Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Предпринимательство и бизнес-культура \ 5174. Курсова робота Розвиток малого підприємства в ринковій економічній системі на прикладі ПП «Будсервіс ВВ Гарант»

Курсова робота Розвиток малого підприємства в ринковій економічній системі на прикладі ПП «Будсервіс ВВ Гарант»

« Назад

Код роботи: 5174

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Підприємництво і бізнес-культура

Тема: Розвиток малого підприємства в ринковій економічній системі на прикладі ПП «Будсервіс ВВ Гарант»

Кількість сторінок: 53

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

1.1. Мале підприємство та його розвиток

1.2. Сутність, значення та функції малого бізнесу в ринковій економічній системі

1.3. Роль і місце малого підприємства в економіці держави

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН «БУДСЕРВІС ВВ ГАРАНТ»

2.1. Організаційна характеристика ПП «Будсервіс ВВ Гарант»

2.2. Аналіз фінансових результатів ПП «Будсервіс ВВ Гарант»

2.3. Аналіз виробничих ресурсів ПП «Будсервіс ВВ Гарант»

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Підтримка малого бізнесу

3.2. Проблеми малого підприємництва та шляхи їх подолання

3.3. Шляхи вдосконалення і підвищення ефективності ПП «Будсервіс ВВ Гарант»

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Актуальність теми. В даний час в економіці України одночасно функціонують крупні, середні, малі підприємства, а також здійснюється діяльність, що базується на особистій і сімейній праці.

Для сучасної економіки характерна складна комбінація різних за масштабами виробництв - великих, з тенденцією до монопольних структур, що складаються під впливом інших чинників, середніх і малих.

З одного боку, стійкою тенденцією науково-технічного прогресу є концентра­ція виробництва. Саме крупні фірми мають в своєму розпорядженні великі фінан­сова, трудові ресурси, кваліфіковані кадри. Вони здатні вести великомасштабні науково-технічні розробки, які і визначають найважливіші технологічні зрушення.

З іншого боку, останнім часом виявилося небувале зростання малого і середнього підприємництва, особливо в сферах, де поки не вимагається великих капіталів, великої кількості устаткування і кооперації безлічі працівників. Малих і середніх підприємств особливо багато в наукоємких видах виробництва, в галузях, пов'язаних з виробництвом споживчих товарів, у сфері послуг.

Можливість ефективного функціонування малих форм виробництва визначається низкою їх переваг в порівнянні з крупним виробництвом: близькість до місцевих ринків і пристосування до запитів клієнтури, виробництво малими порціями, що невигідно крупним фірмам, виключення зайвих ланок управління тощо. Малому підприємництву сприяє диференціація попиту у сфері виробничого і особистого споживання.

Своєю чергою розвиток дрібного і середнього виробництва створює сприятливі умови для оздоровлення економіки: розвивається конкурентне середовище, створюються додаткові робочі місця, і знижується рівень безробіття, активніше йде структурна перебудова, розширюється споживчий сектор. Розвиток малих підприємств веде до насичення ринку товарами і послугами, підвищення економічного потенціалу, кращого використання місцевих сировинних ресурсів.

Протягом довгого історичного періоду економісти, історики й політичні діячі всіляко занижували роль малого бізнесу в економіці. Окрім того, незважаючи на внесок працівників малих підприємств у розвиток суспільства, донедавна до них ставилися без належної поваги. Хоча еволюція вільної ринкової економіки створила чимало можливостей для всіх видів підприємницької діяльності, спочатку малий бізнес не мав особливих переваг. Але прогресивні політики усвідомили, що ринкова економіка сприятиме конкурентоспроможності вітчизняних виробників, матиме вирішальний вплив на всю економіку, хоча, водночас, висловлювали побоювання щодо закриття державних підприємств і втрати робочих місць через банкрутство неприбуткових підприємств.

В таких країнах, як Польща, Словенія, Чехія та Угорщина швидко запровадили ряд реформ для створення вільної ринкової економіки. Після появи позитивних результатів лібералізації прогресивніших сусідів поступово змінювалось ставлення до лібералізації з боку консервативних політиків і населення інших колишніх соцкраїн. Економічний прогрес у цих країнах дає підстави для висновку про те, що його поступ значною мірою був забезпечений створенням малого бізнесу.

Метою даної роботи є узагальнення теоретичних викладок щодо розвитку малих підприємств та їх роль у ринкових умовах господарювання.

Основними завданнями, які випливають з мети роботи, є:

- уточнення суті економічної категорії «мале підприємство»;

- аналіз факторів формування та розвитку малих підприємств в перехідний період;

- вивчення досвіду розвитку малих підприємств в країнах з розвинутою ринковою економікою;

- аналіз функціонування малого підприємства «Будсервіс ВВ Гарант»;

- аналіз проблем функціонування малих підприємств;

- визначення шляхів забезпечення позитивного розвитку та форм державної та регіональної підтримки малого підприємництва в Україні.

Предметом дослідження є механізми формування, функціонування та розвитку малих підприємств у ринкових умовах, об’єктом – мале підприємство «Будсервіс ВВ Гарант».

Методологічною основою роботи є системний підхід до вивчення процесів формування, функціонування та розвитку малих підприємств у ринкових умовах. Основними використовуваними методами є: статистичний, аналіз, порівняння, узагальнення. Інформаційну базу даної курсової роботи становлять підручники, статистичні джерела Держкомстату України, звітність підприємства «Будсервіс ВВ Гарант».

Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновку і пропозицій, списку використаних літературних джерел і додатків.

1. Господарський кодекс від 16 січня 2003 року № 436-IV; [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://kodeksy.com.ua/gospodars_kij_kodeks_ukraini.htm.

2. Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19.10.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2063-14.

3. Закон України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в України» від 21.12.2000 р. №2157- ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://www.rada gov.ua.

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про концепцію державної політики розвитку малого підприємництва», від 3.04.1996 р. № 404 // Зібрання постанов уряду України. – 1996 р. - № 10. – с. 287.

5. Указ Президента України «Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики» від 01.06.2005 №901/2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://www.rada gov.ua.

6. Варналій З. С. Основи підприємництва: - нав. Посібник. – 2 вид. випр. І доп. / З. С. Варналій. – К.: Знання-прес,2003. - 285 с.

7. Указ Президента України «Про внесення змін до Указу Президента України № 727 від 03.07.1998 р.» «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 28.06.1999 р.№ 746/99. [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/746/99.

8. Азісов С. П., Канівський П. К., Скупий В. М. Організація виробництва і аграрного бізнесу в сільськогосподарських підприємствах: Підручник. / С. П. Азісов, П. К. Канівський, В. М. Скупий. – К.: УААН. – 834 с.

9. Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. – 2 вид. випр. і доп. / З. С. Варналій. – К.: Знання. 2003. – 303 с.

10. Воронкова В. Г., Беліченко А. Г., Желябін В. О., Ажана М. А. Основи підприємництва: теорія і практикум: Навч. Посіб. / В. Г. Ворогкова, А. Г. Беліченко, В. О. Желябін, М. А. Ажана. – Львів: «Магнолія 2006», 2009. – 454 с.

11. Говорушко Т. А., Тимченко О. І. Малий бізнес. Навчальний посібник. / Т. А. Говорушко, О. І. Тимченко – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 200 с.

12. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступ: // stat@zt.ukrstat.gov.ua.

13. Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання. / Воротіна Л. І., Воротін В. Є., Мартинюк Л. А., Черняк Т. В. - Київ: Видавництво Європейського університету, 2002. - 307 с.

14. Подсолонко В. А., Миронової Т. Л. Підприємництво. / В. А. Подсолонко, Т. Л. Миронової. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 616 с.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Мале підприємництво - це самостійна, систематична ініціативна господарська діяльність малих підприємств та громадян-підприємців (фізичних осіб), яка проводиться на власний ризик з метою отримання прибутку. Суб'єктами малого підприємництва є фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності, та юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб, а обсяг річного валового доходу не перевищує 500 тис. євро. Мале підприємство є "клітинкою" малого підприємництва. Звідси випливає, що мале підприємництво є особливим сектором економіки, утвореним су­купністю малих підприємств і тому є специфічною суспільною формою дрібного виробництва в умовах ринку.

Розвиток малого підприємництва України має велике значення. Воно може без значних капітальних вкладень збільшити виробництво багатьох споживчих товарів та послуг, вирішити проблему зайнятості населення, прискорити розвиток науково-технічного прогресу. Але частка малого підприємництва у ВВП України складає всього 6-7 %, а у розвинених державах - 50 - 60 %.

Малому підприємництву притаманні як економічні, так і соціальні функції, які і характеризують його роль в ринковій економічній системі. Мале підприємництво - це провідний сектор ринкової економіки, який є основою дрібнотоварного виробництва: визначає темпи економічного розвитку, структуру та якісну характеристику валового внутрішнього продукту, ступінь демократизації суспільства; здійснює структурну перебудову економіки, швидку окупність витрат, свободу ринкового вибору; забезпечує насичення ринку товарами та послугами, реалізацію інновацій, додаткові робочі місця; характеризується високою мобільністю, раціональними формами управління; формує соціальний прошарок підприємців-власників - основу середнього класу; сприяє послабленню монополізму, розвитку конкуренції.

Розв'язання проблем малого підприємництва в Україні має зосереджуватися на таких основних напрямах.

По-перше — створення відповідної нормативно-правової бази, а саме:

- прийняти Верховною Радою України Концепцію державної політики розвитку малого підприємництва в Україні;

- розробити концепцію Підприємницького кодексу;

- розробити на підставі Конституції України та ухвалити Закон України "Про приватну власність", ("Про правовий захист приватної власності"), мета якого полягає у визначенні правового режиму приватної власності, забезпе­ченні правового захисту та недоторканності власності підприємців;

- законодавче встановити контроль за рівноправним з іншими структурами доступом суб'єктів малого підприємництва до виробничих факторів: сировини, матеріалів, енергетичних ресурсів, фінансово-кредитних та інвестиційних ресурсів;

- розробити законодавчий механізм співробітництва зі світовим підприємництвом з питань інвестиційної і ресурсної взаємодії та функціонування спільних підприємницьких структур.

По-друге — розв'язання питань організаційного забезпечення малого підприємництва, насамперед:

- запровадити єдину верпп4ка.чьну систему органів виконавчої влади з питань підприємництва від Кабінету Міністрів України до обласних, районних державних адміністрацій;

- удосконалити мережу та сприяти підвищенню дієвості роботи громадських об'єднань малого підприємництва;

- розробити єдиний спрощений порядок реєстрації, патентування та легалізації суб'єктів підприємництва;

- запровадити єдину загальнонаціональну комп'ютерну мережу реєстрації та ліцензування підприємницької діяльності.

По-третє — формування й розвиток системи фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва. У першу чергу необхідно:

- розробити і прийняти новий Закон України "Про оподаткування " й інші закони, в яких передбачити: скорочення кількості зборів та відрахувань, спрощену систему оподаткування малого бізнесу, звільнення від оподаткування частини прибутку (доходу), що спрямовується на рефінансування суб'єктів малого підприємництва;

- впровадити податкові пільги з метою проведення ефективної науково-технічної політики;

- передбачити використання державних кредитних ліній для підтримки малого підприємництва із зазначенням середнього розміру позики, процентної ставки та секторів кредитування при умові створення нових робочих місць;

- створити спеціалізовану банківську установу (установи) з кредитування малого підприємництва;

- перейти до адресної підтримки (фінансової, матеріально-технічної) суб'єктів малого підприємництва на основі виділення галузевих та регіональних пріоритетів;

- забезпечити надання державних гарантій малим підприємствам, що підпаса­ють під цільові програми підтримки малого підприємництва, у вигляді високоліквідних державних боргових зобов'язань;

- впровадити віднесення па собівартість витрат, пов'язаних із формуванням страхового фонду (резерву на покриття можливих витрат), при кредитуванні малих підприємств;

- впровадити механізм використання незв'язаних іноземних кредитних ліній та гарантій для фінансування цільових програм, що стосуються малого підприємництва;

- визначити чіткий порядок участі донорів і реципієнтів у процесі здійснення міжнародної фінансової та технічної допомоги.

По-четверте — інформаційне, науково-методичне, консультативне та кадрове забезпечення, насамперед:

- створити мережу інформаційно-аналітичних центрів малого підприємництва;

- розширити коло наукових досліджень з проблем підприємництва і менеджменту;

- проводити необхідну пропагандистську роботу, спрямовану на формування сприятливої громадської думки щодо підприємницької діяльності;

- організувати підготовку та перепідготовку кадрів для малого підприємництва через систему бізнес-центрів, інкубаторів і технопарків;

- створити Національний науково-методичний центр з проблем розвитку малого підприємництва;

- організувати науково-практичне видання (журнал, бюлетень) з питань діяльності суб'єктів малого підприємництва;

- запровадити в програми навчальних закладів основи підприємницької діяльності та організації малого підприємництва.

По-п'яте — розвиток ринкової інфраструктури малого підприємництва, а саме:

- створити правові, організаційні й економічні засади (умови) для розвитку всіх елементів інституціональної (організаційної) та виробничої (технологічної) інфраструктури малого підприємництва;

- спрямувати діяльність системи ринкової інфраструктури на реальні інтереси і потреби суб'єктів малого підприємництва, відповідно до вимог державної політики розвитку та підтримки цього сектора економіки;

- впровадити механізми заохочення суб'єктів ринкової інфраструктури для надання ефективної допомоги і підтримки суб'єктів малого підприємництва;

- здійснювати дієву підтримку зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів малого бізнесу;

- створити сучасні інформаційні мережі, системи телекомунікацій;

- розширювати співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями, консалтинговими, торговельно-посередницькими та іншими фірмами;

- сприяти приєднанню державних, громадських, профспілкових та інших організацій, які причетні до діяльності малих підприємств в Україні, до відповідних міжнародних структур.

Щодо вдосконалення і підвищення ефективності ПП «Будсервіс ВВ Гарант» необхідно удосконалити випуск продукції, потрібно звернути увагу на плинність кадрів, оскільки найом працівників відбувається тільки коли велика кількість замовлень, потрібно удосконалити систему надання послуг, прискорити реалізацію продукції, послуг, робіт розширити ринок збуту, впровадити інновації,залучити інвестиції, удосконалити структуру управління, перейти на спрощену систему оподаткування.