Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономический анализ \ 4948. Звіт про проходження виробничої практики у ТзОВ «ТЕРМІНАЛ-БК»

Звіт про проходження виробничої практики у ТзОВ «ТЕРМІНАЛ-БК»

« Назад

Код роботи: 4948

Вид роботи: Звіт з виробничої практики

Предмет: Економічний аналіз

Тема: Звіт про проходження виробничої практики у ТзОВ «ТЕРМІНАЛ-БК»

Кількість сторінок: 49

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика діяльності підприємства та обліку її результатів ТзОВ «ТЕРМІНАЛ-БК»

1.1. Вид, галузь та особливості діяльності підприємства

1.2. Конкурентне середовище та ринки збуту

1.3. Організаційна структура підприємства

1.4. Характеристика функціональних обов’язків працівників підприємства

1.5. Особливості організації та здійснення первинного, синтетичного та аналітичного обліку діяльності підприємства

Розділ 2. Облік та аналіз джерел формування та напрямків використання фінансових ресурсів підприємства

2.1. Оцінка структури та динаміки балансу підприємства

2.2. Облік та аналіз доходів, витрат та фінансових результатів діяльності підприємства

2.3. Облік та факторний аналіз прибутку підприємства

Розділ 3. Комплексна оцінка фінансової діяльності ТзОВ «ТЕРМІНАЛ-БК»

3.1. Ефективність використання та обліку основних засобів на підприємстві ТзОВ «ТЕРМІНАЛ-БК»

3.2. Фінансова стійкість підприємства ТзОВ «ТЕРМІНАЛ-БК»

3.3. Ліквідність та платоспроможність підприємства ТзОВ «ТЕРМІНАЛ-БК»

3.4. Ділова активність та рентабельність підприємства ТзОВ «ТЕРМІНАЛ-БК»

3.5. Оцінка ймовірності настання банкрутства

Висновки

Список використаних джерел

Підприємство – самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торгівельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами. Головне завдання підприємства полягає в задоволенні потреб ринку в його продукції або послугах з метою одержання прибутку.

Актуальність дослідження ТзОВ «ТЕРМІНАЛ-БК» полягає у вивченні фінансового стану підприємства, який здатний забезпечувати суспільні потреби та надати послуги, а також забезпечити фінансову стійкість країни.

Об’єктом дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕРМІНАЛ-БК». Предметом є особливості організації та здійснення обліку діяльності ТзОВ «ТЕРМІНАЛ-БК».

Мета проходження практики полягає у закріпленні теоретичних та практичних знань, а також визначенні напрямків вдосконалення діяльності ТзОВ «ТЕРМІНАЛ-БК».

Для досягнення даної мети необхідно виконати наступні завдання:

- дати економічну характеристику діяльності підприємства;

- визначити організаційну структуру підприємства;

- охарактеризувати функціональні обов’язки працівників підприємства;

- відобразити особливості з організації та здійснення первинного, синтетичного та аналітичного обліку діяльності підприємства;

- проаналізувати джерела формування та використання фінансових ресурсів;

- оцінити доходи, витрати та фінансовий результат діяльності підприємства;

- охарактеризувати облік фонду оплати праці та середньої заробітної плати на підприємстві;

- дати комплексну оцінку фінансової діяльності підприємства;

- визначити перспективні шляхи розвитку діяльності підприємства;

- розробити наказ про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства.

В процесі дослідження підприємства були використані наступні методи:

- аналітичний;

- графічний;

- порівняльний;

- економічно-статистичний;

- інші.

Підприємство «ТЕРМІНАЛ-БК» є самостійним суб’єктом господарювання, яке займається господарською діяльністю, яка не суперечить чинному законодавству України. Надає побутові, маркетингові, виробничі, довідково-інформаційні, лізингові, експедиторські консультаційні та експертні послуги. Основними перевагами на ринку збуту підприємства «ТЕРМІНАЛ-БК» є реалізація продукції, майна та надання послуг за цінами, що встановлюються самостійно або здебільшого на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавчими актами – за державними цінами і тарифами.

На даному підприємстві присутня лінійна організаційна структура підприємства, що забезпечить в подальшому сприятливі умови для ефективної діяльності на підприємстві, з безпосереднім контролем одного керівника підприємства. Діяльність будь-якого працівника підприємства здійснюється відповідно обов’язків, які покладаються на даного працівника та зазначаються у трудовому договорі з метою забезпечення отримання ефективного результату від то чи іншого виду діяльності.

Порядок ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності на підприємстві ТзОВ «ТЕРМІНАЛ-БК» визначається законодавством та національним положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України. Проведення інвентаризації на підприємстві проводиться за складанням комісії, до складу якої входить безпосередньо керівник підприємства та бухгалтер. Синтетичний облік на даному підприємстві ведеться з використанням всіх класів рахунків бухгалтерського обліку, аналітичний облік ведеться безпосередньо на таких двох субрахунках:

- 311 «Поточні рахунки в національній валюті»;

- 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті».

Дані субрахунки відображають надходження коштів на рахунок, за певні операції та послуги, які були виконані ТзОВ «ТЕРМІНАЛ-БК».

Відповідно до даних показників Ф№2 «Звіт про фінансові результати» на даному ТзОВ «ТЕРМІНАЛ-БК» у звітності відсутні показники: інші операційні доходи, інші доходи, собівартість реалізованої продукції та податок на прибуток, тим самим не повністю відображає фінансовий стан даного ТзОВ «ТЕРМІНАЛ-БК». Також на підприємстві спостерігається з кожним роком зменшення доходу, та у 2013 році відбулася значне збільшення витрат, що спричинило збільшенню збитку, що негативно відображається в діяльності ТзОВ «ТЕРМІНАЛ-БК».

В складі пасиву балансу підприємства переважають поточні зобов’язання, власний капітал має негативний знак, довгострокові зобов’язання підприємством ТзОВ «ТЕРМІНАЛ-БК» не залучались. Основні засоби підприємства були зношенні.

У 2012-2014 роках стан фінансової стійкості підприємства ТзОВ «ТЕРМІНАЛ-БК погіршився. Майже всі відносні показники фінансової стійкості у аналізований період були нижчими за нормативні значення. Абсолютні значення фінансової стійкості показали у 2013-2014 роках передкризовий фінансовий стан, що є негативно.

У 2012 році підприємство ТзОВ «ТЕРМІНАЛ-БК» було абсолютно ліквідним за відносними показниками і не абсолютно ліквідним за балансом. У 2013-2014 роках ситуація погіршилась як у відносних показниках ліквідності так і за ліквідністю балансу, головною причиною цього стало різке зростання поточних зобов’язань підприємства з одночасним зростанням непокритого збитку ТзОВ «ТЕРМІНАЛ-БК». Також у цей період спостерігалось зниження рентабельності і ділової активності підприємства. Головними причинами цього стало зниження надходжень від основної діяльності і зростанні чистого і непокритого збитку.

Підприємство ТзОВ «ТЕРМІНАЛ-БК» є потенційним банкрутом, і йому загрожує банкрутство при відсутності заходів щодо санації.

1. Закон України від 16.07.99 р. №996-XIV “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

2. П (С)БО № 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 зі змінами і доповненнями.

3. П (С)БО № 5 "Звіт про власний капітал", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 зі змінами і доповненнями.

4. П (с)БО № 7 "Основні засоби", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92 зі змінами і доповненнями.

5. П (С)БО № 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 353 зі змінами і доповненнями.

6. Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: навч. посіб. / О. Я. Базілінська — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 328 с.

7. Барановська Т. В. Використання облікової політики при здійсненні вну-трішнього контролю // Науковий журнал. Вісник технологічного університету Поділля. Економічні науки. Ч ІІ, Т.1. – 2003. – № 5. – С. 89-94.

8. Большая энциклопедия: В 62 томах. Т. 38. – М.: ТЕРРА, 2006. – 592 с.

9. Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2012. – 1020 с.

10. Дорошенко А. П. Оцінка ліквідності та платоспроможності в контексті діагностики загального фінансового стану підприємства [Електронний ресурс] / А. П. Дорошенко – "Ефективна економіка". - №2. - 2013. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1805).

11. Економіка підприємства: підручник / [М. Г. Грещак, В. М. Колот, О. Г. Мендрул [та ін.]; за заг. та наук. ред. Г. О. Швиданенко. – [вид. 4-е, перероб. і доп.]. – К.: КНЕУ, 2009. – 816, [8] с.

12. Економічний енциклопедичний словник: У 2 т. Т. 2 / за ред. С. В. Мочерного. – Львів: Світ, 2006. – 568 с.

13. Кваснюк Р. О. Методика управління підприємством / Р. О. Кваснюк // Науковий Вісник КНЕУ. 2-ге вид-во – 2009 р. - ст.149.

14. Король М. С. Елементи антикризового управління / М. С. Король // Науковий Вісник ХДАУ. Вип. 14 – 2011р. - ст. 311.

15. Кужельний М. В., Лінник В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: підручник – К.: КНЕУ, 2001. – 334 с.

16. Люшенко О. І. Фінансова стійкість підприємства: критерії та етапи забезпечення [Електронний ресурс] / О. І. Люшенко. – Режим доступу: http://www.slideshare.net/alegre380/ss-27877287.

17. Пушкар М. С. Філософія обліку. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 157 с.

18. Офіційний сайт «ТЕРМІНАЛ-БК» - https://ord-ua.com/2012/04/30/yagodinska-mitnitsya/?page=10.