Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Банковское дело \ 4935. Звіт з виробничої практики Організація діяльності банку його правових та економічних основ ПАТ «Креді Агріколь Банк»

Звіт з виробничої практики Організація діяльності банку його правових та економічних основ ПАТ «Креді Агріколь Банк»

« Назад

Код роботи: 4935

Вид роботи: Звіт з виробничої практики

Предмет: Банківська справа

Тема: Організація діяльності банку його правових та економічних основ ПАТ «Креді Агріколь Банк»

Кількість сторінок: 54

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Організація діяльності банку його правових та економічних основ ПАТ «Креді Агріколь Банк»

1.1. Загальна характеристика ПАТ «Креді Агріколь Банк»

Розділ 2. Платоспроможність та ліквідність банку

Розділ 3. Кредитний потенціал, ресурсів і пасивних операцій

Розділ 4. Операція банку з готівкою розрахункових рахунків ПАТ «Креді Агріколь Банк»

Розділ 5. Операції розрахунковх операцій банків ї удосконалення

Розділ 6. Методів оцінки кредитоспроможності клієнтів банку

Розділ 7. Основи організацій валютних операцій банку

Розділ 8. Оподаткування та аналіз фінансових результатів діяльності банку

Висновки

Індивідуальне завдання (Проаналізувати фінансовий стан банку та податкову звітність банку)

Список використаних джерел

Кожен з нас, після закінчення навчання піде працювати. І важливим фактором буде виступати на новій роботі набуті теоретичні та практичні знання отримані під час навчання в університеті.

Здобуття досвіду під час проходження практики – одна зі сходинок до майбутньої професії, адже воно може відкласти в нас ту цеглину досвіду, якої не вистачає.

Метою звіту із виробничої практики є дослідження діяльності ПАТ «Креді Агріколь, вивчення організаційної структури, аналіз основних фінансових та економічних показників, ознайомлення із системою поточного та перспективного планування, система інформаційної бази економічної служби, вивчення планування діяльності ПАТ «Креді Агріколь Банк» та визначення резервів підвищення ефективності діяльності банку та його підрозділів.

В умовах економічної кризи в Україні при підготовці кваліфікованих кадрів необхідною задачею постає проходження виробничої практики з метою засвоєння теоретичних навиків на практиці.

Публічне акціонерне товариство ПАТ «Креді Агріколь Банк» один із найбільших банків України, який успішно функціонує не лише на її території, а й у багатьох країнах світу. Банк було засновано 27 березня 1992, а починаючи з жовтня 2015 року він є частиною банківської групи Інтернаціональ Банк-Холдинг АГ.

ПАТ «Креді Агріколь Банк» здійснює діяльність на підставі загальної банківської ліцензії, яка була поновленої Національним Банком України (НБУ).

До мережі публічного акціонерного товариства входить близько тисячі відділень по всіх регіонах України, які обслуговують більш ніж 3 млн. клієнтів.

При написанні звіту із виробничої практики при вирішенні поставлених завдань застосовувалися методи порівняння, систематизації і логічного узагальнення, прийоми економічного та фінансового аналізу, а також інші методи наукових досліджень.

Об’єкт дослідження: ПАТ «Креді Агріколь Банк».

У даному звіті буде розглянуто організацію діяльності ПАТ «Креді Агріколь Банк» його структуру управління банком, основні показники діяльності банку прибуток банку, рентабельність його діяльності, нормативи капіталу та ліквідності.

У звіті розглянуто основні послуги, які надає банк своїм клієнтам, зокрема, Особливості створення суб’єктів господарювання банку, нормативно правова база діяльності комерційного банку ПАТ «Креді Агріколь Банк» фінансові ресурси суб’єктів господарювання їх формування.

Особливості взаємодії об’єктів господарювання з державними органами управління та принципи регулювання та саморегулювання на ринку також кредитна та інвестиційна діяльність, особливості управління ризиком.

Тому в результаті проходження практики і складання звіту досліджено та висвітлено всі необхідні питання, як найповніше їх розкрити, зробити їх аналіз, дати певну оцінку явищам і процесам.

Отже, сьогодні формування ресурсного потенціалу і розробка депозитної політики банку, що включає не тільки створення нової клієнтури, але і поступову зміну структури джерел залучення коштів має першорядне значення і є складовою частиною гнучкого управління активами і пасивами банку.

Тому виробнича практика є цілком важлива для ознайомлення студентів до умов та характеру їх майбутньої роботи в банках. Вона дає можливість вникнути та зрозуміти роботу банку, і дає безпосередньо перший досвід для подальшої роботи у банку.

Метою практики є: дослідити сучасний стан і рівень розвитку банківської системи України; визначити стан і структуру капітальної бази комерційних банків; визначити динаміку основних показників, що характеризують фінансову стійкість комерційних банків; поглиблення знань, які ми одержали в процесі навчання, оволодіння сучасними методами і формами організації конкретної роботи в банківських установах, використання цих знань на практиці, оволодіти навичками спілкування з клієнтами, ознайомитися з діловою документацією банківської установи та навчитися правильно застосовувати свої знання у практичній діяльності.

Завданнями практики є: висвітлення теоретичних аспектів функціонування банківської системи України, аналіз діяльності банківської системи України та регулювання діяльності банківської системи України; набуття професійних навиків за спеціальністю; теоретичне та практичне розуміння процесу роботи конкретного банку; розвиток професійного мислення; набуття і розширення знань.

Інформаційною базою є: законодавчі та нормативні документи, що регулюють банківську діяльність; фінансова та статистична звітність банку.

ПАТ «Креді Агріколь Банк є сучасним банком який надає повний спектр наявних на вітчизняному ринку банківських послуг з обслуговування корпоративних та індивідуальних клієнтів.

ПАТ «Креді Агріколь Банк» також він займає 6 місце на банківському ринку України.

Він має великий кредитний портфель на 156,14 млд. грн., і при цьому важливо зазначити спрямованість кредитування для задоволення потреб у кредитних ресурсах головним чином юридичних осіб, що відповідає стратегії банку.

Розглянута динаміка та перспективи оптимізації кредитної діяльності на прикладі ПАТ «Креді Агріколь Банк» можуть бути основою для здійснення аналогічних досліджень щодо надання кредитних послуг у банківській системі загалом та в межах конкретних фінансових установ зокрема, із подальшим визначенням відповідних шляхів удосконалення.

У грудні 2015 року акціонери банку зробили внесок за акції нової емісії у сумі 1 000 мільйонів гривень. Станом на 31 грудня 2015 року нова емісія акцій не була зареєстрована. Станом на 30 червня 2016 року, збільшення статутного капіталу на 1 000 мільйон гривень було повністю зареєстровано.

Протягом 2014 року ПАТ «Креді Агріколь Банк» залишався активним учасником міжбанківського валютного ринку України. Реалізований результат банку від міжбанківських операцій FOREX склав за 2016 рік 66566,00 тис. грн.

В сучасних умовах запорукою фінансової стійкості банку є ресурсна база. Виходячи з того, що залучені ресурси є головним джерелом проведення активних операцій, необхідним є комплексне дослідження активів і пасивів банку.

Отже, кредити та заборгованість клієнтів збільшилась за період з 01.01.2014р. станом на 01.01.2015р. цей показник склав 70236315 тис. грн., що на 34,6% більше, аніж в попередньому періоді. Кредити та заборгованість клієнтів є досить значущим структурним елементом активів, які складають 51% від загальної суми активів Банку.

Також, суттєвого збільшилися за аналізований період інвестиції, наявні для продажу. Цей показник збільшився станом на 01.01.2014р. складав 10073668 тис. грн., на 01.01.2015р. – 33569706 тис. грн., на 01.01.2016р. – 26561770 тис. грн., отже, за аналізований період наявні інвестиції для продажу збільшилися на 23496038,00 тис. грн. (на 163%).

Державне регулювання діяльності банків здійснюється Національним банком України. Оскільки банківська діяльність піддається багатьом ризикам, НБУ встановлює нормативи, виконання яких необхідне для підтримування нормальної діяльності банку та зменшення ризиків, які беруть на себе вкладники та кредитори банку. ПАТ «Креді Агріколь Банк дотримується нормативу адекватності регулятивного капіталу. Станом на 01.01.2015 року регулятивний капітал банку становив 3 012,6 млн. грн., норматив адекватності регулятивного капіталу (платоспроможність) становив 11,00% що на 1,00 п.п. вище від нормативного значення.

Урахуванням закономірностей функціонування грошей і грошового ринку, банків, банківської системи формується економічна політика держави взагалі і грошово-кредитна політика центрального банку зокрема, здійснюється державне регулювання всіх сфер економічного життя суспільства.

Також ще раз слід підкреслити, що кредити – є основною діяльністю банків. Основою розвитку грошово-кредитних відносин в Україні є постійне удосконалення банківської системи. На базі вже функціонуючої системи обслуговування клієнтів по прийому комунальних платежів запропонована автоматизована система прийому комунальних платежів.

Впровадження цієї системи враховує всі недоліки, які виникають при прийомі комунальних платежів на даний час. Недоліком є ще те, що не існує тісного зв’язку між банком та одержувачем платежів. Банк відповідає за правильність оформлення, своєчасне перерахування коштів, а одержувач несе відповідальність лише за своєчасне пред’явлення в банк тарифів, та перерахування комісійних відсотків за прийом платежів.

Як свідчить практика, нестабільність банківської системи, кризи банків мають тяжкі економічні наслідки. Тому для створення стабільної банківської системи потрібно втілити в життя всі необхідні зміни в чинному законодавстві щоб воно відповідало високим світовим стандартам, і давало змогу здійснювати банківську діяльність безперебійно, безпечно та на високому рівні.

Отже, необхідно щорічно розробляти стратегії розвитку банківської системи і підвищення її ролі в економіці країни. Вони повинні бути комплексними, тобто формуватись не тільки Національним банком, а й Урядом України.

Список використаних джерел

1. Закон Укpаїни ”Пpо банки і банківську діяльність”/ Веpхов. Рада Укpаїни. — К.: Паpламент. вид-во, 2001. — 57 с.

2. Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» від 18.06.1991 № 1201-XII зі змінами та доповненнями.

3. Положення про порядок розрахунку резерву на відшкодування можливих збитків банків від операцій з цінними паперами, від 30.12.1999 № 629.

4. Річний звіт ПАТ «Креді Агріколь Банк» за 2014 – 2016 рр.

5. Алексеєнко Л. М. та ін. Економічний словник: банківська справа, фондовий ринок. — К.: Вид. будинок «Максимум»; [Тернопіль]: Екон. думка, 2014. — 591 с.

6. Алексєєв І. В. та ін. Банківський маркетинг. - Львів: [Львів. банк. коледж Нац. банку України], 2014. - 493 с.

7. Антонов H. Г., Пессель М. А. Денежное обращение, кредит и банки. - М.: Финстатинформ, 2013. - 269 с.

8. Бігас В. М., Банки и банковские опеpации. // Под pед. В. М. Бігас. - М.: 2013. - 471 с.

9. Банківське пpаво Укpаїни: [Hавч. посіб.] / За заг. pед. А. О. Селіванова; Hац. банк Укpаїни. - К.: Ін Юpе, 2014. - 368 с.

10. Бердникова Т. Б. Рынок ценных бумаг. - М.: ИНФРА-М, 2015. – 277 с.: табл.

11. Гочаров В. В. Инвестиционный менеджмент. — СПб. и др.: Питер, 2015. — 358с.

12. Гуменюк А. М., Банківські опеpації: Підpучник / Київ. нац. екон. ун-т; За pед. А. М. Гуменюк. — К., 2015. — 383 с.

13. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 310 с.

14. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Цінні папери. Фондовий ринок. - Львів: Бак, 2013. - 365 с.

15. Калина А. В. и др. Ринок цінних бумаг (теория и практика). — К., 2015. — 554 с.

16. Кириченко О. та ін. Банківський менеджмент. — К.: Основи, 2013. — 671 с.

17. Коваленко Л. О. та ін. Гроші та кредит. — Чернігів: [Ін-т змісту і методів навчання: Черніг. держ. ін-т економіки та упр.], 2014. — 370 c.

18. Мендpул О. Г., Шевчук І. А. Ринок цінних папеpів: Hавч. посібник / Київ. нац. екон. ун-т; [Ред. І. О. Соломаpський]. — К., 2013. — 650с.

19. Мендрул О. Г., Павленко І. А. Фондовий ринок: операції з цінними паперами. — К., 2015. — 456 с.

20. Миркин Я. М. Ценные бумаги и фондовый рынок. — М.: Перспектива, 2013. — 532 с.

21. Митрофанов Г. В. та ін. Аналіз діяльності банку. - К., 2014. - 351 с.

22. Михальский В. В., Шклярук С. Г. Ценные бумаги. Портфельные инвестиции. - К. (Украина): [Нора-принт], 2014. - 485 с.

23. Мозговий О. М. Фондовий ринок. - К., 2016. - 31-34 с.

24. Науменкова С. В. та ін. Фінансовий ринок та інвестиції. - К.: Знання, 2013. - 213 с.

25. Павлодский E. А. Банковский кредит и способы его обеспечения. - М., 2014. - 280 с.

26. Ческидов Б. М. Развитие банковских опеpаций с ценными бумагами/ Фин. акад. пpи Пpавительстве РФ. - М.: Финансы и статистика, 2013. - 334, с.

27. Шевченко Р. І. Банківські операції. // Гол. ред. Р. І. Шевченко - К., 2016. - 359с.

28. Шеломков В. А. Операции с акциями в Украине. - Х., 2014. - 424 с.