Распечатать страницу

Курсова робота Аналіз податкової діяльності держави

« Назад

Код роботи: 4939

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Податкова система України

Тема: Аналіз податкової діяльності держави

Кількість сторінок: 33

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи податкової діяльності держави

1.1. Сутність, функції, основні етапи розвитку податкової системи

1.2. Податкова політика, сутність, роль, види та принципи

Розділ 2. Аналіз податкової діяльності держави

2.1. Досвід податкової діяльності держави в зарубіжних країнах

2.2. Історія форування податкової системи України. Система оподаткування України

2.3. Шляхи реформування податкової системи України

Висновки до розділу 2

Висновки

Список використаних джерел

В наш час, коли в Україні відбуваються кардинальні перетворення в соціально-економічній та політичній сферах, і значна увага приділяється створенню ефективної системи оподаткування, актуальність вибраної теми є очевидною. Адже від механізму стягнення податків залежить формування доходної частини бюджету, а це, як відомо, основна фінансова база держави. Саме податкова система сприяє постійним, стабільним і повноцінним надходженням коштів до бюджету. Тому аналіз функціонування податкової' системи особливо зараз в умовах системної кризи набуває великого значення.

В умовах перебудови економіки України, створення нових соціальних та економічних відносин у суспільстві, розбудови нашої держави як незалежної та самостійної, важлива роль відводиться податковій системі.

Одним з першочергових завдань ринкової реформи в Україні є створення ефективної податкової системи, яка б забезпечувала розвиток народногосподарського комплексу країни, відповідним чином регулювала б економічні відносини. Ефективність податкової системи визначається тим, наскільки цілеспрямовано вона вирішує комплекс завдань, пов’язаних з керованістю економіки, як системи, розвитком виробництва, підвищенням життєвого рівня населення.

Метою курсової роботи є розгляд податкової системи України, порівняння її з іншими країнами світу, та розгляд недоліків податкової системи України.

Актуальність полягає в тому, що податкова система повинна успішно вирішувати фіскально-розподільче завдання. Шляхом оптимального розподілу доходів суб’єктів підприємництва та громадян забезпечується дохідна частина бюджету, достатня для фінансування соціальних процесів та розвитку в цілому України та регіонів, зокрема.

Отже, на основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що метою реформування податкової системи є приведення її у відповідність з пріоритетами державної політики соціально-економічного розвитку, сприяння сталому економічному зростанню на основі виваженої інвестиційно-інноваційної політики, забезпечення достатності сукупних податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів.

Все це тільки підтверджує думку про те, що чинну податкову систему потрібно реформувати і робити це якнайшвидше. Отже, до теоретичних рекомендацій, на нашу думку, слід віднести таке:

- провадити більш стабільну податкову політику;

- прийняти комплексний податковий документ – Податковий кодекс, в якому будуть прописані усі механізми оподаткування в Україні;

- спростити саму організаційну структуру податкової системи;

- зменшити кількість обов’язкових податків та платежів.

Податкова політика повинна забезпечити вирішення двоєдиного завдання. З одного боку – це встановлення оптимальних податків, які не стримуватимуть розвиток підприємництва, з другого – забезпечення надходження до бюджету коштів, достатніх для задоволення державних потреб.

До практичних рекомендацій цієї роботи слід віднести, що реформування податкової системи має відбуватися не лише на загальнодержавному рівні, а й на регіональному, основним напрямом якого є вдосконалення системи місцевого оподаткування, що має ліквідувати дисбаланс між дохідною та видатковою частинами бюджетів регіонів.

У різні періоди розвитку суспільства змінювались не лише види податків і форми їх стягнення, але і ставлення до них. Податки стають ефективним знаряддям втілення державної політики з питань економіки та соціального розвитку. Дослідження еволюції податкової системи України повинно використовуватись для створення ефективної системи оподаткування, оскільки часто сьогодні повторюються ті ж самі помилки і прорахунки, які вже не раз негативно впливали на економічний розвиток нашої держави.

Розглядаючи детально дану курсову можна виокремити декілька основних висновків, стосовно принципів оподаткування. А саме:

1) Піддані будь-якої держави зобов’язані брати участь у підтримці уряду, кожен по можливості своїх власних коштів, тобто в розмірах доходів, отримуваних ним під захистом держави… дотримання цього закону чи його недотримання складає те, що називають рівномірним чи нерівномірним розподілом податку»;

2) Данина чи частина податку, що платить кожен підданий, повинна бути визначена а не довільна. Час її сплати, спосіб стягнення та розмір внеску повинні бути точно і сурово визначені як для осіб, що платять податки, так і для всього суспільства;

3) Кожен податок має стягуватися у такий час і в такому форматі, який є зручним для платника;

4) Податок повинен стягуватися таким чином, щоб він забирав у народу якомога менше грошей понад те, що потрапляє в державне казначейство, і в той же час, щоб зібрані гроші залишались якомога менше в руках збирачів.

Ці принципи є не тільки теоретичними, тобто їх дотримання при формуванні податкової системи та податкової політики є нагальною необхідністю, особливо в сучасних умовах.

Необхідність залежності податків від платоспроможності платника – це реалії сьогодення. Надвисокий рівень податків призводить до згортання виробництва, а існування податкових привілеїв для окремих осіб – неминуче до вибуху суспільного невдоволення.

1. Афанасьєв Микола Васильович, Плоха Олена Борисівна. Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. / Харківський національний економічний ун-т. – Х.: ВД «Інжек», 2011. – 320 с. – Бібліогр.: с. 310–311. – ISBN 978-966-392-105-1.

2. Білик М. Д., Золотько І. А. Податкова система України: навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2013. – 190 с. – На обкл. автори не зазнач. – ISBN 966-574-178-0.

3. Бойчик Ірина Михайлівна. Економіка підприємства: навч. посіб. – Вид. 2-е, доп., перероб. – К.: Атіка, 2012. – 528 c. – Бібліогр.: с. 521–523. – ISBN 966-326-212-5.

4. Бородіна О. М., Бурлай Т. В., Горшкова Н. І., Гончар Н. Ю., Дубровський В. І. Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення: моногр. / Інститут економіки та прогнозування НАН України / І. В. Крючкова (ред.). – К.: Основа, 2012. – 488 с. – ISBN 978-966-699-228-7.

5. Бурковський В. В., Кармозін В. Я., Каламбет С. В., Водолазська О. А. Податки: навч. посіб. – Дніпропетровськ: Пороги, 1998. – С. 611.

6. Василик Остап Дмитрович. Податкова система України: навч. посіб.: для студ. екон. спец. вищих закл. освіти / Українська держ. фінансова академія. – К.: ВАТ «Поліграфкнига», 2013. – 447 с.: табл. – З дарчим написом Л. Д. Кучмі.– Бібліогр.: с. 442. – ISBN 966-530-175-6.

7. Дєгтяр А. О. Гармонізація вітчизняного податкового законодавства до міжнародних стандартів як чинник прискорення євроінтеграційних процесів в Україні [Текст] / А. О. Дєгтяр // Державне будівництво. – 2010. – № 2. – С. 3-13.

8. Дікань Лариса Василівна, Воїнова Тетяна Сергіївна. Податкова система: навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т / Л. М. Сєдова (відп. ред.). – Х.: ХДЕУ, 2012. – 251 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 228–234. – ISBN 966-676- 050-9.

9. Едронова В. Н. Сущность и элементы налоговой политики [Текст] / В. Н. Едронова, Н. Н. Мамыкина // Финансы и кредит. – 2009. – № 5. – С. 37-40.

10. Золотько І. А. Податкова система [Текст]: навчальний посібник / І. А. Золотько; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – К.: КНЕУ, 2005. – 204 с.

11. Карасев М. Н. Налоговая политика и правовое регулирование налогообложения в России [Текст] / М. Н. Карасев. – М.: Вершина, 2010. – 224 с.

12. Карп М. В. Налоговый менеджмент [Текст]: учебник для вузов / М. В. Карп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 477 с.

13. Крисоватий А. І. Гармонізація оподаткування у парадигмі загальнодержавних інтересів [Текст] / А. І. Крисоватий, Т. В. Кощук // Фінанси України. – 2012. – № 2. – С. 109-117.

14. Кучерявенко Николай Петрович. Теоретические проблемы правового регулирования налогов и сборов в Украине / Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого. – Х.: Консум, 2011. – 256 с. – ISBN 966- 7124-03-7.

15. Лазебник Л. Л. Сутність та компоненти фінансової політики [Текст] / Л. Л. Лазерник // Фінанси України. – 2012. – № 1. – С. 66-73.

16. Мочерний С. В. Економічна теорія: підручник / С. В. Мочерний, М. В. Довбенко. - К.: Вид. центр "Академія", 2011. - 856 с. (Альма-матер).

17. Система оподаткування в Україні: Зб. законодав. актів зі змінами та доп. за станом на 15 січня 2004 р. / Микола Петрович Кучерявенко (упоряд.), Михайло Володимирович Жернаков (упоряд.). – Х.: Легас, 2010. – 694 с. – ISBN 966-8202-08-2.

18. Соколовська А. М. Податкова політика в Україні у контексті її впливу на розвиток економіки [Текст] / А. М. Соколовська // Фінанси України. – 2012. – № 9. – С. 65-81.