Распечатать страницу

Контрольна робота Макроекономіка - Варіант №10

« Назад

Код роботи: 5172

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Макроекономіка

Тема: Варіант №10

Кількість сторінок: 14

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

І. Дайте визначення категорій

ІІ. Теоретичне питання. Порівняйте кейнсіанські та класичні погляди на роль споживання і заощадження

ІІІ. Тестові завдання

IV. Задачі

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

І. Дайте визначення категорій

Сукупна пропозиція — це...

Зовнішній борг — це...

Грошово-кредитна політика — це...

ІІ. Теоретичне питання. Порівняйте кейнсіанські та класичні погляди на роль споживання і заощадження

 

ІІІ. Тестові завдання

1. Валовий внутрішній продукт (ВВП) — це:

а) сума всіх кінцевих товарів і послуг;

б) сума всіх реалізованих товарів і послуг;

в) сума всіх вироблених товарів і послуг;

г) сукупна ринкова вартість кінцевої продукції та послуг, що вироблені резидентами країни за рік.

2. Принцип акселератор поясніє:

а) як можна підтримати економіку на рівні повної зайнятості;

б) як зміни в інвестиційних витратах можуть привести до ще більшої зміни рівня ВНП;

в) як підвищення рівня ВНП може привести до збільшення чистих інвестицій;

г) всі попередні відповіді правильні.

3. Чим вища гранична схильність до споживання, тим:

а) більші валові інвестиції;

б) більші чисті інвестиції;

в) менший мультиплікатор;

г) більший мультиплікатор.

IV. Задачі

1. Номінальний курс обміну української гривні на долар США упав з 5,32 грн. за 1 дол. до 5,2 грн. за 1 дол.

Розрахуйте як і на скільки змінився курс обміну долара на гривню.

2. Рецесійний розрив у сукупних витратах становить 10 млрд.грн., а фактичний ВВП — 110 млрд. грн. Гранична схильність до споживання дорівнює 0,7. Обчисліть величину природного ВВП.

1. Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Макроекономіка. Навчальний посібник. / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик. – К.: Атака, 2007. – 368 с.

2. Башнянин Г. І., Лазур П. Ю., Медведєв В. С. Політична економія: Підручник: У 2-х частинах. / Г. І. Башнянин, П. Ю. Лазур, В. С. Медведєв. – К.: ІЗМН, 2005. – 307 с.

3. Будаговська С., Кілієвич О., Луніна І., Пахомова Т. та ін. Мікроекономіка і макроекономіка. Підручник для студентів економічних спеціальностей закладів освіти: У 2 ч. / С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна, Т. Пахомова та ін. – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2006. – 517 с.

4. Гроші та кредит: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М. І. Мирун (кер. авт. кол.), М. І. Савлкук, М. Ф. Пуховкіна та ін. — К.: КНЕУ, 2005. – 250 с.

5. Гроші та кредит: Підручник / За ред. професора Б. С. Івасіва. — К: КНЕУ,2004. — 404 с.

6. Дідівська Л. І., Головко Л. С. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник. / Л. І. Дідівська, Л. С. Головко. – К.: Знання-Прес, 2006. – 209 с.

7. Климко Г. Н., Нестеренко В. П., Каніщенко Л. О. та ін. Основи економічної теорії: політ економічний аспект: Підручник. / Г. Н. Климко, В. П. Нестеренко, Л. О. Каніщенко та ін.. – К.: Вища школа, 2004. – 559 с.

8. Крищенко К. Т., Савчук В. С., Бєляєв О. О. та ін. Політична економія: Навчальний посібник. / К. Т. Крищенко, В. С. Савчук, О. О. Бєляєв. - К.: КНЕУ, 2007. - 508 с.

9. Малиш Н. А. Макроекономіка: Навчальний посібник. / Н. А. Малиш. – К.: МАУП, 2006. – 184с.

10. Мельникова В. І., Клімова Н. І. Макроекономіка: - Навчальний посібник. / В. І. Мельникова, Н. І. Клімова. – К.: ВД “Професіонал”, 2008. – 394с.

11. Панчишин Степан. Макроекономіка: Навчальний посібник. Видання 2-ге, стереотипне. / Степан Панчишин. – К.: Либідь, 2007. – 616с.

12. Экономика: Учебник / Под ред. Бултова А. С. – М.: Издательство БЕК, 2007. – 816 с.