Распечатать страницу

Реферат Глобальна конкурентоспроможність та стратегії її формування

« Назад

Код роботи: 5179

Вид роботи: Реферат

Предмет: Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

Тема: Глобальна конкурентоспроможність та стратегії її формування

Кількість сторінок: 18

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

ВСТУП

1. Сутність глобальної конкурентоспроможності

2. Конкурентні переваги як основа формування глобальної конкурентоспроможності

3. Характеристика процесу формування глобальної стратегії фірми

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

В сучасних умовах поширення процесів глобалізації господарської діяльності спостерігається процес посилення конкуренції на світовому ринку. Характерною особливістю сучасної економічної діяльності є лібералізація зовнішньоекономічної діяльності, що призвела до стирання національних кордонів та формування єдиного глобального ринку, що дає можливість його суб’єктам отримувати прибуток по всьому світу. Тому основою виживання переважної більшості суб’єктів господарювання стає обслуговування не національних та регіональних ринків, а єдиного глобального ринку.

Розвиток процесів глобалізації світової економіки призвів до виникнення глобальної конкуренції між суб’єктами, які оперують на світовому ринку. При цьому особливості глобальної конкуренції диктують специфічний підхід до ведення конкурентної боротьби та формування стратегії фірми.

Передумовою успішного ведення господарської діяльності на світовому ринку є формування глобальної конкурентоспроможності, що являє собою здатність суб’єкта вести конкурентну боротьбу у глобальному масштабі. При цьому основою для формування та підвищення глобальної конкурентоспроможності фірми є використання специфічних для глобального економічного середовища конкурентних переваг, які дають змогу ефективно вести конкурентну боротьбу.

В науковій літературі також виділяють рівні конкурентоспроможності: товару, підприємства, галузі, економіки, країни. Відповідно, кожен з цих рівнів може набирати ознак глобальної конкурентоспроможності. Так, товар має глобальну конкурентоспроможність якщо користується попитом у більшості країн світу серед мультинаціональних споживачів. Глобальна конкурентоспроможність підприємства більшою мірою характеризується її присутністю та веденню операцій у більшості країн світу. На рівні галузей глобалізація виявляється у формуванні так званих глобальних галузей. А для визначення глобальної конкурентоспроможності країни Всесвітнім економічним форумом розроблено індекс глобальної конкурентоспроможності на основі ряду показників, що включають як економічну, так i політичну, правову та соціальну складову.

Використовуючи розміщення для досягнення конкурентної переваги, глобальна фірма повинна враховувати два моменти:

- концентрувати здійснювану діяльність в одній або двох країнах чи розосередити її по різних країнах;

- у яких країнах розміщувати ту або іншу діяльність.

Координуючи свою діяльність у різних країнах, компанія може створити умови для забезпечення стійкої конкурентної переваги декількома способами. Часто компанії можуть переносити виробництво з однієї країни в іншу для того, щоб скористатися коливанням курсу валют, підсилити вплив на уряд тієї або іншої країни, враховувати рівні заробітної плати, витрати на електроенергію, а також торговельні обмеження. Компанія може підняти репутацію своєї торгової марки, послідовно використовуючи ті самі характеристики для диференціації своєї продукції в усьому світі.

1. Азоев Г. Л. Конкурентные преимущества фирмы [Текст]: навч. посіб. / Г. Л. Азоев, А. П. Челенков. – М.: Новости, 2000. – 256 с.

2. Должанський І. З. Конкурентоспроможність підприємства [Текст]: навч. посіб. / В. В. Должанський, Т. О. Загорна. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.

3. Зовнішньоекономічний менеджмент [Текст]: навч. посіб. / І. І. Дахно, Г. В. Бабіч, В. М. Барановська та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 568 с.

4. Портер М. Стратегія конкуренції [Текст]: навч. посіб. / пер. з англ. / А. Олійник, Р. Скільський. – К.: Основи, 1998. – 282.- с.

5. Саймон Ф. Л. Разработка и внедрение глобальной стратегии [Текст]: навч. посіб. / Ф. Л. Саймон, Д. Є. Секстон. – М.: Издатцентр, 1997. – 250 с.

6. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств [Текст]: навч. посіб. / І. Ю. Сіваченко, Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 312 с.

7. Швиданенко О. А. Глобальна парадигма конкурентоспроможності: імперативи становлення та розвитку [Текст]: дис. на здоб. наук. ступ. д. е. н.: спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олег Анатолійович Швиданенко; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. – К., 2007. – С. 15-16.

8. Пономарева Е. В. Инновационная политика в обеспечении конкурентоспособности бизнес-структур СНГ [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3773

9. Усик С. П. Маркетингові комунікації на ринку кондитерських виробів [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vknutd/2011_3/158_165.pdf.