Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Бухгалтерский учет \ 4938. Курсова робота Дослідження основних засобів підприємства

Курсова робота Дослідження основних засобів підприємства

« Назад

Код роботи: 4938

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Бухгалтерський облік

Тема: Дослідження основних засобів підприємства

Кількість сторінок: 44

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Вступ

1. Поняття та загальна характеристика основних засобів

2. Економічна сутність основних засобів, класифікація, оцінка

3. Облік використання основних засобів

4. Облік вибуття основних засобів

5. Методи нарахування та обліку амортизації основних засобів

6. Розкриття інформації щодо основних засобів у фінансовій звітності

Висновки

Список використаних джерел

Актуальність теми. Нажаль в нашому економічному житті багато незрозумілого і ми не завжди можемо дати чітку відповідь на досить просте і природнє запитання: про них чують, але не прислуховуються, про них говорять, але не аналізують, про них думають, але не прогнозують, і, як наслідок, їх не вирішують.

Коло застосування бухгалтерського обліку надзвичайно широке, але в будь-якому випадку його можна назвати одним словом – бізнес. Усі учасники ринку, займаючись певним ділом, бажають знати, скільки вони витрачають, скільки вкладають в діло, скільки віддають державі у вигляді податків, а скільки залишається їм особисто. Вони бажають мати цю інформацію постійно. І саме бухгалтерський облік надає їм таку можливість.

Цю тему намагались дослідити та вивчити такі писменики та дослідники: Антонов С.О., Болховітінова О.Ю. Бондар О.В., Грінько А.П., Дерев’янко С.Р., Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Кузьмін О.Є., Князь С.В., Тувакова Н.В., Ткаченко Л.В., Ямбоко Г.Д. та інші.

Бухгалтерський облік, як структуризована система, будується в межах підприємства, яке є господарчою одиницею, має адміністративно-господарську самостійність та право юридичної особи.

Головне завдання бухгалтерського обліку – забезпечити фінансовою інформацією діюче підприємство.

Отже, правильно організований та грамотно побудований бухгалтерський облік є передумовою ефективного функціонування підприємства, адже даними про стан підприємства та про окремі господарські операції є сааме бухгалтерські документи та звіти. Ось чому важливо, щоб не тільки бухгалтер, але і менеджери всіх рівнів уміли «читати» бухгалтерські документи та звіти, «розуміти» їх мову, могли визначити їх достовірність.

Метою даної курсової роботи є детальний розгляд основних засобів: їх загальних характеристик, нарахування амортизації, а також організації бухгалтерського обліку основних засобів на підприємствах.

Завданням роботи являється оволодіння способами та методами ведення обліку та документації за основними засобами.

Одиницею обліку основних засобів, відповідно до П(С)БО 7, є об’єкт основних засобів.

Об’єкт основних засобів – це закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостійних функцій.

Чи відокремлений комплекс конструктивно об’єднаних предметів одного або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс – певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно або інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством.

Організація бухгалтерського обліку на підприємствах регламентується рядом законодавчих актів. Важливим актом є Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». Цей закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. Згідно даного документу бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться підприємствами, так як фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Метод прямолінійного списання, як правило використовується по відношенню до об’єктів основних засобів, стан яких залежить виключно від строку корисного використання та на них не діє вплив інших факторів. До таких основних засобів відносять будови, споруди, меблі та інші.

Характеризуючи метод прямолінійного списання, не можна не відмітити його переваги у простоті розрахунків та рівномірності розподілу сум амортизації між обліковими періодами, простоті, точності розрахунків. Його використання особливо доцільно, коли ступінь експлуатації об’єкта основних засобів у кожному звітному періоді залишається незмінною. Він передбачає практично рівномірний спад економічної корисності об’єкту із року у рік.

За допомогою амортизації регулюється швидкість звороту основних засобів, інтенсифікується процес їх відтворення, реалізується технічна та виробнича політика на підприємстві. Але ж на сьогодні відсутні чіткі правила рекомендації відносно вибору методу амортизації, який був би найкращім для підприємств різноманітних організаційно-правових форм та галузей, об’єктів основних засобів та способів їх використання.

Усі методи можна враховувати рівноцінними, вони переслідують одну мету, але кожний з них відповідних періодів корисного використання визначає різні суми амортизації.

Важливим фактором підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємств, постійним джерелом фінансування їхнього розвитку є амортизаційні відрахування. Відповідно до чинних законодавчих актів підприємства формують свою амортизаційну політику, яка складається із сукупності способів управління порядком нарахування й використання амортизаційних відрахувань. Ефективність амортизаційної політики залежить від того, наскільки точно визначено терміни експлуатації активів, що вводяться в дію, а також від вибору підприємством методу нарахування амортизації.

Досвід промислово розвинутих країн свідчить, що на сьогодні амортизаційна політика все більше перетворюється у знаряддя формування та підтримання попиту на основні засоби. Важелями регулювання попиту на основні засоби є норми амортизації.

Встановлюючи найвищі норми амортизації на ті чи інші види основних засобів, уряд подає сигнал про те, що витрати, які спрямовуються на придбання основних засобів з найвищими нормами амортизації, будуть відшкодовуватися швидше, ніж витрати на придбання основних засобів із меншими нормами амортизації. Внаслідок такої корекції відбуваються зміни у структурі попиту на основні засоби: зростає виробництво та імпорт основних фондів, на які підвищено норми амортизації.

Отже, стимулювання попиту на сучасні засоби виробництва такі як роботи, необхідно сформувати окрему групу основних фондів, до якої включити роботи.

1. Антонов С. О., Операції з основними фондами (в запитаннях і відповідях). // Податки та бухгалтерський облік. – 2011. – №46. – с. 44-53.

2. Баб’як Н. Д. Вплив амортизаційних відрахувань на результати фінансово-господарської діяльності підприємства. // Фінанси України. – 2012. – № 1. – с. 34.

3. Болховітінова О. Ю. Амортизація як елемент розрахунку зведеного балансу фінансових ресурсів // Економіка і прогнозування. – 2012. - №1. – С. 77-91.

4. Бондар О. В., Проблеми формування амортизаційної політики в ринкових умовах господарювання. // Актуальні проблеми економіки. – 2011. № 5. – с. 38-43.

5. Борисенко С. А. Інноваційні засади формування амортизаційної політики вітчизняного підприємства // Проблем науки.–2012. - №5. – С. 31-35.

6. Виговська Н. Г. Методи амортизації: проблема вибору оптимального варіанту. // Вісник ЖІТІ. – 2011. – № 9. – с. 38-42.

7. Голов С. Концепції амортизації та їх вплив на облік управління в сучасних умовах. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 8. – с. 9-16.

8. Господарський кодекс України від 01.01.04 року.

9. Городянська Л. В. Амортизація: функції, фінансовий механізм управління, концептуальні підходи до розробки загальної методики обліку амортизації. // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 2. – с. 57-69.

10. Городянська Л. Нарахування амортизації в єдиній системі. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 7. – с. 37-40.

11. Грінько А. П., Амортизаційна політика підприємств // Регіональні перспективи. – 2013. – №4-5. – С. 177-179.

12. Гудзинський О. Амортизація в оновленні основних засобів праці. // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2006. – №7. – с. 16-21.

13. Дерев’янко С. Р., Методи нарахування амортизації та її облік. // Агро компас. – 2013. – №7. – с. 24-30.

14. Євтушенко С. М. Економічний і податковий аспект нарахування амортизації. // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – с. 96-99.

15. Житний П. Концепція формування амортизаційної політики в умовах ринкової економіки. // Бухгалтерський облік і аудит.– 2011. – № 3.– с. 13-18.

16. Заволока С. Обґрунтування ефективного варіанта використання амортизаційних відрахувань. // Економіка та держава. – 2010. – №7. – с. 38-39.

17. Конституція України від 28 червня 1996 року.

18. Кір’ян С. Удосконалення обліку амортизації при здійсненні капітального ремонту необоротних активів. // Економіка АПК. – 2011. – №2. – с. 80-84.

19. Коваленко Л. О., Ремньова Л. М. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2012. – 485 с.

20. Косова Т. Амортизація як інвестиційний ресурс підприємства. // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 9. – с. 157-166.

21. Кузьмін О. Є., Князь С. В., Тувакова Н. В., Амортизаційна політика підприємства. // Фінанси підприємства. – 2011. –№ 12. – с. 20-25.

22. Мазуркевич І. Особливості відтворення основних засобів на підприємствах у ринкових умовах. // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – №4. – с. 58-61.

23. Мазуркевич І. Теоретичні аспекти відтворення основних засобів на підприємстві. // Формування ринкових відносин в Україні.–2011. – №1. – с. 53-56.

24. Могилова М. Амортизаційна політика в аграрному секторі України: історичний аспект. // Економіка АПК. – 2005. – № 9. – с. 58-64.

25. Орлова В. К. Сенчішак С. В. Зв'язок амортизаційної політики з дивідендною політикою на підприємстві // Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету. Економічні науки. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит. - Ч.І: Вип. 4. – Кіровоград: КДТУ.2012. – С. 357-363.

26. Орлов П., Орлов С. Державна амортизаційна політика та її відбиття у стандартах бухгалтерського обліку. // Економіка України. – 2006. – № 3. – с. 30.

27. Орлов П., Орлов С. Про використання в Україні різних систем амортизації. // Економіка України. – 2012. – № 5. – с. 38-44.

28. Орлов П., Орлов С. Удосконалення державна амортизаційної політики. // Економіка України. – 2010. – № 2. – с. 32-36.

29. Парнюк В. Про головні напрямки реформування амортизаційної політики. // Фінанси України. – 2010. – № 9. – с. 93-104.

30. Пашню Л. Амортизаційна політика держави на сучасному етапі. // Підприємство, господарство і право. – 2010. – №4. – с. 167-169.

31. Проданчук М. Концепція амортизаційної політики та її вплив на формування основних засобів. // Економіка АПК. – 2011. – № 3. – с. 29-34.

32. Сажинець С. Організація обліку амортизації основних фондів на підприємстві. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 5. – с. 42-51.

33. Ткаченко Л. В., Амортизаційна політика держави як складова стратегії економічних перетворень. // Економіст. – 2012. – №4. – с. 26-28.

34. Хотомлянський О., Колосок В. Амортизаційний фонд як джерело відтворення основних засобів. Економіка України. – 2006. – №3. – с. 38-43.

35. Чумаченько М. Амортизаційні відрахування –– суттєве джерело фінансування інвестицій підприємства. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 8. – с. 6-9.

36. Ямбоко Г. Д., Бухгалтерська амортизація основних засобів: обираємо метод та обліковуємо. // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – №31. – с. 21-26.