Распечатать страницу

Курсова робота Роль інвестицій в економіці держави

« Назад

Код роботи: 4940

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Інвестиції та інвестування

Тема: Роль інвестицій в економіці держави

Кількість сторінок: 39

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Вступ

Розділ 1. Сутність інвестицій та їх роль в економіці держави

Розділ 2. Аналіз впливу інвестиційних процесів на економічну ситуацію в Україні

Розділ 3. Проблеми підвищення ролі інвестицій в економічному зростанні України та шляхи їх виршіення

Список використаної літератури

Додатки

Інвестиційна складова економіки завжди відігравала першочергову роль в розвитку держави. Проте, особливо відчувається потреба у інвестиційному ресурсі, за умови, коли стан економіки нестабільний. Дана проблема є актуальною у наш час, за умов, коли вітчизняна економіка перебуває в глибокій фінансово-економічній та політичній кризі. Для того, щоб відбулося економічне піднесення нашої держави і країна вийшла з економічної кризи – однією з передумовою цьому є прилив іноземного капіталу та використання потенціалу внутрішніх інвестиційних ресурсів. Тільки в цьому випадку може йти мова про розвиток економіки країни.

Економіка кожної країни прямо залежить від обсягів вкладень, як в основний так і в оборотний капітал. Економічне благополуччя високорозвинених держав показує, що інвестиції відіграють не останню роль у їхньому розвитку. Якщо країна інвестиційно-неприваблива, то питання економічного зростання загострюється, що призводить до ще більших проблем в економіці.

Вивчаючи роль інвестиції, можна більше акцентувати увагу на тому, куди найефективніше та найоптимальніше направляти капітальні вкладення для того, щоб досягти стабільності економіки, а в подальшому економічного зростання та піднесення. Тому інвестиції це одне із головних джерел формування коштів та їх ефективне використання у напрямі економічного розвитку країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню ролі інвестицій в економіці держави присвячено багато наукових праць. В умовах ринкової економіки, коли інвестиції займають значне місце в господарській діяльності, інвестиційна діяльність стає об’єктом дискусій як теоретиків-науковців, так і практиків. Фундаментальні питання аналізу інвестиційної складової економічного розвитку економіки держави досліджували такі вчені, як А. Асаул, М. Вакулич, Р. Гудима, Б. Дадашев, А. Дискіна, Ю. Коваленко, В. Осецький, К. Паливода, Т. Понідельчук, Р. Попельнюхов, О. Руда, Л. Седляр, І. Чемерис, О. Чернікова, О. Шевченко та інші.

Сьогоднішній стан економіки не стабільний і прилив капіталу зменшується, тому, можна сказати, що дана тема до кінця ще не вивчена і потребує детального аналізу і дослідження, для того, щоб позбутися наявних економічних проблем. А для цього потрібно вивчати інвестиції та робити певний прогноз та підсумок, враховуючи минулий досвід як економіки своєї країни, так і досвід інших країн, стан економіки яких є сприятливим для інвестування.

Мета курсової роботи полягає в тому, щоб на основі узагальнення теоретичних та практичних аспектів реалізації взаємодії процесів інвестування та розвитку економіки держави, обґрунтувати напрями підвищення ролі інвестицій в процесі економічного зростання України.

Відповідно до зазначеної мети виникає необхідність вирішення таких завдань:

- дослідити сутність інвестицій та їх роль в економіці держави;

- проаналізувати вплив інвестиційних процесів на економічну ситуацію в Україні;

- визначити проблеми підвищення ролі інвестицій в економічному зростанні України та шляхи їх вирішення.

Об’єктом дослідження є взаємозалежність економічних процесів в державі та залучення інвестицій.

Предметом дослідження є інвестиції та їх роль в економіці держави.

Інформаційною базою дослідження стали законодавчі та нормативно-правові акти, статистичні матеріали Державної служби статистики України та Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, періодичні та монографічні видання, підручники, посібники.

1. Про інвестиційну діяльність: Закон України (від 18.09.1991 № 1560-ХІІ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1560-12.

2. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс] Режим доступу до ресурсу: http://ukrstat.gov.ua/.

3. Асаул А. Н. Модернізація економіки на основі технологічних інновацій: навчальний посібник / А. Н. Асаул - СПб.: АНО ИПЭВ, 2008. – 606 с.

4. Боди Э. Принципы инвестирования: учеб. пособ. / Э. Боди, А. Кейн, - М.: Вильяме, 2002. – 984 с.

5. Вакулич М. М. Аналіз методів оцінювання інвестиційного клімату в Україні в умовах сучасної хаотично структурованої економіки / М. М. Вакулич // Бізнес Інформ. – 2013. – № 1. – C. 85-88.

6. Веселов Д. В. Корпоративне управління та інвестиційна привабливість підприємства / Д. В. Веселов // Фінанси України.- 2007. - № 1. - С. 91-92.

7. Гайдуцький І. П. Структурні та інноваційні пріоритети залучення прямих іноземних інвестицій у контексті здійснення регуляторних реформ в Україні // Гайдуцький І. П. // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - №4. - С.47-62.

8. Гриценко Л. Л. Обґрунтування пріоритетних джерел забезпечення інвестомісткості національної економіки України / Л. Л. Гриценко // Актуальні проблеми економіки, 2014.- №9 (159). - С. 84-91.

9. Гудима Р. Р. Стан та шляхи покращення інвестиційного клімату в Україні: Фінанси / Р. Р. Гудима, 2009 р. - 84-90 с.

10. Дадашев Б. А. Теоретико-методологічні засади інвестиційно-інноваційного зростання і розвитку економіки / Б. А. Дадашев. - // Економіка АПК: міжнар. наук.-вироб. журн. - 2013. - N 8. - С. 68-74.

11. Дискіна А. А. Економічні засади покращення інвестиційного клімату в Україні / А. А. Дискіна, Л. С. Седляр // Економічні інновації. – Вип. 53. – 2013. – С. 85-91.

12. Кучерова Г. Ю. Особливості інвестування у структурні фінансові продукти в Україні / Г. Ю. Кучерова // Фондовий ринок, 2014. - №3. - С. 22-26.

13. Максимів Д. Я. Покращення інвестиційної привабливості України / Д. Я. Максимів // Економіст. - 2011. - № 12. - С. 47-50.

14. Осецький В. Л. Інвестиції як інструмент інноваційного розвитку економіки / В. Л. Осецький // Вісник УАБС. – 2005. – № 1(18). – С. 3–6.

15. Паливода К. Проблеми формування та використання інвестицій в сучасній економіці України / К. Паливода // Банківська справа. – 2010. – №4. – С. 73-82.

16. Понедільчук Т. В. Роль інвестицій у формуванні економічного зростання в умовах сучасного розвитку економіки України / Т. В. Понедільчук // Економіка. Фінанси. Право. — 2014. — № 4. — С. 11-15.

17. Попельнюхов Р. В. Інвестиційна привабливість економіки України (інвестиційний клімат) / Р. В. Попельнюхов // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 21. – С. 24-28.

18. Романьок Т. Учасники, інфраструктура та продуктова структура ринку відповідального інвестування / Т. Романьок // Банківська справа, 2014.- №3-4. - С. 116-126.

19. Руда О. Л. Інвестиційний клімат України та проблеми його формування [Електронний ресурс] / О. Л. Руда. – Режим доступу: http://intkonf.org.

20. Слатвінський М. А. Стан та проблеми залучення іноземних інвестицій на модернізацію економіки України / М. А. Слатвінський // Фондовий ринок, 2014.- №4. - С. 34-40.

21. Ткаченко А. Економічна сутність інвестицій / А. М. Ткаченко, Є. М. Плаксіна // Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - 2013. - №1(2). - С. 100-101.

22. Федоренко В. Інвестиційно-інноваційний процес в Україні / В. Г. Федоренко, Ю. Б. Пінчук // Економіка та держава, 2014.- №3. - С. 45-46.

23. Чемерис І. Стан інвестиційного клімату України та напрями його покращення [Електронний ресурс] / І. Чемерис. – Режим доступу: http://conftiapv.at.ua/publ/konf_29_30_04_2014_r.

24. Чернікова О. В. Інвестиційний процес в економіці країни як визначальний чинник економічного розвитку / О. В. Чернікова // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 9. - С. 83-87.

25. Шевченко О. Інвестиційна активність регіонів України: вплив на економічне зростання / Ольга Шевченко // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 1. – С. 175–181.

26. Юрчишин В. Україна: від кризи до кризи [Електронний ресурс] // Україна-2014: соціально-економічна криза та пошук шляхів реформування. // Центр Разумкова – К., 2014 – Режим доступу: http://razumkov.org.ua/upload/2014_Ekonomika_crv.pdf.