Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Организация учета \ 5060. Реферат Організація процедури оцінки аудитором безперервності діяльності підприємства

Реферат Організація процедури оцінки аудитором безперервності діяльності підприємства

« Назад

Код роботи: 5060

Вид роботи: Реферат

Предмет: Організація обліку

Тема: Організація процедури оцінки аудитором безперервності діяльності підприємства

Кількість сторінок: 14

Дата виконання: 2011

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

Вступ

1. Економіко-правові засади поняття безперервності діяльності підприємства

2. Етапи оцінки дотримання принципів безперервності

3. Еспрес-Діагностика та Фундаментальна діагностика

4. Критична оцінка проведення в Україні аудиту безперервності діяльності підприємства

Висновки

Список використаної літератури

В умовах значного розширення границь потенційного ризику важливо одержувати від аудиторів не тільки інформацію про достовірність фінансової звітності підприємств, але й оцінку їх реальної життєздатності.

Сучасна ринкова економіка функціонує так, що постійно змінюються угоди господарської діяльності, ринкова кон'юнктура, поведінка суб'єктів ринку. В цих умовах потребує адаптації до сучасних умов господарювання принцип безперервності як домінуючий при складання фінансової звітності.

Ефективне вирішення даної проблеми полягає у використанні сукупності методів кількісного та якісного аналізу щодо ознак недотримання принципу безперервності.

Аудитори повинні отримати розуміння щодо можливості безперервного функціонування підприємства у майбутньому та доцільності застосування принципу безперервності при формуванні неупередженого аудиторського судження.

Отже, судячи з вищевикладеного матеріалу, методика оцінки аудитором принципу безперервності є недосконалою. Успіх у вирішенні цієї проблеми, на мою думку, залежить не тільки від законодавства, але і від використання аудиторами України сучасних методів оцінки. Це стосується і комп’ютеризації аудиторського процесу і використання зарубіжного досвіду. Адже, скільки проблем можна було б уникнути та скільки часу заощадити за стовідсоткового використання аудитором Excel та інших комп’ютерних програм.

Іншим аспектом є управлінський персонал підприємства, що інколи намагається приховати певну інформацію від аудитора.

Процес оцінки безперервності діяльності підприємства в сучасних умовах в Україні набуває все більшого і більшого значення. А пов’язано це перш за все з жорсткими умовами бізнесу сьогодення.

Проте, як було проаналізовано в роботі, якщо аудитор буде дотримуватися певних процедур при оцінці безперервності діяльності підприємства, процес значно полегшиться а помилки при здійсненні такої оцінки зменшаться.

1. Закон України «Про аудиторську діяльність» № 3125 від 22.04.93.

2. П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» Наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87.

3. Міжнародні Стандарти Аудиту, надання впевненості та етики. Видання 2008 р, Статус 2006, 1152 с.

4. Кулаковська Л. П., Піча Ю. В. «Основи аудиту»;

5. Чернелевський Л. М., Беренда Н. І. «Аудит. Теорія і практика»

6. Усач Б. Ф. «Аудит», навч. Посібник, К.: Знання Прес, 2002, 223 с.

7. Петрик О. А. «Організація і методика аудиту підприємницької діяльності».

8. Н. І. Гордієнко, О. В. Харламова, «Аудит. Методика і організація», частина 2, Харків 2007.

9. Горощёнок Н. Н. Оценка соблюдения принципа непрерывности деятельности организации во внутреннем аудите [Текст]: дис. … канд. экон. наук: 08.00.12 / Н. Н. Горощёнок. − Новосибирск, 2005. – 186 с.

10. Адамс Р. Основы аудита [Текст] / Р. Адамс; пер. с англ. под ред. Я. В. Соколова. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995. – 398 с.

11. Бєлоусова І. М. «Специфіка методичного інструментарію аудиторської діагностики безперервності діяльності підприємств».

12. І. Н. Карпунь «Аудит в системі антикризового управління підприємством».

13. Корзун В. М. «Методика складання балансу, аналіз і аудит фінансового стану підприємства», Финансовые рынки и ценные бумаги, № 6, Березень 2009 р.

14. Проскуріна Н. М. «Процедури при аудиті дотримання принципу безперервності».

1. Економіко-правові засади поняття безперервності діяльності підприємства

Виходячи з ПСБО 1 «Вимоги до фінансової звітності», одним з принципів підготовки фінансової звітності є принцип безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов'язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі {2}; У міжнародних стандартах бухгалтерського обліку поняття принципу безперервності діяльності підприємства розкрито дещо ширше: cкладаючи фінансові звіти, управлінський персонал повинен оцінювати здатність суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Фінансові звіти слід складати на основі безперервності, якщо тільки управлінський персонал не має намірів ліквідувати суб’єкт господарювання чи припинити діяльність або не має реальної альтернативи таким заходам. Якщо, здійснюючи оцінку, управлінський персонал, знає про суттєві невизначеності, пов’язані з подіями чи умовами, які можуть викликати значний сумнів щодо здатності суб’єкта господарювання продовжувати діяльність на безперервній основі, інформацію про такі невизначеності слід розкривати. Якщо фінансові звіти не складені на основі припущення безперервності, інформацію про цей факт слід розкривати разом з основою, застосованою для складання фінансових звітів, і з причинами, з яких суб’єкт господарювання не вважається безперервно діючим. Оцінюючи доречність припущення про безперервність, управлінський персонал бере до уваги всю наявну інформацію щодо майбутнього – принаймні на 12 місяців з дати балансу, але не обмежуючись цим. В кожному випадку ступінь розгляду залежить від конкретних фактів. Якщо суб’єкт господарювання в минулому мав прибуткові операції і має відкритий доступ до фінансових ресурсів, можна без детального аналізу дійти висновку про доречність безперервності як облікової основи. В інших випадках управлінський персонал, перш ніж він впевниться у доречності застосування припущення безперервності, має розглядати ряд чинників, які оточують поточну та очікувану прибутковість, графіки сплати боргів і потенційні джерела відновлюваного фінансування. {3}

Міжнародні ж стандарти аудиту виділяють фінансові, операційні та інші події та обставини, які окремо або разом здатні породжувати сумніви щодо припущення про безперервність діяльності підприємства. Зазначені обставини мають бути детально проаналізовані аудитором під час для формування об’єктивного аудиторського висновку.{3}

2. Етапи оцінки дотримання принципів безперервності

Отже, першим етапом оцінки дотримання принципу безперервності є виявлення ознак недотримання принципу безперервності. Слід зазначити, що виявлення даних ознак відбувається як на початковому етапі оцінки, так і в процесі наступного етапу аналізу даних ознак. Так, етап виявлення ознак характеризується використанням методів аналізу й прогнозування економічної кон'юнктури, виявлення можливостей і потреб підприємства в рамках стратегії й поточних планів його розвитку. {12}

Важливим етапом, що дозволяють сформувати думку щодо можливості подальшого функціонування підприємства, є етап аналізу причин виникнення й наслідків ознак недотримання принципу безперервності. Слід зазначити, що аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства тільки кількісними методами на основі розрахованих фінансових коефіцієнтів є недостатнім для того, щоб більш повно, глибоко й всебічно вивчити фінансово-господарську діяльність і її розвиток. Дослідження факторів зовнішнього середовища підприємства якісними методами дозволяє оцінити їхній вплив на результати фінансово-господарської діяльності, визначити сценарій розвитку: ділової активності підприємства.

Відзначаємо, що відповідно до МСА 570 "Безперервність" аудитори при перевірці фінансової звітності зобов'язані сформувати висновок про можливість підприємства продовжувати безперервно функціонувати в найближчому майбутньому (як мінімум, 12 місяців, які слідкують за звітним періодом). {3}Таким чином встановлюється, чи існує який-небудь серйозний сумнів у допущенні безперервності діяльності з метою підготовки фінансової звітності підприємства.

Основними питаннями для аудиторської оцінки принципу "діючого підприємства" є наступні:{14}

1. Чи існує небезпека, що на підприємстві будуть погіршуватися основні фінансові показники й що це може відбутися зненацька?

2. Наскільки реальна ця небезпека?

3. Чи є реальний вихід зі складних обставин?

4. Яким чином сформулювати цю проблему в аудиторському висновку?

Доведено, що професійне судження аудиторів при дослідженні питання можливості подальшого функціонування підприємства ґрунтується на розумінні відповідних умов і подій, що мали або мають місце на момент завершення дослідження й збору аудиторських доказів. Тому аудитори повинні

отримати розуміння у можливості безперервного функціонування підприємства у майбутньому та доцільності застосування принципу безперервності при підготовці фінансової звітності. Одним з етапів також є розгляд аудиторами фінансових, операційних та інших показників та оцінка ризику виникнення невідповідності принципу безперервності.

Результати дослідження дозволяють визначити, що аудитори швидше за все прийдуть до висновку, що існує серйозний сумнів у відношенні того, чи зможе підприємство безперервно діяти,

якщо в наявності є:

-від’ємна величина чистих активів, значні збитки від основної діяльності;

-твердо фіксовані умови залучення позикових коштів без реалістичних перспектив на переоформлення або погашення заборгованості; необґрунтоване використання короткострокових позикових коштів для фінансування довгострокових активів; труднощі у виконанні умов за договорами позики;

-нездатність своєчасно погасити заборгованість перед постачальниками та контрагентами, перехід від розрахунків з постачальниками (підрядниками) на умовах комерційного кредиту або розстрочки платежу до розрахунків по мірі поставки товарів (виконання робіт, надання послуг);

-втрата найважливішого ринку збуту, ліцензії, патенту, основного покупця, постачальника(підрядника);

-нездатність одержати фінансування для необхідного розвитку діяльності або інших необхідні інвестиції.

3. Еспрес-Діагностика та Фундаментальна діагностика

Специфіка об’єкта дослідження – припущення безперервності діяльності підприємства – вимагає одночасного синтезу загальнонаукових методів, методу економічного контролю та методів інших наук із домінуванням саме методів аналітичного характеру (статистика, аналіз господарської діяльності, системний, функціональний, факторний і регресійний аналіз, теорія ймовірностей тощо). Цей факт підтверджує відкритість методичного інструментарію аудиту та доцільність його структурування за певними ознаками. {8}

Так, його склад, насамперед, підпорядковується меті діагностики, що представлена підсистемами експрес- і фундаментальної діагностики.

Експрес-діагностика дотримання припущення безперервності – етап аудиторської діагностики, що має метою формування загальної думки про дотримання припущення підприємством-клієнтом. Сутність етапу полягає в попередній систематизації груп факторів, зумовлюючих дотримання припущення безперервності і оцінку масштабу їх впливу. Способом досягнення мети є заповнення аудитором першої і другої частин анкети діагностування безперервності діяльності підприємства з оцінки впливу зовнішніх і внутрішніх факторів.

На етапі експрес-діагностики застосування певних методичних інструментів до проведення аудиторського дослідження залежатиме від напрямку дослідження:

1. Аналіз зовнішніх факторів через визначення впливу: політичних, фінансово-економічних, соціальних, екологічних факторів, факторів галузевого розвитку, кон’юнктури ринку, діяльності контрагентів і конкурентів (співставлення, порівняння, групування, будування аналітичних таблиць, аналітичних коефіцієнтів; зустрічна перевірка, формальний огляд документів, логічне осмислення змісту операції, експертна оцінка).

2. Аналіз внутрішніх факторів через діагностування: організаційної і виробничої структури підприємства і його зв’язки з дочірніми організаціями; якості менеджменту і ефективності управління; системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю; ділової репутації підприємства; активів, пасивів та фінансово-господарських операцій підприємства; фінансових результатів підприємства; подій після звітної дати.

Методичним інструментарієм у цьому випадку може бути: опитування, анкетування, формальний огляд документів, логічне осмислення змісту операцій, інвентаризація, зустрічна і взаємна перевірки, експертна оцінка, групування, систематизація, порівняння, будування аналітичних таблиць, розробка системи показників.

Фундаментальна діагностика безперервності діяльності підприємства ґрунтується на комплексному фундаментальному аудиторському дослідженні здатності підприємства локалізувати негативний вплив певних факторів. Резервами в цьому випадку можуть бути як внутрішні (фінансово-економічний потенціал), так і зовнішні джерела.

Результати фундаментальної діагностики відображаються в третьому розділі анкети за напрямком дослідження аналізу здатності підприємства продовжувати діяльність без істотного скорочення. Для проведення діагностування доцільно використовувати: методи детермінованого факторного аналізу, моделі передбачення банкрутства, аналітичні показники, методи ситуаційного аналізу і прогнозування, будування рівняння регресії тощо. Специфіка методичного інструментарію до проведення аудиторської діагностики припущення безперервності також залежить і від статусу методики, у межах якої він використовується: офіційна, наукова (загальновідома і авторська) та комбінована.

Офіційні методики містяться в документах Міністерства економіки України, Агентства з питань банкрутства, Аудиторської палати України, Державної податкової адміністрації тощо і загалом мають рекомендований характер (окрім певних ситуацій).{4}

4. Критична оцінка проведення в Україні аудиту безперервності діяльності підприємства

Характеризуючи аудиторські методики, запропоновані офіційними вітчизняними та закордонними документами з діагностування безперервності діяльності підприємства, необхідно підкреслити їх несистемний характер. Аналізуючи ж запропоновані ознаки, що можуть свідчити про порушення дотримання безперервності, зазначимо, що аудитору пропонують досліджувати наслідки, а не причини можливих негативних подій. У той же час інструментарій економічного аналізу дозволяє спрогнозувати позитивну або негативну тенденцію розвитку події та своєчасно розробити антикризову програму. {13}

Зазначені офіційні документи, не беручи до уваги їх стислого змісту, все ж таки наголошують на важливих моментах, що повинні враховуватися в подальшому при розробці методики аудиторської діагностики припущення безперервності:

– необхідність самостійної оцінки аудійованою особою припущення безперервності та перевірки її алгоритму аудитором;

– розмежування періоду оцінки припущення безперервності на звітний та майбутній;

– вплив факторів або подій, що стосуються припущення безперервності на компоненти аудиторського ризику та ступінь суттєвості подій або обставин, які окремо або разом можуть породжувати значні сумніви в здатності суб’єкта господарювання продовжувати діяльність на безперервній основі. У зв'язку із нестабільністю економіки України та неналежної уваги до ведення управлінського обліку підприємствами, через значні недоліки в процесі управління, недосконалість чинного зако­нодавства багато підприємств і організацій мають реальний шанс опинитись на межі банкрутства. То­му аудитор повинен приділяти цій проблемі нале­жну увагу.