Петренко М. І. Оцінка ділової активності підприємства / М. І. Петренко // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. – К., 2010. – Вип. 26. – С.182–186.

9. Скібіцький О. М. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник. / О. М. Скібіцький. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.

10. Федосов В. М. Теорія фінансів: [підручник] / В. М. Федосов. – ЦУЛ, 2010 – 450 с.

11. Філіна Г. І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: [навч. посіб.] / Г. І. Філіна. – К.: ЦУЛ, 2007. – 320 с.

12. Шепітко Г. Ф. Контролінг: посіб. для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання. / Г. Ф. Шепітко - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 136 с.