Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Контроллинг \ 5178. Індивідуальна робота Аналіз діяльності роботи ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»

Індивідуальна робота Аналіз діяльності роботи ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»

« Назад

Код роботи: 5178

Вид роботи: Індивідуальна робота

Предмет: Контролінг

Тема: Аналіз діяльності роботи ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»

Кількість сторінок: 37

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

Розділ 1. Аналіз діяльності підприємства

Розділ 2. Діагностика стратегічної позиції підприємства

Розділ 3. Оперативна діагностика фінансово-господарського стану підприємства

Розділ 4. Аналіз загрози банкрутства

Розділ 5. Розробка рекомендації з удосконалення стратегічного та оперативного контурів управління підприємством

Висновки

Список використаної літратури

Додатки

Стрімкий розвиток кондитерської галузі України на початку 2000-их рр. змінився у 2013-2014 рр. позначився стрімким падінням, яке спричинила глибока соціально-економічна криза. Це ставить перед підприємствами галузі питання про пошук шляхів подолання її наслідків з мінімальними втратами. Одним з них варто вважати удосконалення конкурентних стратегій.

Актуальність теми полягає в тому, що аналізуючи управлінські концепції, орієнтовані на ефективне використання ресурсів підприємства і на його розвиток у довгостроковій перспективі. Це пов’язано з проблемою сьогодення по-скільки соціально-економічна криза.

Кондитерська промисловість України – одна з найважливіших галузей харчової промисловості. Обсяг виробництва кондитерської промисловості становить 3% ВВП країни. Частка України на світовому ринку (93 млрд. USD) сягає 1%. Виробнича потужність галузі становить 1,5 млн. тонн.

Об’єкт дослідження Публiчне акцiонерне товариство «Київська кондитерська фабрика «Рошен».

Мета виконання домашнього завдання – закріплення й поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих у процесі засвоєння всього навчального матеріалу дисципліни та отримання практичних навичок у галузі контролінгу.

Завданням домашньої роботи:

1. Аналіз діяльності роботи ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»;

2. Діагностика стратегічної позиції підприємства;

3. Оперативна діагностика фінансово-господарського стану ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»;

4. Аналіз загрози банкрутства;

5. Розробка рекомендації з удосконалення стратегічного та оперативного контурів управління підприємством.

Кондитерська галузь України – важлива складова галузі продовольчих товарів, що розвивається динамічними темпами. На сьогодні виробничі потужності підприємств галузі дозволяють повністю забезпечити потреби України в кондитерських виробах, а також експортувати значну кількість солодощів, які не поступаються, а в ряді випадків мають більш високу якість і споживчі властивості, ніж імпортна продукція.

Компанія «Roshen» – є беззаперечним лідером на ринку солодощів (про це свідчить аналіз її конкурентоспроможності, проведений на основі побудови карти стратегічних груп конкурентів, матриці їх профілю, зваженої матриці конкурентних переваг).

Аналіз зовнішнього середовища підприємства був проведений за методикою п’яти сил Портера та SWOT-аналізу. Вплив нових конкурентів і товарів-замінників є незначним для «Roshen» тому, що кондитерський ринок має високі бар’єри для вступу і характеризується значною насиченістю товарами. Можливості покупців та постачальників диктувати свої умови є більш серйозною загрозою, але авторитет корпорації, впізнанність бренду та лояльність постійних клієнтів дає змогу подолати ці перешкоди. Стосовно конкурентної боротьби в Україні, «Roshen» займає лідерські позиції в усіх сегментах кондитерського ринку завдяки широкому асортименту продукції, високій якості та вдалій рекламній стратегії. Всі ці риси свідчать про відкриті перспективи розвитку «Roshen» та можливості виходу на європейський ринок.

Отже, для подальшого збереження лідируючих позицій компанії необхідно активно знаходити незадоволені потреби споживачів, або задовольняти вже виявлені інноваційним шляхом, використовуючи слабкі сторони конкурентів та диктуючи свої правила гри на кондитерському ринку України.

1. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання [Текст]: Підруч. для ВНЗ. Рекомендовано Мін. освіти і науки України / П. Я. Попович. – Т., 2007. – 456 с. – ISBN 321-21-65.

2. Кайлюк Є. М. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. / Є. М. Кайлюк, В. М. Андрєєва, В. В. Гриненко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 279 с.

3. Никифоренко В. Г. Управління персоналом: навчальний посібник / В. Г. Никиференко. 2-ге видання, виправлене та доповнене. – Одеса: Атлант, 2013. – 275 с.

4. Офіційний сайт кондитерської корпорації «Рошен» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// http://roshen.com/ua. – 15.04.2011. – Назва з екрана.

5. Петренко М. І. Оцінка ділової активності підприємства / М. І. Петренко // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. – К., 2010. – Вип. 26. – С.182–186.

6. Річна інформація, опис бізнесу ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://smida.gov.ua/db/emitent/year/showform/13/207846. – 10.04.2011.

7. Річна фінансова звітність корпорації «Рошен» [Електронний ресурс]: за даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України. – Режим доступу до сайту: http://smida.gov.ua/

8. Скібіцький О. М. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник. / О. М. Скібіцький. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.

9. Філіна Г. І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: [навч. посіб.] / Г. І. Філіна. – К.: ЦУЛ, 2007. – 320 с.

10. Шепітко Г. Ф. Контролінг: посіб. для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання. / Г. Ф. Шепітко. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 136 с.