Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Бухгалтерский учет \ 5089. Контрольна робота Організація бухгалтерського обліку

Контрольна робота Організація бухгалтерського обліку

« Назад

Код роботи: 5089

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Бухгалтерський облік

Тема: Організація бухгалтерського обліку

Кількість сторінок: 21

Дата виконання: 2012

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

Вступ

1. Наскрізна задача відображення господарських операцій на рахунках б/о

Практичне завдання

Список літератури

Організація обліку на підприємствах малого бізнесу передбачає концентрацію зусиль з ведення бухгалтерського обліку при малій кількості адміністративно-управлінського персоналу.

Законодавством передбачаються відповідні форми та порядок ведення обліку малими підприємствами, які мають спрощений вид.

При організації обліку на підприємствах малого бізнесу треба взяти до уваги специфіку системи оподаткування таких підприємств, що, у свою чергу, вимагає відповідний порядок ведення обліку податків та організацію документообігу.

1. Блакита Г. В. Бухгалтерський облік: практикум: навч. посіб. для студ. навч. закл. / Г. В. Блакита, Н. О. Ромашевська. - К.: Центр учб. л-ри, 2010. - 151 с.: табл.

2. Богданов О. В. Практичний посібник для директора малого підприємства: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Богданов, В. А. Романова; Європ. ун-т, Херсон. філ., Херсон. держ. морський ін-т. - Херсон: ХМД, 2010. - 200 с.: табл.

3. Бугаєнко А. В. Бухгалтерський облік операцій з готівковими коштами, які підлягають фінансовому моніторингу в банках України / А.В. Бугаєнко // Економіка та держава. - 2011. - №4. - С. 63-65. - Бібліогр. наприкінці ст.

4. Голов С. Бухгалтерський облік та фінансова звітність малих і середніх підприємств / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. - 2010. - №10. - С. 3-15.

5. Жук В. М. Інституціональне забезпечення розвитку бухгалтерського обліку в Україні / В. М. Жук // Фінанси України. - 2010. - №11. - С. 101-110.

6. Журавель Г. П. Облікова політика підприємства в ринкових умовах: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, П. Я. Хомин; за ред. П. Я. Хомина; М-во освіти і науки України. - К.: Професіонал, 2009. - 319 с.

1. Наскрізна задача відображення господарських операцій на рахунках б/о

Основою навчання є наскрізна задача, складена з використанням даних реального підприємства. Згідно таблиці господарських операцій, яку містить наскрізна задача, слухачі вносять в програму первинну документацію, знайомляться з правилами автоматизованого ведення бухгалтерського і податкового обліку і отримують фінансову та податкову звітність за період здійснення підприємством господарських операцій.

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ТОВ «КАРПАТИ» ЗА ГРУДЕНЬ р.

з/п

Зміст

Сума

загальна

Кореспонденція

рахунків

Сума

 

Дебет

Кредит

 

 

Виписка з поточного рахунка в банку:

44 200

 

 

 

1

1.1. Отримана по чеку готівка і опри­буткована в касу

 

301

311

39 700

 

1.2. Перераховано в бюджет податки

 

641

311

2700

 

Перераховано Соцстраху

 

65

311

1800

2

Авансовий звіт№1 від 2.12._р. витрачено на відрядження для виробничих цілей

3700

91

372

3700

Видано з каси підзвітній особі гро­шові кошти на відрядження

 

372

301

3700

3

Видатковий касовий ордер 81 від 2.12. р. і платіжні відомості № 1-3

36 000

 

 

 

Виплачена заробітна плата персоналу за листопад

 

661

301

36 000

 

Вимога № 1-3

 

 

 

 

 

Передано на виробництво матеріали:

3640

 

 

 

 

— лист металевий на виготовлення:

3240

 

 

 

 

МК-1 — 72 кг х30 грн. = 2160 грн.

 

23.1

201

2160

 

МК-2 — 36 кгх30 грн. = 1080 грн.

 

23.2

201

1080

4

— швелер на виготовлення:

150

 

 

 

 

МК-1 — 2 м х 50 грн. = 100 грн.

 

23,1

201

100

 

МК-2 — 1 м х 50 грн. = 50грн.

 

23,2

201

50

 

— кутник на виготовлення:

250

 

 

 

 

МК-1 — 15 м х 10 грн. = 150 грн.

 

23,1

201

150

 

МК-2 — 10 м х 10 грн. = 100 грн.

 

23,2

201

100

 

Товарно-транспортна накладна № 10 від 8.12. р.

 

 

 

 

5

Надійшло і оприбутковано на склад від бази ТОВ «Фрезер»

6300

 

 

 

 

— лист металевий —

150 кг х 30грн. = 4500 грн.

 

201

631

4500

 

з/п

Зміст

Сума

Кореспонденція

рахунків

Сума

 

 

Дебет

Кредит

 

 

— швелер — 36 м х 50 грн. = 1800 грн.

 

201

631

1800

 

Відображено податковий кредит з ПДВ

 

641

631

1260

 

Акцептовані (визнані) витрати на транспортування 540 грн.

540

201

685

450

 

в тому числі ПДВ — (90 грн.)

 

641

685

90

6

Списуються транспортно-заготівельні витрати в частині, що відноситься до матеріалів, використаних на вироб­ництво (табл.1.):

375

 

 

 

 

в т. ч. на виготовлення: МК-1

 

23.1

201

248

 

МК-2

 

23.2

201

127

7

Акцептовані рахунки за використану у виробничих цілях воду та електро­енергію (без ПДВ)

3600

91

685

3000

 

Відображено податковий кредит з ПДВ

 

641

685

600

 

Наряди на виконання роботи і розра­хункові відомості

 

 

 

 

 

7.1. Нарахована заробітна плата:

 

 

 

 

 

— виробничому персоналу, зайнято­му виготовленням:

22 500

 

 

 

8

МК-1

 

23.1

661

13 500

МК-2

 

23.2

661

9000

 

— апарату управління

4500

92

661

4500

 

— апарату управління виробничими цехами

2870

91

661

2870

 

7.2. Утримано податок з доходів фі­зичних осіб із заробітної плати

1800

661

641

1800

 

Довідка бухгалтерії:

 

 

 

 

9

Зроблені відрахування на соціальне страхування до Пенсійного фонду від суми заробітної плати, нарахованої:

 

 

 

 

 

— виробничому персоналу, зайнято­му виробництвом:

8500

 

 

 

 

МК-1

 

23,1

65

5100

ОБОРОТНИЙ БАЛАНС (ВІДОМІСТЬ) ПО СИНТЕТИЧНИХ РАХУНКАХ ЗА ГРУДЕНЬ 200_ Р.

Код

рах.

Рахунок

Сальдо на початок місяця

Обороти за місяць

Сальдо на кінець місяця

дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

10

Основні засоби

70 200

70 200

131

Знос основних засобів

-10 800

 

1170

-11 970

20

Виробничі запаси

27 000

6750

4015

29 735

23

Виробництво

18 000

46 815

62 930

1885

26

Готова продукція

12 000

62 930

62 800

12 130

30

Каса

600

39 700

39 700

600

31

Поточний рахунок

63 000

120 000

62 700

120 300

36

Розрахунки з покупцями

120 000

120 000

372

Розрахунки з підзвітни­ми особами

3700

3700

377

Розрахунки з іншими дебіторами

2700

2700

40

Статутний капітал

77 400

77 400

441

Нерозподілений прибуток

12 600

21 300

33 900

60

Короткострокові позики

18 000

18 000

63

Розрахунки з постачаль­никами

18 000

18 500

7560

7060

64

Розрахунки за податками

2700

5170

28 900

26 430

65

Розрахунки за страху­ванням

9000

1800

11 260

18 460

66

Розрахунки по оплаті праці

36 000

37 800

29 870

28 070

685

Розрахунки з іншими кре­диторами

9000

7260

16 260

701

Дохід від реалізації го­тової продукції

120 000

120 000

791

Фінансові результати

100 000

100 000

901

Собівартість реалізова­ної готової продукції

62 800

62 800

91

Загально-виробничі виграти

11 800

11 800

92

Адміністративні витрати

6200

6200

93

Витрати на збут

2600

2600

98

Податок на прибуток

7100

7100

 

Разом:

182 700

182 700

773 665

773 665

225 580

225 580

БАЛАНС ТОВ «КАРПАТИ» НА 31 ГРУДНЯ 200__ р.

Актив

Пасив

Господарські засоби

2

Джерела утворення господар­ських засобів

2

Основні засоби:

 

Статутний капітал

77 400

залишкова вартість

58 230

Резервний капітал

 

первісна вартість

70 200

Прибуток

33 900

знос

11 970

Кредити банків

18 000

Запаси матеріалів

29 735

Заборгованість постачальни­кам

7060

Виробництво

1885

Заборгованість за податками

26 430

Готова продукція

12 130

Заборгованість за страхуван­ням

18 460

Грошові кошти в касі

600

Заборгованість з оплати праці

28 070

Грошові кошти на рахун­ках в банку

120 300

Заборгованість різним креди­торам

16 260

Засоби в розрахунках

2700

 

 

Разом

225 580

Разом

225 580


Практичне завдання

Установлені коефіцієнти студентам (К): 1,10

Довідка про підприємство:

Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Будсервіс» ТОВ «Будсервіс»

Юридична адреса: м. Житомир, вул. Східна, 15

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 5637842510

Ідентифікаційний податковий номер 563784251025

Номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ 23568945

Обслуговуючий банк Західінкомбанк МФО 311670

Поточний рахунок 26004400999

Валютний рахунок 26003836999

Вид діяльності - Виробництво будівельних матеріалів

Директор Ващук Володимир Кирилович

Головний бухгалтер Котенко Катерина Олексіївна

Залишки на рахунках 31.03.2010 р.

Шифр рах.

Назва рахунку

Сума,грн

Дебет

Кредит

10

Основні засоби

45200

 

131

Знос основних засобів

 

4406

201

Виробничі запаси: сировина та матеріали

45874

 

311

Поточний рахунок у банку в нац. валюті

35460

 

37

Інша дебіторська заборгованість у т.ч.

174

 

374

Розрахунки за претензіями

174

 

40

статутний капітал

 

95974

42

додатковий капітал

 

10000

44

Нерозподілений прибуток

 

708

48

цільове фінансування

 

500

601

Короткострокові кредити банку в нац.валюта

 

12000

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

 

3120

Журнал реєстрації господарських операцій ТОВ «Будсервіс»

За 2 квартал 2010 р.

Дата

Перв.

Зміст господарських операцій

 РІШЕННЯ

Докум

Сум

Д

К

Сум

1

1.04

Рахунок

Придбано комп'ютерну програму «1С: Бухгалтерія», без ПДВ

2000

154

631

2200

2

1.04

Податок.

Відображено ПДВ придбань нематеріальних активів

400

641

631

440

3

2.04

Накл.

Оприбутковано придбана комп'ютерна програм

2000

12

154

2200

4

3.04

Плат. поруч.

Погашено заборгованість перед ТОВ «Будівлі» за цемент

2400

631

311

2640

5

3.04

Плат. поруч.

Погашено заборгованість перед постачальником за придбані нематеріальні активи

2400

631

311

2640

6

4.04

Наклад. рахунок

Придбано арматура 20 т.по 500грн.за 1 т., без ПДВ

10000

201/2

631

11000

7

4.04

Податк. накл.

Відображено ПДВ = 10000*20%

2000

641

631

2200

8

5.04

Наклад. рахунок

Придбано щебінь 7 т.по 300 грн.за 1 т., без ПДВ

2100

205

631

2310

9

5.04

Податк. накл.

Відображено ПДВ

420

641

631

462

10

6.04

Наклад.

Відпущена щебінка на виробництво фундаментних блоків 4т = 4*300

2100

23

205

2310

11

6.04

Наклад.

Відпущена щебінка 3т.на виробництво залізобетонних блоків

420

23

205

462

12

7.04

Наклад.

Відпущена арматура 1,2 т. На виробництво фундаментних робіт

1200

23

201/2

1320

13

8.04

ПКО, випис. банка

Отримано гроші в касу для господарських потреб

200

301

311

220

14

8.04

РКО

Видано під звіт гроші для придбання цементу Павленко П.О.

200

372

301

220

15

8.04

Аванс. звіт. наклад

Придбано цемент марки 400 Павленко П.О. 300 кг, по 0,5 грн., В т.ч. ПДВ

150

204

372

165

25

641

372

27.5

16

8.04

Наклад.

Списано арматура на виробництво залізобетонних блоків

500

23

201/2

550

17

8.04

ПКО

Повернено до каси залишків підзвітної суми

50

301

372

55

18

9.04

Акт прийому-перд.

Безоплатно отримано складські приміщення

4000

10

424

4400

19

9.04

Накл.

Оприбутковано цемент марка 100 в погашенні раніше виставленої претензії

400

204/1

947

440

20

20.04

Накл.

Погашено заборгованість перед постачальником за щебінь

2520

631

311

2772

21

21.04

Накл.

Списано цемент марки 400 300кг по 0,5 грн. на виробництво фундаментальних блоків

 

23

204

165

150

 

22

22.04

Накл.

Списано цемент марки 100 на виробництво залізобетонних блоків

400

23

204/1

440

23

12.04

Акт

Зроблена дооцінка вантажного автомобіля

300

104

423

165

переоц.

24

12.04

Акт

Зроблена дооцінка зносу вантажного автомобіля

20

423

131

22

переоц.

25

14.04

Наклад.

Оприбутковано придбаний товар, без ПДВ

10000

28

631

11000

26

14.04

Податок.

Відображено ПДВ

2000

641

631

2200

27

15.04

Розрах.-плат. відомість

Нарахована заробітна плата продавцеві

1000

93

661

1100

28

15.04

Розрах.-плат. відомість

Вироблено відрахування в ЄСВ 40%

400

661

651

440

29

16.04

Накл.

Списано собівартість реалізованих товарів

1000

90

26

1100

30

17.04

ПКО

Получено наличными за проданные товары

18000

301

702

19800

31

16.04

Податок.

Нараховано ПДВ

3000

 

 

3300

32

17.04

Розр. бухгалтер

Нараховано торгову націнку

5000

282

285

5500

33

17.04

Ого. на внесений. налич. РКО

Внесена виручка на поточний рахунок в банк

1500

311

301

1650

34

18.04

Справка бухгал.

Сторновано націнку на продані товари

5000

902

285

5500

35

18.04

Справка бухгал.

Визначено результат від продажу товарів

10000

702

791

11000

36

18.04

Справка бухгал.

Списано собівартість товарів на фінансові результат

10000

791

90

11000

37

19.04

Акт інвентар.

Відображено недостачу арматури за балансовою вартістю

1000

941

201

1100

 

 

1100

1000

72

-

38

19.04

рішення інв.коміс

Віднесено недостача на винну особу Осадчук О.К.(I=1)

1000

375

716

11000

-

72

39

20.04

Справка бухгал.

Списано суму відшкодування на фінансовий результат

1000

791

375

1100

40

20.04

Справка бухгал.

Сума нестачі віднесена на фінансовий результат

1000

791

941

1100

41

22.04

Пл.поруч.

Погашено заборгованість перед постачальниками за арматуру

12000

631

311

13200

42

25.04

Розрах.-плат. відомість

Нарахована заробітна плата працівникам за виготовлення фундаментних блоків

1100

23

661

1210

43

25.04

Розрах.-плат. відомість

Проведено нарахування на ЄСВ 40%

440

661

651

484

44

25.04

РПВ

Нараховано з / п працівникам за виготовлення залізобетонних блоків

1900

23

661

2090

45

25.04

РПВ

Проведено нарахування на ЄСВ 40%

760

661

651

836

46

25.04

РПВ

Нараховано з / п загальновиробничому персоналу

950

91

661

1045

47

25.04

РПВ

Проведено нарахування на ЄСВ 40%

380

661

651

418

48

27.04

РПВ

Нараховано з / п адміністративному персоналу

720

92

661

792

49

27.04

РПВ

Проведено нарахування на ЄСВ 40%

288

661

651

316.8

50

27.04

РПВ

Утримано прибутковий податок із заробітної плати

700

661

641

770

51

27.04

РПВ

Утримано внесок до ЄСВ із з/п (3.6%)

25.92

661

651

28.512

52

30.04

Розр. аморт.

Нараховано амортизацію основних засобів, що використовувалися при виробництві фундаментних блоків

1230

23

1313

1353

53

30.04

Розр. аморт

Нараховано амортизацію основних засобів, що використовуються при виробництві залізобетонних блоків

1230

23

131

1353

54

30.04

Розр. аморт

Нараховано знос вантажного автомобіля який перевозить готову продукцію

600

93

131

660

55

18.04

Справка бухгал.

Списано витрати на збут на фінансові результати

1600

791

93

1760

56

2.05

Справка бухгал.

Розподілено пропорційно заробітній платі та списані загальновиробничі витрати на собівартість фундаментних блоків

1500

90

91

1650

57

2.05

Справка бухгал.

Розподілено пропорційно і списані загальновиробничі витрати на собівартість залізобетонних блоків

2100

90

91

2310

58

5.05

Наклад.

Оприбутковано фундаментні блоки на склад 20шт по 250грн

5000

205/1

631

5500

59

5.05

Наклад.

Оприбутковано залізобетонні блоки на склад 20шт по 275грн

5500

205/2

631

6050

60

8.05

Справка бухгал.

Списано собівартість реалізованих фундаментних блоків 20 шт.

5000

90

205/1

5500

61

8.05

Справка бухгал.

 Списано собівартість реалізованих залізобетонних блоків 20 шт

5500

90

205/2

6050

62

10.05

Виписка банка

Отримано виручку від продажу фундаментних блоків

7800

301

702

8580

63

10.05

Податок.

Нараховано ПДВ на виручку від продажу фундаментних блоків

1300

702

641

1430

64

11.05

Выписка банка

Отримано виручку від продажу залізобетонних блоків

9000

301

702

9900

65

11.05

Податок.

Нараховано ПДВ на виручку від продажу залізобетонних блоків

1500

702

641

1650

66

12.05

Справка бухгал.

Списано собівартість фундаментних блоків

1500

90

205/1

1650

67

13.05

Справка бухгал.

Списано собівартість залізобетонних блоків

2100

90

205/2

2310

68

20.05

Справка бухгал.

Списано адміністративні витрати

720

791

92

792

69

25.05

Справка бухгал.

Списано чистий дохід від реалізації фундаментних блоків (7800-1500)

6300

701

791

6930

70

25.05

Справка бухгал.

Списано чистий дохід від реалізації залізобетонних блоків

6900

701

791

7590

71

5.06

Справка бухгал

Нараховано податок на прибуток

3300

981

641

3630

72

6.06

Справка бухгал

Зменшено фінансовий результат на суму податку на прибуток

3300

791

981

3630

73

25.05

С.Б.

Визначено фінансовий результат від реалізації фундаментних і залізобетонних блоків

9900

702

791

10890

791

902

74

10.06

ПКО,чек

Отримано гроші в касу для видачі з / п

5670

301

311

6237

75

10.06

Пл.поруч.

Погашено заборгованість перед ЄСВ

2293.9

651

311

2523.3

76

10.06

ВКО,плат.відомість

Виплачено заробітну плату

5670

661

301

6237

77

30.06

Виписка

Зменшено податкові зобов'язання на суму податкового кредиту

4845

641

644

5329.5