Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Корпоративные финансы \ 5177. Курсова робота Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі АК «Харківобленерго»

Курсова робота Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі АК «Харківобленерго»

« Назад

Код роботи: 5177

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Корпоративні фінанси

Тема: Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі АК «Харківобленерго»

Кількість сторінок: 32

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

ВСТУП

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВО-ГОПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»

2. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»

2.1. Оцінка майнового стану підприємства

2.2. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

2.3. Оцінка фінансової стійкості підприємства

2.4. Аналіз ділової активності підприємства

2.5. Аналіз рентабельності підприємства

3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Аналіз фінансового стану — комплекс дій щодо вивчення й аналізу результатів фінансово-господарської діяльності організацій, підприємств, фірм з метою визначення ступеня ефективності використання основних фондів і оборотних коштів для реалізації програм (статутних завдань) організацій, установ, виявлення можливих недоліків, порушень, невикористаних резервів підвищення результативності діяльності.

Аналізу фінансового стану підлягають основні статті балансу та інші матеріали обліку та фінансової звітності. Вивчається раціональність формування й використання власних, запозичених та залучених коштів, відповідність сум власних оборотних коштів потребам у них, обсяг формування та виконання плану одержання прибутку. Виявляються причини недостатнього залучення джерел надходження прибутків, наявність невикористаних оборотних коштів та можливості їх мобілізації, наявність і рух запасів товарно-матеріальних цінностей, джерела їх утворення, ефективність використання кредиту і його матеріальне забезпечення. Оцінюється стан розрахунків підприємства з бюджетом, банками, постачальниками, покупцями. Визначається економічний результат обігу оборотних коштів, співвимірюються витрати з прибутками, визначаються шляхи додаткового залучення оборотних коштів з метою одержання додаткових прибутків.

Метою курсової роботи є аналіз і оцінка показників фінансового стану підприємства та розробка практичних рекомендацій щодо підвищення фінансових результатів на підприємства.

Для досягнення зазначеної мети були поставлені та вирішені такі завдання:

- охарактеризувати фінансово-господарську діяльність АК «Харківобленерго»;

- проаналізувати фінансовий стан підприємства;

- обґрунтувати рекомендації щодо покращення фінансових результатів підприємства.

Інформаційною базою курсової роботи є праці українських і зарубіжних науковців, законодавчі і нормативні акти України, офіційні статистичні матеріали, фінансова звітність підприємства.

Перехід до ринкових відносин в економіці України по-новому ставить і розширює можливості діяльності підприємства, як основної її ланки. В нових умовах істотно змінилися правові, фінансово-економічні і соціальні співвідношення як всередині підприємства, так і в зовнішньому економічному середовищі. Зараз існує багатоманітність форм власності, істотно змінилися відносини підприємств з державою та іншими суб’єктами ринку. Економічна свобода, як умова і наслідок ринкових відносин, ставить більш високі вимоги до рівня господарювання й економічної діяльності підприємства. Основне завдання підприємства на сучасному етапі – виробництво високоякісної, конкурентоспроможної продукції, яка буде користуватися попитом серед споживачів, реалізація цієї продукції і отримання максимально можливого рівня прибутку.

Проаналізувавши дані підприємства та провевши розрахунки можна зробити такий висновок, що за останні 3 роки показники майнового стану показали, що господарство достатньо забезпечене фондами та використовуються інтенсивно. Показники ліквідності та платоспроможності підприємства не є зовсів ефективними по скільки в 2016 році підприємство працювало збитково, що призвело до збільшення поточних зобов’язань, фінансування капітальних витрат за рахунок поточних зобов’язань, зменшення власного капіталу.

Щодо показників фіанасової стійкості підприємства ми визначили, що підприємство є фінансово стійким і не залежить від зовнішніх джерел фінансування. Показники ділової активності є достатньо високими і сприятливими швидкого обернення ресурсів, використання всі наявних ресурсів, ефективно використання вкладеного капіталу. Аналіз показників рентабельності свідчить про не ефективність діяльності підприємства загалом, не високий рівень контролю витрат на виробництво і реалізацію продукції тощо. Тому підприємство потребує покращення і оздоровлення.

Із метою покращення зростання прибутку АК «Харківобленерго» слід:

- нарощувати обсяги реалізації продукції;

- впроваджувати заходи щодо підвищення продуктивності праці своїх працівників;

- зменшувати витрати на виробництво (реалізацію) продукції;

- з максимальною віддачею використовувати потенціал, що є у його розпорядженні;

- проводити раціональну політику ціноутворення;

- ефективно використовувати отриманий прибуток;

- слід збільшити об'єм інвестицій в основний капітал і його частку в загальному майні організації;

- необхідно підвищувати оборотність оборотних коштів підприємства;

- проводити постійну роботу по знаходженню шляхів зниження собівартості виробляємої продукції;

- активно займатися плануванням і прогнозуванням управління фінансів підприємства.

Щоб досягти поставленої мети, підприємству необхідно:

- визначити величину потрібних і реально можливих грошових ресурсів за джерелами їх формування і напрямами використання для здійснення операційної, інвестиційної та інших видів діяльності;

- оптимізувати структуру капіталу за джерелами формування і напрямами розміщення;

- визначити прогнозовану дохідність капіталу, авансованого на формування активів підприємства;

- розробити альтернативні чи запобіжні заходи на випадок відхилень від прогнозованих показників;

- контролювати й оперативно реагувати на хід виконання фінансового плану.

Для зменшення дебіторської і кредиторської заборгованості на підприємстві, з метою покращення фінансового стану підприємства та підвищення його платоспроможності необхідно мобілізувати грошові оборотні активи та вжити заходи адміністративного та загальногосподарського характеру щодо до неакуратних покупців, посилити контроль за платіжною дисципліною на підприємстві, забезпечити строгий контроль за дотриманням договірних зобов’язань та дотриманням фінансової дисципліни.

1. Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: навчальний посібник для студентів ВУЗів / О. Я. Базілінська. – К.: ЦУЛ, 2009. – 328 с.

2. Гриценко Л. Л. Фінанси підприємств: практикум: навч. посіб. / Л. Л. Гриценко, О. В. Дейнека, І. М. Боярко. – Суми: Університетська книга, 2015. – 285 с.

3. Загородній, А. Г. Фінансово-економічний словник [Текст] / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. - К.: Знання, 2007. - 1072 с. - ISBN 978-966-346-393-3.

4. Закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 16 липня 1999 р. №996-Х1V (зі змінами та доповненнями 03.12.2014). – К., 2014. [Електронний ресурс] – Режим доступу до інформації: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/236-96.

5. Закон України „Про господарські товариства” [Електронний ресурс] – Режим доступу до інформації: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/236-96.

6. Костирко Р. О. Фінансовий аналіз: [навч. посібник] / Р. О. Костирко. – X.: Фактор, 2007. – 784 с.

7. Котляр М. Л. Аналіз фінансового стану підприємства / М. Л. Котляр // Фінанси України. - 2008. - №5. - с. 99-104.

8. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія / Л. А. Лахтіонова. – К.: КНЕУ, 2001. – 387 с.

9. Партин Т. О. Фінанси підприємств: навч. посіб. [Текст] / Т. О. Партин, А. Г. Загородній – 2-ге вид., перер. і доп. – К.: Знання, 2015. – 379 с.

10. Петренко М. І. Оцінка ділової активності підприємства / М. І. Петренко // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. – К., 2010. – Вип. 26. – С.182–186.

11. Лондар С. Л. Фінанси [Текст]: навчальний посібник / С. Л. Лондар, О. В. Тимошенко; Мін-во освіти і науки України. - Вінниця: Нова Книга, 2009. - 384 с. - ISBN 5-7763-1304-Х.

12. Ніпіаліді О. Ю. Фінанси підприємств [Текст]: навчальний посібник / О. Ю. Ніпіаліді, Н. І. Карпишин. - Тернопіль: Економічна думка, 2009. - 232 с. - ISBN 978-966-654-243-7.

13. Офіційний сайт АК «Харківобленерго» [Електронний ресурс] – Режим доступу до інформації: oblenergo.kharkov.ua.

14. Руда Р. В. Оцінка фінансового стану підприємства: сутність та необхідність [Текст] / Р. В. Руда // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2010. - № 1 (9). - С. 61-65.

15. Романенко О. Р. Фінанси: [підручник] / О. Р. Романенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 311 с.

16. Стеців Л. П., Копилюк О. І. Фінанси: Навч. посіб. [Текст] / Л. П. Стеців, О. І. Копилюк. – К.: Знання, 2012. – 235 с.

17. Федосов В. М. Теорія фінансів: [підручник] / В. М. Федосов. – ЦУЛ, 2010 – 450 с.

18. Філіна Г. І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: [навч. посіб.] / Г. І. Філіна. – К.: ЦУЛ, 2007. – 320 с.

19. Фінанси: [підручник] / За ред С. І. Юрія, В. М. Федосова. – Л.: Знання, 2008. – 611 с.

20. Фінанси: курс для фінансистів: [навч. посіб.] / За ред. В. І. Оспіщева. – К.: Знання, 2008. – 567 с.

21. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: [навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.] / [О. О. Терещенко, Я. І. Невмержицький, А. П. Куліш та ін.]; за заг. ред. О. О. Терещенка. – К.: КНЕУ, 2006. – 312 с.

22. Щетинін А. І. Гроші та кредит [Текст] / А. І. Щетинін. – К.: КНЕУ, 2013. – 305 с.